Archive for ಜುಲೈ, 2009


ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಗಾಟದ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗಗಿವತ್ತ್ ಐವತ್ನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಣಿ. ಐವತ್ನೇದ್ ಆಪುಕೋಯಿ ಎಂತಾರೂ ಗಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕಂದೇಳಿ ಎಣ್ಸಕಂಡಿದ್ದಿದೆ.
ಸುಮಾರ್ ದಿನ್ದಿಂದ ಎಂತ ಬರುದ್ ಎಂತ ಬರುದ್ ಅಂದೇಳಿ ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡದ್ದೆ ಮಾಡದ್ದ್. ಕಡೀಗೆ ಹೀಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸುಮಾರ್ ದಿನ್ದಿಂದ್ ಬತ್ತಿದ್ರಿ ಹೌದಾ. ನಿಮ್ ಕೈಯ್ಯಗೆ ಎಂತಾರೂ ಒಂಚೂರ್ ಬರುಕೆ ಹೇಳುದ್. ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಬರಿತ್ರಿ ಕಾಂಬಾ.
 
ಬರುಕೆ ವಿಷ್ಯ ಎಂತಾ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ? ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಭಾಷಿ, ಕುಂದಾಪ್ರದ್ ಜಾಗ, ಕುಂದಾಪ್ರದಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪ್ ಯಾವ್ದಾರೂ ಹಬ್ಬ, ವಿಶೇಷ , ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದಿ ಮಾತ್, ಎದ್ರ್ ಕತಿ, ಕುಂದಾಪ್ರದ ಮಳ್ಗಾಲ, ಕುಂದಾಪ್ರದ ಬಗ್ಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ದವ್ರ್, ಯಕ್ಷಗಾನ… ಹೀಂಗೆ ಯಾವ್ ವಿಷ್ಯ ಆರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನ್ ಹೇಳಿ… ಒಟ್ಟ್ ಕುಂದಾಪ್ರಕ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ ಆರ್ ಸೈ. ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಯಿ ಓದುವ… ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನ್ ಬೇರೆ ನಾಕ್ ಜನ ಓದಿ ಅವರೂ ಕುಶಿ ಪಡ್ಲಿ.
 
ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಂಗ್ ಇದ್ದ ಆಸಿ ಒಂದೇ.. ನನ್ ಕಣಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಬಿಡು ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಓದ್ರ್ ಸಾಕ್… ನಾ ಬರದ್ದೂ ಸಾರ್ಥ ಆಯ್ತ್ ಅಂತ್ ಹಾರೈಸಿದ್ದೆ. ನೀವ್ ನಾಕಾರ್ ಜನ ಓದಿ, ನಿಮ್ಗ್ ಖುಷಿ ಆದಾಗ್ಳಿಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಬೆನ್ನ್ ತಟ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೂ ಬರೀಕಂಬ್ ಉಮೇದ್ ಬಂದದ್ದ್ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಹೀಂಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಬನಿ.. ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಓದಿ ನಾವ್ ನೀವ್ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ವ ಅಕಾ?
 
ಹೇಳದ್ ನೆನ್ಪಿತ್ತಲ್ದಾ? ಬೇಗ್ ಬರ್ದ್ ಕಳ್ಸಿ.. ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೆ… ಕನ್ನಡದಗೆ ಬರುಕೆ ಅನ್ಕೂಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ.. ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ( ಅಂದ್ರೆ ಕಣಾದ ಶಬ್ದ ಇಂಗ್ಲೀಷಗೆ ಬರ್ದ್) ಆರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ..
 
ವಿಜಯ್ ರಾಜ್  ಕನ್ನಂತ್, ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ

ಒಂದೊಂದ್ ಬದಿ ಭಾಷಿಯಗೆ ಆಲ್ಲಲ್ಲಿದೇ ವಿಶೇಷ ಆಡುನುಡಿ ಅಂದೇಳಿ ಇರತ್ತ್. ಆ ಬದ್ಯಗಿದ್ದರ್ ಮಾತಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ ಕಾಂಬುಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತ್. ಹಾಂಗಿಂದ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ ಆಡುನುಡಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ…

ತಕಂಡ್ ಹೋತ್ತಾ

ಬಳಕೆ –

೧.         ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ಅಂದೇಳ್ರೆ ಅಯ್ಯಬ್ಬಾ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ನುರುದೇ… ಹಂಗಾರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲ್ಯಾ.. ಇವ್ರಿಗೆಲ ಏನ್ ತಕಂಡ್ ಹೋತ್ತಾ?

೨.         ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಕಾಯ್ದಿಲ್ಲ… ಆ ನಮನಿ ಬೊಬ್ಬಿ ಹೊಡಿತ್ಯಲ.. ನಿಂಗೇನ್ ತಕಂಡ್ ಹೋತ್ತಾ?

೩.         ಈ ಮಳ್ಯಗೆ ತಿರ್ಗುಕ್ ಹೊರ್ಟಿರ್ಯಲೆ ಎಂತಾ ನಿಮ್ಮನ್ ತಕಂಡ್ ಹೋತ್ತಾ?

ಬತ್ತ್ ಬರವಾ? – ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದಾ?

೧.         ಹೋ… ಬಾಳಾ ಅಪರೂಪದರ್… ಏನ್ ಬತ್ತ್ ಬರವಾ?

ಎತ್ ಮುಕ್ನೆ ಹೊರ್ಟದ್? – ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದು?

೧.         ಹ್ವಾಯ್ ಏನ್ ಈ ಬದಿಗೆ ಬಂದಿರಿ.. ಎತ್ ಮುಕ್ನೆ ಹೊರ್ಟದ್?

೨.         ಈ ಜಮ್ ನೆರಿಯಗೆ ಬೆಳ್ಗಾ ಮುಂಚೆ ಎದ್ಕಂಡ್ ಹೊರ್ಟಿರ್ಯಲೆ, ಎತ್ ಮುಕ್ನೆ ಹೋತ್ರಿ?

ಹಸಿಗ್ ಹಿಡದ್ ಹೇಲ್ – (ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಮಲ ಎಷ್ಟು ತೊಳೆದರೂ ಕಲೆ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ) ಜಿಗುಟುತನ, ಹಿಡಿದ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದಿರುವುದು

೧.         ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ರ್ ಗೊತ್ತತಿಲ್ಲ್ಯಾ.. ಎಂತಕೆ ಹಸಿಗೆ ಹಿಡ್ದ್ ಹೇಲ್ ಕಣಂಗೆ ಆಡ್ತೆ?

೨.         ಅವ್ನಿಗೆ ಎಂತಾರೂ ಆಯ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೇಯಾ… ಆಪಲ್ಲೊರಿಗೆ ಹಸಿಗ್ ಹಿಡ್ಡ್ ಹೇಲ್ ಕಣಗೆ ಮಾಡ್ತ

ಭಾಷಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ್ಯಾ? – ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲವಾ?

೧.         ನಾನ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ನಿಂಗೇ ಹೇಳದ್ದ್… ಮತ್ತೂ ಎಂತಕೆ ಹೊಸುದ್ ನೀನ್? ನಿಂಗೆಂತ ಭಾಷಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ್ಯಾ?

೨.         ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ರೂ ಭಾಷಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರಾಯ. ತಾ ಹೇಳದ್ದೇ ಸಮ ಅಂತ

ಗುಮ್ಮ ಗೋಳಿಹಣ್ಣ್ ನುಂಗ್ದ ಹಾಂಗೆ – ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ( ಗೂಬೆ ಗೋಳಿಮರದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ)

೧.         ನಿಂಗೆಂತ ತಡ ಆತ್ತಾ.. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ್ ತಿನ್ನ್ ಕಾಂಬ. ತಿನ್ನತ್ ಕಂಡ್ರೆ ಗುಮ್ಮ ಗೋಳಿ ಹಣ್ ನುಂಗ್ದಾಂಗ್ ಇತ್ತ್


Kundapra1

ನಮ್ ನಮ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ ಊರ್ ಯೇಗ್ಳಿಕೂ ನಮ್ಗ್ ಚೆಂದವೇ. ಅದ್ರಗೂ ಮಳ್ಗಾಲ ಬಂದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೆರ್ಡ್ ಮುಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚೇ ಚೆಂದ ಕಾಣತ್. ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಸುರಿಗೆ ಒಂದ್ ನಾಕ್ ದಿನ ಮುಖ ತೋರ್ಸದಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ ಮಳಿ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಯಲೆ, ಈ ವರ‍್ಷ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಂದೇಳಿ ಊರ್ ಬದ್ಯಗೆ ಎಲ್ರೂ ಮಂಡಿಬಿಶಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಇದ್ದಿರ್. ಪೇಪರಗೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಗಾಲ ಬಂದಂಗೇ ಸೈ, ಇನ್ನ್ ಎಂಟ್ ದಿನ ಹೋರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುದಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್- ಕುಡುಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್ ಅಂದೇಳಿ ಎಲ್ ಕಂಡ್ರೂ ಮಳೀದೇ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತ್. ಕತ್ತಿ ಮದಿ, ಕೆಪ್ಪಿ ಮದಿ, ಶಿವಾಳಭಿಷೇಕದ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನಲ್ಲಗೂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಫ್ಲಾಶ್ ನ್ಯುಸ್ ಅಂದೇಳಿ ತೋರ್ಸತ್ ಕಂಡ್ ಹಂಗರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಳಿ ಕತಿ ಇಷ್ಟೇ ಸೈಯ್ಯಾ ಅಂದೇಳಿ ಎಣ್ಸ್‌ತಿಪ್ಪ್ ಸುರಿಗೆ ಮಳಿ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂತ್.

 ಬಂದದ್ದಾರೂ ಎಂತ ಮಳಿ ಅಂತ್ರಿ, ಹೊರ್ಗ್ ಕಾಲಿಡುಕೆಡಿಯ ಅಂಬ್ ನಮನಿ ಸುರಿತಿತ್ತ್ ಅಂಬ್ರಲಾ ಹೌದೆ? ಎಲ್ಲಾ ತೋಡ್, ಹೊಳಿ ಪೂರಾ ತುಂಬಿ ಹೋಯ್ ಊರಗೆಲ್ಲ ನೆರಿ ಬಂದಿತಂದೇಳಿ ಸುದ್ದಿಯಪ್ಪ. ಆಯ್ಲಿ ಮಳಿ ಬರ್ಲಿ. ಮಳಿ ಬರ್ದೆ ಬರ್ಗಾಲ ಬಪ್ಪುದಕ್ಕಿಂತ ನಾಕ್ ದಿನ ತಿರ್ಗಾಟಕ್ ತೊಂದ್ರಿ ಆರೂ ಮಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ದೇ? ಈ ಮಳ್ಗಾಲದಗೆ ಎಂತ ಮಣ್ಣ್ ತಿರ್ಗಾಟ ಅಂದ್ರ್ಯಾ? ಇರ್ಲಿ ತಿರ್ಗುದ್ ಬ್ಯಾಡ. ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬತ್ತಾ ಇತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗೆಣ್ಸಿನ ಹಪ್ಳ ಹಲ್ಸಿನ್ ಕಾಯ್ ಹಪ್ಳ ಪೂರಾ ಕೆಂಡದ ಒಲ್ಯಗೆ ಸುಟ್ಕಂಡ್ ಒಲಿ ಬಾಯಗೆ ಚಳಿ ಕಾಯ್ಸ್‌ತಾ ಕುತ್ಕಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಪ್ಳ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್‌ಬೇಡಿ ಮರಾಯ್ರೆ. ಊರಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಒಂದ್ ನಾಕ್ ಹಪ್ಳ ಇರ್ಲಿ ಅಕಾ 🙂

 ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ನಾಕ್ ಹನಿ ಮಳಿ ಬಿದ್ದ ಹೊಡ್ತಕ್ಕೇ ಥಂಡಿ ಹೊಡ್ದರ್ ಕಣಗ್ ಆಡ್ತ್ರಪ… ನಮ್ ಬದಿ ಕಣಗೆ ಎಲ್ಲಾರೂ ಮಳಿ ಬಂದ್ರ್ ಇವ್ರ್ ಊರಗೆ ಆಯ್ಕಂಬ್ರಾ? ಇಲ್ಲೂ ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತಪ್ಪಾ. ಆರೂ ನಮ್ ಬದಿ ಮಳಿಗ್ ಹೋಲ್ಸರೆ ಇದ್ ಎಂತಾ ಜೋರ್ ಮಳಿ ಮರ್ರೆ. ಮಳಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂತಾ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಆರ್ಕುಟಗೆ ಶಶಿಧರ ಹೆಮ್ಮಾಡಿಯವ್ರ್ ಒಂದಿಷ್ಟ್ ಊರ್ ಬದಿ ಮಳಿದ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕದ್ ಕಾಂಬುಕೆ ಸಿಕ್ತ್. ಅವ್ರತ ಕೇಂಡ್ ಆ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಣಿ, ಊರ್ ಬದಿಯಗ್ ಇಲ್ದಿದ್ದರ್ ಫೋಟೋದಗಾರೂ ಮಳಿ ಕಂಡ್ ಕುಶಿ ಪಡ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ…

kundaapra2

kundaapra3

kundaapra4

kundaapra5

kundaapra6

kundaapra7


ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಮಳ್ಗಾಲದ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಶುರುವಾತ್ತಷ್ಟೇ. ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ಲಾಯಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳದರ್ ಬಂದ್ ಒಂದ್ ನಾಕ್ ಆಟ ಆಡಿ ವಾಪಾಸ್ ಹೋಯಾಯತಾ ಕಾಣತ್. ಇನ್ನ್ ಪೆರ್ಡೂರರ್ ಬಪ್ಪುದ್ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಯಾವ್ ಆಟ ಇಪ್ಪ್ ಸುದ್ದಿ ಕಾಂತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಪೆರ್ಡೂರರದ್ ನಾಕ್ ಆಟ ಕಾಣ್ಕಮಗಿತ್ತ್. ಧಾರೇಶ್ವರರದ್ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಪದ್ಯ ಕೇಣ್ಕಮಗಿತ್ತ್. ಅವ್ರ್ ಆಟ ಯಾವತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಮಾ ಅಂಜಾದಿಲ್ಲ. ಆರೆ ೧೭ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಆಗಷ್ಟ್ ೧ನೇ ತಾರೀಕಿನವರಿಗೆ ಅವ್ರ್ ತಿರ್ಗಾಟ ಇರ್ಕಾ ಕಾಣತ್.

 ಸುದ್ದಿ ಎಂತ ಕೇಂಡ್ರೆ ಕಳ್ದ್ ವರ್ಷ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ರಮೇಶ ಭಂಡಾರ್ರ್ ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ರಂಬ್ರ. ನೀವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ ರಮೆಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಟ ಒಂದ್ನಮನಿ ಚಪ್ಪಿ ಅಲ್ದೆ. ಜಲವಳ್ಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಪೆರ್ಡೂರಗೆ ಇಪ್ಪ್ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಂತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೂ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದಾಸ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಮತ್ತೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮ್ಯಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿರಂಬ್ರ್. ಹಾಂಗಾಯ್ ಅವ್ರದ್ ಒಂದೆರ್ಡ್ ರಿಮೇಕ್ ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್!! ತೆಲುಗಂಗೆ ಹಿಟ್ ಆದ ಪಿಚ್ಚರ್ ಅರುಂಧತಿ ಕತಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಭಾಗ-2 ಅಂದೇಳಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ದಿರಂಬ್ರ್. ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ್ತ್ ಆಟ ಅಂದೇಳಿ ಕಂಡರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತ್ರಪ. ಉಡುಪಿಯಗೆ ಗೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಗೆ ದಾಖಲೆ ಅಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ್ ಕರಾವಳಿ ವಾಣಿ ಉದಯವಾಣಿಯಗೆ ಕಂಡಿದ್ನಪ. ಎಂತ ದಾಖಲೆ ಕಾಂಬ… ಇಲ್ಲೇ ಬತ್ರಲೆ ಆಗ್ಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಾತ್. ಅಲ್ದಾ? 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೌಷ ಆ ಆಟ ಇರ್ಕಾ ಕಾಣತ್. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ದ್ ವರ್ಷದ ತಿರ್ಗಾಟದ ಪ್ರಸಂಗ ‘ವಂಶವಲ್ಲರಿ’ ಆಡ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರದ್ ಪದ್ಯ ಅಂಬ್ರ್. ಕತಿ ಬರದ್ದ್ ನಮ್ಮ್ ನೀಲ್ಕೋಡ್ ಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಬ್ರ. ಸುರಿಗೆ ಅದೇ ಆಟ ಇತ್ತ್. ಎಂತಾರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹತ್ತ್ ದಿನ ಹೋರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಯ್ಯಲ್ದಾ? ಆಟದ್ ಸುದ್ದಿ ಮಂತ್ತೆಂತಾರೂ ಸಿಕ್ರೆ ನಿಮ್ಗ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೆ. ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ಆಟಕ್ ತಪ್ಸೂಕಾಗ. ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕ್. ಹಂಗಾರೆ ಆಟದ ಗರ್ನಗೆ ಸಿಕ್ವಾ ಅಕಾ?

ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುಕೆ ಹೊರಟ್ ಸೂರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಟದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ತ್ ಮಾರಾಯ್ರೆ… ನಮ್ಮ ಊರಿನರ್ ಓಬ್ರ್ ಆರ್ಕುಟಗೆ ಈ ಆಟದ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ರ್ .ನಾಡ್ದ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ 12ನೇ ತಾರೀಕ್ , ಇಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ಲಗೆ ಒಂದ್ ಆಟ ಇತ್ತಂಬ್ರ್ ಮಾರಾಯ್ರೆ… ನೆಟ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ವಾದಿರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಇತ್ತೆಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಡ ಆಟ. ಗುಂಡ್ಮಿ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದರದ್ದ್ ಅಂಬ್ರ್ ಆಟ.  ಪ್ರಸಂಗ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂಬ್ರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗೆ ಆಟ ಶುರ್ರುವಾತ್ತ್ .  ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ದೆ ಬರ್ಕ್ ಅನ್ದೇಳಿ ನಂದ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕಿ