ಹಳ್ಳಾಡಿ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರ ‘ಹಾಸ್ಯ ಬೆರ್ಸ್ ಮಜ್ಜಿಗಿ’

Posted: ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2009 in ಆಟ, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ...
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , ,

ಹಾಸ್ಯ ಬೆರ್ಸ್ ಮಜ್ಜಿಗಿಅಂದೇಳಿ ಒಂದ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ್ ಎಂಪಿ3 ಇತ್ತ್. ಅದ್ರಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಸವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ರ್ ಬರದ್ದ್ ಒಂದ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮಾದಯ್ಯಅಂದೇಳಿ ಇತ್ತ್. ಆ ಪ್ರಸಂಗದಗೆ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರದ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮಾದಯ್ಯನ ಪಾರ್ಟ್. ಅವ್ರ್ ಸುರಿಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ಲಗೆ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕಂಡ್ ಭಾಗ್ವತ್ರತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಕತಿ ಹೇಳ್ತ್ರ್. ಆ ಕತಿ ಕೆಂಬ್ಕೆ ಒಂದ್ನಮನಿ ಗಮ್ಮತಿತ್ತ್. ನೀವೂ ಒಂಚೂರ್ ಕೇಣಿ…

 

ಇದ್ ಭಾರೀ ಹಿಂದಿನ್ ಕಾಲದ್ ಕತಿ. ದೇವ್ರ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಯಿ ಬಪ್ಪುಕೆ ಹೇಳ್ರಂಬ್ರ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೈತ ಒಂಜಾತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ದಾ.. ಆರೂ ಇವ್ರ್ ಜಾಪ್ ಬಿಡತ್ತಾ.. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ದಾಗ್ಳಿಕೆ ಹೋರೆ ನಮ್ಮ್ ಮರ್ಯಾದಿಗ್ ಕಡ್ಮಿ ಅಲ್ದಾ ಅಂದೇಳಿ ಸುರೀಕೆ ಮನುಷ್ಯರ್ ಹೋಯ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾ ಅಂಬ್ರ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೋರ್‌ಗತಿಲ್ ದೇವ್ರ್ ಹೇಳ್ರಂಬ್ರ್… ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳದ್ ಮತ್ತೆಂತಕ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ ಯಾವ್ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳುಕೆ ಕರದ್ದ್‘. ಹಾಂಗೇ ಒಂದೊಂದ್ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅಂದೇಳಿ ದೇವ್ರ್ ಹೇಳ್ರಂಬ್ರ್. ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂದ್ 60 ವರ್ಷ, ನಾಯಿಗೆ ಒಂದ್ 30 ವರ್ಷ, ಮಂಗನಿಗೆ ಒಂದ್ 30 ವರ್ಷ ಅಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂಚ್ರಂಬ್ರ್. ಈ ಬದ್ಯಗೆ ಮನುಷ್ಯರ್ ಇದ್ರಲ್ದಾ… ಅವ್ರ್ ಕಡೀಕೆ ಇದೆಂಥ ಕಂಡೇ ಬಿಡ್ವ ಅಂದೇಳಿ ದೇವ್ರ್ ಬುಡಕ್ ಹೋರಂಬ್ರ್. ದೇವ್ರ್ ಹೇಳ್ರಂಬ್ರ… ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಹಂಚಿ ಆಯ್ತ್. ನೀವ್ ಬಪ್ ಸಮಿಗೆ ಭಾರೀ ತಡ ಆಯ್ತ್. ನಿಮ್ಗ್ ಉಳದ್ 30 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ.

ಇದನ್ನ್ ಕೇಂಡ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವ್ ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತ್. ಸಮಾ ಬುದ್ಧಿ ಭಾಷಿ ಬತ್ತ್ ಅಂಬತಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಹೋಯಿರತ್. ಕಡಿಕೆ ಎ0ತಾರೂ ಕಲುದ್ರೊಳ್ಗೆ ಮತ್ತ್ ಹತ್ತ್ ಹೋತ್ತ್. ಇನ್ನ್ ಕಲ್ತ ಆಯಿ ಏನಾರೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕ್ ಅಂಬುದ್ರೊಳ್ಗೇ 30 ವರ್ಷ ಆತ್ತಲೆ. ಏ ದೇವ್ರೆ ಹೀಂಗಾರೆ ನಾವ್ ಜೀವನದಗೆ ಸುಖ ಪಡುದ್ ಎಂತ ಇತ್ತ್ ನೀವೇ ಒಂಚೂರ್ ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡಿ. 30 ವರ್ಷ ಏನೇನೂ ಸಾಕಾತಿಲ್ಲ…ಅಂದ್ರ್.

ಅವ್ರ್ ಇಷ್ಟ್ ಬೇಡತ್ ಕಂಡ್ ದೇವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ಅಂಮಗಾಯ್ತ್. ಹೋಯ್ಲಿ… ಕತ್ತಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ… ಅದ್ರಗೆ ನಿಮ್ಗ್ 30 ವರ್ಷ ತೆಗ್ದ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸಾಕಲ್ದಾ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂಡ್ರ್. ಮನುಷ್ಯರ್ ಮತ್ ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್. ಆರೂ ಸಾಕಾತಿಲ್ಲ ಅಂಮಗಾಯ್ತ್. ಇನ್ನೊಂಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂಡ್ರ್. ಅದಕ್ಕೂ ದೇವ್ರ್ ಹೂಂ ಹಾಕ್ರ್. ಹೋಯ್ಲಿ ನಾಯಿಗ್ 30 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರಗೆ 20 ತೆಗ್ದ್ ನಿಮ್ಗ್ ಕೊಡ್ತೆ. ನಿಮ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ 80 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ ಅಂದೇಳಿ ದೇವ್ರ್ ಹೇಳ್ರಂಬ್ರ್. ಮನಷ್ರ್ ಆಶಿ ಎಲ್ಲಿವರಿಗ್ ಕಾಣಿ. ಅದೂ ಸಾಕಾಯಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ದೇವ್ರ್ ಹತ್ರ್ ಪಿರಿಪಿರಿ ಮಾಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರ್. ನಮ್ಗ್ ಒಂದ್ ನೂರ್ ವರ್ಷ ಬದ್ಕಕಮಗಿತ್ತ್. ಏನಾರೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ ಆತಿದ್ದಿತ್ ಅಂಬುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರ್. ದೇವ್ರಿಗ್ ಇವ್ರ್ ಕರ್ಕರಿ ಮುಗ್ದಿರ್ ಸಾಕಾಯಿತ್. ಹೋಯ್ಲಿ ಅತ್ಲಾಗೆ ಅಂದೇಳಿ ಮಂಗನಿಗ್ ಕೊಟ್ಟದ್ 20 ವರ್ಷ ತೆಗ್ದ್ ಒಟ್ಟ್ ನೂರ್ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ರ್.

 

ನೀವ್ ಹೌದಾ ಸುಳ್ಳಾ ಕಾಣಿ ಬೇಕಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯರ್ 30 ವರ್ಷದಿಂದ 60 ವರ್ಷ ಆಪಲ್ಲಿವರಿಗೆ ದುಡುದ್ ಕಂಡರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತ್ರ್…ಅಂವ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾರಾಯಾ. ಗೇಯುದಂದ್ರೆ.. ಕತ್ತಿ ಗೇಯ್ದಂಗ್ ಗೇಯ್ತ ಕಾಣ್ ಅಂತ್ರ್. ಅದೆಂತಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಮಾಡಿರಿ. ಕತ್ತಿದ್ 30 ವರ್ಷ ಬಂದದಕ್ಕೇ ಹಾಂಗ್ ಕತ್ತಿ ಕಣಗೆ ಗೇಯುದ್. 60 ವರ್ಷ ಆಪ್ ಸಮಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದ್ ಹೋಯಿರತ್. ಹೋದ್ದ್ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚ್ ಉಳದ್ ಕಡ್ಮಿ. ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಂತ.. ಆ ಮಗ ಕೊಡ್ತ್ನಾ, ಈ ಮಗ್ಳ್ ಕರಿತ್ಲಾ… ಆ ಅಳಿಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ ಆತಿದ್ದಿತ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಾಯುದೇ ಆತ್. ಎಂತಕಂತೇಳಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅದ್ ನಾಯಿದ್ 20 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ತಕಂಡದ್ದಲ್ದಾ… ಹಾಂಗಾಯಿ ನಾಯಿ ಕಾದಂಗ್ ಕಾಯುದೇ ಆತ್ತ್. ಕಡೀಕಿದ್ 20 ವರ್ಷ ಥೇಟ್ ಮಂಗನೇ… ಉಡುಕ್ ಒಂದ್ ವಸ್ತ್ರ, ಉಂಬುಕ್ ಒಂದ್ಮುಷ್ಟಿ ಗಂಜಿ ಇದ್ರ್ ಸಾಕ್. ಮತ್ತೇನೂ ಬೇಕಾಯಿಲ್ಲ. ಬೋಡ್ ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಹಳ್ತೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಂತ ಮಂಗನ್ ಕಣಗೆ ಆಡುದೇ ಸೈಯಲ್ದಾ?

ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತ್ ಕತಿ… ನಂಗ್ ಸಮ ಹೇಳುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ… ಏನಿದ್ರೂ ಜಯ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾಯಗೇ ಕೇಂಬುಕೆ ಚಂದ.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿರ್ವಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಅದ್ಬುತವಾದ ಹಾಸ್ಯ …
  ಹಾಸ್ಯ ರತ್ನ

 2. deepak rao ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  olle bardeeri maarre

 3. Prema Shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  nim baravanige baari laik itt marre…odi khushi aitt…’siddapra santi dina…’ odi antu negiyadi negiyadi saakay hoit..

 4. prashanth ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Tumbaa chenda ett

 5. Maxim Kiran ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಎಲ್ಲ್ ಹುಡ್ಕುಕ್ ಹ್ವಾರು ಕುಂದಾಪ್ರದ್ದ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಯೆ… ನಾನ್ ಸುರುವಿಗೆ ಕಂಡ್’ದ್ ನಿಮ್ Blog.. . ಭಾರೀ ಖುಷಿಯಾಯ್ತ್ ಕಾಣಿ…

 6. ಭಾಗ್ವತ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಕುಂದಾಪ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ಲಗೆ ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕಂಡ್ ಭಾಗ್ವತ್ರತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಕತಿ ಹೇಳ್ತ್ರ್………………………….
  ಹ್ವಾಯ್ ಕನ್ನಂತ್ರೇ, ನಂಗೆಂತ ನೆನ್ಪಿಲ್ಯಪ ಇದೆಲ್ಲ….:-)

 7. ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Hna…. hecchu kadmi kaLdaange…. 🙂 innond varsha kaLadre 30 aatt

 8. suresh kota ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hway, nimm gurtha aililla marre, swalpa helukathhaa? baaree layk madi bardiri, inn dina bathhe nim blogige. nimg olledayli.

  Andange, devru nimg kottadrange first 30 varsha kalitha nimdu? 🙂

 9. Giriraj ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Huaay,

  Saap baritri maarre…. kusee aatt oduke….. nettange (internettange) nam bhashi kambuke… oduke kandapatti kusi aatt kani…. ide namni mundvarsi…

  ganaa kelsa madta idri….

 10. Sushrutha Dodderi ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ತಕ್ಕಬೇಕಾಯ್ತಲ ಹಂಗಾರೆ ಇದೊಂದು..?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s