ನಂಗ್ ಸಾಪಿತ್ತ್ ಅನ್ಸದ್ದ್… ನಿಮ್ಗ್ ಹಿಡ್ಸುಕೂ ಸಾಕ್

ಹ್ವಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರವೇ… ನನ್ ಗುರ್ತ್ ಆಯಲ್ಯಾ ಮರಾಯ್ರೆ…?
ನಾನಲ್ದೆ ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ… ನಮ್ ಊರ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಡಾಪ್ರ ಕಮಲಶಿಲೆ ಬದಿ ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ ಅಂತ. ಇದ್ರಗೆ ಎಂತಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ ಗೀಚುವ ಅಂದೇಳಿ..
ಓದಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅಕಾ…?

ಕುಂದಾಪ್ರ ಪದಾರ್ಥ!!! ಕುಂದಗನ್ನಡದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ತಳಿಕಂಡಿ 

ಕುಂದಾಪ್ರ ಅಣಕ-ಪಣಕ
ಪಾರಿಗೆ ಹೊಯ್ಬಿಟ್ಟಿನೆ.. ಗಂಟಿ ಎಬ್ಬುಕೆ..(‘ಪ್ಯಾರ್‌ಗೆ ಅಗ್ಬಿಟೈತೆ… ’ ಕುಂದಾಪ್ರ ಸ್ಟೈಲಗೆ)
ಬಾಡಿ ಹೋದ್ದ್… ಬೊಂಡದಗೆ ನೀರ್ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲಿಯೇ…(ಕುಶಾಲ್ ಅಣಕ)(‘ಬಾಡಿ ಹೋದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ… ’ ಕುಂದಾಪ್ರ ಸ್ಟೈಲಗೆ)
ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್ ಮರ್ಲು… ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್… ಒಂದ್ ಡಬ್ಬಿ ಪದ್ಯ :-)ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ಪದ್ಯದ್ ಧಾಟಿ)
ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಅಂದ್ ಕೂಗುತ ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿಯು ಓಡಿದೆ…(ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು…ಧಾಟಿಯಗೆ ಓದಿ)
ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಬೆಳ್ಗತಿಗೆ… ಚಾ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ….(ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗೆ…ಅಣಕ) 
ಮೈ ತೊ ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ (ಮೈ ತೊ ರಸ್ತೆ ಸೆ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಕುಂದಾಪ್ರ ಸ್ಟೈಲಗೆ)
ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ 
ಕೂಕಂಬ್ಕ್ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ …ಬಾ ಬಾ (ಹ್ವಾಯ್ ಯಾರದ್ ಹೆದ್ರಕಂಬರ್ …ಅಂಡ್ಕಂಬರ್)
ಗೆಲ್ತ್ ಮಕ್ಳೇ ಈ ರಿಕ್ಷಾ… ಕೌಂಚ್ ಬಿತ್ತ್ ಆ ಪಕ್ಷ (ಡ್ರಾಮ ಪಿಚ್ಚರಿನ ತುಂಡ್ ಹೈಕ್ಳ ಸಾವಾಸ ಧಾಟಿಯಗೆ)
ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕಂಗೆ… ಟೋಟಲ್ ಆಯ್… ಎಷ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲಿತ್ತೇ ? ಒಂದ್ ಪಣಕು-ಅಣಕು 🙂
ಬೋಲೋ…ತರರರ…ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ… 🙂 
ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ … ಸಂತಿಗ್ಹೋಯ್ಕ್ ಅಂತ 
ಯಾರತ್ರೇಳುದ್… ನನ್ನ್ ರಗ್ಳಿಯನ್ನು… ಪಣ್ಕು ಇಷ್ಟೇನೆ :-)(ಯಾರಿಗೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಧಾಟಿಯಗೆ)
ಕುಂದಾಪ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಾ… ಸೋತ್-ಹೋರೇ ಉಳ್ದರ್ (ಕಡ್ಡಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್)
ನೀ ನಂಬದಿಗ್ ಹೋರೆ…ಪ್ಯಾರ್ಲಿಕಾಯ್ ತಕಂಬತ್ಯಾ…ನೀ ಅಮೃತಧಾರೆ ..ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಜೊತೆಗಾತಿ ಧಾಟಿಯಂಗೆ ಓದಿ….. 
ಕುಂದಾಪ್ರ ಮಳೆ
ಮಿಂಚಾಯಿ ನೀನು ಬಪ್ಪುಕು… ನಿಂತಲ್ಲೇ ಮಳ್ಗಾಲ!!!
ಸುಮ್ನಾ…ಯ್ಕೊ… ಏ ಗಡಾ.. ಕೊಂಗಾ…ಟ ಸಾಕ್ ಗಡಾ… ಚೊಣ್ಕಿ ತಾಗ್ದಂಗ್ ಆಡ್ಬೆಡ…ಹ್ವಾ..ಹ್ವಾ..
ಸುಮ್ನ್ ಆಯ್ಕಣಿ ಅಮ್ಮ ….ಕೊಡುದ್ ನೂರ್ ರೂಪಾಯ್ ಸಂಬ್ಳ… ಮಾಡೂಕ್ ನಂಗ್-ಎಡುದಿಲ್ಲ
ಬಾ ಹುಲ್ಲೆ ಹೊಡಿ ಮಂಚಕೆ…ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಿಚ್ಚರ್ …ಸುಮ್ನೆ ಕುಶಾಲಿಗೆ…:-)

ಯಕ್ಷಗಾನ-ಆಟ
ಆಟದ ಗರದಗೆ ಒಂದ್ ತಿರ್ಗಾಟ… 
ಹಳ್ಳಾಡಿ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರ ‘ಹಾಸ್ಯ ಬೆರ್ಸ್ ಮಜ್ಜಿಗಿ’
ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ…
ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ….ಭಾಗ 2
ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ ಭಾಗ-3
ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ ಭಾಗ-4
ಸಾಲಂಕೃತ ಕನ್ಯಾದಾನ…!!

ನಂಗ್ ಸಾಪಿತ್ತ್ ಅನ್ಸದ್ದ್
ಸಿದ್ಧಾಪ್ರ ಸಂತಿ ದಿನ ಬಸ್ ಹತ್ತುದಂದ್ರೆ….ಅಯ್ಯಬ್ಬ!
ಹೀಂಗೇ ಒಂದ್ ಕತಿ… ಕಮ್ಲಶಿಲೆ ಗುಹೆಯೊಳ್ಗೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ… 
ನವ್ರಾತ್ರಿಯಂದ್ರೆ…ಹೊಸ್ತು….ಹುಲಿಯಾಸ… ಹೂವಿನಕೋಲು…ಪಾಣಾರ್ರ ವೇಷ
“ಹಬ್ಬದ್ ಹೇಳ್ಕಿಗೆ ಹುಲಿ ಕೂಗತ್ತಂಬ್ರಪ್ಪ…”
ನೀವೆಂತಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಸುದಿಲ್ಲ…?
ಹಾಂಗೂ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಇದ್ದಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ…
ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯ ತಲ್ಲಣ
ಮಂಗ್ಳೂರ್, ಉಡ್ಪಿಗೆ ಎಂಥಾ ಆಯ್ತ್ ಮಾರ್ರೆ…
ಒಂದ್ಗಳ್ಗಿ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹೊಡುವ ಬನಿ…


ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಪೀಜೆ
ಸಮಾ ನೆಗಾಡಿ… ಆಪಲ್ಲಿವರಿಗ್ ಲಗಾಡಿ… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ)… ಹ್ವಾಯ್ 🙂
ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾರೂ ನೆಗಾಡಿ… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 2 🙂
ಟಾಸ್… ಪುಲ್ಟಾಸ್… ಗಪ್ಳಾಸ್…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 3
ಕುಟ್ಟಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಹೋದ್ ಕತಿ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 4
ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್… ಸೈಕಲ್ ಮರ್ಲ್…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 5
ನೆಗಾಡಿ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಾಪಲ್ಲೊರಿಗೆ… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 6
ನೆಗಾಡುಕೊಂದ್ ಹೆಳಿ ಬೇಕಾ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 7
ನೆಗಿ ತಕಂಡ್ ಹೊತ್ತಾ ಅಂಬಷ್ಟ್…ನೆಗಾಡಿ… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 8
ಕೊಡ್ಪಾನಕ್ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಕ್?…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 9
ನೆಗಾಡಿ ಅಷ್ಟ್ ಸಾಕ್… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 10
ಕುಟ್ಟಿ ಕೋಳಿಗ್ ಬಿಸ್ನೀರ್ ಕುಡ್ಸಿದ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 11
BBA-MBA ಒಟ್ಟಿಗ್ ಮಾಡ್ಕಾ…ಓದಿ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 12
ಕುಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪ್ರ ಜೋಕ್ಸ್…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 13
ನೆಂಟ್ರ್ ಉಪ್ಚಾರ… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 14
ಹಚ್ ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚ್… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 15
ಆನಿ ಬಾಳಿಹಣ್ಣಿನ್ ಕತಿ ಗೊತ್ತಾ? ಕುಂದಾಪ್ರ ಪಿ.ಜೆ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 16
ಕುಂದಾಪ್ರ ಪಿ.ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 17
ನೀಲಿ ಮತ್ ಜೂಲಿ ಕತಿ ಗೊತ್ತಿತಾ?ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 18
ದೋಣಿ ಕಥಿ ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 19

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. rayanppp ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತ್…..

 2. Pramod ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Hi sir can v contact need to talk regarding a program

 3. Pravinkumar Shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Great effort.. Hats off..!!

 4. ರಕ್ಷಿತ್ ಮೇಲಾರಿಕಲ್ಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಲಾಯ್ಕಿತ್ತ್

 5. Shivashankar Nagappa ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hallo naanu shivashankar mysorinava, kundapra kannada andre nange bhahala ishta, aadre kalisovare illave, neevadru help maadi. Kokkarne ranganatha adiga(monne monne thaane theerihodaru) avara maga mahesha adiga nann friend.

 6. Ganesh ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  bari olle kathi hoi nimd. bari layk ith…

 7. maruti ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hi like itthe niv bardad, nan face book ge hakte marre nimma lekhana

 8. Sharath Adiga ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Kundapra Kannadadange ippu gammath mathyava bhashiyang illa……

 9. srajan ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  urage yanta vishesh marare …

 10. Arunkumar m ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hi friends This Arunkumr M From bangalore So i need one help Wht is that help means i need learn kundapuradha kund kannada language……………… so pls any one help me This is my mail id = arunshoney@gmail.com & my whats app number is = 8880827411

 11. Gopala ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  WOW ed eddid nange gotte erlilla. Banni ellaru ondsala kaamba ee blog

 12. Gautam shettyt ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Super, people like you are asset for any language. Good work. SSAP ITH HEENGEY MUND WARSI

 13. suguna Mahesh ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಯಪ್ಪಾ… ಇದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಹಹಹಹ

 14. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಬಾಳಾ ಲಾಯ್ಕ ಬರಿತ್ರಿ,..ಮುಂದವರ್ಸಿ ಕಾಂಬೂ.,,!

 15. ಸಂಜಯ್ ಮೊವಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಲಾಯ್ಕಿತ್ ಮರ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಒಪ್ಪುವಂತದ್ದೇ ….

 16. Shobha Udupa ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ.. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು.

 17. suresha.ajri ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  idk login apud hyange??????nangu helikodtrya????

 18. sooryanarayana karanth,B ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  olledittu maryare.

 19. karishma ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  tumba like itth marre

 20. Vishwanath Belve ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Kannanth Sir, Layk bardhiri, Kundapra bhashi odhuke kushi aath marre

 21. MMaravanthe ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಕನ್ನಂತ್ರೆ! ಹೊಸ್ತ ಏನಾರೂ ಬರಿನಿ ಮರ್ರೆ. ಹಸ್ಕಂಡ ಕಾಂತಿತ್ತೆ.

 22. ramesh ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  super nan kundapurada artist Ramesh atihole nana mobil no 9901839816

 23. dr.prasannashetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  baala laykith

 24. pavana shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hea kundapura kannada bashina chenda madi bardiri. nanganthu odi kushi aith. nam kundapura kannada yellarigu kalsuke idu ond sulbad dari alde?

 25. ಗಣೇಶ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೆರುಗನ್ನು ಶಿಖರದೆತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ.

 26. Sathischandra Hegde ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಕಲಿಯದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ,ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯೆನ್ನು ಚೆಂದವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಕನ್ನಂಥ ರಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು .

 27. Savitha Sp ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  laykith kundapurdare bere uragidru oduke kushi athe mathu mathu odke ambang athe…………………

 28. Nagaraj Hebbar ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Hway nim blog kand baari khushi aaithe…
  Thamasig heludalla, Baari saapitthe.. Baari saapitth…

 29. shivakumar shetty, hosangadi (kundapura) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  nammuru chendauo chaenda!!!!

 30. Subramanya Betageri ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Kundapra Kannada is the one of the culturally, geographically and linguistically rich dialects of Shuddha Kannada. Of course, arguably there is no such thing called “Shuddha” and “Ashuddha” in languages and dialects. Hats off to you Vijay for your efforts to give enhancement to this great dialect through your work and writing. We have a Jamaican Creole (dialect) called “Pathoi” in Jamaica….I always says to myself Jamaican Creole is another version of English which is just similar to Kannada and Kundapra Kannada. Great Work!!!!!

 31. Kothru ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Just In First View itself, it looks awesome 🙂

 32. kothruKothru ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Just First View itself it look awesome 🙂

 33. Keshava Poojary ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ ಕಾಣಿ!!!!!

 34. Praveen Aithal H ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಜಗದಗಲ… kand thumba aashcharya ayth, hange khushiyoo ayth…

 35. manjudruva ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಸರ್………..

 36. manju ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಸರ್………..

 37. ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಪ್ರಿಯ ಬ್ಲಾಗಿಗರೆ,
  ಕಣಜ ಜಾಲತಾಣ (www.kanaja.in) ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ಕನ್ನಡ ಅಂತರಜಾಲ ಜ್ಞಾನಕೋಶ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಾಲತಾಣ. ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ದಯಮಾಡಿ (http://kanaja.in/?page_id=10877) ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ `ಕಣಜ’ ಬ್ಯಾನರುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಸಂಕೇತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಣಜದ ಬ್ಯಾನರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ (projectmanager@kanaja.in) ಈ ಮೈಲಿಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆಯಿರಿ.
  ಕಣಜ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗುಗಳನ್ನೂ ಪಟ್ಟೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕದ ಮಾಹಿತಿ ಲೇಖನಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತ `ಕಣಜ’ವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹ-ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವು.

  ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
  ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ
  ಸಲಹಾ ಸಮನ್ವಯಕಾರ, ಕಣಜ ಯೋಜನೆ
  (ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಯೋಜನೆ)
  ಈ ಮೈಲ್: projectmanager@kanaja.net
  http://www.kanaja.in
  ವಿಳಾಸ: ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು
  ನಂ 26/ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ
  ಬೆಂಗಳೂರು – 560100
  ದೂರವಾಣಿ: ೯೭೪೧೯೭೬೭೮೯

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s