Archive for ಜುಲೈ, 2008


ನಂಗೆ ಬಪ್ಪುಕೆಡಿಯ ಅಂದೇಳಿ ಕೂಕಂಡಿದ್ದಿದ್ ಮಳಿರಾಯ ಕಡಿಗೂ ಕಣ್ಣ್ ಬಿಟ್ನಾ ಕಾಣತ್. ಬೆಂಗಳೂರಗೂ ನಾಕ್ ಹನಿ ಮಳಿ ಬಪ್ಪುಕ್ ಶುರು ಆಯಿತ್. ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದ್ಯಗಂತೂ ಸಮಾ ಮಳಿ ಕುಟ್‌ತಾ ಇರ್ಕ್ ಅಲ್ದಾ? ಮಳಿ ಬಂದದ್ ಅಂಬುದ್ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡುವರಿಗ್ ಹೋದ್ ಜೀವ ಬಂದಂಗಾಯಿರ್ಕ್. ಈ ವರ್ಷ ಮಳಿ ಕತಿ ಹೀಂಗೇ ಆರೆ ಯೆಂತ ಮಾಡುದ್. ಹೋಯ್ಲಿ ನೀರಾರು ಹಾರ್ಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸತೆ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಮಂಡಿ ಮೇಲ್ ಕೈ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಕೂಕಂಡರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಅಮಗ್ ಆಯಿರ್ಕ್.

 

ಈ ಮಳಿ ಕತಿ ಹೀಂಗೇ ಕಾಣಿ. ಕೆಲವ್ ಬದಿಲ್ ದೇವ್ರೆ ಯಾಕಾರೂ ಈ ಮಳಿ ಓಂದ್ ಕೈದ್ ಆತಿಲ್ಯೋ ಅಂತ್ ಹೇಳ್ರೂ ಕೇಣ್ಡೇ ಹಗ್ಲ್ ರಾತ್ರಿ ಸೊರ್ದ್ ಊರೆಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಸಿ ಹಾಕತ್. ಇನ್ನ್ ಕೆಲವ್ ಬದಿಲ್ ಕೆಪ್ಪಿ ಮದಿ, ಕತ್ತಿ ಮದಿ, ನಾಯಿ ಮದಿ ಅಂದೇಳಿ ಇದ್ದ್ ಬದ್ದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ರೂ ನಾಕ್ ಹುಂಡ್ ಮಳಿ ಬಂದ್ ಕೈದ್ ಆತ್ತ್. ಒಟ್ರಾಸಿ ಈ ಮಳಿನ್ ನಂಬ್ಕಂಡ್ ಆಯ್ಕಂಬ್ಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ.

 

ಏನೇ ಆಯ್ಲಿ. ಅಂತೂ ಕಡಿಕಾರೂ ಮಳಿ ಬಂತಲ..ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ್. ಈ ಮಳಿ ಒಂದ್ ಬರ್ದಿದ್ದಿರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರಿ ಪಚೀತಿ ಆತಿದ್ದಿತ್. ಆ ಬದ್ಯಗೆ ತಮಿಳ್‌ನಾಡರ್ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ್. ಇತ್ಲಾಗೆ ಕರೆಂಟಿಲ್ದೆ ಕತ್ಲಿಯಗೆ ಕೂಕಣ್ಕಿದ್ದಿತ್. ಬೆಳಿ ಪೂರಾ ಲಗಾಡಿ

 ಹೋತಿದ್ದಿತ್… ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಮಳಿ ಕಣ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಬುಕೋಯಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಚಾವ್. ಈ ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ನಂಗೂ ಊರ್ ಬದ್ಯಂಗೆ ನಾಕ್ ದಿನ ಮಳಿ ರಾಪ್ ಕಾಂತಾ ಕೂಕಣ್ಕ್ ಅಮಗಿತ್ತ್. ಆರ್ ಮಳಿ ಕಾಂಬುಕೆಲ್ಲಾ ರಜಿ ಕೊಡುಕೆ ಕಂಪ್ನಿಯರೇನ್ ನನ್ ಮಾವನಾ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ J


ಹಿಲಾಲ್ ಹಿಡಿ, ದಾನಿ ಸೊಳಿ ಅಂತಾ ಇಪ್ಪುದ್, ಚಂಯ ಚಂಯ ಅಂಬುದು

 

ಹಿಲಾಲ್ ಹಿಡಿ, ಹಿಲ್ಲಾಲ್ ಹಿಡಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡು, ಗೇಲಿ ಮಾಡು

ಹಿಲಾಲು ಶಬ್ದದ್ ಅರ್ಥ ನಿಜವಾಯಿ ಕಾಂಬುಕೆ ಹೋರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮಾಡಿದ ದೊಂದಿ ಅಂತಿತ್ತ್. ದೇವ್ರ್ ಮೂರ್ತಿ ಉತ್ಸವದ್ ಸಮಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿತ್ರಲ ಆ ನಮನಿ ದೊಂದಿ. ಬೌಶ ಇದು ಮಾಡದ್ ತಪ್ಪನ್ ಬೆಳ್ಕಿಗೆ ಹಿಡುದ್ ಅಂಬ್ ಅರ್ಥದಗೆ ಬಂದ ನುಡಿಕಟ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಾಣತ್

 

ಬಳಕೆ

೧.         ಸ್ವಲ್ಪ ಸದ್ರ ಕೊಟ್ರ್ ಸಾಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಲ್ಲಾಲ್ ಹಿಡುಕೇ ಬತ್ತ್ರ್

೨.         ನೀ ಹಿಲಾಲ್ ಹಿಡುದ್ ಬ್ಯಾಡ್ದಾ…ನೀ ಎಂತ ಅಂದೇಳಿ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ್ಯಾ?

೩.         ಅಂವ ಜಾರಿ ಬಿದ್ರೆ ನೆಗ್ಗುದ್ ಬಿಟ್‌ಕಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರ್‌ಕಂಡ್ ಹಿಲಾಲ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರ್ಯಾ?

 

ದಾನಿ ಸೊಳಿ ಅಂತಾ ಇಪ್ಪುದ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮಾತಾಡುತ್ತ ಇರು, ಒಣಹರಟೆ ಮಾಡು

(ದಾನಿ – ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ;  ಸೊಳೆ ತೊಳೆ )

 

ಈ ತರದ್ ಒಂದ್ ನುಡಿಕಟ್ಟ್ ಇತ್ತ್. ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಮಾತಾಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂದೇಳಿ. ಇದ್ ಅಲ್ದೇ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ರ್ ಹೇಳಿ

 

ಬಳಕೆ

೧.         ಬೆಳ್ಗಿಂದ ಸಾಂಯ್ಕಾಲದ್‌ವರಿಗೆ ಬಂದರ್ ಹೋದರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ದಾನಿ ಸೊಳಿ ಅಂತಾ ಕೂಕಂಬ್ ಪಾಲ್(ಬದ್ಲ್) ಎಂತಾರೂ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಲ್ದಾ?

 

 

ಇದೇ ನಮನಿ ಅರ್ಥದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ನುಡಿಕಟ್

ಚಂಯ ಚಂಯ ಅಂಬುದು ರಗಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾತಾಡು, ಅರ್ಥಹೀನ ಬಡಬಡಿಕೆ

 

ಬಳಕೆ

೧.         ಮಾತಾಡುಕೆ ಯಾರದ್ದಾರೂ ಕೆಮಿ ಸಿಕ್ರ್ ಸಾಕ್, ಚಂಯ ಚಂಯ ಅಂತಾ ಕೂಕಂಬ್ದ್. ಎಂತ ಹೇಳ್ಕ್ ಎಂತ ಹೇಳುಕಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಗೋಚರವೇ ಇಲ್ಲ.

೨.         ಎಂತಾ ಮರಾಯ ಚಂಯ ಚಂಯ ಅಂತೆ. ಒಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಸುಮ್ನ್ ಕೂಕಂಬ್ಕಾಗ್ದಾ?


 

ಪಕ್ತಾ, ಫಕ್ತಾ – ಬರೀ

 

ಇದ್ ಬಂದದ್ ಮರಾಠಿ ಮೂಲದಿಂದ. ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಫಕ್ತ್.

 

ಬಳಕೆ –

೧.         ಅವ್ನಿಗೆ ಪಕ್ತಾ ಆಡು ಗಿರ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆಂತ ಇಲ್ಲ( ಏಗ್ಳಿಕೆ ಕಂಡರೂ ಅಂತ ಬೇಕಾರ್ ಅರ್ಥ ಮಡ್ಕಂಬ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ)

೨.         ಅವ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಯಿ ಪಕ್ತಾ ಸುಳ್ಳ್ ಹೇಳುಕ್ ಕಲ್ತಿದ

 

ಹತ್ತಾ, ಹತ್ತ – ಪೂರ್ಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ

 

ಬಳಕೆ

೧.         ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದನು ನೀರ್ ಹತ್ತ ಕಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೆಡ. ನಂಗೂ ಮೀಯುಕಿತ್ತ್.

೨.         ದುಡ್ ಕೊಡ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ನಂಗೂ ಮನ್ಸಿತ್ತ್. ಆರೆ ಕೈ ಹತ್ತ ಖಾಲಿಯಾಯಿತ್ ಎಂತಾ ಮಾಡುದ್ ಹೇಳ್

 

ಸತೇ, ಸೈತ ಕೂಡಾ

 

ಬಳಕೆ

೧.         ಮೂರ್ನಾಕ್ ದಿನ ಆಯ್ತ್. ಒಂದ್ ಹನಿ ಸೈತ ಮಳಿ ಬಂದಿರ್ ಹೇಳ್ ( ಬಂದಿರ್ ಹೇಳ್ = ಬರ್ಲಿಲ್ಲ)

೨.         ನಂಗೊಂದ್ ಮಾತ್ ಸತೇ ಹೇಳ್ದೇ ನೀ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೊದದ್ದನಾ?

 

ಹರ್ಕತ್ – ಹರಕತ್ತು, ಅಡ್ಡಿ, ತೊಂದರೆ, ಕಷ್ಟ, ಅಡಚಣೆ

ಬಳಕೆ

೧.         ಒಂದ್ ಇಟ್ಟ್ ವಸ್ತು ಇದ್ದ್ ಜಾಗ್ದಗೆ ಇಡುದಿಲ್ಲ. ಹರ್ಕತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ

೨.         ಸ್ವಲ್ಪ ಹರ್ಕತ್ ಇತ್ತ್ ಮಾರಾಯ ಒಂದ್ ಸಾವ್ರ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತ್ಯಾ?

 

ತಾಪತ್ರ, ತಾಪತ್ರ್ಯ ತಾಪತ್ರಯ ( ಆದಿದೈವಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂಬ ೩ ಬಗೆಯ ಕಷ್ಟಗಳು), ತೊಂದರೆ

೧.         ಈ ಸರ್ತಿ ಮಳಿಯೊಂದ್ ಕೈಕೊಟ್ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಭಾರಿ ತಾಪತ್ರ ಮರಾಯ್ರೆ

೨.         ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಪತ್ರ ಇದ್ದಿತ್ತ್. ಅದ್ಕೆ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಡುದ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕ್ ದಿನ ತಡ ಆತ್ತ್ ಅಕಾ?

೩.         ಸೌದಿ ಪೂರಾ ಚಂಡಿ ಆಯಿ ಒಂದ್ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡ್ಸ್‌ಕಿದ್ರೆ ತಾಪತ್ರ್ಯ ಕಂಡ್ರ್ ಬ್ಯಾಡ

 

ಹೀಕರ್ಣೆ, ಹೀಕರ್ಣಿ – ಹೀಕರಣೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಹೇವರಿಗೆ

ಬಳಕೆ

೧.         ಜ್ವರ ಬಂದ್ ನಾಲ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಯ್ ಆಯಿತ್. ಎಂತ ತಿಂಬುಕ್ ಹೋರು ಹೀಕರ್ಣೆ ಬಂದಂಗಾತ್

೨.         ದಿನಾ ಸೌತಿಕಾಯ್ ತಿಂದ್ ತಿಂದ್ ಹೀಕರ್ಣಿ ಬಂದಾಂಗಾಯಿತ್. ಇವತ್ ಬೇರೆ ಎಂತಾರು ಹುಳಿ ಮಾಡ್ ಕಾಂಬ

 

ಅಕೇರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ

ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಹಿಂದಿಯ ಆಖಿರ್ ಇರಬಹುದೇ?

೧.         ಬ್ಯಾಸ್ಗಿ ತಿಂಗ್ಳ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಾಮಿಯಗೆ ಕುಡುಕ್ ಸತೇ ನೀರ್ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ.

೨.         ಇದ್ ಅಕೇರಿದ್ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇದ್ ಮುಗ್ದ್ ಮೇಲ್ ಎರ್ಡ್ ತಿಂಗ್ಳ್ ರಜಿ


ಹೈಲು/ ಹೈಲ್ = ಕಂಗಾಲು, ಹೈರಾಣ

ಬಳಕೆ :

 

೧.         ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬಾರ್ದೆ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡುವರ್ ಯಾಪಾರ್ ಹೈಲ್ ಅಲ್ದೇ.

೨.         ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜಿಯಾರೂ ಎಂತಕ್ ಬತ್ತೋ ಏನೋ. ಅವ್ರನ್ ಸುಧಾರ್ಸುದ್ರೊಳ್ಗೆ ಅಲ್ದೇ ನಾ ಅರ್ಧ ಹೈಲ್ ಆದ್ದ್.

೩.         ಕೊಡಿ (ಕೊಡೆ) ತಕಂಡ್ ಹೋಪುಕೆ ನೆನ್ಪ್ ಹೋಯಿ, ಮಳೆಯಗ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ್ ನನ್ ಯಾಪಾರ ಹೈಲಾದ್ದ್ ಅಲ್ದಾ ಮಾರ್ರೆ

 

ಊಜು / ಊಂಜು/ ಸೀಬು/ ಸೀಂಬು = ಚೀಪು

ಬಳಕೆ :

೧.         ಮಾಯಿನ್ ಹಣ್ಣ್ ತಿಂದ್ ಗೊರ್‍ಟ್ ಊಂಜದ್ ಸಾಕ್. ಬಿಸಾಡಾ ಅದನ್ನ.

೨.         ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ್ ಮಗಿನ್ ಕಣಗೆ ಬೆರಳ್ ಬಾಯ್ಗ್ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಸೀಂಬತಾ ಇದ್ದ.

 

ಸಾಲಿನ್ ಬಲಿ / ಸಾಲಿ ಬಲಿ  = ಜೇಡರ ಬಲೆ

ಬಳಕೆ :

೧.         ವಾರ ವಾರ ತೆಗ್ದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತ್ ಸಾಲಿನ್ ಬಲಿ ಕಟ್ಟಿಆಯ್ತ್

 

ತಿಪ್ಪ್/ ತಿಪ್ಪು = ಕೈಯಲ್ಲಿಹಿಡಿದು ಸುರುಳಿ ಮಾಡು, ತಿರುಗಿಸು

ಬಳಕೆ :

 

೧.         ಪಾಠ ಓದ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡುಕ್ ಹೋಯಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಕೆಮಿ ತಿಪ್ಪಿ ಹದ ಮಾಡ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಸಮಾ ಆತ್ತ್ ಕಾಂತ್.

೨.         ಅವ್ನಿಗೆ ಕಾಗ್ದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ್ ಸಾಕ್. ಅದನ್ನ್ ತಿಪ್ಪಿ ತಿಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಿ ಮಾಡುದ್ ಒಂದೆ ಕೆಲ್ಸ.

 

ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪುದ್ / ಹೊಟ್ಟಿ ಕಚ್ಚು = ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗು, ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸಿದಂತಾಗು

ಬಳಕೆ :

೧.         ಬೆಳ್ಗಾಮುಂಚಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪತಾ ಇತ್ತ್.

೨.         ಇವತ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಪೋಡಿ ತಿಂದದ್ದೇ ಸೈಯಪ್ಪ. ಹೊಟ್ಟಿಕಚ್ಚುಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತ್

 

ನೆಗ್ / ನೆಗ್ಗು = ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು , ಎತ್ತು

ಬಳಕೆ :

 

೧.         ಈ ಚೀಲ ಸಮಾ ಬಾದಿ ಇತ್ತ್. ಒಂಚೂರ್ ನೆಗ್ಗಿ ತಲಿ ಮೇಲ್ ಇಡ್‌ತ್ರ್ಯಾ?

೨.         ಮಗಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಸ್ರ್ ಇತ್ತ್. ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಅಂಗಿ ಒಂಚೂರ್ ನೆಗ್ಕಂಡ್ ಬಾ. ಇಲ್ದೀರ್ ಅಂಗಿ ಪೂರಾ ಕೆಸ್ರ್ ಆಪ್ಕಿತ್ತ್.

 

 

ಅರ್ತು = ಇಳಿಯು, ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕು

ಬಳಕೆ :

೧.         ಮಳೆಗ್ ನೆನ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಮೈ ಪೂರಾ ಚಂಡಿ. ಕಾಣಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನೀರ್ ಅರ್ತ್‌ತಾ ಇತ್ತ್

೨.         ಬಟ್ಟಿ ಒಗ್ದ್ ಹಾಂಗೇ ನ್ಯಾಲಿ ಮೇಲ್ ಹಾಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಅರ್ತ್‌ಲಿ

೩.         ಮಂಡಿಗ್ ಎಣ್ಣಿ ಹಾಯ್ಕಂಡದ್ ಸಾಕಾ..ಕಾಣ್ ಎರ್ಡೂ ಬದಿಯಲ್ ಅರ್ತತಾ ಇತ್ತ್

 

ಜಬ್, ಜಬ್ಬು = ತೀರಾ ಹಳೆಯದಾದ, ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ

ಇದೇ ರೀತಿ ಜಬ್ಬ = ಮುದುಕ;  ಜಬ್ಬಿ = ಮುದುಕಿ

ಬಳಕೆ :

೧.         ಆ ಹಳೆ ಜಬ್ ಅಂಗಿ ಹಾಯ್ಕಣ್‌ದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಗಿ ಹಾಯ್ಕಂಬ್‌ಕಾಗ್ದಾ?

೨.         ಈ ನೋಟ್ ಪೂರಾ ಜಬ್ ಆಯಿತ್. ಯಾರೂ ತಕಂತಿಲ್ಲೆ. ಬೇರೆ ಕೊಡಿ

 

ಗೇಯು, ಗೇಯ್ಮೆ, ಗೆಯ್ಮಿ = ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಕೆಲಸ

ಬಳಕೆ :

೧.         ಬೆಳ್‌ಗಿಂದ ಸಾಂಯ್ಕಾಲದ್‌ವರಿಗೆ ಗೇಯ್ದು, ಗೇಯ್ದ್ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಹೋಯ್ತ್

೨.         ಅವ್ರ್ ಮನಿಗೆ ಹೆಣ್ ಕೊಡುದಾ. ಅಯ್ಯಬ್ಬ. ಜೀವ್ಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಗೇಯುದ್ರಗೆ ಹೋತ್ತ್.

೩.         ಈಗೆಲ್ಲಾ ಮುಂಚಿನ ಕಣಗೆ ಗೇಯ್ಮಿ ಮಾಡುಕೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಯೆ.

 

ಹೈಸರ / ಹೈಂಸರ = ಕೇರೆ ಹಾವು

 

ಇದಕ್ಕ್ ಯೆಂತ ಉದಾರ್ಣೆ ಕೊಡುದ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ಕಂಡಿದೆ.

ಹೈಂಸರನ್ ಬಗ್ಗ್ ಇಪ್ಪ್ ಒಂದ್ ಸುಳ್ಳ್ ನಂಬ್ಕಿ ಇದ್ ಕಚ್ಚ್‌ರೆ ಯಾರೂ ಸಾಯುದಿಲ್. ಆರೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡದ್ರೆ (ಹೊಡ್‌ದ್ರೆ) ಸಾಯ್ತಾರಂಬ್ರ್.

 

ಉಂಬುದ್ = ಊಟ ಮಾಡೋದು

ಉಂಡ್ಕಂಡ್ = ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್

ಬಳಕೆ :

೧.         ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಟ್ಲ್ ಇಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ. ಉಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ವಾ.

೨.         ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ್ ಏಳ್ಕಲ. ಉಂಡ್ಕಂಡ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಕಣಿ

 

ತಿಂಬುದು = ತಿನ್ನುವುದು

ತಿಂಬುಕೆ = ತಿನ್ನೋಕೆ

ತಿನ್ಕ್ = ತಿನ್ನಬೇಕು

ಬಳಕೆ :

೧.         ಜೋರ್ ಹಸು (ಹಸಿವೆ) ಆತಾ ಅತ್ತ್. ತಿಂಬುಕೆ ಎಂತಾರು ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್

೨.         ಈ ದುಡ್ ಹಬ್ದಗೆ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ತಿಂಬುಕೆ ಅಂದೇಳಿ ಇಟ್ಕಂಡದ್

೩.         ಹಲ್ಸಿನ್ ಹಣ್ ತಿನ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಜೋರ್ ಆಸಿ ಆತಿತ್ತ್

 

ನೆಗಾಡು = ನಗುವುದು

ಬಳಕೆ :

೧.         ನೆಗಾಡುಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಬೇಕಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲ.

೨.         ಹಾಸಿಗಾರನ್ ಮಾತ್ ಕೇಂಡ್ ನೆಗಾಡಿ ನೆಗಾಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತ್

 

ಜಪ್, ಜಪ್ಪು = ಹೊಡೆ, ಬಲವಾಗಿ ಕುಟ್ಟು

ಬಳಕೆ :

೧.       ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಬಾಯ್ ಮೇಲ್ ಎರ್ಡ್ ಜಪ್ತೆ ಕಾಣ್

೨.         ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ಲ್ ಇದ್ದಿತ್. ಇವತ್ ಹಾಸ್ಗಿ ಬಿಸ್ಲಿಗ್ ಹಾಕಿ ಜಪ್ಪಿರಾರು ಆತಿತ್ತ್

೩.         ಈಗೀಗ ಕೆಯ್(ತೆನೆ ಸಹಿತ ಬತ್ತದ ಹುಲ್ಲು) ಜಪ್ಪುಕೆ ಜನ್ವೇ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ.

 

ಬಿಕ್ರ್‌ಮಂಡಿ = ಕೂದಲು ಕೆದರಿಕೊಂಡವಳು

( ಬಿಖರೇ ಬಾಲ್ ನಿಂದ ಈ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರಬಹುದೆ?)

ಬಳಕೆ :

೧.         ತಲಿ ಬಾಚಿ ಜಡಿ ಹಾಯ್ಕಂಬದ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಕ್ರ್‌ಮಂಡಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಕೂತಿದ್ಲ್

 

ಪಿರ್ಕಿ = ತಲೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದವನು(ಳು), ಅರೆ ಮರುಳ(ಳಿ)

( ಇನ್ನೊಂದ್ ಶಬ್ದ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿ ಅಂತ. ನಂಗ್ ಈ ಅಂಡೆ ವಿಶೇಷಣ ಎಂತಕೆ ಹೇಳ್ತ್ರ್ ಅಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ)

ಬಳಕೆ :

೧.         ಅಂವ ದೊಡ್ ಪಿರ್ಕಿ ಮರಾಯ. ಅವ್ನತ್ರ ಮಾತಾಡುಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ.

೨.         ಅವ್ನಿಗೆ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಯ್ ಎರ್ಡ್ ಸುತ್ತ್ ಕಡ್ಮಿ ಆಯಿತಾ ಅಂದೇಳಿ. ಎಂತ ಕೇಂಡ್ರೂ ಪಿರ್ಕಿಗಳ್ ಕಣಗೆ ಉತ್ರ ಕೊಡ್ತ

 

ಉಡಾಪಿ, ಉಡಾಪ್ = ಉಡಾಫೆ , ಎದುರುವಾದಿಸು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೂಡಾ ಇದೆ

ಬಳಕೆ :

೧.       ದೊಡ್ಡರ್ಸಣ್ಣರ್ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಹೇಳ್ರೂ ಉಡಾಪ್ ಮಾತಾಡ್ತೋ ಈಗ್ಳಿನ್ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲಾ

 

ಬಳಕೆ :

ಮಸ್ತ್ = ತುಂಬಾ, ಬಹಳ

೧.         ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಯಿನ್ ಮರ್ದಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೂವಾಯಿತ್. ಆರೆ ಮೋಡ ಆಯಿ ಪೂರಾ ಕರ್ಟಿ ಉದ್ರಿ ಹೋಯ್ತ್

೨.         ಮೊನ್ನೆ ಮದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರಾ ಹ್ಯಾಂಗೆ?

೩.         ಅವ್ನಿಗೀಗ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯೇ..ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಬ್ರ್

 

ತೆವಡ್ಕೋ =  ಒಂದು ಬೈಗುಳದ ಪದ. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುಕೋ

ಬಳಕೆ :

೧.         ಮಾತಿನ್ ಮಧ್ಯ ನಿನ್ನನ್ ಕರ್ದರ್ ಯಾರ್. ಒಂದ್ ಬದ್ಯಗೆ ತೆವಡ್ಕೋ ಕಾಂಬ

೨.         ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೊರಟ್ರೂ ಈ ಮಕ್ಕಳದ್ ಒಂದೆ ರಾಗ. ನಾನೂ ಬತ್ತೆ ಅಂದೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಗೆ ತೆವ್ಡ್‌ಕಣಿ ಕಾಂಬ

 

ನಿವಾಳ್ಸು = ಒಂದು ಬೈಗುಳದ ಪದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ

ಬಳಕೆ :

೧.         ನಂಗ್ ಸಿಟ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮತ್ತೆಂತಾರೂ ಹೇಳೂ ಮೊದ್ಲ್ ನೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿವಾಳ್ಸ್

೨.         ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ್ ಇಪ್ಪುಕಾಗ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರದ್ ಏನ್ ಒತ್ತನ್ಕಿ ಇಲ್ಲ. ನಿವಾಳ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ

 

ಚಾಳಿಸು , ಚಾಳ್ಸು = ಗೇಲಿ ಮಾಡು, ಲೇವಡಿ ಮಾಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳಿ ಅಣಕಿಸು

ಬಳಕೆ :

೧.       ಮಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ದಾಂಗೆ ಮಾಡಿ ಚಾಳ್ಸ್‌ತ್ರ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೇಳ್ತೇ ತಡಿ ಅವ್ರ್ ಹತ್ರ

೨.         ನಂಗ್ ಈ ಬಣ್ಣದ್ ಅಂಗಿ ಬ್ಯಾಡ. ಮಕ್ಳೆಲ್ಲಾ ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ ಚಾಳ್ಸ್‌ತೋ

 

ಚಡಿ = ಬಿಡುವು, ಅಂತರ, ಸಂದು

ಬಳಕೆ :

೧.         ಈ ಮಳಿ ಒಂಚೂರ್ ಚಡಿ ಕೊಡ್ದೇ ಸೊರಿತಿತ್ತಲೆ. ಹೀಂಗೆ ಆರೆ ಹೊರ್ಗ್ ಹೊರ್‍ಡುದಾರೂ ಹ್ಯಾಂಗೆ?

೨.         ಬಾಗ್ಲ್ ಬುಡ್ದಗೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ್ ಚಡಿ ಇತ್ತ್. ಅದ್ರಗೆ ಈ ಎರು ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಗ್ ಬಂದದ್

 

ಗನಾ, ಗನಾದ್ = ಒಳ್ಳೆಯ, ಉತ್ತಮ (ಘನದ ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ ಇರಬಹುದೇ?)

ಬಳಕೆ :

೧.         ಮಾಯ್ನ್ ಹಣ್ ಪೂರಾ ಕೊಳ್ತ್ ಹೋಯಿತ್. ಗನಾದ್ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ.

೨.         ಗನಾದ್ ಒಂದ್ ಮಳಿ ಬಂದಿರೆ ಸೆಕಿಯಾರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಮಿ ಆತಿತ್ತ್

 

ಲಗಾಡಿ ತೆಗೆ = ಹಾಳುಮಾಡು, ನಾಶಮಾಡು

ಬಳಕೆ :

೧.         ಅವನ್ ನಂಬ್ಕಂಡ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅವ್ನ ಕೈಗ್ ಕೊಟ್ರೆ, ನನ್ನನ್ ಪೂರಾ ಲಗಾಡಿ ತೆಗ್ದ ಮಾರಾಯ

೨.         ಈ ಮಗ, ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ ಪೂರಾ ಲಗಾಡಿ ತೆಗುಕೆ ಸಾಕ್

 

ದಾವ್ = ದಾಹ, ಬಾಯಾರಿಕೆ

ಬಳಕೆ :

೧.         ಜೋರ್ ದಾವ್ ಆತಾ ಇತ್ತ್. ಒಂಚೂರ್ ಬೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಕೊಡ್ ಕಾಂಬಾ

೨.         ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದ್ವಾಸಿ ತಿಂದದ್ದಕ್ಕೋ ಏನೋ..ಜೋರ್ ದಾವ್ ಆತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ

 

ಒರ್ಲು = ಕಿರುಚು, ಕೂಗು, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡು

ಬಳಕೆ :

೧.         ಎಮ್ಮಿ ಆಗ್ಳಿಂದ ಒರ್ಲತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ. ಅದ್ಕೆ ಬಾಯ್ರ್(ಕಲಗಚ್ಚು) ಕೊಡಲ್ಯಾ?

೨.         ಅಷ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಒರ್ಲುಕೆ ಇಲ್ಲ್ಯಾರು ಕೆಪ್ಪರು ಇಲ್ಲೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಹೇಳ್

೩.         ಶಾಲಿ ಬಿಟ್ರ್ ಕೂಡ್ಳೇ ಸಾಕ್ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲಾ ಹೋ ಅಂತ ಒರ್ಲ್‌ತಾ ಮನಿಗ್ ಹೊರ್ಟೋ

 

ದೊಡ್ ಸಂಗ್ತಿ = ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಜನ

ಬಳಕೆ :

೧.         ಮೊನ್ನೆ ದಾರಿ ಮೇಲ್ ಸಿಕ್ರೂ ಮಾತಡ್ಸ್‌ದೇ ಹೋದ್ಯಲಾ..ಹಂಗಾರ್ ಅಷ್ಟ್ ದೊಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಯಿ ಹೋದ್ಯಾ ಮಾರಾಯ?

೨.         ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಮರ್ರೆ..ದೊಡ್ ಸಂಗ್ತಿ.. ಮೂರಲ್ಲ ನಾಕ್ ಕಾರ್ ಬೇಕಾರು ಇಟ್‌ಕಣ್‌ಲಕ್

 

ಹೂವಿನ್ ಗುತ್ತಿ = ಹೂವಿನ ಗಿಡ

ಬಳಕೆ :

೧.         ಈ ಸಾರಿಯಾದ್ರೂ ಮಳ್ಗಾಲದಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟ್ ಹೂವಿನ ಗುತ್ತಿ ನೆಡ್ಕ್

೨.         ಹೂವಿನ್ ಗುತ್ತಿ ಪೂರಾ ಗಂಟಿ ಬಂದ್ ತಿಂದ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ತ್

 

ಪ್ರಿಯ =  ದುಬಾರಿ

ಬಳಕೆ :

೧.         ಅಕ್ಕಿ, ಬ್ಯಾಳಿ ( ಬೇಳೆ) ಎಲ್ಲಾ ಒಂದ್ ಪ್ರಿಯ ಆದ್ದ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ಯದರ್ ಉಂಬುದೂ ಕಷ್ಟ

೨.         ಇದೆ ನಮನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆತಾ ಹೋರೆ, ಅಗ್ಗ ಆಪುದ್ ನಮ್ ಜೀವ ಒಂದೆಯಾ ಅಂದೇಳಿ

 

ಕುಶಾಲ್ = ತಮಾಷೆ, ವಿನೋದ (ಖುಶ್ ಹಾಲ್ ನಿಂದ ಈ ಶಬ್ಡ ಬಂದಿದ್ದು)

ಬಳಕೆ :

೧.         ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರ್, ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರಗೂ ಕುಶಾಲ್.

೨.         ನೀ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕಂಬೇಡ. ನಾ ಸುಮ್ನೆ ಕುಶಾಲಿಗೆ ಹೇಳದ್

 

ತೊಡು = ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ, ಹಸಿವೆ ಆದಂತೆ ಅನ್ನಿಸೋದು, ಬಾಯಿ ಚಪಲ

ಬಳಕೆ :

೧.         ಈ ಮಳಿ ಬಪ್ಪ್ ಸಮಿಗೆ ತೊಡು ಜಾಸ್ತಿ. ಎರ್ಡ್ ಹಪ್ಳ ಸುಟ್ಟಾರು ತಿನ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತ್

೨.         ಮಕ್ಳ್ ಶಾಲಿಯಿಂದ್ ಬಂದರೇ ತೊಡು ಆತ್ತ್ ಅಂತೋ ಈಗ. ಎಂತಾರೂ ಮಾಡಿಡ್ಕ್

 

ಮಿಟ್ಟಿ, ಮಿಟ್ಟೆ = ಮೊಗ್ಗು

ಬಳಕೆ :

೧.         ಮಲ್ಗಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ದಿಟ್ಟಿರೆ, ನಾಳೆ ದೇವ್ರಿಗ್ ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ಯಾರು ಹಾಕ್ಲಕ್ಕಿತ್

 

ದಿಗಡ್‌ದಿಮ್ಮಿ / ದಿಗಡುದಿಮ್ಮಿ          = ಸೊಕ್ಕಿನವಳು , ಯಾರ ಅಂಕೆಗೂ ಸಿಗದವಳು,

ಬಳಕೆ :

೧.         ಅವ್ಳಿಗೆ ಸಲ್ಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತ್. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ದಿಗಡ್‌ದಿಮ್ಮಿ ಕಣಗೆ ತಿರ್ಗುದ್ ಕಾಂಬ್ರ್ಯೆಲಾ..

೨.         ಆ ದಿಗಡ್‌ದಿಮ್ಮಿ ಬಾಯಿಗ್ ಕೋಲ್ ಹೆಟ್ಟುದ್ ಬ್ಯಾಡ ಮರಾಯ. ಎಂತಾರು ಹೆಳ್ರ್ ಜಗ್ಳಕ್ಕೇ ಬತ್ತ್ಲ್

೩.         ಒಳ್ಳೆ ದಿಗಡ್‌ದಿಮ್ಮಿ ಕಣಗೆ ಹುಡುಗ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡತ್ ಕಾಣ್

 

ಮುಲ್ಲಿ = ಮೂಲೆ

ಬಳಕೆ :

೧.         ಕೋಣಿ ಮುಲ್ಲಿಯಗೆ ಕೂಕಂಡ್ ಓದ್‌ಬೆಡ್ದಾ. ಅಲ್ಲ್ ಬೆಳ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣ್ ಹಾಳಾತ್

 

ಲಾಟ್  = ಬಂಡಲ್ , ಸುಳ್ಳು

ಬಳಕೆ :

೧.         ಬರೀ ಲಾಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಅವ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ರೂ ಯಾರೂ ನಂಬುದಿಲ್ಲ

 

 

 

 


 

ಕುಂದಾಪ್ರದ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕಣ್ಕ್ ಅಂಬಗಿದ್ರೆ, ಕುಂದಾಪ್ರದ್ದೇ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕ್ ಅಲ್ದಾ? ಕುಂದಾಪ್ರ್‌ದ್ ಸುದ್ದಿ ವಾರ ವಾರವೂ ಕಾಣ್ಕಂಬಗಿದ್ರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ <http://kundaprabha.com&gt;

ವಾರದ್ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರವಾಹಿ , ಕಥೆ , ಅಂಕಣ , ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಂಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕತ್. ಪುರ್ಸೊತ್ತಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಹೋಯಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಓದ್ಕಂಡ್ ಬನಿ.

 


ನಾಗವೇಣಿ ಒಳ್ಗ್ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ…

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಾಗ್ವೇಣಿ..ನಾಗ್ವೇಣಿ ಅಂದೇಳಿ ಮೂರೊತ್ತೂ ಇದೇ ಆಯ್ತ್. ಇಗಾ ಇಲ್ಲ್ ಬಾ…ಇದನ್ನ್

ಕೊಚ್ಚ್…ಇದನ್ನ್ ಆ ಗಂಟಿಗ್ ಹಾಕ್. ಇದನ್ನ್ ಕಡಿ ಇದನ್ನ್ ಆ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕ್. ನಂಗೆ ಮಾಡುಕೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಯಾ? ಹೀಂಗ್ ಬೆಳದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕು ಪಾಲ್…ಪಾಪ ಆ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿಗಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕಂಡಾರು ತಿಂತಿದ್ರೆಲೆ.

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್..ಭಾಗ್ವತ್ರೇ…ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ…? ಈಗ ಯಾರಿಗಾರೂ ಮಧ್ಯ ಬಾಯ್ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ ತೆಗುಕ್

ಎಡ್ವಾ?

ಅಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳದ್ದೆಂತ…. ಕೊಚ್ಚಿ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕು ಪಾಲ್…ಆ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿಗಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ರೆ

ಅಂದ್ಯ? ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ್ ಗುರ್ತ ಒಂದ್ ಸಮಾ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ಯಾ ಕಾಂತ್ ಅಲ್ದಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ್ ಗುರ್ತ ನಂಗ್ ಇಲ್ಲ್ಯೇ..?

 

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್‌ಲಿ ಬಿಡ್. ಈಗ ಮದಿ ಆಯಿ ಇಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್. ಗಂಡನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ

ಹೋಪುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ…ಬಾಳುದ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತೇನಾರು ಕಲ್ತಿದ್ಯ…?

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ಮದಿ ಆಯ್ಕಿರೆ ಮದ್ಲೇ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿನೆ….

ಕಾಳ                   :           ಎಂತಾ….?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ಮದಿ ಆಯ್ಕಿರೆ ಮದ್ಲೇ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿನೆ….ಅಂದೆ

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ….ಮದಿಯಾಯ್ಕಿರೆ ಮೊದ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿಳಂಬ್ರ್…ನಾನ್ ಎಂತಾರು

ಚೂರ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ವಾ ಅಂತಿದ್ದೆ….?

ಭಾಗ್ವತ್ರು              :           ನಿಂಗ್ ಅನ್ಕೂಲ ಆಯ್ತ್ ಅಲ್ದಾನ..?

ಕಾಳ                   :           ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಣಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ…

( ನಾಗವೇಣಿ ಹತ್ರ )   ಹೌದನಾ….ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ್ ಕಲ್ತ್ಕಂಡದ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಪುಸ್ತ್‌ಕ ಓದಿ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡದ್ದೇ…

ಕಾಳ                   :           ಎಂತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿದೆ ಹೇಳ್ ಕಾಂಬ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಗಂಡ ಮೀಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮೀಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಹರಿಯಂಗ್ ನೀರ್ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ್ಯೇ….ಗಂಡ ಉಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಉಣ್ಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಮಡ್ಕಿಯಂಗ್ ಅನ್ನ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ್ಯೇ….ಗಂಡ ಮಲ್ಕಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮಲ್ಕಣ್ಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಚಾಪಿಯಂಗ್ ಜಾಗ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ಇದೆಲ್ಲ ನೀ ಓದದ್ ಪುಸ್ತ್‌ಕದಂಗ್ ಇದ್ದಿತ್ತಾ…

 

ಗಂಡ ಮೀಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮೀಕ್.. ಗಂಡ ಉಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಉಣ್ಕ್… ….ಗಂಡ ಮಲ್ಕಣ್ಕಿದ್ರೆ

ಮೊದ್ಲ್ ಮಲ್ಕಣ್ಕ್….ಗಂಡ ಸಾಯ್ಕಿದ್ರ್ ಮೊದ್ಲ್ ಸಾಯ್ಕ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಹ್ವಾಯ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ಯೇ..

ಕಾಳ                   :           ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಇತ್ತಾ?

ಹೋಯ್ಲಿ ಬಿಡ್ ನಾ ನಿನ್ನ್ ಕರದ್ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ..ನಿನ್ನತ್ರ ಒಂದ್ ವಿಷ್ಯ ಕೇಣ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ. ಸುಳ್ಳ್

ಹೇಳುಕಾಗ…ಸತ್ಯ್ ಹೇಳ್ಕ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಾ ಒಂದಾರು ಸುಳ್ಳ್ ಹೇಳ್ದ್‌ಳೇ

ಕಾಳ                   :           ಹೇಳುಕಾಗ ಅಂದೇಳಿಯೇ ಹೇಳದ್

ಮೊನ್ನೆ ನಾನ್ ಗೆದ್ದಿ ಬದಿಯಿಂದ್ ಬಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಕಲ್ ಬುಡ್ದಗೆ ಒಂಜೊತಿ ಜೋಡ್

ಇದ್ದಿತ್ ಅದ್ ಯಾರದ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಜೋಡ್ ಅಂದ್ರ್ ಕಾಲಿಗ್ ಹಾಕುದಲ್ದೇ…

ಕಾಳ                   :           ಅಲ್ಲ… ತಲಿ ಮೇಲ್ ಹೊತ್ಕಂಡ್ ಹೋಪುದ್…..ಕಾಲಿಗ್ ಹಾಕುದಕ್ಕೇ ಜೋಡ್ ಅಂಬ್ದ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದ್ ನಿಮ್ದೇ ಅಲ್ದೇ….

ಕಾಳ                   :           ನನ್ ಜೋಡ್ ಯಾವ್ದ್…ಬಾಕಿದ್ದರದ್ ಯಾವ್ದ್ ಅಂದೇಳಿ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತತಿಲ್ಯಾ…? ನಮ್ಮನಿಗ್

ನಾನಿಲ್‌ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಬತ್ರ್. ಇಕಾಣ್ ನಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಬಡಿತಿಲ್ಲ..ಯಾರ್ ಬತ್ರ್, ಯಾಕ್ ಬತ್ರ್ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಇಲ್ಲ್ಯೇ…ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಯೇ….

ಕಾಳ                   :           ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಂಗ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ್…ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ

ನಂಗೊತ್ತ್

( ನಾಗ್ವೇಣಿಗೆ ಹೊಡುಕೆ ಹೋದ ಕಾಳನಿಗೆ ಅವ್ಳೇ ಹೊಡ್ದ್ ಕಾಲಿಗ್ ಕೈ ಹಾಕಿ ದರದರ ಎಳಿತಾ

ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ…)

ಕಾಳ                   :           ಸಾಕಾ….ಸಾಕಾ….

 

( ನೆರ್ಮನಿಯರ್ ಇವ್ನೇ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಎಣ್ಸ್‌ಕಣ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಪೆಟ್ಟ್ ಇವ್ನೇ

ತಿಂತಾ ಇದ್ರೂ ಸೈತ ಬಾಯಗೆ ಸಾಕಾ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತ)

 

ಭಾಗ್ವತ್ರು              :           ಕಾಳಾ…ಸಾಕಾ…ಸಾಕಾ

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್ ಕಂಡ್ರ್ಯಾ…ಹ್ಯಾಂಗ್ ದರದರ ಅಂದೇಳಿ ನಾಯಿನ ಎಳ್ದಾಂಗ್ ಎಳ್‌ದಳ್. ಬೇಕಿದ್ದಿತಾ

ನಂಗೆ. ಆರೂ ಅವ್ಳನ್ ಇವತ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲೆ… ಎಂತ್ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂಡೇ ಬಿಡ್ಕ್

 

ಇಗಾ…ನಮ್ಮನಿಗ್ ಯಾರ್ ಬತ್ರ್ ಯಾಕ್ ಬತ್ರ್ ಅಂತ್ ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ…ನಿನ್ ಇವತ್ ಕಡ್ದೇ ಹಾಕ್ತೆ

( ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಹೆದ್ರಸ್ತಾ..)

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ದಮ್ಮಯ್ಯ.ಬ್ಯಾಡ್ದೇ…ಹೇಳ್‌ತ್ನೇ…ಹೇಳ್‌ತ್ನೇ…

ಕಾಳ                   :           ಹೂಂ..ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ….

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಏ ದೇವ್ರೇ..ನಾನಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರಂದ್ರೆ ನಾ

ಎದಿ ಒಡ್ದ್ ಸತ್ತೇ ಹೋತ್ನಲ…ಇರ್ಲಿ..ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಹೂಂ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ನೇ..

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಹೂಂ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಇದೆಂತದ್..ಒಂದ್ಸಲ್ ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ್ರಿ..ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್ ಅಂತ್ರಿ

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಕೋ ಅಂದಾಗ್ಳಿಕೆ ಮುಚ್ಕೋ..ಹೇಳ್ ಅಂದಾಗ್ಳಿಕೆ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ನೇ..ಬಂದನ್ ನೀ ಚಂದ ಇದ್ದೆ

ಅಂದ

ಕಾಳ                   :           ಅವ್ನಿಗ್ ಕಣ್ ಸಮಾ ಕಾಂತಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರಾ…ಒಣ್ದ್ ಒಣ್ದ್ ನಾರ್ ಕಂಡಗ್ ಆಯಿದೆ ನೀನೂ ಒಂದ್

ಚಂದವಾ…? ಇರ್ಲಿ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನೀನ್ ಚಂದ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ಗೆ ನನ್ ಮೈ ಸುಖ ಕೊಡ್…ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನ ದುಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತೆ

ಅಂದ್ನೇ.

ಕಾಳ                   :           ಅದಕ್ ನೀ ಏನಂದೆ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಂಗೆ ಮದಿ ಆಯಿತ್. ಗಂಡ ಇದ್ರ್. ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ.

ಕಾಳ                   :           ಹೋಯ್ಲಿ ಆಗ್ಳಿಕಾರೊ ನನ್ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತಲ

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿಮ್ ನೆನ್ಪ್ ಏಗ್ಳಿಕೂ ಇತ್ತೇ..

ಕಾಳ                   :           ಇರ್ಲಿ ಮುಂದೆ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿನ್ ಒಪ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಡಿತೆ ಅಂದ್ನೇ..

ಕಾಳ                   :           ಅಕ್ಕ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಲಾ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕಡಿತೆ ಅಂದ

ಕಾಳ                   :           ಅದ್ ಕಡಿಕ್ ಅಲ್ದಾ…ಮೊದ್ಲ್ ನೀ ಸಾಯ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತಲಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇ… ನಿಮ್ ವಂಶದವ್ರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರೋ ಹುಡ್ಕಿ ಅವ್ರನೆಲ್ಲ ಕಚ ಕಚ ಕಚ ಕಚ ಕಡಿತೆ

ಅಂದ್ನೇ

ಕಾಳ                   :           ಅವ್ನಿಗೆ ಸಮಾ ಕಡುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರಾ….ಎಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುದಂಬ್ರಾ..?

ಹೋಯ್ಲಿ..ಕಡಿಕೆ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅವ್ನ್ ಮಾತಿಗ್ ಹೆದರ್ಕಂಡ್ ನಾನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ನನ್ ಶೀಲ ಕೊಟ್ಟ್‌ಬಿಟ್ಟ್…..

ಕಾಳ                   :           ಶೀಲ…ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ಯಾ….ಬಂದದ್ ಯಾರ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಈ ನಾಡಿನ್ ಮಹಾರಾಜರೇ ಬಂದದ್…

(ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಟ್ಕಂಡ್ ಇನ್ನ್ ಈ ಊರಂಗೆ ಬದ್ಕುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ. ನಮ್ಮನ್ ಕಾಯ್ಕಿದ್ ದೊರೆಯೇ ಹೀಂಗ್ ಮಾಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಂತ್ ಮಾಡುದ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಾಳ ಜೋರಾಯ್ ಮರ್ಕುಕೆ

ಶುರು ಮಾಡ್ತ)

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಹ್ವಾಯ್..ನೀವ್ ಮರ್ಕುದ್ ಬ್ಯಾಡ್ದೇ…ಮೊನ್ನೆ ಬಂದನ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನ ದುಡ್ ಕೊಟ್ಟ್ ಹೊಯಿದ

ಕಾಳ                   :           ಎಂಥಾ…ಚಿನ್ನ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಾ…ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋಯಿತ್ ಅಂದೇಳಿ ನಾ ಮರ್ಕತಾ

ಇದ್ರೆ.. ನಿನ್ನನ್ ಹೀಂಗೆ ಬಿಡುಕಾಗ…ನಿನ್ನ್ ಕಡ್ದೇ ಹಾಕ್ತೆ…ನಿನ್ನ್ ಕತ್ತಿ ಬಾಯಂಗ್

ಕಡುಕಾಗ…ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಸಾಯ್ತೆ..ನಿನ್ನ್‌ನ್ ಕತ್ತಿ ಬೆನ್ನಂಗ್ ಕಡಿಕ್…ಚೂರ್ ಚೂರೆ..ನರ್ಳಿ ನರ್ಳಿ

ಸಾಯ್ಕ್ ನೀನ್…

ಏ ದೇವ್ರೆ… ನಿನ್ನನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ತಾ..?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಪ್ದಾರೆ ಇಬ್ರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ಲಿ..

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ತಪ್ ಮಾಡದ್ ನೀನ್..ನಾನ್ ಸಾಯುದಾ…..

ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ…ಇನ್ನ್ ನಾ ಈ ಊರಂಗೆ ಬದ್ಕುದಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲಾರೂ ಹೊಳಿ

ಬಿದ್ದ್ ಸಾಯ್ತೆ…

 

(ಕಾಳನ್ ಕತಿ ಇನ್ನೂ ಇತ್ತ್.. ಸಧ್ಯಕ್ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ಸ್‌ತೆ ಅಕಾ…?)

ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ…..

Posted: ಜುಲೈ 14, 2008 in ಯಕ್ಷಗಾನ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:

1೦-15 ವರ್ಷದ್ ಕೆಳ್ಗೆಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳಅಂದೇಳಿ ಒಂದ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತ್. ನೆನ್ಪಿತ್ತಾ? ಆಗ್ಳಿಕೆ ಆದು ಭಾರಿ ಹೆಸ್ರ್ ಮಾದಿತ್ತ್. ಹಳ್ಳಾಡಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಳನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯಲ್ವರ್ಡ್ ಪೇಮಸ್ಆಯಿತ್. ಹೀಂಗೆ ನಿಮ್ ಖುಶಿಗಂದೇಳಿ ಕಾಳನ್ ನಾಲ್ಕ್ ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿತ್ ಕಾಣಿ…

 

ಕಾಳ ಭಾಗ್ವತ್ರನ್ ಮಾತಾಡಸ್ತಾ….( ಜಗ್ಲಿ ಭಾಗ್ವತ್ರ್ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರ್ ಬೇರೆ J )

 

ಕಾಳ                   :     ಹ್ವಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ….

ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ನೇ….

ಅಲ್ಲಾ ಒಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ..ಇನ್ನ್ ದುಡ್ ಗಿಡ್ ಕೇಂಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತ್ರ್ಯಾ?

ಹ್ವಾಯ್ ನನ್ ಗುರ್ತ್ ಆಯಲ್ಯಾ…..ನಾನೇ ಕಾಳ ಅಂದೇಳಿ….

ಕಾಳಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಕಡ್ಲಿ ಕಾಳಾ…ಅದಲ್ದೇ…ನಾನ್ ಕೃಷಿಕ ಕಾಳ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಕೃಷಿಕ ಕಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೆಯಾ?

ಕಾಳ                  :      ಹೌದೆ…ನಾನ್ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡುದ್…ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಮುಡಿ ಗೆದ್ದಿ ಇತ್ತೆ..

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಸಾಕಲ್ದನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಸಾಕ್. ಮತ್ತೀಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಕೊಡ್ತ್ರ್ ಹೇಳಿ?

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಅಡ್ಡಿಲ್ಯನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಬ್ಯಾಸಾಯ ಏನೂ ಸುಖ ಇಲ್ಯೇ. ಈಗೀಗ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡುಕೆ ಜನವೇ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಯೇಇಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲ.

ಹಳೀ ಹೆಂಗ್‌ಸ್ರ್ ನಾಲ್ಕಾರ್ ಜನ ಇದ್ರ್. ಅವ್ರ್ ನಾಳಿಗೆ ರಾಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ನೇಲ್, ನೊಗ

ಅಟ್ಟಕ್ ಹಾಕ್ರ್ ಸೈಯೇ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಹೊಸ್ತ್ ಯಾವ್ದಾರು ತಯಾರಾಯಲ್ಯನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಯಾರ್ ಹೆಣ್ಗಳಾ…ತಯಾರಾಯಿರೇ..ಆರೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ಕಲ್ತದ್ ಕೆಲ್ಸ್ ಬೇರೆಯೇ. ಅದೆಂತದೋ ಗ್ವಾಡಿಗ್ ವರ್ಗಿ

ಕೂಕಂಬ್ದ್. ಎದ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಗೆರ್ಸಿ ಬೆಚ್ಕಂಬ್ದ್. ಅದೆಂತೆದೋ ಕೈಯ್ಯಂಗೆಲ್ಲಾ ತಿಪ್ಪುದ್. ಈ ಹೊಸ ನಮಿನಿ ಕೆಲ್ಸ

ಬಂದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲ್ಭ ಆಯಿತ್. ಹಾಂಗಾಯ್ ನಮ್ಗ್ ಬ್ಯಾಸಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ ಜನ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಯೆ.

ಈ ಊರರಿಗೆಲ್ಲ್ ನನ್ಮೇಲ್ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣ್ ಬಲ್ರ್ಯಾ? ನಾನ್ ಎಂಥ ಬೀಂಜ ಹಾಕ್ತ್ನೋ ಅವ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕುದ್

ಮರಾಯ್ರೆ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಹೌದನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಅಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ವತ್ರೆ ನೀವ್ ಸುಳ್ಳ್ ಹೇಳ್ರೂ ಹೂಂ ಅಂಬ್ರಿ ಬದ್ದೂ ಹೇಳ್ರೂ ಹೂಂ ಅಂಬ್ರಿ

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಏಯ್…

ಕಾಳ                  :      ಅಲ್ಲಾ ಮಾತಿಗ್ ಅಂದ್ನೆ. ನಾ ಬ್ಯಾಸಾಯ್ ಮಾಡು ಮೊದ್ಲ್ ವರ್ಷ ಗುಂಬಳ್ ನೆಟ್ನೇ. ಒಳ್ಳೇ ಬೆಳಿ

ಬಂದಿತ್ತೇ. ಇಂತಿಂಥಾ ದೊಡ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ್ ಗುಂಬಳ್ ಆಯಿತೆ. ತಕಣೀ.. ಊರರ್ ಪೂರಾ ನೆಟ್ಟದ್ದೂ ಗುಂಬಳ್‌ವೇ

ಅಲ್ದೇ. ಇಟ್ಟಿಟ್ಟಲ್ಲೇ  ಕೊಳ್ತ್ ಹೋಪುಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತೇ. ಧರ್ಮಕ್ ಕೊಟ್ಟ್ರೂ ತಕಂಡ್ ಹೋಪರಿಲ್ಯೇ.

                               

ಗುಂಬಳ್ ಕಥಿ ಆಯ್ತಾ.. ಎರ್ಡ್‌ನೇ ವರ್ಷ ಚೌಂತಿ ನಟ್ನೇ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಊರರ್ ಪೂರಾ ನೆಟ್ಟದ್

ಚೌಂತಿಯೇ. ಕಡಿಗ್ ಎಂಥಾ ಮಾಡುದಂದೇಳಿ..ಗಂಟಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಅಂತೂ ಚೌಂತಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡದ್

ಆಯ್ತ್.

 

ಹೋಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಮರು ವರ್ಷ ಬದ್ನಿ ನೆಟ್ನೇ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಎಂತಾ?

ಕಾಳ                  :      ಬದ್ನಿ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಬ..ದ..ನೆ

ಕಾಳ                  :      ಆಂಹಾ…ಅದಲ್ಲಾ ನಾ ನಟ್ಟದ್. ಬ..ದ..ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದುದ್ದದ್. ನಾ ನಟ್ಟದ್ ಬದ್ನಿ. .ಉಯ್ಟೇ…

ಅದಿರ್ಲಿಬದ್ನಿ ನೆಟ್ನಾ.. ಹೂಗ್ ಮಿಜ್ರ್ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ತೇ.. ಹಂಗಾರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದ್ ಜಾತಿ

ಜನ ಆಯ್ಲಕ್ ಅಂದ್ಕಂಡಿದ್ನೇ… ಒಂದಿಸ ಹೋಯ್ ಕಾಂತಿ…ಪೂರಾ ಕೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ರೆ….

ಇದೆಲ್ಲ ಮನ್ಸರ ಕಣ್ ಅಲ್ದೇ….ಕೆಲವ್ರ್ ಕಣ್ಣ್ ಇರತ್ ಕಾಣಿ…ಭಾರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ…ಅವ್ರ್ ಕಣ್ಣಂಗ್ ಕಂಡ್ ಬಾಯಂಗ್

ಹೇಳ್ರ್ ಸಾಕ್. ಪೂರಾ ಹಾಳಾಯ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ್‌ವೇ… ದೆಯ್..ದೇವ್ರಿಗಾರೆ ಎಯ್ಡ್ ಕಾಯ್ ಗೋಟ್ ಆರೂ

ಒಡಿಲಕ್…ಮನ್ಸ್‌ರ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಸಾನ್ ಮೊಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ್ಯೆ…

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಅವ್ರ್ ಹಾಳಾಯಿ ಮಣ್ಣ್ ತಿಂದ್ ಹೋಪ್ಕೆ…

ಕಾಳ                  :      ಅವ್ರ್ ಹಾಳಾಯ್ ಹೋರ್ ನಮ್ಮನ್ ಒಂದ್ ಲಗಾಡಿ ತೆಗ್ದ್ರೇ….

ಅಂತೂ ನಮ್ ಬದ್ನಿ ಕತಿ ಆಯ್ತಾ…

ಈ ವರ್ಷ ಗೆಣ್ಗ್ ನೆಡ್ಕಂದೇಳಿ ಮಾಡಿನೆ.

ಗೆಣ್ಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆರೆ…ಅದನ್ ಬೇಯ್ಸಿ ಸಂತ್ಯಂಗೆ…ಆಂಟದ್ ಗರ್ದಂಗೆಲ್ಲಾ ನಮ್ದ್ ಯಾಪಾರ ಇತ್ತೆ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಒಳ್ಳೇದ್.

ಕಾಳ                  :      ನೀವ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಗೆಣ್ಗಿನ್ ಮಿಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತೆ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಮತ್ತೂ ಒಳ್ಳೇದ್.

ಕಾಳ                  :      ಎಂತಾ ಒಳ್ಳೇದ್. ಗೆಣ್ಗ್ ಧರ್ಮಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತಂದೇಳಿ ಸಮಾ ತಿನ್ಬೆಡಿಯೇ..ಅದ್ ಭಾರೀ ವಾಯು ಮಾರಾಯ್ರೆ…

ಕಡಿಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಇಲ್ಲ್ ಕೂಕಂಬ್ಕ್ ಬಿಡಾ…ಹ್ಹ್..ಹ್ಹ್ ಹೋಯ್ಲಿ ಬಿಡಿ.

ನಂಗೆ..ಒಂದ್ ಮದಿ ಆಯಿತ್ತೇ…

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಒಂದೆಯನಾ…

ಕಾಳ                  :      ಅಲ್ಲ..ಒಂದಿಪ್ಪತ್ತೈದ್. ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಣಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ.. ಒಂದನ್ ಸುಧಾರ್ಸುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತ್.

ಒಂದೆಯನಾ ಅಂಬ್ರ್.

ಈಗ ಮದಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ್ ಅಂಬುಕಾತ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಯ್ ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ಹಗ್ಗ ತಕಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ…

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ನೀ ಸಾಯಲ್ಯನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಎಂಥ ಕುತ್ಗಿಗೆ ಹಾಯ್ಕಂಬ್ಕಾ? ಅದಕ್ಕಲ್ದೇ…ಬಾಮಿಗ್ ಹಾಕೂ ಹಗ್ಗ. ನೀರ್ ಎತ್ತುಕೆ. ಮದಿ ಆಯ್ಕಿರ್ ಮುಂಚೆ

ಹಗ್ಗ ತಕ್ಕಂಡನೇ ಅಲ್ದೇ. ಯಾರ್ ಬಾಮಿಗ್ ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ತ್ರ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ

ಕೊಡ್ಪಾನ ನೀರ್ ತಕಂಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದೆ. ಮದಿ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾತ್ತೆ.

ಕಡಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ತಕಂಡೆ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಆರೂ ಸಾಯಲ್ಯನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಅದಲ್ದೇ.. ಮಂಡಿಗ್ ಹಾಕೂ ಎಣ್ಣಿ.

 

ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇದ್ಲಲ್ದೇ.. ಅವ್ಳ್ ಭಾರೀ ಜೋರ್ ಮಾರಾಯ್ರೆ. ಅವ್ಳ್ ಮಾತಾಡ್ವತಿಗ್ ಮಧ್ಯ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ

ಬಾಯ್ ತೆಗುಕ್ ಎಡಿದೇ. ಅವ್ಳ್ ಜೋರಿದ್ದಳಂದೇಳಿ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತಿತಾ?

ಮೊನ್ನೆ ನಾನೊಂದ್ ಆಟಕ್ ಹೋಯಿನೆ. ಅದೆಂತದೋ ಕಿಷ್ಣ ಬಪ್ ಪರ್ಸಂಗ್‌ ಇಟ್ಟಿರೆ. ಆಟ ಶುರುವಾರ್ಮೇಲೆ

ಹಗೂರಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ ಕೂರಿ ಹೊಯಿತ್ತೇ….ಆರೂ ಕಿಷ್ಣ ಒಳ್ಗ್ ಹೋಪತ್ತಿಗೆ ಹೇಳದ್ ಒಂದ್ ಕಿಮಿ ಮೇಲ್

ಹಾಯ್ಕಂಡಿದ್ನೆ. ಕಿಷ್ಣಂಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಹೆಂಡ್ರೆ…?

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಹದ್ನಾರ್ ಸಾವ್ರದ ನೂರೆಂಟ್.

ಕಾಳ                  :      ಅದನ್ ಕೆಂಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ನೇ. ಕಿಷ್ಣಂಗೆ ಹದ್ನಾರ್ ಸಾವ್ರದ ನೂರೆಂಟ್

ಜನ ಹೆಂಡ್ರಂಬ್ರ್. ಅದನ್ನ್ ಕಂಡನಿಗೆ ನಂಗೂ ಒಂದ್ ನೂರ್ ನೂರೈವತ್ ಇದ್ದಿರ್ ಆತಿದ್ದಿತ್ ಅಂಬಗ್ ಆಯ್ತ್

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಎಂಥಾ ಹೆಂಡ್ತಿಯರನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಹೌದೇ…ಕುಸಾಲಿಗ್ ಹೇಳದ್.

ಮಾರ್ನೆ ದಿನ ನಾ ಆಟಕ್ ಹೋತೆ ಅಂದ್ಲೇ….ಅಲ್ಲಾ ಈ ಆಟದರದ್ದೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕಾಣಿ..ಮರುದಿನ ಪರ್ಸಂಗ್‌ವೇ

ಬದ್ಲ್ ಮಾಡಿರ್. ದ್ರೌಪತಿ ಬಪ್ಪ್ ಕಥಿ ಹಾಕಿರ್. ಇವ್ಳ್ ಆಟ ಕಂಡ್ಕಂದ್ ಹೇಳುದೆಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ

ಹಾಂಗ್ ಅನ್ಸ್‌ತ್. ದ್ರೌಪತಿಗೆ 5 ಜನ ಗಂಡ್ರ್ ಇದ್ದದ್ ಕಂಡ್ ನಂಗೂ ಆಟದ್ ಗರ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಎರ್ಡ್ ಮೂರ್

ಇದ್ದಿರ್ ಆತಿತ್ ಅಂಬಂಗಾಯ್ತ್.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ನಿಂಗೆ ಅಕ್ಕ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಲ್ದನಾ?

 

ಕಾಳ                  :      ನೀವ್ ಬರಿ ಹೊಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ…ಅಕ್ಕ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಂಬ್ರ್.

ಅವತ್ತೇ ನಂಗ್ ಅವ್ಳ್ ಜೋರಿದ್ದಳ್ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇ.

 

ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮನಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಕಲ್ ಬುಡ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಜೊತಿ ಜೋಡ್ ಇದ್ದಿತ್. ಕಡಿಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅದ್

ಇರ್ಲಿಲ್ಲ್ಯೇ.ಅಂದ್ರ್ ನಾನಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗ್ ನಮ್ಮನಿಗ್ ಯಾರೋ ಬತ್ರ್. ತಡಿನಿ ಅವ್ಳನ್ನೇ ಕರ್ದ್ ಕೇಂತೆ….

 

ನಾಗ್ವೇಣಿ….ಏ ನಾಗ್ವೇಣಿ….

           

 

( ಇದ್ ಬರದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯಿತ್ತಾ…ಆದ್ದಿದ್ದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಬರಿತೆ…)

 


ಕುಂದಾಪ್ರ ಶಬ್ದದ್ ಒಟ್ಟಿಗ್ ನೆನ್ಪಿಗ್ ಬಂದ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಗಾದಿ ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿತ್ ಕಾಣಿ

 

೧)         ಕರ್ಕರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮರನ್(ಮರದ) ಜಾಗಂಟಿ

೨)          ಊರಿಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುದ್ ಒಲಿಗೆ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ಯುದ್

೩)          ಕುಪ್ಳನ್ ನಂಬ್ಕಂಡ್ ಕೊಳ್ಕಿ ನಟ್ರಂಬ್ರ್

 

ಈ ಗಾದಿ ಮಾತಿನ್ ಅರ್ಥ ನಾ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ

 

ಇನ್ನೊಂದ್ ಶಬ್ದ/ನುಡಿಕಟ್ ನೆನ್ಪಾಯ್ತ್ ಕಾಣಿ

 

ಹರ್ಕಿ ಬಲಿ (ಹರಕೆ ಬಲಿ)

ಇದರ ಅರ್ಥ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ ಹಾಂಗೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸ್ ಅಂದೇಳಿ. ಮಾಡುಕ್ ಮನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ, ಒಟ್ ಮಾಡ್ಕಲ್ಲಾ ಅಂದೇಳಿ ಮಾಡು ಕೆಲ್ಸ.

 

ಬಳಕೆ

ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಹೆಳ್ರ್ ಸಮಾ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹರ್ಕಿ ಬಲಿ ತೀರ್ಸ್‌ದಾಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ?

ಮಾಣಿ ಓದಾ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರಿಗ್ ಪುಸ್ತ್ಕ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಮಣಮಣ ಅಂದೇಳಿ ಹರ್ಕಿ ಬಲಿ ತೀರ್ಸಿ ಆಡುಕ್ ಓಡಿಯಾಯ್ತ್.

 

ಈ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಬುಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಗೆ ಬಲಿ ಪೀಠ ಅಥ್ವಾ ಬಲಿ ಕಲ್ಲ್ ಅಂದೇಳಿ ಇರತ್ತಲ್ದಾ… ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿರ್ಕ್. ಕಡಿ ಕಡಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ನಿಂತ್ ಹೋಯಿ ಬರೀ ಹೆಳಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಪೂಜಿ ಮಾಡಿ, ಚರು ಇಲ್ಲಾ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ ಇರ್ಕ್. ಅದ್ರಗೆ ಬರೀ ಹೆಳಿಗ್ ಮಾತ್ರ (ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ) ಬಲಿ ಕೊಡುದ್ರಿಂದ ಅದ್ ಬರೀ ಕಾಟಾಚಾರದ್ ಬಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಹೆಸ್ರ್ ಬಂದಿಪ್ಕೂ ಸಾಕ್. ಇದ್ ನಾನ್ ಎಣ್ಸ್‌ಕಂಡದ್ ಅಷ್ಟೆ. ನಂಗೂ ಸಮಾ ಹೀಂಗೇ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಂಗ್ ಇಪ್ಕು ಸಾಕ್ ಅಂದೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆನಾರು ಇದ್ರ್ ಬಗ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ


ಭಾಷೆಯೊಂದು ಜೀವನದಿಯಂತೆ. ತನ್ನ ಹರಿವಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಸೇರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಳ್ಳ-ತೊರೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆಯೇ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡಾ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಪದ, ಗಾದೆ, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪದಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

 

ಚರ್ಗಿ ಭರ್ತಿ                     ದಂಡ ಪಿಂಡ, ಅಪ್ರಯೋಜಕ

 

ಬಳಕೆ:

ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುಕ ಅವ್ನ್ ಕೈಯ್ಯಗೆ ಆತ್ತಾ? ಅವ ಏನಿದ್ರೂ ಚರ್ಗಿ ಭರ್ತಿಗೇ ಸೈ

 

ಹನಿ ಹಂದುದಿಲ್ಲ                 ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರು, ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು

 

ಬಳಕೆ:

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜಗ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೂಕಂಡರ್ ಹನಿ ಹಂದಲಿಲ್ಲ.

ಎಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾಡುಕೆ ಏನ್ ದಾಡಿ. ಹೆಳ್ರೆ ಹನಿ ಹಂದ್ತ್‌ನಾ ಕಾಣಿ

 

 

ಹೆಡಿಮಂಡಿ , ಹೆಡೆಮಂಡೆ         ತೆಂಗಿನ ಹೆಡೆಯ ತಲೆಯ ಭಾಗ (ಮಂಡೆ = ತಲೆ )

 

ಬಳಕೆ:

ಒಲಿಗ್ ಹಾಕುಕೆ ಸೌದಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾಕ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿಯಾರೂ ಇದ್ದಿರ್ ಆತಿತ್ತ್.

( ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಆಡುಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟೂ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ…ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಬ್ಯಾಟಗೆ ಆಡ್ಲಕ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಆಡುಕೆ ಕಲ್ತದ್ದ್ ಅದ್ರಗೇ)

 

ಶೆಗ್ಣಿ ಮಂಜ/ ಸಗ್ಣಿ ಮಂಜ        ಅಳುಬುರುಕ ಅಥವ ಅಳುಮುಂಜಿ

 

ಬಳಕೆ :

ಚೂರ್ ಬಯ್ದ್ರ್ ಸಾಕ್ ಒಳ್ಳೇ ಶೆಗ್ಣಿ ಮಂಜನ ಕಣಗೆ ಮರ್ಕತಾ ಕೂಕಂತ.

( ಬಹುಶಃ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೂಡಾ ಇರ್ಬೇಕು..ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ)

 

ಹಳು , ಹಳಿನ್ ಹಿಂಡ್ಲ್ , ಹಳ್ಕಟ್ – ಪೊದೆ , ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಜಾಗ

 

ಬಳಕೆ:

ಮನಿ ಸುತ್ತಾ ಎಷ್ಟ್ ಹಳು ಬೆಳ್ದಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಬಂದ್ ಕೂಕಂಡ್ರೂ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ

ಬಾಲ್ ಹೊಡದ್ ಸೀದಾ ಹೋಯಿ ಹಳಿನ್ ಹಿಂಡ್ಲಗ್ ಬಿತ್ತ್

 

ಪಡಾವ್  – ಪ್ರಯೋಜನ, ಲಾಭ

 

ಬಳಕೆ :

ಅವ್ರ್ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ್ ಈ ಬದಿಗ್ ಬಪ್ಪರಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನಾರೂ ಪಡಾವ್ ಇದ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ರ್.

ನಾವ್ ಸುಮ್ನೆ ಒದ್ಕಂಡದ್ದೇ ಬಂತ್, ಪಡಾವ್ ಆದ್ದ್ ಯಾರಿಗೋ

 

ಹಿಡಿಸೂಡಿ  – ಕಸಬರಿಕೆ

 

ಬಳಕೆ:

ತೆಂಗಿನ್ ಮಡ್ಲ್ ಸುಮಾರಿದ್ದಿತ್. ಪುರ್ಸೊತ್ತಾರೆ ನಾಕ್ ಹಿಡಿಸೂಡಿಯಾರೂ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತ್.

 

ಹರಿ – ಸ್ನಾನದ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ( ತಾಮದ್ದ್ರು, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂದು, ಮಣ್ಣಿಂದು..ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಇದೆ)

 

ಹರ್ಬ್ ಕೆಲಸ

 

ಬಳಕೆ:

ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಎಂತ ಹರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ್ಯ ಮಾಣಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ್ ಒಂದೇ ರಗಳೆ.

ಹಾಳ್ ಪಂಚತ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಕಂಡಿರ್ಯಲೆ..ಬೇರೆ ಹರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ?

 

ಮುಸುಡ್, ಸೊಡ್ಡ್    – ಮುಖ

 

ಬಳಕೆ:

ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರ್ ಕಾಣ್, ಮುಸುಡ್ ಒಡ್ದ್ ಹಾಕ್ತೆ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಸೊಡ್ ಮೇಲೆ ಎರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತೆ ಈಗ

ಅವ್ನ ಸೊಡ್ಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್. ಮೂರ್ ದಿನ ಪತ್ತಿ(ಊಟ/ಆಹಾರ) ಹುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ( ಅವನ ಮುಖ ದರ್ಶನ ಅನಿಷ್ಟ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ)

 

ತಳಿಕಂಡಿ ಕಿಟಕಿ

 

ಬಳಕೆ:

ತಳಿಕಂಡಿ ಬಾಗ್ಲ್ ಹಾಕ್ ಮಗಾ… ನುಸಿ ಪೂರಾ ಒಳ್ಗ್ ಬತ್ತ್

 

ಸಾಪ್   – ಚೆಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ( ಹಿಂದಿಯ ಸಾಫ್ ಇಂದ ಈ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರಬಹುದೇ)

 

ಬಳಕೆ:

ಅವ್ಳ್ ಕೆಲ್ಸ ಒಂಚೂರು ಸಾಪಲ್ಲ

ಇವತ್ತ್ ಅಡ್ಗಿ ಭಾರಿ ಸಾಪಾಯಿತ್ತ್ ಯಾರ್ ಮಾಡದ್?

 

ಕೊಯ್ಸಾಣಿ ನೆಗುದ್  – ಕೊಂಕು ಮಾತನಾಡುವುದು

 

ಬಳಕೆ:

ಅವ್ಳಿಗೆ ನಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ರೂ ಏನಾರೂ ಕೊಯ್ಸಾಣಿ ನೆಗಿದಿದ್ರೆ ತಿಂದದ್ ಜೀರ್ಣ ಆತಿಲ್ಲೆ

ಕೆಲ್ಸ ಎಂತಾ ಮಾಡ್ರೂ ತಿಂದ್ಕಂಡ್ ಕೂಕಂಡ್ ಕೊಯ್ಸಾಣಿ ನೆಗುಕೇನ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ

 

ಮರ್ಕು ಅಳು

 

ಬಳಕೆ:

 

ಮಗು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಮರ್ಕತಾ ಇತ್ ಹಂಗಾರ್ ಯಾರಾರು ಚೂರ್ ಮಗಿನ್ ಆಡ್ಸುಕಾಗ್ದಾ?

 

ಚೊರೆ ಅಂಡೆ( ಚೊರಿ ಅಂಡಿ)  ತಲೆ ತಿನ್ನುವವನು

 

ಬಳಕೆ:

 ಅವ ದೊಡ್ ಚೊರಿ ಅಂಡಿ ಮರಾಯ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಜೀವ ತಿಂತ

 

ಜಂಬು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ

 

ಹೆಗ್ಳ( ಹೆಗ್ಗಣ) ಏನಾರೂ ಸತ್ತ್ ಹೊಯಿತ್ತಾ ಅಂದೇಳಿ. ಏನ್ ಜಂಬ್ ಬತ್ತಾ ಇತ್ತ್.

 

ಬೆರ್ಸು ಒಡಿಸು  ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸು

 

ಬಳಕೆ:

ಅಗಾ.. ನಾಯಿ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ ಕಾಣ್ ಅದನ್ ಬೆರ್ಸ್

ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕನ್ ಬೆರ್ಸ್ಕಂಡ್ ಹೋತಾ ಇತ್ತ್

 

ಆಟದ್ ಹೇಳ್ಕಿ

Posted: ಜುಲೈ 7, 2008 in ಯಕ್ಷಗಾನ

 

ನಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಬರಿದೆ 2-3 ವಾರ ಆಯ್ತಾ ಕಾಣತ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಶಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ಕೆ ನಾಕ್ ದಿನ ಊರ್ ಬದಿಗೆ ಹೋಯಿ ಇದ್ದಿದೆ. ಆ ಹೆಳಿ ಮೇಲಾರೂ ಊರಿನ್ ಮಳ್ಗಾಲದ್ ರಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಬುಕ್ ಸಿಕ್ತ್. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂಡ ರಸ್ತೆಯ ಒಳಗೋ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಡದ ಒಳಗೋ… ಹೊಂಡ ರಸ್ತೆಗಳೆರಡು ಕೆಸರು ಗೆದ್ದಿಯೊಳಗೋ ಅಂಬ ಅನ್ಮಾನ ಸತೆ ಶುರುವಾಯಿತ್. ಇನ್ನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ವಾರಕ್ ಒಂದಾರೂ ಬರಿಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಎಣ್ಸ್‌ಕಂಡಿದೆ.

 

ಮೊನ್ನೆ ನಾಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಾಂಗೇ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮ್ಯಾಳದ ಆಟ ಶುರು ಆಯ್ತ್. ನಾನ್ 5ನೇ ತಾರೀಕ್ ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ ಹೊಯಿದೆ. ಆರೆ ಒಂದ್ ಬೇಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂದೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕರ್ಸ್‌ಕಂತಿದ್ದಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ತಿಂಗ್ಳ್ ವೇಷ ಹಾಕು ಹಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್. ಅವ್ರು ಬೇಗ್ ಹುಶಾರ್ ಆಯಿ ವೇಷ ಹಾಕುಹಾಂಗ್ ಆಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಹಾರೈಸುವ. ಅವ್ರಿಲ್ದೆ ಆಟಕ್ ಕಳಿ ಕಟ್ಟುದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಅನ್ಸದ್ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

 

ಆಟಕ್ ಹೋದನಿಗೆ ಆಟ ಏಗ್ಳಿಕೆಲ್ಲಾ ಇತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್. ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ಹೋಪರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕೂಲ ಆಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.

 

7 ಜುಲೈ  ಬೆಳ್ಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ

9 ಜುಲೈ  ಚಿತ್ತ ಚಂಚಲೆ

11 ಜುಲೈ  ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ

12 ಜುಲೈ  ಚಿತ್ತ ಚಂಚಲೆ

14 ಜುಲೈ  ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬ

16 ಜುಲೈ  ನಾಗವಲ್ಲಿ

18 ಜುಲೈ  ಬೆಳ್ಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ

19 ಜುಲೈ  ವರ್ಣ ವೈಭವ

 

ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಗಿ ಎಂತಾರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ಕಿದ್ರೆ ಉದಯವಾಣಿ ಕಾಣಿ.