Posts Tagged ‘film’ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಪಿಚ್ಚರ್ ಆನಂದ್‘ …ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಾಡುವ ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ….. ಧಾಟಿಯಗೆ ಓದಿ…ಈ ಹಾಡು..ನಾಯಿ ಪಾಡು… 🙂

ಅಣಕ ಬರದ್ದ್: ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ

ಸ್ಪೂರ್ತಿ: ಫೇಸ್-ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

 

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಅಂದ್ ಕೂಗುತ

ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿಯು ಓಡಿದೆ…

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಅಂದ್ ಕೂಗುತ

ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿಯು ಓಡಿದೆ…

 

ಕೂಗುತ… ಕೂಗುತ… ಬೇಲಿಯಾ ಹಾರಿದೇ…

ಕೂಗುತ… ಕೂಗುತ… ಬೇಲಿಯಾ ಹಾರಿದೇ……ಹಾರಿದೇ….

 

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ

 

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಅಂದ್ ಕೂಗುತ

ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿಯು ಓಡಿದೆ…

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಅಂದ್ ಕೂಗುತ

ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿಯು ಓಡಿದೆ…

 

ಕೂಗುತ… ಕೂಗುತ… ಬೇಲಿಯಾ ಹಾರಿದೇ…

ಕೂಗುತ… ಕೂಗುತ… ಬೇಲಿಯಾ ಹಾರಿದೇ……ಹಾರಿದೇ…….

 

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ

 

ನೆರ್ಮನಿ ನಾಯಿಯದ್… ಹಾಳಾಯ್ ಹೊಪುಕದ್…

ಅಂಡುತ ನಿಂತಕಂಡ್…. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮನಿ

ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಂಡಿದೆ…. ಹಾಂಗಾಯ್…… ಬೆರ್ಸ್ಕಕಂಡು ಬಂದಿದೆ

 

ನೆರ್ಮನಿ ನಾಯಿಯದ್…ಹಾಳಾಯ್ ಹೊಪುಕದ್…

ಅಂಡುತ ನಿಂತಕಂಡ್…. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮನಿ

ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಂಡಿದೆ…. ಹಾಂಗಾಯ್…… ಬೆರ್ಸ್ಕಕಂಡು ಬಂದಿದೆ

 

ಮೂರು ಕಲ್ಲನು ಹೊಡೆದೇ….. ನಾಯಿ…ಒರ್ಲುತ ಓಡಿದೆ…

ಮೂರು ಕಲ್ಲನು ಹೊಡೆದೇ…… ನಾಯಿ…ಒರ್ಲುತ ಓಡಿದೆ…

 

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಅಂದ್ ಕೂಗುತ

ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿಯು ಓಡಿದೆ…

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಅಂದ್ ಕೂಗುತ

ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿಯು ಓಡಿದೆ…

 

ಕೂಗುತ… ಕೂಗುತ… ಬೇಲಿಯ ಹಾರಿದೇ…

ಕೂಗುತ… ಕೂಗುತ… ಬೇಲಿಯ ಹಾರಿದೇ….ಹಾರಿದೇ…..

 

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ

 

ನೆರ್ಮನಿ ಮಾಬ್ಲಣ್ಣ….. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೆರ್ಗ್ಬಂದು

ನಾಯಿಯು ಒರ್ಲುತ…. ಒಡುದ್ ಕಂಡರು

ಬೆರ್ಸ್ಕಂಡ್ ಬಂದರು ….ನನ್ನ…. ಬಯ್ಯುತ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ರು

 

ನೆರ್ಮನಿ ಮಾಬ್ಲಣ್ಣ….. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೆರ್ಗ್ಬಂದು

ನಾಯಿಯು ಒರ್ಲುತ…. ಒಡುದ್ ಕಂಡರು

ಬೆರ್ಸ್ಕಂಡ್ ಬಂದರು ….ನನ್ನ…. ಬಯ್ಯುತ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ರು

 

ನಾನ್ ಮೆತ್ತಗ್ ಜಾರ್ಕಂಡೆ. …ನಮ್ಮನಿ ಒಳಗೆ ಸೇರ್‌ಕಂಡೆ…

ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಯ್‌ಕಂಡೆ…..ಅವ್ರ್ ಮನಿ ಒಳ್ಗ್ ಹೋದ್ದ್ ಕಂಡೆ

 

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಅಂದ್ ಕೂಗುತ

ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿಯು ಓಡಿದೆ…

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಅಂದ್ ಕೂಗುತ

ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿಯು ಓಡಿದೆ…

 

ಕೂಗುತ… ಕೂಗುತ… ಬೇಲಿಯ ಹಾರಿದೇ..

ಕೂಗುತ… ಕೂಗುತ… ಬೇಲಿಯ ಹಾರಿದೇ…….ಹಾರಿದೇ….

 

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ

ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ ಕುಂಯ್ಯಿ………….

 

ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ (ಕೃಪೆ:kannadalyrics.com)

ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಾಡುವ
ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಾಡುವ
ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ

ಕೇಳುತಾ ಕೇಳುತ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾರಿದೇ..
ಕೇಳುತಾ ಕೇಳುತ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾರಿದೇ.. ಹಾಡಿದೆ…

ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ
ಟುವ್ವಿ.. ಟುವ್ವಿ.. ಟುವ್ವೀ….

ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಾಡುವ

ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಾಡುವ
ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ

ಕೇಳುತಾ ಕೇಳುತ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾರಿದೇ..
ಕೇಳುತಾ ಕೇಳುತ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾರಿದೇ.. ಹಾಡಿದೆ…

ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ
ಟುವ್ವಿ.. ಟುವ್ವಿ.. ಟುವ್ವೀ….

ನಿನ್ನೆಯು ಮುಗಿದುದು ನಾಳೆಯು ಕನಸದು
ತುಂಬಿದ ಯೌವನ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮದು
ಎನ್ನುತಾ ಆಡಿದೆ.. ಆಗ ಹೊಸತನ ನೋಡಿದೆ..

ನಿನ್ನೆಯು ಮುಗಿದುದು ನಾಳೆಯು ಕನಸದು
ತುಂಬಿದ ಯೌವನ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮದು
ಎನ್ನುತಾ ಆಡಿದೆ.. ಆಗ ಹೊಸತನ ನೋಡಿದೆ..

ನೂರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದೆ.. ನೂರು ರಾಗವ ಹಾಡಿದೆ..
ನೂರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದೆ.. ನೂರು ರಾಗವ ಹಾಡಿದೆ..

ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಾಡುವ
ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಾಡುವ
ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ

ಕೇಳುತಾ ಕೇಳುತ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾರಿದೇ..
ಕೇಳುತಾ ಕೇಳುತ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾರಿದೇ.. ಹಾಡಿದೆ…

ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ
ಟುವ್ವಿ.. ಟುವ್ವಿ.. ಟುವ್ವೀ….

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವ ಕೈಯಲಿ ಹಿಡಿದೆನು
ಮೋಡವ ಕರಗಿಸಿ ಆಡುತ ಕುಡಿದೆನು
ಎಣಿಸುತಾ ತಾರೆಯ ನಾನು ಕಳೆದೆನು ರಾತ್ರಿಯಾ…

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವ ಕೈಯಲಿ ಹಿಡಿದೆನು
ಮೋಡವ ಕರಗಿಸಿ ಆಡುತ ಕುಡಿದೆನು
ಎಣಿಸುತಾ ತಾರೆಯ ನಾನು ಕಳೆದೆನು ರಾತ್ರಿಯಾ…

ಮುಗಿಲ ಮೆತ್ತೆಯಲಿ ತೇಲಿದೆ.. ಭುವಿಯ ಅಂದವನು ನೋಡಿದೆ..
ಮುಗಿಲ ಮೆತ್ತೆಯಲಿ ತೇಲಿದೆ.. ಭುವಿಯ ಅಂದವನು ನೋಡಿದೆ..

ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಾಡುವ
ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಎಂದು ಹಾಡುವ
ಹೊಸ ಹಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದೆ

ಕೇಳುತಾ ಕೇಳುತ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾರಿದೇ..
ಕೇಳುತಾ ಕೇಳುತ ಮೇಲೆ ನಾ ಹಾರಿದೇ.. ಹಾಡಿದೆ…

ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ
ಟುವ್ವಿ.. ಟುವ್ವಿ.. ಟುವ್ವೀ….


ಹೋಟ್ಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನಗೆ ಚಾತಿಂಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ ಅಣಕ. ‘ಪರಮಾತ್ಮ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ…’ ಪದ್ಯ ಹೀಂಗಾಯಿತ್ ಕಾಣಿ – ‘ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಬೆಳ್ಗತಿಗೆ… ಚಾ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ…’ 🙂


ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಬೆಳ್ಗತಿಗೆ… ಚಾ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…
ಅತ್ಲಾಯಿ ದುಡ್ಡ್ ಹಾಳ್… ಇತ್ಲಾಯಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಾಳ್… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಹೊಸ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಯಾರೆ… ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ್ ಏನಂತ್ರಿ
ಹಳಿ ಅಡಗಿ ಮನಿಯಾದ್ರೆ… ತಿಂದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಕಂತ್ರಿ
ಮನೆಯಂಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್… ಲಾಯ್ಕಂಗಿರಿ…
ಇನ್ಮಾತ್ರ ಹೋಟ್ಲ್ ತಿಂಡಿಗ್… ದುಡ್ಡ್-ಹಾಕ್ಬೆಡಿ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಅತ್ಲಾಯಿ ದುಡ್ಡ್ ಹಾಳ್… ಇತ್ಲಾಯಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಾಳ್… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…
ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಬೆಳ್ಗತಿಗೆ… ಚಾ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಹೋಟಲವ್ರ್ ತಿಂಡಿಯಂಗೆ… ಎಂತಾ ಇತ್ತ್
ತಿಳ್ಕಂಬ್ಕೆ ತಾಕತ್ತ್… ನಮಗೆಲ್ಲಿತ್ತ್?
ಸೋಡವ ಹಾಕ್ದಿದ್ದ್… ಹೊಟ್ಲಂಬ್ದೇ ಇಲ್ಲ

ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತ್ರಂಬ್ರು… ಅನ್ನ ಉಳ್ದ್ರೆ
ಬಿಸಾಡುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ… ದುಡ್-ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ
ಡಾಲ್ದಾನ್ನೇ ಹಾಕುದು… ಘೀ-ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ

ಕುಂ…ದಾಪ್ರ ಹೋಟ್ಲಂಗೆ… ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ
ಎಲ್….ಹೋರು… ಸೋಡ ಮಾತ್ರ….ಹಾಕ್ತ್ರಂಬ್ರು ಕಾಣಿ
ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ತಿಂದ್ಕಂಡು… ಹೊಟ್ಟಿಉರೀ…
ಬಾಯ್ಮುಚ್ಕಂಡ್… ಬಿಲ್ಕೊಟ್… ಬತ್ತಾಇರಿ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಬೆಳ್ಗತಿಗೆ… ಚಾ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…
ಅತ್ಲಾಯಿ ದುಡ್ಡ್ ಹಾಳ್… ಇತ್ಲಾಯಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಾಳ್… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಯಾರಾರು ಚಾ ಕುಡ್ಸ್ರೆ… ಕುಡುಕ್ಹೋಯ್ಬೆಡಿ
ಕುಡ್ದ್ರ್ ಸೈತಾ ಬಿಲ್ಮಾತ್ರ… ಕೊಡುಕೋಯ್ಬೇಡಿ
ಹೊಟ್ಲಂಗೆ ಸೋಂಪು… ತಿಂಬ್-ಕಾಗ ಮರ್ರೆ

ಹಶುವಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರ್… ತಡ್ಕಂಬಿಡಿ
ಮನ್ಯಂಗೇ ಊಟ ಮಾಡಿರೆ… ಒಳ್ಳೇದ್ ಬಿಡಿ
ಹೋಟಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು… ಹಾಕುಕಾಗ ಕಾಣಿ

ಹೋ… ಟ್ಲಂಗೆ ರುಚಿಯಾತ್… ಆ ಪೊಕ್ಕ್ ತಿಂಡಿ
ತಿಂ…ದಾರ ಮೇಲಾಪ್ದ್ ದುಡ್ ದಂಡ ಕಾಣಿ
ಯೇಗ್ಳೀಕು ತಿಂಬುಕಾಗ ಹೋಟ್ಲಂಗೇರೀ….
ಅಪ್ರೂಪಕ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೋಯ್ಲಕ್ಕ್ ರೀ

ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಬೆಳ್ಗತಿಗೆ… ಚಾ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…
ಬಾಕಿ ಸಮಚಾರ… ಎಂತದೂ ಕಾಂತಿಲ್ಯಲೇ… ಮತ್ ಸಿಕ್ವಾ ಹಾಂಗಾರೆ ಹ್ವಾಯ್… .. ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಮೂಲ ಹಾಡು: ‘ಪರಮಾತ್ಮ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ…’
ಕೃಪೆ: kannadalyrics.com

ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…
ಅತ್ಲಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ… ಇತ್ಲಾಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ… ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ… ಕೆಂಪಾದ ಗೋರಂಟಿ
ಹಳೆ ಗೆಳತಿ ಕೆಮ್ಮಿದರೆ… ಪ್ರಳಯಾನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಒಬ್ಳನ್ನೇ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ…
ಇನ್ನೊಬ್ಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಅತ್ಲಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ… ಇತ್ಲಾಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ… ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…
ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಹುಡುಗೀರ ಮನಸಲ್ಲಿ… ಏನೇನಿದೆ
ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಾಕತ್ತು… ನಮಗೆಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇರದ… ಫೀಮೇಲು ಇಲ್ಲ

ಸಿಕ್ಸರ್ರು ಹೊಡಿಬೋದು… ಬ್ಯಾಟಿಲ್ಲದೆ
ಪ್ರೀತ್ಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ… ಡೌಟಿಲ್ಲದೆ
ಅನುಮಾನ ಇರದ… ಅನುರಾಗ ಇಲ್ಲ

ಮಾ…ಡರ್ನು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮೈಲೇಜು ಕಮ್ಮಿ
ಸೆಲ್…. ಪೋನು ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ
ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು… ಕಂಪಲ್ಸರೀ…
ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕರ್ಚೀಫು… ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…
ಅತ್ಲಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ… ಇತ್ಲಾಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ… ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಯಾರಾನ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ… ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿ
ನೆನಪೆಲ್ಲಾ ಸೋಪ್ಹಾಕಿ… ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೋಪು… ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕಣ್ರೀ

ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಒಂಚೂರು… ದುಃಖ ಪಡಿ
ಮೆಸ್ಸೇಜು ಬರಬಹುದು… ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪು… ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕಣ್ರೀ

ಬೆನ್ನ…ಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಂತೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ವು
ಯಾ…ಮಾರಿ ಅಂಗಾತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋವು
ಎಲ್ಲಾನು ಮರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ…
ಕೆರೆಯೋಕೆ ಹುಣ್ಣೊಂದು ಇರಬೇಕು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…
ಬಾಕೀ ಸಮಾಚಾರು… ಬ್ರೇಕ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಅಂತೀನಿ… ನನ್ನನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರಿ… ಆ… ಆ… ಆ…


ಕನ್ನಡ ಪಿಚ್ಚರ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೀಂಗ್ ಇರತ್ತಾ ಕಾಣಿ….

ಕುಂದಾಪ್ರ ಟೈಟಲ್                                                                 ಮೂಲ ಟೈಟಲ್ 

——————————————————————————————-

ಕಬ್ಬಿನಾಲಿ ———————————————- ಆಲೆಮನೆ

ಆಟ ಜೋಡಾಟ —————————————– ಆಟ ಹುಡುಗಾಟ

ಅವ್ಳೆ ನನ್ ಹೆಣ್ಣ್ —————————————– ಅವಳೇ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ

ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಚಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರಿ —————- ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ

ಅನಂತನ ಪಚೀತಿ ————————————— ಅನಂತನ ಅವಾಂತರ

ಬಾ ಹುಲ್ಲೆ ಹೊಡಿ ಮಂಚಕೆ ——————————– ಬಾ ನಲ್ಲೇ ಮಧುಚಂದ್ರಕೆ

ಬಾರೆ ನನ್ ಕೊಂಗಾಟದ ಹೆಣೆ —————————– ಬಾರೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ರಾಣಿ

ಬೆರ್ಚಪ್ಪ ———————————————– ಬೆದರು ಬೊಂಬೆ

ತಿಂಗಳ ಬೆಳ್ಕ್ ಹೆಣ್ಣ್ ————————————- ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ

ಬಣ್ಣದ್ ಯಾಸ —————————————– ಬಣ್ಣದ ವೇಷ

ಕಡಿಕೆ ————————————————- ಅನಂತರ

ಅಂಬ್ಡ್ ———————————————— ಅವಳಿ ಜವಳಿ

ಅವ್ರೆ ನಮ್ಮನಿ ಅವ್ರ್ ————————————- ಅವನೆ ನನ್ನ ಗಂಡ

ಅಳಿಯ ಜಗ್ಲೀ ತಗ್ಗಿಳಿಯ ———————————- ಅಳಿಯ ಮನೆ ತೊಳಿಯ

ಚಂದ ಗ್ವಾಪಿ ——————————————– ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ

ತೆಂಗು-ಅಡ್ಕಿಯ ತ್ವಾಟ ———————————– ಚಂದವಳ್ಳಿಯ ತೋಟ

ಚಿಕ್ಕಿ ————————————————— ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

ಶೆಣ್ಣಯ್ಯ ———————————————– ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನ್ರು

ದಾವ್ ————————————————- ದಾಹ

ದೈವದ್ ಕೊಲ —————————————— ದೈವ ಲೀಲಾ

ಗರ್ಗರ್ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಗೆ ——————————- ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ

ಬಿಲಾಸ್ ಬಿಟ್ ಮಗ ————————————– ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ

ಹರ್ಕಿ ಆಟ ———————————————- ದೇವರ ಆಟ

ಕಾಣ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿ ——————————————— ದೇವರ ದುಡ್ಡು

ಮೆಟ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ———————————— ಎಡಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡಧ ಮೇಲೆ

ಕೋಳಿ ಗೂಡ್ —————————————— ಗೀಜಗನ ಗೂಡು

ಗುಡ್ಡಿ ಹೆಣ್ಣ್ ——————————————— ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ

ಹಗಲ್ಯಾಸ ——————————————— ಹಗಲು ವೇಷ

ಮಕ್ಳಾಟಿಕಿ ಹೆಣ್ಣ್ —————————————- ಹುಡುಗಾಟದ ಹುಡುಗಿ

ಸಾಲಿನ್ ಬಲಿ——————————————- ಜೇಡರ ಬಲೆ

ಉಪ್ಪಿನಕೋಟೆ —————————————– ಕಾಕನ ಕೋಟೆ

ಕಣಾಲಿ ಪಲ್ಯ ——————————————- ಕಲಾಸಿ ಪಾಳ್ಯ

ಮದಿ ಕಾಗ್ದ ——————————————— ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಕುಟ್ಟಿ ಕೀಸು ——————————————– ಮಿಂಚಿನ ಓಟ

ಆಸಾಡೀ ಒಡ್ರ್. —————————————– ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ

ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ ——————————————— ನಾಗರಹೊಳೆ

ನಾ ನಿನ್ ಬೆಚ್ಚುದಿಲ್ಲ ————————————– ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ

ದೇವ್ರ್ ಹಾವ್——————————————– ನಾಗರಹಾವು

ಊರ್ಬದಿ ಗಂಡ್ —————————————– ನಮ್ಮೂರ ಹುಡುಗ

ನಮ್ಮೂರಿನ್ ಕಿಸ್ಕಾರ್ ಹೂವೇ —————————— ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೇ

ನಮ್ಮನಿ ಅವ್ಳದ್ ಮದಿ ————————————- ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮದುವೆ

ನಮ್ಮೂರ್ ಉಮ್ಮಲ್ತಿ ————————————– ನಮ್ಮೂರ ದೇವತೆ

ಹ್ವಾಯ್ ನಾವ್ ಇಪ್‌ದೇ ಹೀಂಗೆ —————————- ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ

ಕೊರಾಜಿ ಐ ಲವ್ ಯೂ ———————————– ಒರಟ ಐ ಲವ್ ಯೂ

ಆನಗಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು ————————————- ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು

ಪಿರ್ಕಿ ನನ್ ಮಗ —————————————– ತರ್ಲೆ ನನ್ನಮಗ

ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡಿಗ ————————————— ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ

ಉಡ್ಪಿ ದಾದಾ ಎಮ್.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್—————————– ಉಪ್ಪಿದಾದ ಎಮ್.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್

ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್- ಕಳ್ಳ —————————— ಸಿಂಗಪೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಕುಳ್ಳ