Archive for ಏಪ್ರಿಲ್, 2009


ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ವರ್ಷ ತುಂಬುಕ್ ಹತ್ರ ಆಯ್ತ್ಆ ಖುಷಿಯಗೆ ಏನಾರೂ ಒಂಚೂರ್ ಬೇರೆ ಬರುವಾ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದ್ ಕತಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗೇ ಅಂದೇಳಿ ಬರುಕ್ ಹೊರ್ಟಿದೆಕತಿ ಸುಮಾರ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತ್ಹಾಂಗಾಯ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಪೂರಾ ಕತಿ ಹಾಕುಕ್ ಆತಿಲ್ಲಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಕ್ ಭಾಗ ಆತ್ತ್ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ ಭಾಗ ಬರಿಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಎಣ್ಸ್ಕಂಡಿದೆಅದ್ರಗೆ ಮೊದ್ಲಿನ್ ಕಂತ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತ್ ಕಾಣಿನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕತಿ ಹಿಡ್ಸರೆ ಮುಂದಿನ್ ಕಂತ್ ಬರುವ ಅಂದೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ.. ಓದಿ ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ ಹೇಳಿ ಅಕಾ….

 

 ಇನ್ನೇನ್ ಬಸ್ ಹೊರ್ಡು ಹೊತ್ತಾಯ್ತ್…. ಎರ್ಡ್ ಚಾ ಬೇಗ್ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂದೇಳಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೇ ಕೈ ತೊಳ್ದ ವೆಂಕ್ಟೇಶ. ಗಂಟ್ಲ್ ಸುಡ್ತಿದ್ರೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಾ ಕುಡ್ದ್, ಬಿಲ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟ್ ಒಡೋಡಿ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ದುರ್ಗಾಂಭಾ ಬಸ್ ಹೊರ್ಡುಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ನಿಂತಿದ್ದಿತ್. ಪುಣ್ಯಕ್ ಆವತ್ ಸಿದ್ದಾಪ್ರ ಸಂತಿ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ದಿರ್ ಬಸ್ ಹತ್ತುದ್ ಇರ್ಲಿ, ಕಾಲಿಡುಕೂ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆಂಕ್ಟೇಶ, ಮಹೇಶ ಇಬ್ರೂ ಓಡ್ಬಂದ್ ಬಸ್ ಹತ್ರ್. ಎದ್ರೆ ಎರ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದದ್ ಕಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂಡಿ ಊರಿ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಅಂದೇಳಿ ಉಸ್ರ್ ಬಿಟ್ರ್. ಪವರ್ಹೌಸ್ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಯ್ತ್ಟಿಕೇಟ್ ಕೊಡೂ ಗಂಡ್ ಸತೇ ಇವತ್ ಅಪ್ಪಯ್ನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ರಜಿ ಹಾಕಿತ್ಈ ಬಸ್ಸಿದ್ ಟಿಕೇಟೇ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಾಯಲ್ಲ.. ಹೀಂಗೇ ಮನ್ಸಂಗೇ ಗಂಡಿಗ್ ಬೈತಾ ಟಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏಜೆಂಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಎರ್ಡ್ ಕಮ್ಲಶಿಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂದೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಹೇಶ. ಬ್ಯಾಡ್ದಾನಿನ್ನನ್ ಕರ್ಕಂಡ್ ಬಂದದ್ದ ನಾನಲ್ದನಾನೀನೆಂತಕೆ ಟಿಕೇಟಿಗ್ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟದ್ ಅಂದೇಳಿ ವೆಂಕ್ಟೇಶ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ರೂ ಕೇಣ್ದೆ ಮಹೇಶನೇ ಟಿಕೇಟಿಗೆ ದುಡ್ದ್ ಕೊಟ್ಟ.  ಇನ್ನೂ ಆಯಲ್ಯಾ ಮಾರಾಯ್ರೆ ನಿಮ್ದ್ಏಗ್ಳಿಕ್ ಕಂಡ್ರೂ ಒಂದೇ ರಾಗ ಅಂದೇಳಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮಣ ಮಣ ಅಂಬ್ ಸುರಿಗೆ ಕಂಡೆಕ್ಟ್ರ್ ವಿಶಿಲ್ ಊದದ್ ಕೇಂತ್. ಸರಿ ಅಂತೂ ಬಸ್ ಹೊರ್ಡ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಆಯ್ತ್. ಬಸ್ಸಿನೊಳ್ಗೆ ಒಂಚೂರ್ ಗಾಳಿ ಆಡುಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತ್. ಸೆಕಿ ತಡುಕಾಗ್ದೆ ಮೈ ಮಂಡಿಯೆಲ್ಲಾ ಬೆವ್ರಿನ್ ಸ್ನಾನ ಆದಂಗಿದ್ದರಿಗೆ , ಕೈಯಗಿದ್ದ ಪೇಪರ್ ಪುಸ್ತಕದಗೇ ಗಾಳಿ ಹಾಯ್ಕಂತಿದ್ದರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ ಜೀವ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತ್. ಹಗೂರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮನಿ, ಮದಿ ಹೀಂಗೇ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷ್ಯ ಎತ್ಕಂಡ್ ಬಸ್ಸಗಿದ್ದರ್ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಗುಂಪ್ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಮಾತಾಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರ್. ಎದ್ರ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತ್. ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹೊಡುಕೆ ಲಗ್ತ್ ಆಯ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ವೆಂಕ್ಟೇಶ ಎಣ್ಸತಾ ಇಪ್ಪತಿಗೇ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂದೇಳಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ ಬಾಯ್ ತೆಗ್ದ್ರ್. ನಿಮ್ಗ್ ಎಲ್ಲಾಯ್ತ್? ಈ ಬದಿಯಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡದ್ ನೆನ್ಪ್ ಆತಿಲ್ಲಪ. ಎತ್ ಮುಖ್ನೆ ಹೊರ್ಟಿರಿ? ಅದ್ಯಾರ್ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರ್ ಇದ್ರಲ…? ಹೀಂಗೇ ಒಂದ್ರ್ ಬೆನ್ನಿಗ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡ್ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಂಡ. ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಮೂರ್ನಾಕ್ ಜನ ಬಾಯ್ ತೊರ್ಕಿಯರ್ ಸತೇ ವೆಂಕ್ಟೇಶ ಎಂತ ಹೇಳ್ತ ಕಾಂಬ ಅಂದೇಳಿ ಕೆಮಿ ಈ ಬದಿಯಗೇ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಕೂಕಂಡಿದ್ರ್.

 

ನನ್ ಹೆಸ್ರ್ ವೆಂಕ್ಟೇಶ ಅಂದೇಳಿ. ಇಂವ ನನ್ ದೋಸ್ತಿ ಮಹೇಶ. ನಾವಿಬ್ರೂ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕ್ ಇಪ್ಪುದ್. ಇಬ್ರದ್ದೂ ಒಂದೇ ಊರ್. ಇಲ್ಲೇ ಅಂಪಾರ್ ಹತ್ರ. ನಾವ್ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಸುಮಾರ್ ಏಳೆಂಟ್ ವರ್ಷದ್ ಮೆಲಾಯ್ತ್. ಅದೂ ಅಲ್ದೇ ಈ ಬದಿಗೆ ಬಪ್ಪುದೂ ಕಡ್ಮಿ. ಹಾಂಗಾಯ್ ನಮ್ಮನ್ ನೀವ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ ವಾರ ರಜಿ ಹಾಕಿ ಊರ್ ಬದಿಯಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಪ್ಪ ಅಂದೇಳಿ ಬಂದದ್. ನಮ್ಮ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ್ನಾರೆ ನೀವ್ ಕಂಡಿಪ್ಕೂ ಸಾಕ್. ಅವ್ರ್ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತ್ಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂದೇಳಿ ಬತ್ತಾಇತ್ತಿದ್ರ್. ಚೂರ್ಪಾರ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಜಾತ್ಕ ಅಂದೇಳಿ ಹೆಸ್ರ್ ಮಾಡಿರ್. ಕಳ್ಸರ್ತಿ ಕಮ್ಲಶಿಲೆಯಗೆ ಕೋಟಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಆಯಿತ್ತಲ್ದಾ ಆಗ್ಳಿಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಸೈ. ಅದ್ರ್ ಮೇಲ್ ಅವ್ರ್ ಮನಿಂದ್ ಹೊರ್ಗ್ ಹೊರ್ಟದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತಲ್ದಾಮನಿ ಬುಡ್ದಗೇ ಎಂತಾರೂ ಪುರೋಹಿತ್ಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ರೆ ಹಗೂರ್ ಒಂದ್ಗಳ್ಗಿ ಹೋಯ್ ಬತ್ರ್

ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬದಿಯಗೆ ಕೂಕಂಡರ್ ಒಬ್ರ್ ಹಗೂರ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ರ್ಅದಿರ್ಲಿಈ ಬದಿಗ್ ಏನ್ ಬಂದದ್ದ್?

 

ಮತ್ತೆಂತ ಅಲ್ದೇಕಮ್ಲಶಿಲೆಯಗೇ ಒಂದ್ ಗುಹೆ ಇತ್ತಂಬ್ರಲೆ. ನಾವ್ ಈ ಬದ್ಯರೇ ಆರೂ ಒಂದ್ಸಲಿಯೂ ಕಂಡರಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಗೂ ಊರ್ ಬದಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತ್. ಅದನ್ ಒಂದ್ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಪ ಅಂದೇಳಿಹ್ಯಾಂಗೂ ಮನ್ಯಗೆ ಕೂಕಂಡ್ ಕೂಕಂಡ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಕೆ ಶುರುವಾಯಿತ್. ಇವ್ನತ್ರ ಬತ್ಯನಾ ಹೋಯ್ ಬಪ್ಪಾ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂಡೆ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಹಾಂಗಾಯ್ ಇಬ್ರೂ ಗುಹೆ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪ ಅಂದೇಳಿ ಹೊರ್ಟದ್.

ಗುಹೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತ್. ನೀವ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಡ್ದಗೇ ಇಳ್ಕಣಿ. ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡ್ಕಂಡ್ ಭಟ್ರತ್ರ ಕೇಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಂಡಿನ್ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡ್ತ್ರ್. ಅವ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಹೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ್ತ. ಗಂಡಿಗ್ ಎನಾರೂ ನಿಮ್ಮ್ ಖುಷಿ ಕಂಡಷ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಆರೆ ನೀವ್ ಬಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಸಮ ಇಲ್ಯಾ ಕಾಣತ್. ಆ ಗುಹೆಯಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಕತಿ ಆಯಿತ್ ಮರಾಯ್ರೆ. ಅಲ್ಲ್ ಯಾರೋ ಬಂದ್ ಸೇರ್ಕಂಡಿರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕತಿ ಹೇಳ್ತ್ರ್ ಮರಾಯ್ರೆ. ಹಾಂಗಂಬ್ರ್ ಹೀಂಗಂಬ್ರ್ ಅಂದೇಳಿ.  ಅಲ್ ಯಾರಿದ್ರ್ ಎಂತಾ ಕತಿ ಅಂದೇಳಿ ಕಣ್ಣಂಗ್ ಕಂಡರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆರೂ ನಮ್ನಮ್ನಿ ಕತಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಕಂಡಿತ್. ಕೆಲವ್ರ್ ಹೇಳ್ತ್ರ್ ಅದೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅಂಬ್ರ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೇಷ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಹೊರ್ಗ್ ಬತ್ತಾ ಅಂಬ್ರ್. ಸುಳ್ಳೊ ಬದ್ದವೋ ಕಂಡರ್ಯಾರ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ್ ಹುಷಾರಿನಗೆ ನೀವ್ ಇಪ್ಪ್ದ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಅಂದೇಳಿ ಬದಿಯಗಿದ್ದರ್ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಂಡ್ರ್.

 

ನಾನೂ ಕೇಂಡಿದೆ ಮಾರಾಯ್ರೆನಮ್ಮ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಕೆಮಿಗೂ ಈ ಸುದಿ ಬಿದ್ದಿತಂಬ್ರ್. ಅವ್ರ್ ಸತೇ ಮಾಣಿ ನೀ ಹೋಪ್ದ್ ಬ್ಯಾಡ. ನಿಂಗೇನೋ ಬಿಸಿರಕ್ತ. ಏನಂದೇಳಿ ಕಂಡೇ ಬಿಡ್ವ ಅಂದೇಳಿ ಹೋಯಿ.. ಒಂದಕ್ಕೆರ್ಡ್ ಆರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದ್ ಅಂದಿರ್. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಕತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಹೋಯ್ ಬಪ್ಪ ಅಂದೇಳಿ ಹೊರ್ಟದ್ದ್. ಊರಿಗ್ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಒಂದ್ ಎಂತ ಅಂದೇಳಿ ಕಂಡಂಗಾಯ್ತ್ ಅಂದೇಳಿಯೆ ಹೊರ್ಟದ್ದ್

ಇನ್ನೂ ಇತ್ತ್….


ಚಾಷ್ಟಿ = ಚೇಷ್ಟೆ, ತುಂಟತನ

ಬಳಕೆ:

1.ಮಗಿನ್ ಚಾಷ್ಟಿಯೊಳ್ಗ್ ಆಯಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಸುಮ್ನ್ ಕೂಕಂಬ್ಕ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ

2.ನೀ ಮನಿಯಗೆ ಚಾಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ರೆ ಬೆನ್ನ್ ಭೇರಿಯಾತ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ

 ಚಪ್ಪಿ/ಚಪ್ಪೆ/ಚೆಪ್ಪಿ=ಸಪ್ಪೆ, ತಣ್ಣಗೆ, ಬಿಕೋ ಅನಿಸು

ಬಳಕೆ:

1.ಹ್ವಾಯ್ಚಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಾಯ್ತ್. ಹಂಗಾರೆ ಚಪ್ಪಿ ಆಯ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆ ಕುಡುಕಾಗ್ದಾ?

2.ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ರಜಿಗ್ ಬಂದ್ ಹೋರ್ ಮೇಲೆ ಮನಿಯೆಲ್ಲ ಬರೀ ಚಪ್ಪಿ ಚಪ್ಪಿ.

3.ಹುಳಿ (ಸಾಂಬಾರ್) ಲಾಇಕ್ ಆಯಿತ್. ಆರ್ ಒಂಚೂರ್ ಉಪ್ಪ್ ಚಪ್ಪಿ

ಚಾಟುಳ/ಚಾಕ್ಟಿ ಹುಳ =ಚೇರಟೆ ಹುಳ

ಬಳಕೆ:

1.ನಾಕ್ ಹುಂಡ್ ಮಳಿ ಬಿದ್ರ್ ಸಾಕ್. ಗ್ವಾಡಿ ಮೇಲೆ, ಕಡ್ ಮಾಡಗೆ ಒಂದ್ ರಾಶಿ ಚಾಕ್ಟಿ ಹುಳ

2.ಮಗಿನ್ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ಬೆಡ. ಚಾಟುಳ ಎಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಇರತ್ತ್.

ಹಲ್ ಚಿಲಿ = ಹಲ್ಲು ಕಿರಿ, ಹಲ್ಲು ಕಿಸಿಯು

ಬಳಕೆ:

1.ನಿಂಗ್ ಭಾಷಿ ಬಪ್ಪುದ್ ಏಗ್ಳಿಕ್ ಮರಾಯ. ಎಂತ ಹೇಳ್ರೂ ಹಲ್ಲ್ ಚಿಲಿತಾ ನಿಂತ್ಕಂಡ.

2.ಇಷ್ಟ್ ದೊಡ್ಡಳಾಯಿದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಹಲ್ಲ್ ಚಿಲಿತಾ ನಿಂತ್ಕಂಬ್ಕಾಗ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಯಾ?

 

ಚಪ್ಪಾಂಚೂರು = ಛಿದ್ರ, 56 ಚೂರು ( ಚಪ್ಪನ್ ಚೂರು)

ಬಳಕೆ:

1. ಮಗಿನ್ ಕೈಗೆ ಪುಸ್ತ್ಕ ಕೊಡ್ಬೆಡಿ. ಹತ್ ನಿಮ್ಷದೊಳ್ಗೆ ಹರ್ದ್ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಾಂಚೂರ್ ಮಾಡತ್ತ್


Mumbai-Protest-against-Assam-riots-turns-violent
ಮೊನ್ನೆ ಕಡಲ ತಡಿಯ ತಲ್ಲಣ ಪುಸ್ತಕ ತಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯಗೆ ನಾ ಶಾಲಿಗ್ ಹೋಪತಿಗೆ ನೆಡದ್ ಒಂದ್ ಗಲಾಟಿ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದ್ಲ್ ಅಷ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ್ ಗಲಾಟಿ ನೆಡ್ದಿತೋ ಇಲ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದ್ಯಗೆ ನಾ ಕಂಡ್ ದೊಡ್ಡ್ ಗಲಾಟಿ

ಆಗ ನಾನ್ ಏಳ್ನೇ ಕ್ಲಾಸಗೆ ಇದ್ದೆ. ಕಮಲಶಿಲೆ ಶಾಲಿಗ್ ಹೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದಿನ ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ರಘು ಅಂಬನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದನ್ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಯಾರೋ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್… ಕಾರಗೆ ಬಂದದ್ದಂಬ್ರ್. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹುಡ್ಗನ್ ಕಾರಿಗ್ ತುಂಬ್ಕಂಡ್ ಹೋಯಿರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಪ್ಯಾಟಿ ಬದ್ಯಗೆ ಜೋರ್ ಗಲಾಟಿ ಶುರುವಾಯಿತ್ ಅಂಬ್ರ್. ಹಿಂದೂ ಹುಡ್ಗನಿಗೆ ಸಮಾ ಹೊಡ್ದಿರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಹಾಂಗಂಬ್ರ್ ಹೀಂಗಂಬ್ರ್… ಅಂದೇಳಿ ಕತಿ ಹೇಳುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅವ್ನ್ ಸುತ್ತ ಬಾಯ್ ಕಳ್ಕಂಡ್ ಅವ ಹೇಳ್ತಿದ್ ಕತಿ ಕೇಂತಾ ಕೂಕಂಡಿದ್ದಿತ್. ನಮ್ ನಮ್ಮೊಳ್ಗೇ ನಮ್ಗ್ ತಿಳ್ದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಸು-ಗುಸು ಮಾತಾಡ್ಕಂತಾ ಇದ್ದಿತ್. ನಮ್ಗ್ ಆ ಸುದ್ದಿ ಎಷ್ಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ಆಯಿ ಕಂಡಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ ನಂಗ್ ಹೇಳುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ನಾವ್ ಕೇಂಡದ್ ಏನಿದ್ರೂ ಪೇಪರಗೆ ಓದದ್ ಏನಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಂಗ್ ಆಯ್ತಂಬ್ರ್. ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕಿರಂಬ್ರ್… ಇಷ್ಟ್ ಜನ ಸತ್ತ್ ಹೋರಂಬ್ರ್… ಆ ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಆಯ್ತಲೆ ಅಂದೇಳಿ ಒಂಥರಾ ಹೆದ್ರಿಕಿ, ಒಂದ್ ನಮೂನಿ ಕುತೂಹಲ, ಟೆನ್ಷನ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹಗೂರ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗ್ ಹರ್ಡುಕ್ ಶುರುವಾಯಿತ್ತ್. ಹುಡ್ಗ ಮೂಡ್‌ಬಗಿಯನ್ ಅಂಬ್ರ್. ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಹುಡ್ಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಬ್ರ್… ಅದ್ಕೇ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಸೇರಿ ಅವನ್ ಹೊತ್ಕಂಡ್ ಹೊಯಿರಂಬ್ರ್… ಹೀಂಗೆ ರೆಕ್ಕಿ-ಪುಕ್ಕ-ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಇದ್ದದ್ ಇಲ್ದಿದ್ದದ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಸುದ್ದಿಯೇ ಸುದ್ದಿ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲ್ ಬಸ್ ತಿರ್ಗುದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೈದ್ ಆಯ್ತ್. ಕಡಿಗ್ ಶಾಲಿಗ್ ರಜಿ ಕೊಟ್ರ್. ಬಸ್ಸಿಲ್ದೇ ನೆಡ್ಕಂಡೇ ಮನಿಗ್ ಹೋಪತಿಗೆ ಸಾಕ್ ಬೇಕಾಯ್ತ್. ಆರೂ ಮಾತಾಡುಕ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದಿತಲ್ದಾ… ಹಾಂಗಾಯ್ ನೆಡದ್ ದೂರ ಗೊತ್ತೇ ಆಯಲ್ಲ. ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪುರೊಳ್ಗೇ ಎಲ್ಲಾ ಬದ್ಯಗೂ ಸುದ್ದಿ ನಮ್‌ನಮೂನಿ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಎಲ್ಲರ್ ಬಾಯಗೂ ಅದೇ ಮಾತ್. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡ್ಲೂರಗೆ ಗಲಾಟಿ ಅಂಬ್ರ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ್ದಗೆ ಬಂದ್ ಅಂಬ್ರ್, ಕುಂದಾಪ್ರದಗೆ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಗೂಡಂಗ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರಂಬ್ರ್. ಹೊಸಂಗ್ಡಿಯಗೆ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ತ್ವಾಟ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರಂಬ್ರ್, ಕುಂದಾಪ್ರದಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕಿರಂಬ್ರ್… ಹೀಂಗೇ ಸುದ್ದಿಯೇ ಸುದ್ದಿ
ಅಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತ್. ಯಾವ್ ಬದಿಗ್ ಕೆಮಿ ಕೊಟ್ರೂ ಗಲಾಟಿದೇ ಸುದ್ದಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಭಯಂಕರ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತ್. ನಮ್ ಊರಗ್ ಇದ್ದ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಅಂಗ್ಡಿಗ್ ಯಾರೋ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್. ಅಂಗ್ಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟ್ ಹೋಯ್ತ್. ಮುಲ್ಲಿಯಗೆ ಇದ್ದ್ ನಮ್ ಊರಗೇ ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಆತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಯಾರೂ ಎಣ್ಸ್‌ಕಂಡಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದ್ಯಗೆ ಎಂತ ಆಯಿತ್ತೋ ಅಂದೇಳಿ ಸಮಾ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಬಸ್ಸ್ ಓಡುದ್ ಕೈದ್ ಆಪುಕೋಯಿ ಪೇಪರ್ ಸತೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಾರ ರಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ ಅಂದೇಳಿ ಟಿ.ವಿ. ವಾರ್ತೆಯಗೆ ಕೇಂಡದ್ ಕಂಡ್ ರಜಿ ಸಿಕ್ಕದ್ದಕ್ ಖುಷಿ ಪಡುಕೂ ಆಗ್ದಿದ್ದ್ ನಮನಿ ಹೆದ್ರಿಕಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಯಿತ್ತ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡ್ಮಿ ಒಂದ್ ವಾರ ಹೀಂಗೇ ನಡಿತ್. ಎಷ್ಟೋ ಗೂಡಂಗ್ಡಿ ಬೆಂಕಿಯಗೆ ಸುಟ್ಟ್ ಬೂದಿಯಾಯ್ತ್. ಎಷ್ಟೋ ಚೂರಿ ಹಾಕದ್, ಕಲ್ಲ್‌ ಬಿಸಾಡದ್, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚದ್ ಸುದ್ದಿ

ಒಟ್ರಾಶಿ ಇಡೀ ಕುಂದಾಪ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂಗಾಯಿತ್ತ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರ್ ಹಗಿ ತೀರ್ಸ್‌ಕಂಡ್ರ್. ಅಲ್ಲಿನೊರಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ದ್ ಕುಂದಪ್ರಭ ಪೇಪರಿಗೆ ಏಕ್‌ದಂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದಕ್ಕೆರ್ಡ್ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಯ್ತ್. ಎಲ್ಲಾ ಗಲಾಟಿ ಮುಗ್ದ್ ತಣ್ಣಗಾರ್ ಮೇಲ್ ಸುದ್ದಿ ಹಗೂರ ಹೊರ್ಗ್ ಬಂತ್. ಹುಡ್ಗನ್ ಹೆಸ್ರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಠಾರಿ ಅಂಬ್ರ್. ಅವ ಒಬ್ಳ್ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಹುಡ್ಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂಬ್ರ್. ಹುಡ್ಗಿ ಮನ್ಯರಿಗ್ ಒಪ್ಗಿ ಇದ್ದಿತಂಬ್ರ್. ಅವ್ನ್ ಮನ್ಯರಿಗೆ ಒಪ್ಗಿ ಇರ್ಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಮನ್ಯರ್ ಒಪ್ಪಿರಂಬ್ರ್. ಹುಡ್ಗಿ ಕಡ್ಯರದ್ದೇ ರಗ್ಳಿ ಅಂಬ್ರ್. ಅಂತೂ ಹೀಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಮದಿ ಆಪುದ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದೇಳಿ ಅವ್ನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆದ್ ನಾಟ್ಕ ಮಾಡದ್ ಅಂಬ್ರ್… ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹುಡ್ಗಿ ಕಡ್ಯರೇ ಅವನ್ನ ಹುಗ್ಸಿ ಇಟ್ಟದಂಬ್ರ… ಯಾವ್ದನ್ ನಂಬ್ಕೋ ಬಿಡ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ… ಇವತ್ತಿಗೂ… ಕತಿ ಎಂತದೇ ಇರ್ಲಿ… ಇದೆಲ್ಲಾ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತ್ ಕುಂದಾಪ್ರದಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಧ್ಯ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂಚಿನ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತಿಗೂ ವಾಪಾಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಮೇಲಿಂದ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾ ಇರತ್. ಯಾವ್ದಾರೂ ಬದ್ಯಗೆ ಗಲಾಟಿ ಸುರುವಾದ್ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕಿಡಿ ಹಾರುಕ್ ಸುರುವಾತ್ತ್. ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರದಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೂದಿಯೊಳ್ಗಿನ ಕೆಂಡವೇ ಇದ್

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗಲಾಟಿ ಮುಗ್ದ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಕುಂದಪ್ರಭದಗೆ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂತ್. ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಠಾರಿ ಮತ್ತು ಮುನಾವರ್‌ಗೆ ಮದಿ ಅಂಬ್ರ್. ಮುನಾವರ್‌ಗೆ ಸ್ನೇಹಲತಾ(?) ಅಂದೇಳಿ ಪುನರ್‌ನಾಮ್ಕರ್ಣ ಆಯ್ತ್. ಅಂತೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಾಮಾಯ್ಣ ಮಾಡ್ದ ಕತಿ ಹೀಂಗ್ ಮುಗಿತ್. ಕಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖ್ದಂಗೆ ಇದ್ರ್…
ಇದ್ರಾ… ನೀವೆ ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ…. ‘ಕಡಲ ತಡಿಯ ತಲ್ಲಣ’ ಪುಸ್ತ್ಕ ಓದುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತಕೋ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತ್… ಅದನ್ನ್ ಹಾಂಗೇ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಹೇಳ್ಕ್ ಅನ್ಸಿ ಹಾಂಗೇ ಹೇಳಿದೆ… ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡುದ್-ಬಿಡುದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ…