ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ ಭಾಗ-4

Posted: ಫೆಬ್ರವರಿ 11, 2009 in ಆಟ, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ...

ಕಾಳಏನ್ ಮಾಡುದ್ ಹೇಳಿಇದ್ ನಮ್ಮನಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅಚ್ಚಾ

ಕಾಳ ಮನೀಲ್ ನಾನು ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ರೆ ಇಪ್ಪುದ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅಚ್ಚಾಅಚ್ಚಾ….

ಕಾಳಅದೆಲ್ ಬಂತ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೆ ಕ್ಯಾರೆ….

ಕಾಳಅಲಾ…. ಹಚಾ ಹಚಾ ಅಂದ್ರ್ಯಲ…. ಹಚಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬದೀಲ್ ನಾಯ್ ಬೆರ್ಸುದ್ ಮರಾಯ್ರೆ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ನಾನು ನಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ

ಕಾಳಅಲ್ದಾ…. ನಾಯ್ ಬೆರ್ಸದ್ ಅಲ್ದಾ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತು

ಕಾಳನಿಮ್ ಲೆಕ್ದಗೆ ನಾನೇನ್ ನಾಯಾ…?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ

ಕಾಳಹಚಾ ಅಂದದ್ದಲ್ದಾಅದಿರ್ಲಿಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಅಂದ್ರ್ ಎಂತದ್..?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು

ಕಾಳಅಚ್ಚಾ ಅಂದ್ರೆಒಳ್ಳೇದಾಹೋಯ್ಲಿ ಬಿಡಿಇದ್ ನಮ್ಮನಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅಚ್ಚಾ

ಕಾಳ ಮನೀಲ್ ನಾನ್ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ರೆ ಇಪ್ದ್….

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅಚ್ಚಾ…..ಅಚ್ಚಾ…..

ಕಾಳಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ ನಾನಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಲ್ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅಚ್ಚಾ…..ಅಚ್ಚಾ

ಕಾಳಸಾಯ್ಬ್ರೆಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಅಂದ್ರ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರಿ..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇಒಳ್ಳೇದು..ಒಳ್ಳೇದು

ಕಾಳಸುಮ್ನಾಯ್ಕಣಾಇದ್ ನಮ್ಮನಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದ್ನಾನು ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ರೆ ಇಪ್ದಂದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದ್.. ನಾ ಇಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಲ್ ಯಾರಾರು ಬಂದಿರ್ ಅಂದ್ರೂ ಓಳ್ಳೇದ್ಯಾರಾಉ ಇದ್ರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದ್ಯಾರಾರು ಸತ್ತ್ ಹೋರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಾ….

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ನಂದೂ ಜಾತಿಲಿ ಹೂಂ ಹೇಳುದಿಲ್ಲನಮ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಹೇಳ್ತದೆ..

ಕಾಳಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ.. ಮೊನ್ನೆ ನಾನಿಲ್ದಿದ್ದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮುಕ ಬಂದ್ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಶೀಲ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ನಿಂದು ಹೆಂಡ್ತಿ ಚೀಲ ಹೋಯ್ತು…? ಚೋಟಾ ಚೀಲ ಹೋಯ್ತಾ.. ಬಡಾ ಚೀಲ ಹೋಯ್ತಾ…?

ಕಾಳನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹಪ್ಗೆಟ್ಟನ್ ಮರಾಯಾ….

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಇದೇನಿದು.. ಹಪ್ಪುಗೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳ್ತದೆ…. ನಂಗೇ ನೀನು ಬೈತದೆಬೈತದೇ….?

ಕಾಳಅಲ್ದಾಬಯ್ಯದ್ದಲ್ದಾಹಪ್ಗೆಟ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರೀ ಒಳ್ಳೆಯನ್ ಅಂದೇಳಿ….

ಇಕಾಣ್ ಚೀಲ ಅಲ್ಲನಾನಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮುಕ ಬಂದ್ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಶೀಲ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿದನನ್ ಮರ್ಯಾದಿಯೇ ಹೋಯ್ತ್ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋರ್ ಮೇಲೆ ಊರಂಗೆ ತಲಿ ಎತ್ಕಂಡ್ ತಿರ್ಗುದಾರು ಹ್ಯಾಂಗೆಅದ್ಕೇ ಎಲ್ಲಾರೂ ಹೋಯಿ ಸಾವುದಂದೇಳಿ ಮಾಡಿದೆನೀವ್ ಬಂದ್ರಿನಿಮ್ಮತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ದೆ…. ನನ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋರ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಯಾಕಾರೂ ಬದ್ಕ್ಕ್ ಹೇಳಿನಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ಮರ್ವಾದಿ ಹೋಯ್ತು….ಯಾರಿಂದ ಹೋಯ್ತು..

ಕಾಳಬೇರೆ ಯಾರಿಂದ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ…. ಊರಿನ ಮಹಾರಾಜ ವೀರ್ಯಗುಪ್ತ ಅಂದೇಳಿ. ಅವ್ರಿಂದ್ಲೇ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಶೀಲ ಹಾಳಾಯ್ತ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅದ್ಕೇ ನೀನು ಸಾಯ್ತದೇ…. ಅರೇ ಕಾಳುನೀನು ಸಾಯ್ಬೇಡ…. ಸತ್ರೇ ಜೀವ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ

ಕಾಳಜೀವ್ ಹೋತ್ತ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಜೀವ ಓದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಓಗ್ತದಲ್ಲ

ಕಾಳಎಂತಾ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇಜೀವ ಓದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಓಗ್ತದಲ್ಲ

ಕಾಳ – (ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಮಾತಾಡು ಸ್ವರದಗೆ….)ಹೌ..ಲ್ಲಾ..

ಜೀವ ಅಂದ್ರ್ ಪ್ರಾಣಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರ್ ಜೀವ…. ಎರ್ಡೂ ಹ್ವಾರ್ ಮೇಲೆ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ….

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೆ ಅಲ್ಲಾ

ಕಾಳಅಲ್ಲ ಅಂದೇಳ್ರ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬಡ್ದ್ ಬಿಡ್ವೆಸಿಟ್ ಬಂದ್ರ್ ನಾ ಮನ್ಸನೇ ಅಲ್ಲ..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ನೀನು ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ

ಕಾಳಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೂ ನೆಡದ್ ಹೌದ್ ನೀವ್ ಬಂದ್ಕಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ್ರ್ಯಲ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೆ ಕಾಳು ನಿಂದು ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀನು

ಕಾಳಎಚಿತ ಅರೆ ಕಾಳು  ಅರೆ ಕಾಳು ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಾಳು

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಇಡೀ ಕಾಳು

ಕಾಳಇಗಾಣಿ ಹಾಂಗಿಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಬರೀ ಕಾಳು ಅಂದೇಳಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಬರೀ ಕಾಳು

ಕಾಳಮತ್ ಸುರುವಾಯ್ತಲ ಇವ್ರದ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ಕಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆಇಡೀ ಕಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಳು ಹೇಳ್ತದೆ

ಕಾಳಯಾವ್ದೂ ಬೇಡಕಾಳುಸಾಕ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಯಾವ್ದೂ ಬೇಡ ಕಾಳು

ಕಾಳಅಗ ಮತ್….

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಕಾಳುನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡುದು ನಾನು

ಕಾಳಎಂಥಾರೂ ಹೇಳಿನಿಯತ್ ನೀವ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ಕಾಳು.. ನೀನು ಚಲೋ ಚಲೋ

ಕಾಳಅದಿರ್ಲಿನೀವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರ್ಯಲ ಎಂಥಕೆ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ನಾನು ನಿಂದು ವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಅರೇ ನಮ್ದು ಭಗವಾನ್ ಇಲ್ಲಾನಮ್ದು ಅಲ್ಲಾ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಾ

ಕಾಳಹೋನಿಮ್ದ್ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ್ಯಾ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆಹಾಗಲ್ಲನಮ್ದು ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಾ

ಕಾಳಇಲ್ಲಇಲ್ಲಾ…. ಹಾ ಹಾಇತ್ತ್ ಇತ್ತ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇನಿಮ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಾ ದೇವ್ರ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತು

ಕಾಳಹೋ ಹಾಂಗೆಇಲ್ಲ್ ನೆಡದ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳದ್ದಲ್ಲದೇವ್ರ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡದ್ದಾ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಕಾಳು ನೀನು ಸಾಯ್ಬೇಡನೀನು ಚಲೋ ಚಲೋಆಸ್ತಾನ್ ಕೋ ಚಲೋ

ಕಾಳ ಚಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ…?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೆ ಚಲೋ ಚಲೋ.. ಓಗುಓಗು

ಕಾಳಎಲ್ಲಿಗೆ…?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಆಸ್ತಾನ್ ಕೋ ಚಲೋ

ಕಾಳಸಾಸ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ್ ಬುಡ್ದಲ್ ಅಲ್ದಾ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ…?

ಕಾಳಅಲಾಸಾಸ್ತಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬದಿಯಲ್ ಅಲ್ದಾ..?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ನಿಮ್ದು ನವಾಬ ಇಲ್ಲಾ

ಕಾಳನವಾಬ್ನಾ…?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ನಿಮ್ದು ಮಹಾರಾಜ ಇಲ್ಲಾ

ಕಾಳಹಾ ಇದ್ರ್ ಇದ್ರ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಆಸ್ಥಾನ್ ಕೋ ಚಲೋ ಔರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೇ ಬೋಲೊಮಹಾರಾಜ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ

ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುನ್ಯಾಯಿ ತೆಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಞರಿ ತೆಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿ

ಕಾಳಎಂಥಾ ನ್ಯಾಯಿ ಞರಿ ಅಂತ್ರಿ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ರೆ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಬಡವ ತೆಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ತೆಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿ.. ಅರೇ ಭಟ್ರು ತೆಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೆಟ್ರು ತೆಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿ

ಕಾಳಇಗಾಶೆಟ್ರ್..ಭಟ್ರ್ ಸುದ್ದಿ ಬ್ಯಾಡ.. ಹ್ವಾ….

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಯಾರು ತೆಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪೇ ಅಲ್ವಾ? ಮಹಾರಾಜ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲನೀನು ಓಗಿ ಕೇಳುಮಹಾರಾಜ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಹೊಳೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಿನಾನು ನೋಡ್ತದೆ

ಕಾಳಒಹೋನೀವ್ ನಮ್ಗ್ ಉಪ್ಕಾರ ಮಾಡುದ್ ಇಷ್ಟೇನಾನ್ ಸಾವತಿಲ್ ನೀವ್ ಮೇಲ್ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ ಕಾಂತ್ರಿ ಅಲ್ದಾ…?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ ಓಗಿ ಕೇಳ್ತದೆನೀನು ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ

ಕಾಳಆಯ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬ್ರೆಒಳ್ಳೇ ಹೊತ್ತಿನಂಗ್ ಬಂದ್ರಿಬಂದ್ ನಂಗೊಂದ್ ದಾರಿ ತೋರ್ಸಿರಿನಾನ್ ಮಹಾರಾಜ್ರ್ ಬುಡ್ಕ್ ಹೋತೆಹೋಯಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಂತೆನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ದಿರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿಆರ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸನಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಹೋತೆನೀವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋತ್ರಿ..?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಗುನೀನು ಬರುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಬ್ಳೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ..

ಕಾಳಹೌದ್.. ಅದಕ್ ಏನೀಗ…?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಗು

ಕಾಳನೀವಿಲ್ ಇಪ್ಪುದ್ಯಾಕೆ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅದೇ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಬ್ಳೇ ಇರ್ತದಲ್ಲನಾನು ನಿಂದು ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ರಸ್ಕಿಣಿ ಮಾಡ್ತದೆ

ಕಾಳನೀವ್ ರಸ್ಕಿಣಿ ಮಾಡುದು ಬ್ಯಾಡ.. ಎಂತ ಮಾಡುದು ಬ್ಯಾಡ.. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಜಾದಾತ್ ಹ್ವಾಯ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ನಮ್ದು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು…?

ಕಾಳಏನ್ ಮಾಡ್ಕಂದೇಳಿ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಹ್ವಾಯ್ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರಿಗ್ ಬಂದ್ ಇಂಥದ್ ಮಾಡ್ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ದರೂ ನೀವೆನಿಮ್ಮನೇನ್ ನಾನ್ ಕರಿಲ್ಲ.. ಆರೂ ಉಪ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತ್ರಿ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಲ್ತ್ರಿಯಲ್ದಾ.. ಹಾಂಗಿದ್ರ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಬೋಲೋ

ಕಾಳನಾನ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋತೆನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವೂ ಬನಿ, ನಾನ್ ಹೇಳದ್ ಹೌದ್ ಅಂದೇಳಿ ನೀವ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು…? ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತದೆಮಹಾರಾಜ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತದೆ

ಕಾಳರಾಜರು ಇಲ್ದೇ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋತ್ರ್ಬನಿ ಹೋಪ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇಚಲೋಚಲೋನೀನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಗುನಾನು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ.. ಚಲೋ ಚಲೋ

 

(ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಗ್ವೇಣಿ ಬೊಬ್ಬಿ ಹೊಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತ್ಲ್…)

ನಾಗ್ವೇಣಿಹ್ವಾಯ್ ಇಲ್ಕಾಣಿ.. ಇಲ್ಕಾಣಿನನ್ ಮೈ ಮುಟ್ತಾಅಂವ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಲಡ್ಕೀ ಲಡ್ಕೀ

ಕಾಳಏನಾಮುಂದ್ ಮುಂದ್ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ಕಂಡ್ನಾ ಮುಂದ್ ಹೋಪತಿಲ್ ಹಿಂದಿಂದ್ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೈ ಮುಟ್ತ್ಯಾ? ಏನಾಎಂತದ್ ನಿನ್ ಕತಿಎಂತ ಅಂದೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಮುಟ್ಟಿ ಹೋದದ್ದು….

ಕಾಳಎಂತದ್ಮುಟ್ಟಿ ಹೋದ್ದಾನಿನ್ ನಿನ್…. ನೀ ಆಗಳಿಂದೀಚಿಗ್ ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆನಿನ್ ಕಂಡ್ರ್ ನಂಗ್ ಅನ್ಮಾನ ಬತ್ ಬಲ್ಯಾ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಮಾನ…?

ಕಾಳಅನ್ಮಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ.. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಂತಿದ್ರೆ.. ನಿಂದ್ ಯಾಸ ಆಯಿ ಕಾಣತ್ ಬಲ್ಯಾ…?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್ಅರೇಬರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾನ್ಉಉ

ಕಾಳಬರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ… (ಗಡ್ಡ ಹಿಡ್ದ್ ಎಳಿತಗಡ್ಡ ಕಳ್ಚಿ ಕೈಗ್ ಬತ್ತ್)

..ಹೋಗಡ್ಡ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಇಲ್ಲಿವರಿಗ್ ಬಂದನಾ ನೀನ್.. ನೀನ ಯಾರಾ…?

ನಾಗ್ವೇಣಿಹ್ವಾಯ್.. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ ನನ್ ಶೀಲ ಹಾಳ್ ಮಾಡದ್ ಇವ್ನೇಇವ್ನೇ..

ಕಾಳಒಹೋಇದ್ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಇದ್ ಮಹಾರಾಜವೀರ್ಯಗುಪ್ತ

ಎಂಥಾ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆಮಹಾರಾಜ…. ಎಂಥಾ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ

 

( ಕಾಳನಿಗೂ ಮಹಾರಾಜನಿಗೂ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಮಾತ್ ಆತ್ತ್ಕಡಿಗೆ ಕಾಳ ಮಹಾರಾಜನ ಎದುರು ಹುಲಿ ಕಣಗೆ ಅಬ್ರ ತೋರ್ಸಿಕತ್ತಿ ತಕಂಡ್ ಅವನ್ನೇ ಕೊಂದ್ ಹಾಕಿಹೆಂಡ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಳಿಗ್ ಹಾರಿ ಜೀವ ತೆಕ್ಕಂತ)

Advertisements
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
  1. pavan kumar shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    hoi e kankrit kadinalli iruva nam kundapur jana neev, neev madthiro e kelsa nange khushi aith. namskara, matthe sikthi.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s