ಒಂದ್ಗಳ್ಗಿ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹೊಡುವ ಬನಿ…

Posted: ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2009 in ಇತ್ಯಾದಿ..
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:

ನಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಬದ್ಯರಿಗೆ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ಕ್ ಕಾಣಿ. ನೂರ್ ಮಾರ್ ದೂರ ಇದ್ದರಿಗೆ ಸತೇ ಕೇಣ್ಕ್. ಯಾರ್ದಾರೂ ಮನಿಗ್ ಹೋರೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ದಿರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ… ಅವ್ರ್ ಸಮಾ ಮಾತಾಡ್ಸ್‌ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಲ್ದಿದ್ ಸಿಟ್ಟ್ ಬತ್ತ್. ಈ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದ್ಯಗೆ ಹುಡ್‌ಗಿಯರೆಲ ಬಾಯ್ ಬುಡ್ದಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕಂಡ್ ಪಿಸಪಿಸ ಅಂದೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತ್ರಲ್ದಾ… ಹಾಂಗ್ ಏನಾರೂ ಮಾತಾಡ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬರ್ಕ್. ಎಂತ ಮಾತಾಡುದಾರೂ ಗಟ್‌ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಂಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಗೆ ಒಬ್ರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಿರ್. ಅವ್ರ್ ಪಾಠ ಮಾಡುದ್ಕಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚ್ ಎಂತಾರೂ ಕತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದದ್ ಹೆಚ್ಚ್. ನಮ್ಗೂ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ್ ಬೇಕಾಯಿತ್ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ್ ಕತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂತ ಕೂಕಂಬ್ದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಭಾರಿ ಖುಶಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹರಿಕಥಿ ದಾಸರು ಅಂದೇಳಿ ಅಡ್ಡ ಹೆಸ್ರ್ ಬೇರೆ ಇಟ್‌ಬಿಟ್ಟಿತ್. ಅವ್ರ್ ಹೀಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿರ್. ಈಗ ನೀವ್ ಬಸ್ಸಗೆ ಕೂಕಂಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾರು ಏನಾರು ಪುರಾಣ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತ ಇರ್ತ್ರ್ ಅಲ್ದಾ… ಆ ಪುರಾಣ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಂತಾ ಆಯ್ಕಣಿ.. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷ್ಯ ನಮ್ಗ್ ಸಿಕ್ಕತ್. ನಾವ್ ಮಧ್ಯ ಬಾಯ್ ಹಾಕುಕ್ ಹೋಪ್ಕಾಗ… ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳಿರ್. ನಾನೂ ಕಾಂಬ ಅಂದೇಳಿ ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರ್ ಸರ್ತಿ ಕೆಮಿ ತೆರ್ಕಂಡ್ ಕೂಕಂಡದ್ ಇತ್ತ್. ಹೀಂಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬಸ್ಸಗೆ ಹೋಪತಿಗೆ ಕೇಂಡದ್ ಒಂದ್ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತೆ… ನಿಮ್ಗ್ ಬೇಕಾದದ್ ಎಂತ ಸಿಕ್ದಿದ್ರೂ ಹೊತ್ತ್ ಕಳುಕೆ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಆದಾಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ದಾ?

 

ಸಿದ್ಧಾಪ್ರಕ್ ಹೋಯ್ ಬಪ್ಪ ಅಂದೇಳಿ ದುರ್ಗಾಂಭಾ ಬಸ್ಸ್ ಹತ್ತಿ ಕೂಕಂಡಿದ್ದೆ. ಬಸ್ಸಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ದಿರೂ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಭರ್ತಿ ಆಯಿದ್ದಿತ್. ಆರೂ ಬಾಗ್ಲ್ ಬುಡ್ದಗೆ ನಂಗೊಂದ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತ್. ಸಣ್ಣಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ ಕೂರುಕೆ ಶುರುವಾಯಿದ್ದಿತ್. ನನ್ ಬದಿಯಗೆ ಒಬ್ರ್ ನಮ್ಮೂರ್ನರೇ ಕೂಕಂಡಿದ್ದಿರ್. ಅವ್ರ್ ಪೈಕಿಯರ್ ಯಾರೋ ನಾಕ್ ಸೀಟ್ ಹಿಂದ್ ಇದ್ದಿರ್. ತಕಣಿ ಶುರುವಾಯ್ತ್ ಅವ್ರ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ. ಎಷ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದದ್ ಕಿಮಿ ಬುಡ್ದಗೇ ಜಾಗಂಟಿ ಹೊಡ್ದಾಂಗ್ ಕೇಂತಿದ್ದಿತ್. ಸರಿ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೂ ಮಾಷ್ಟ್ರ್ ಹೇಳದ್ದನ್ನಾರೂ ಮಾಡ್ವ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂತಾ ಕೂಕಂಡೆ. ನನ್ ಸೀಟಿನ್ ಬದ್ಯಗೆ ಕೂಕಂಡರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರ್..

ಹ್ವಾಯ್ ಶಂಕ್ರಣ್ಣ ಎತ್ ಮುಖ್ನೆ ಹೊರ್ಟದ್. ನಿಮ್ಮನ್ ಕಾಣ್ದೇ ಭಾರಿ ಸಮಿ ಅಯ್ತ್ ಮಾರ್ರೆ.. ಏನ್ ಕಣ್ಣಂಗ್ ಕಾಂಬ್ಕಿಲ್ಲ.

 

ಹ್ವಾ.. ಯಾರದ್ ಶೀನನಾ ಮಾರಾಯ… ಎಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ… ಸಿದ್ಧಾಪ್ರಕ್ ಹೋಯ್ ಬಪ್ಪ ಅಂದೇಳಿ… ಬ್ಯಾಸಾಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ದಿತಲ್ದಾ… ಹಾಂಗಾಯ್ ಹೆರ್ಗ್ ಹೆರ್ಡುಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಕಾಣ್. ನೀನ್ ದೂರ ಹೊರ್‍ಟದ್?

 

ಮಗ್ಳದ್ ಮದಿ ಹತ್ರ ಬಂತಲ… ಹಾಂಗಾಯ್ ಕುಂದಾಪ್ರಕ್ಕೆ ಜವ್ಳಿ ತೆಗ್ವ ಅಂದೇಳಿ ಹೊರ್ಟಿದ್ನೆ

 

ಅದೇನ್ ಒಬ್ನೇ ಹೊರ್ಟೆ.. ಯಜ್‌ಮಾನ್ತಿಯರ್ ಬರಲ್ಯಾ?

 

ಅವ್ಳಿಗೆ ಮೂರ್ ದಿನ್ದಿಂದ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಜ್ವರ. ಏನೂ ಎಡುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೋಯ್ ಬನಿ ಅಂದ್ಲ್. ಅದ್ಕೇ ಒಬ್ನೇ ಹೊರ್ಟದ್.

 

ಮತ್ತ್ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತ್ ಈ ವರ್ಷ?

 

ಬ್ಯಾಸಾಯ ನಂಬ್ಕಂಡ್ರೆ ಆಪ್ದಾ ಹೋಪ್ದಾ? ನಂಗೂ ಈಗೀಗ ಏನೂ ಎಡುದಿಲ್ಲ. ಮಗ ಅದೆಂತದೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿತೆ ಅಂದೇಳಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಯಿದ. ಇನ್ನ್ ಮಗ್ಳ್ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೂ ಮದಿ ಆಯಿ ಹೋಪಳ್. ಜನಿನ್ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಮಾಡ್ಸ್‌ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲೆ. ಹೆಣ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ವಾಯ್‌ಬೀಜದ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗ್ ಹೋಪರ್. ಗಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೋ ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ತಿರ್ಗುವರ್ ಇಲ್ದಿರೆ ಈಗ ನನ್ ಮಗ್ನ್ ಕಣಗೆ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದಿ ರುಚಿ ಕಾಂಬುಕ್ ಹೋಪರ್. ನಾವ್ ಹಳಿ ಜಬ್ಬ್ರ್ ಕೈಯಾಗೆ ಎಂತಾ ಎಡಿತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಬ್ಯಾಡ್ದಾ? ಆರೂ ಕದ್ರ್ ಕಟ್ಟುಕೆ ಯಾರಾ ಮನಿ ಬಾಗ್ಲಿಗ್ ಬೇಡುಕ್ ಹೋಪುಕಾಗ ಅಂದೇಳಿ ಆ ಬೆಟ್ಟಿನ್ ಗೆದ್ಯಗೆ ಒಂದರ್ಧ ಮುಡಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿನೆ…

 

ಅದೂ ಸಮ್ನೇ ಕಾಣಿ… ಹೀಂಗೇ ಎಲ್ಲಾರೂ ಪ್ಯಟಿ ಬದಿಗ್ ಹೋತಾ ಇದ್ರೆ… ಕಡಿಕ್ ಹೊಟ್ಟಿಗ್ ಎಂತ ಮಣ್ಣ್ ತಿಂತ್ರಾ… ಇಲ್ಲ ತೌಡ್ ತೀಂತ್ರಾ…?

 

ಏನೋ ನಮ್ಕಾಲ ಇಪ್ಪೊಲೊರಿಗ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ… ಕಡಿಗ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತೌಡ್ ತಿಂಬು ಯಾಪಾರ್‌ವೇ ಸೈಯಾ ಕಾಣತ್

 

ಅದಿರ್ಲಿ ಎಲಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂತಲ್ದನ? ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರ್ ನಿಲ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್?

 

ಎಂತದಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರಾ ಬದ್ಲ್ ಅಂಬ್ರಲ್ದೇ. ಬೈಂದೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರಾ ಶಿಮೊಗ್ಗಕ್ ಸೇರಿತಂಬ್ರಪ್ಪ. ಅತ್ಲಾಗ್ ಕುಂದಾಪ್ರ, ಉಡ್ಪಿಯೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚಿಕ್ಮಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಹೋಯಿತ್ ಅಂತ್ರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಿನರ್ ಇದ್ಕಂಡ್ ಉದ್ಧರ್ಸದ್ದೇ ಕಾಣತ್ ಅಲ್ದಾ ಈಗ. ಇನ್ನ್ ಶಿಮೊಗ್ಗದರ್, ಚಿಕ್ಮಂಗ್ಳೂರಗ್ ಗೆದ್ದ ಬಂದರ್ ಮಾಡುದ್ ಅಷ್ಟ್ರಗೆ ಇತ್ತ್ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಬರಿ ನಾಕ್ ದಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹೊಡುಕ್ ಸೈಯ್ಯೇ ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರ್‌ನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕಂಡ್ರೆ ಅದೆಂತದೋ ಹೇಳ್ತ್ರಲ ಕುಪ್ಳನ್ ನಂಬ್ಕಂಡ್ ಕೊಳ್ಕಿ ನಟ್ಟ್ರ್ ಅಂಬಂಗೇ ಸಮ.

ಅದಾರ್ ಹದ್ನಾರಾಣಿ ಬದ್ದ ಕಾಣ್. ನಾವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನ ಎಡ್ದ್‌ರೆ ಹೋಯಿ… ಇದ್ದರಗೆ ಯಾರ್ ಗನಾರ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಂಡ್ ಅವ್ರಿಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಪ್ಪುದಪ

 

ಹ್ವಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾಪ್ರ ಬಂದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಯಲ್ಲ ಕಾಣಿ… ನೀವ್ ಇಳಿತ್ರ್ಯಾ… ಮದಿಗ್ ತಪ್ದೇ ಬರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಕಿ ಕೊಡುಕೆ ನಾನೇ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮ್ ಮನಿಗ್ ಬತ್ತೆ. ಮದಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಮ್ರಶಿಲೆ ದೇವ್‌ಸ್ಥಾನದ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ್ದಗೆ… ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರ್ ನಂಗೂ ಒಂದ್ ಧೈರ್ಯ ಕಾಣಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಬಂದ್ ಒಂಚೂರ್ ಸುಧಾರ್ಸಿ ಕೊಡ್ಕ್

 

ಅಕ್ಕ್ ಮರಾಯ… ನೀ ಇಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹಿಂದಿನ್ ದಿನೇ ಬತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಮತ್ತ್ ಸಿಕ್ವಾ ಅಕಾ….?

 

ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ… ಬರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂ ಬದಿಗೆ ಬತ್ತೆ

 

ಹ್ವಾಯ್ ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ…. ಈಗ ನಾನೂ ಬತ್ತೆ… ಮತ್ತ ಸಿಕ್ವ ಅಕಾ ಹಂಗಾರೆ..

 

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿ ನಿಮ್ಗ್ ಅನ್ಸದ್ ಹೇಳದ್ ಕಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ್…
  ಶ್ರೀನಿಧಿ, ರಂಜಿತ್, ಸದಾನಂದ್, ಶಿಶಿರ, ವಸಂತ್, ರೂಬನ್, ದೀಪ, ಸಂತು, ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪ್ರದ ಕೋತಿ(ಹೆಸ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ) ಎಲ್ರೂ ಈ ಬದಿಗೆ ಬಂದದ್ದ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಆಯ್ತ್., ಪುರ್ಸೊತ್ತಾದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಬದಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಆಯ್ಕಣಿ ಅಕಾ…

 2. ಕಿರಣ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ನಮಸ್ಕಾರ,
  ಅರ್ಧ೦ಬರ್ಧ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ.. ಆದರೆ ಓದಲು ಸಕ್ಕತ್ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಭಾಷೆ 🙂
  ನನ್ನಿ,
  ಕಿರಣ್.

 3. ಸಂತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಹ್ವಾಯ್ ವಿಜಯ್,

  ಇತ್ತ್ ಬದಿಗೆ ಬರ್ದೆ ತುಂಬಾ ದಿವ್ಸ ಆಯ್ತೆ. ನೀಕಿ ಕಂಡ್ರೆ, ಯಬ್ಬಾ ಒದಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಎಷ್ಟ್ innocent ಅಲ ನಮ್ ಬದಿ ಜನ. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಕಿಮಿ ಕೊಟ್ಟ್ ಕೇಂಡಿನೆ. ನಟ್ಟಿ ಗದ್ದೆಗೆ, ಕೊಯಿಲ್ timeಗೆ, ಅಂಗಡಿ ಬಾಗ್ಲಗೆ… ಎಂಥೆಂಥಾ ಕತಿಗಳ್ ಮರ್ರೆ ನಮ್ ಜನದ್ದು. ಬೇರೆ printed fiction ಎಲ್ಲಾ ತೆಗದು ಸುಡುಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕ್….. ಅಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಜನರ ಕತಿಗಳು.

  ಸಂತು.

 4. deepa ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hwai Mast khushi ayth
  heenge baritha iri aka .

  DEEpa

 5. Kundapurad Kothi ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hway bhari layk itt marare.. heenge barita aikani.. aka ..

 6. Ruban dsouza ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hai guys i amruban from kundapur .its very nice da keep it ua,kundapurd yella janrig namskaro…………

 7. vasant ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hway,,
  abba,, laayk ittu marere,,
  hinge barita aikani..
  sikva

 8. ಶಿಶಿರ ಕನ್ನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಸಾಯ್ಬ್ರಂಗಡಿ ಇಂದ ಸಿದ್ದಾಪ್ರ ಹೊದಾಂಗ್ ಆಯ್ತ್ ಮಾರಾಯ.

 9. ರಂಜಿತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಹುಂ.. ಹೀಂಗೇ ಕಾಣಿ ನಮ್ ಬದಿಯೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೀಲ್ ಜರ ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗ್ ಗೊತ್ತಾತ್ತ. ಇಲ್ಲ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಾಗ್ ಆಚಿ ಮನೀಲ್ ಬಾಂಬ್ ಇಡೊರ್ ಬಂದ್ರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುದ್ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ..

 10. adiga ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  good one. pls watch kannada film ” kaada Beladingalu”

 11. ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  bhaagwatre…. ee badig neev bappuk hElriyaldaa… bandide kaanI

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s