Archive for ಆಗಷ್ಟ್, 2008


ಪೆರ್ಡೂರ್ನವ್ರದ್ ಈ ಸರ್ತಿದ್ ಎರ್ಡನೇ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ತಿರ್ಗಾಟ್ದಗೆ ಇನ್ನೊನ್ದ್ 4 ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಇತ್ತ್. ಯಾರಾರು ಕಾಂಬರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಅನ್ಕೂಲ ಆಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಆಟದ್ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ

 

27 ಆಗಸ್ಟ್ (ಇವತ್ತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ) – ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ

29 ಆಗಸ್ಟ್ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ- ಮಾಯಾಬಜಾರ್

30 ನಾಗವಲ್ಲಿ

31 ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಚಂದ್ರಾವಳಿ ವಿಲಾಸ ( ಭಾಗವತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ)

 

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತೂ ಹೋಯ್ಕಮಗಿತ್ತ್. ನೀವ್ ಏಗ್ಳಿಕೆ ಬತ್ರಿ ಹೇಳಿ?

 


ಯಾವ್ದಾರೂ ಬೇಕ್ ಕಾಣಿ, ಈ ಸಂತಿ ದಿನ ಬಸ್ಸಗೆ ಹೋಪುದ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೂ ಬ್ಯಾಡ್ದೆ. ಅದ್ರಗೂ ಜೋರ ಸೆಕಿ ಇಪ್ಪ್ ಸಮಿಗೆ ಹೋಯ್ಕಾರೆ ಸಾಕ್‌ಬೇಕ್ ಅಂಬಂಗಾತ್. ಬುಧ್ವಾರ ಸಿದ್ಧಾಪ್ರದಗೆ ಸಂತಿ. ಹಾಂಗಂತೇಳಿ ಎಂತಾರೂ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ರೆ ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತ ಕೂಕಂಬುಕೆ ಆತ್ತಾ? ಅದೂ ದಿನ ಕೇಂಡರೊಟ್ಟಿಗ್ ಆ ದಿನ್‌ವೇ ಎಂತಾರೂ ಕೆಲ್ಸ ಬಂದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡುಕಾತ್ತ್? ಒಟ್ಟ್ ಹೋಯ್ದಿರ್ ಉಪಾಯಿಲ್ಲ.

 

ನಾನ್ ಶಾಲಿಗ್ ಹೋಪತಿಗೆ ಬುಧ್ವಾರ ಬಂದ್ರ್ ಸಾಕ್. ಯಾಕಾರೂ ಬಂತೋ ಅಂತ್ ಅನ್ಸ್‌ತಿದ್ದಿತ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೂ ಬೇಗ್ ಹೋಪುದಲ್ದಾ. ಹಾಂಗಾಯ್ ಬಚಾವ್. ಆರೆ ಸಾಂಯ್ಕಾಲ ಬಪ್ಪ್ ಕತಿ ಕೇಂಡ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಸುಕ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾಯ್ನ್‌ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿಗ್ ಹಾಕ್ತ್ರ್ ಅಲ್ದಾ..ಥೇಟ್ ಅದೇ ನಮ್ನಿ. ಅದ್ರಗೂ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಶಾಲಿ ಚೀಲ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನ್ ಹೊತ್‌ಕಂಡ್ ಆ ಜನ್ರ್ ಎಡ್ಕಿಯಲ್ ನುರ್ಕಂತ ಒಳ್ಗ್ ಹೋಪ್ರ್ ಒಳ್ಗ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಾದಂಗಾತ್. ಅರವತ್ತ್ ಜನ ಹಿಡೂ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ ಜನ ತುಂಬ್ಸರೂ, ಇನ್ನೂ ನಾಕ್ ಜನ ಹಿಡ್ಸ್‌ಲಕ್ಕಲಾ ಅಂಬ್ ಉಮೇದಿ ಬಸ್ಸಿನರಿಗೆ. ಬಸ್ಸ್ ಹತ್ತುದ್ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೂ ಹತ್ತಿಯಾಯ್ತ್. ಆರೆ ಒಳ್ಗೆ ಉಸ್ರಾಡ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಗಾಳಿ ಆಡುದಿಲ್ಲ. ಬೆವ್ರ್ ವಾಸ್ನಿ, ಸಂತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಹೊಳಿ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ವಾಸ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಗುಂ ಅಂತಿರತ್ತ್. ಕೆಳಗಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹ್ವಾಯ್..ಒಂಚೂರ್ ಜಾಗ ಬಿಡಿನಿ ನಾ ಒಂಚೂರ್ ಮೇಲ್ ಬತ್ನೆ.. ಅಂದೇಳಿ ಮೇಲ್ ಹತ್‌ದರೆಲ್ಲ ಈಗ …ಪ್ಲೇಟ್ ಬದ್ಲ್ ಮಾಡಿ.. ಎಂತಾ ತುಂಬ್‌ತ್ರ್ ಮಾರಾಯ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ..ಈ ಬಸ್ಸ್ ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಯಾ ಕಾಂತ್ ಅಂದ್ ಗೊಣಗೊಣ ಅಂದ್ರೂ ಬಸ್ಸಿನ್ ಕಂಡೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ , ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಎಡ್ದಷ್ಟ್ ಜನ ತುಂಬ್ಸುವರಿಗೆ ಮನ್ಸಿಗ್ ಸಮ್ದಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೋಯ್ನಿ, ಮುಂದೋಯ್ನಿ, ಮೇಲ್ ಹತ್ತಿ… ಅಂದೇಳಿ ನಿಂತ್ ಜಾಗದಗೂ ನಿಲ್ಲುಕ್ ಬಿಡ್ದೆ ಅವ್ರ್ ಜನ ತುಂಬುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ್ ಒಳ್ಗ್ ಇದ್ದರಿಗೆ ಒಂದ್ ಬೆವ್ರ್ ಸ್ನಾನ ಆಯಿರತ್

 

ಅಂತೂ ಒಳ್ಗ್ ಸಾಸ್ಮಿ ಕಾಳ್ ಹಾಕುಕೂ ಚಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಹತ್ತುವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹರ್ಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾ ಟಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ್, ಬಾಗ್ಲಗೂ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ ಜನ ನೇಲುಕ್ ಶುರುವಾರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಬಸ್ಸ್ ಬಿಡ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಆಯ್ತ್. ಬಸ್ಸ್ ಹೊರ್‌ಟ್ರಾರೂ ಸುಕ ಇತ್ತ? ನಾಕ್ ನಾಕ್ ಮಾರಿಗೊಂದೊಂದ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯ ಸೇರ್ಕಂಡರ್ ದಾರ್ಯಗಿದ್ದರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮೆಟ್ಟಿ, ಅವ್ರನ್ ದೂಡ್ಕಂಡ್ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಬಸ್ ಹೊರ್ಟಾಯಿರತ್. ಹೋಯ್…ಹೋಯ್ ನಿಲ್ಸಿನಿ.. ಇಳುಕಿತ್ತೇ .. ಅಂತ್ ಕೂಗಿ, ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ಸಿ, ಅವ್ರನ್ ಇಳ್ಸಿ ಇನ್ನೇನ್ ಪಷ್ಟ್ ಗೇರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಿಗ್ ಬಿದ್ದಿರತ್ ಅಷ್ಟೇ… ಮತ್ತೊಂದ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಾಯ್ತ್. ಅಂತೂ ಹಣಿಮಕ್ಕಿ, ಆಜ್ರಿ ಮೂರ್‌ಕೈ, ತಾರಿಕೋಡ್ಲ್, ಮುತ್ತಾಬೇರ್, ಕೆಳಂಜಿ ಮೋರಿ, ಸೊಸೈಟಿ, ರಾಂ ಭಟ್ರ್ ಅಂಗ್ಡಿ, ಎಡಮೊಗೆ ದಾರಿ, ಕಮಲಶಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದೇಳಿ ನಾಲ್ಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಹನ್ನೆರ್ಡ್ ಹದಿಮೂರ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅರೂ ಜನ ಇಳ್ದ್ ಇಳ್ದ್ ಒಂಚೂರ್ ಗಾಳಿ ಆಡುವಂಗೆ ಆಯಿರತ್ತ್. ಕಮ್ಲಶಿಲೆ ಏರ್ ಹತ್ತುಕ್ ಎಡಿದೋ ಅಂದೇಳಿ ಒರ್ಲತಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಗೇರಗೆ ಹಗೂರ ನಕ್ಕುಳ ಹರ್ದಂಗೆ ಹತ್ತಿ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಅನ್ಸತ್ತ್. ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಬಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಎಳ್‌ಬೇರ್ ದಾರಿ, ನಡ್‌ಮದ್ರಿ ದಾರಿ, ಸಾಯ್ಬರಂಗಡಿ, ಬಾಚುಗುಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಮನಿ ಹತ್ರ ಇಳು ಸುರಿಗೆ ಮೈಕೈ ಪೂರಾ ನೋವ್, ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೇವ್ರ್ ವಾಸ್ನಿ. ಹೊಟ್ಟಿ ತಾಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೂ, ನಾಕ್ ಚಂಬ್ ನೀರ್ ಮೈಮೇಲ್ ಬೀಳ್ದೆ ಎಂತ ತಿಂಬ್ಕೂ ಎಡಿಯ. ಅಂತೂ ಒಂದ್ ಸಂತಿ ದಿನದ ಬಸ್ಸಿನ ರಗ್ಳಿ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಅಂತ್ ಸುಧಾರ್ಸ್‌ಕಂಬಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಬುಧ್ವಾರ ಬಂದಾಯಿರತ್ತ್.

 


14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಾಂಯ್ಕಾಲ ದಿನ ಕೇಂಡರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ ಮಳಿ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿಗ್ ಹೋಪ್ ಗಡ್ಬಿಡಿಯಗೆ ಇದ್ರಲ್ದಾ, ಅದ್ಕೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರಾ ಜಾಮ್. ಆರೂ ಆಟದ್ ಗಿರ ಎಲ್ಲ್ ಹೊತ್ತ್ ಹೇಳಿ? ಅಂತೂ ಆಟೋ ಹತ್ಕಂಡ್ ಹೊರ್‌ಟೆ. ಹತ್ ನಿಮ್‌ಷದ್ ದಾರಿಗೆ ಒಂದ್ ಗಂಟಿ ಆಯ್ತ್ ಹೋಯಿ ಮುಟ್ಟುವತಿಗೆ 11 ಗಂಟೆ. ಆಟ ಶುರುವಾಯಿತ್ತಷ್ಟೆ. ಆರೆ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ರೈಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್. ಅಂತಾ ಮಳೇಗ್ ಸತೆ ಅಷ್ಟ್ ಜನ ಸೇರದ್ದ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆಟದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗ್ ಅನ್ಸದ್…ಒಂತರಾ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿನೆ…ಅದನ್ನ ನನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನಸಿನ ಮರ್ಮರದಗೆ ಹಾಕಿದೆ…. ಒಂದ್ಸಲ್ ಕಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತ್ ಹೇಳಿ….

 

ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಸಿಡಿಲು, ಕಾರ್ಕಳ ಗುಡುಗು, ತೊಂಬಟ್ಟು-ಕೊಳಲಿ ಮಿಂಚು

http://vijaykannantha.wordpress.com/2008/08/18/


ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ವರಿಗೆ ಅದ್ರಗೆ ಇದ್ರಗೆ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲೆ. ಅವ್ರ್ ಯಾವ್‌ದ್ರಗೆ ಬೇಕಾರೂ ಹಾಸ್ಯ ಹುಡ್ಕಿ ತೆಗಿತ್ರ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎರ್ಡ್ ಗಳ್‌ಗಿ ಬಾಯ್ ಕಳ್ದ್ ನಗ್ಸುವಂಗ್ ಮಾಡ್ತ್ರ್. ಈಗ ಸಾಲಂಕೃತ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ. ನಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ದ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಬಳಿ, ಕುತ್ಗಿಗ್ ಎರ್‍ಡ್ ಎಳಿ ಸರ, ಒಂದ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್, ಕಿಮಿಗ್ ಜುಮ್ಕಿ ಬೆಂಡೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ಕಂಡ್, ಮಂಡಿ ತುಂಬಾ ಹೂ ಮುಡ್ಕಂಡ್ ನಿಂತ್ಕಂಡ ಮದ್‌ಮಗ್ಳ್ ಚಿತ್ರ. ಹೌದಾ ಸುಳ್ಳಾ? ಮೊನ್ನೆ ನಾ ಒಂದ್ ಹಾಸ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ರಗೆ ಈ ಸಾಲಂಕೃತ ಕನ್ಯಾದಾನದ್ ವಿಷ್ಯ ಬಂದಾಗ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರಾಡದ್ ಮಾತ್ ಹೀಂಗಿತ್ತ್ ಕೇಣಿ…

 

ಗಂಡ ನೀನ್ ಅದ್ ಇದ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಂಕ್ ತೆಗ್ದ್ ಮಾತಾಡ್‌ತ್ಯಲಾ. ನಿನ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮದಿ ಸುರಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಿರ್

ಅಂದೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಲ್ಯಾ?

ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಗಾಣಿ ನನ್ ಅಪ್ಪಯನ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ.

ಗಂಡ ಅಪ್ಪಯನ್ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಿಟ್ ಬಪ್ಪುದ್ ಕಾಣ್. ಅವ್ರ್ ಮಾಡದ್ದಾರೂ ಎಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ್

ಮದ್ಯಗೂ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ವತಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತ್ರ್ ಹೇಳ್?

ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಂತದಪ್ಪ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಗಂಡ ಇಗಾ ನಾ ಹೇಳ್ತೆ ಕೇಣ್. ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಮೈ ತುಂಬಾ ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿ, ಶಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಧಾರಿ ಎರ್ದ್ ಕೊಡುದಕ್ಕೆ

ಸಾಲಂಕೃತ್ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಂತ್ರ್.

ಹೆಂಡ್ತಿ – ನಮ್ಮಪ್ಪಯ್‌ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಡ್ದಾಂಗೆ ಮಾಡಿರಲೆ

ಗಂಡ ಮಾಡಿರಪ್ಪ, ಆರೆ ಒಂದೆ ಒಂದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ್ ಮಾಡದ್ ಸಾಲಂಕೃತ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಲ್ಲ. ಸಾಲಂ’’ಕೃತ

ಕನ್ಯಾದಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮದಿ ಮಾಡದ್. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಕಡಿಗೆ ಕರ್ಚಿಗೆ ಸಾಲ್ದೆ ನನ್ನತ್ರ ಬಂದ್

ಕೇಂಡದ್ದಲ್ದಾ ಮಾರಾಯ್ತಿ.

 

ಹೀಂಗೆ ಕಾಣಿ ಸಾಲಂಕೃತ ಅಂಬ ಶಬ್ದದಗೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಸ್ಯ ಹುಡ್ಕ್‌ತ್ರ್ ಕಾಣಿ… ಅಂದಾಂಗೇ ಇದ್ ಆ ವೇಷ್‌ಧಾರಿ ಒಟ್

ಮಾಡದ್ ಸಾಹಿತ್ಯವೋ ಇಲ್ಲಾ ಅವ್ರ್ ಸ್ವಂತದ್ದೋ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೆ.. ಕೇಂಬುಕಂತೂ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್.

  

 


ಕೂರ್ ಮಂಡಿ ಹಾಕುದ್/ ಕಣ್ಣ್ ಕೂರುದು = ತೂಕಡಿಸು, ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತಾಗು

ಬಳಕೆ

೧.         ನಂಗ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೂರ್‌ತಾ ಇತ್ತ್. ನಾ ಮಲ್ಕಂತೆ ಅಕಾ?

೨.         ಟಿ.ವಿ. ಮುಂದ್ ಕೂಕಂಡ್ ಕೂರ್ ಮಂಡಿ ಹಾಕ್ದಿದ್ರೆ ಹೊಯಿ ಮಲ್ಕಂಬ್‌ಕಾಗ್ದಾ?

 

ಚಪ್ಪಿ, ಚಪ್ಪೆ = ಸಪ್ಪೆ

(ಬಿಸಿ ತಣಿಯುವುದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೂಡಾ ಇದೆ)

ಬಳಕೆ

೧.         ಸಾರ್ ಸಾಪಾಯಿತ್.. ಆರೆ ಒಂಚೂರ್ ಉಪ್ಪ್ ಚಪ್ಪೆ

೨.         ಎಂಥ ಮಾರಾಯ ಚಪ್ಪಿ ಇದ್ದೆ, ಹುಶಾರಿಲ್ಯಾ?

೩.         ಸ್ನಾನ ಮಾಡುಕ್ ಹೋಯಿ ಕಾಂತೆ ನೀರ್ ಬರಿ ಚಪ್ಪೆ, ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ

 

ತಾಳ್ಳ್ = ಪಲ್ಯ

ಬಳಕೆ

೧.         ಇವತ್ತ್ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತಾಳ್ಳ್ ಯಾರ್ ಮಾಡದ್? ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ತ್.

 

ತಾಳ್ = ಬಾಗಿಲ ಚಿಲಕ, ಅಗುಳಿ

ಬಳಕೆ

೧.         ಈ ಮಳ್ಗಾಲ್ದಗೆ ಬಾಗ್ಲ್ ನೀರ್ ಕುಡ್ದ್, ತಾಳ್ ಹಾಕುಕೆ ಭಾರಿ ರಗ್ಳಿ

೨.         ಮಕ್ಳೇ ಮಲ್ಕಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗ್ಲ್ ತಾಳ್ ಹಾಕಿತಾ ಕಾಣಿ

 

ಎಡ್ಕ್, ಎಡ್ಕಿ = ಸಂದಿ, ನಡುವೆ, ಮಧ್ಯೆ ( ಮೂಲ ಪದ ಎಡೆ )

ಬಳಕೆ

೧.         ಹಬ್ಬಕ್ ಹೋರೆ ಆ ಜನ್ರ್ ಎಡ್ಕಿನಗೆ ಸಮಾ ತಿರ್ಗುಕಾರೂ ಆತ್ತಾ?

೨.         ಅಂವ ಬೈಕ್ ಬಿಡುವತಿಗೆ ಹಿಂದ್ ಕೂಕಂಬ್ಕ್ ಹೆದ್ರಿಕ್ ಆತ್. ಆಚೀಚಿಗೆ ಎರ್ಡ್ ವಾಹನ ಹೋತಿದ್ರೆ ಇಂವ ಅದ್ರ ಎಡ್ಕಕೆ ನುಗುಳ್ಸ್‌ಕಂಡ್ ಹೋತಾ ಮರಾಯಾ.

 

ಹೊಡ್ಕು, ಹೊಡಕು = ಹೊರಳಾಡು, ಉರುಳಾಡು

ಬಳಕೆ

೧.         ರಾತ್ರಿಡೀ ನಿದ್ರಿ ಬರ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಬರಿ ಹಾಸ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ಕ್‌ತಾ ಮಲ್ಕಂಡದ್.

೨.         ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ್ ಎದ್ದ್ ಓದ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ಕ್‌ತಾ ಆಯ್ಕಂಡಿದ್ಯಾ?

೩.         ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವ್ ಬಂದದ್ದಾರೂ ಎಂತ ಅಂತ್ರಿ..ಏನ್ ಬಿದ್ದ್ ಬಿದ್ದ್ ಹೊಡ್ಕ್‌ತಾ ಇದ್ದ

 

 

ಮ್ಯಾಲಾಗ್ರ,

ಬಳಕೆ

೧.         ಶೆಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲಾಗ್ರ ಬೇರೆ ಎಂತ ಬೇಕಂದೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ತಂಬುಳಿ ಇದ್ರ್ ತಂಪಾತ್ತ್

೨.         ಹ್ವಾಯ್ ಎಂತಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಕಾರಿ ತನ್ನಿ ಕಾಂಬಾ. ಮ್ಯಲಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತ್ ಎಂತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲ

 

ಮ್ಯಾಳಿ = ಕುತ್ತಿಗೆ

ಬಳಕೆ

೧.         ನೆಂಟ್ರ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದರ್ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲಪ. ನೀಕಿ ನೀಕಿ ಮ್ಯಾಳಿ ಉದ್ದ ಆಯ್ತ್

೨.         ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಕಂಡಲ್ ಉಳ್ಕದ್ದೋ ಎಂತದೋ, ಇವತ್ತ್ ಮ್ಯಾಳಿ ತಿರ್ಸುಕಾತಿಲ್ಲ

 

ಮಿಗಲಿ = ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ

ಬಳಕೆ

೧.         ದೆವ್ರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಗ್ಲಿ ಬಂದಿತ್. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ್ ನೆಡ್ಸಿ ಕೊಡ್ತ

 

ಬೆಳ್ಗಾಮುಂಚೆ = ಮುಂಜಾವು, ನಸುಕು, ಬೆಳ್-ಬೆಳಿಗ್ಗೆ

ಬಳಕೆ

೧.         ಬೆಳ್ಗಾಮುಂಚೆ ಬೇಗ್ ಏಳ್ಕ್. ನಾಳಿಗ್ ಹಬ್ಬಕ್ ಹೋಯ್ಕಲ್ದಾ.

೨.         ಬೆಳ್ಗಾಮುಂಚೆ ಎದ್ಕಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರ್ಟದ್ ಮರಾಯ್ರೆ?

 

ಕವಳ = ಎಲೆ-ಅಡಿಕೆ

ಬಳಕೆ

೧.         ನಂಗೆ ಊಟ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಒಂದ್ ಕವಳ ಹಾಕ್ದಿದ್ರೆ ಉಂಡದ್ ಉಂಡಂಗಾತಿಲ್ಲ

೨.         ಸಣ್ಣ್ ಮಕ್ಕ್ಳ್ ಎಲ್ಲ ಕವ್ಳ ಹಾಕುಕಾಗ. ಬರ ತಲಿಗ್ ಹತ್ತುದಿಲ್ಲ

 

ಈ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹುಶಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೂಡಾ ಇರಬೇಕು.

 

ಜಂಬ್, ಜಂಬು = ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ

ಬಳಕೆ

೧.         ಎಲಿಯೋ ಎಂಥಾದೋ ಸತ್ತ್ ಹೋಯಿತಾ ಕಾಣತ್. ಆ ಬದಿಗ್ ಹೋಪುಕೆಡ್ಯ..ಜಂಬ್ ಬತ್ತಾ ಇತ್ತ್

 

 


ಹಾಂಟ್ ಹಾಕು / ಹಾಟ್ ಹಾಕು = ಮೋಸ ಮಾಡು, ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆ, ಕೈ ಕೊಡು

ಬಳಕೆ

೧.         ನಿಮ್ ದುಡ್ ಕೊಡ್ವಾ ಮರಾಯ್ರೆ..ನಾನೇನ್ ಹಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತನಾ ಹಂಗಾರೆ

೨.         ಇವತ್ತ್ ಮನಿಗ್ ನೆಂಟ್ರ್ ಬಂದಿರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲಿಗ್ ಹಾಂಟ್ ಹಾಕದ್

 

ಹರ್ಪು = ಪರಚುವುದು, ಗಿಬರು, ಗೀರು

ಬಳಕೆ

೧.         ಮಗಿನ್ ಉಗ್ರ್ ಸಮಾ ಉದ್ದ ಆಯಿತ್. ಇಲ್ಕಾಣಿ ನನ್ ಮುಖದ್ ತುಂಬಾ ಹರ್ಪದ್

೨.         ಅವ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುದ್ ಬ್ಯಾಡಾ ಮರಾಯ. ಸಿಟ್ಟ್ ಬಂದ್ರ್ ಹರ್ಪುಕೇ ಬತ್ತ

 

ಮೋಳ, ಮ್ವಾಳ = ಬಿಲ, ರಂಧ್ರ

ಬಳಕೆ

೧.         ಆ ಮೋಳದ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಳೇ. ಅಲ್ಲ್ ಹಾವ್ ಗಿನ್ ಇದ್ದಿಕ್

೨.         ಈ ಹೆಗ್ಳನ್ ದೆಸ್ಯಿಂದ್ ಸುಕಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ವಾಡಿ ಬದ್ಯಗೆ ದೊಡ್ಡ್ ಮ್ವಾಳ ಮಾಡಿತ್ ಕಾಣಿ

 

ಗಿಮ್ಚು, ಗಿಮ್ಚುದ್ = ಕಿವಿಚು, ಹಿಸುಕು, ಹಿಂಡು

ಬಳಕೆ

೧.         ಬೇಗ್ ಬೇಗ್ ಉಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಂತಾ ಅನ್ನ ಗಿಮ್ಚ್‌ತಾ ಕೂಕಂಡದ್

೨.         ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವ್ ಇಲ್ಲ. ಆರೆ ಒಂನಮನಿ ಗಿಮ್ಚದಂಗಾತ್ ಹೊಟ್ಟಿ ಒಳ್ಗೆ.

 

ಬಳುದ್ = ಬೀದಿ ಸುತ್ತೋದು, ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ವೃಥಾ ಅಲೆದಾಡು

ಬಳಕೆ

೧.         ಇಪ್ಪತ್ನಾಕ್ ಗಂಟಿ ಊರ್ ಮೇಲ್ ಬಳುದ್ ಕೈದ್ ಮಾಡಿ ಎಂತಾರೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುಕಾಗ್ದಾ?

 

ಬಳ್ಕಂಡ್ =  ತೇಲಿಕೊಂಡು

ಬಳಕೆ

೧. ನೆರಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಳಿಯಗೆ ದೊಡ್ ದೊಡ್ ಮರ್ ಬಳ್ಕಂಡ್ ಬತ್ತ್

 

ಬಳುವಟಿ = ಬೀದಿ ಬಸವ, ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ವೃಥಾ ಅಲೆದಾಡುವವ

ಬಳಕೆ

೧.         ಮನೆಯಗೆ ಕೂಕಂಡ್ ಓದುದ್ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಬಳುವಟಿ ಕಣಗೆ ತಿರ್ಗುಕ್ ಹೋತ್ಯನಾ?

 

ವೈದೇಹಿಯವರ ಕಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಳುವಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾತ್ರವೇ ಇದೆ

 

 

ಕುಟ್ಟಿ ಕೀಸು = ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು, ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು, ಪರಾರಿಯಾಗು

ಬಳಕೆ

೧.         ಹುಲಿ ಬಂತ್ ಹುಲಿ ಅಂದ್ ಹೇಳದ್ದೇ ತಡ. ಅಂವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ಕೀಸದ್ದೇ ಅಲ್ದಾ

೨.         ಮಾಷ್ಟ್ರನ್ ಕಂಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಮಕ್ಳ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕೀಸದ್ದೇ

 

ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹತ್ರ್ ಇಪ್ಪ್ ಕುಂದಾಪ್ರದ್ ಕೆಲವ್ ಬದ್ಯಗೆ ಇದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಳು ಶಬ್ದ ಪದ್ರಾಡ್ ಸತೇ ಕೆಲವ್ ಸರ್ತಿ ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತ್ರ್.


ನಾಡ್ದ್ ಆಗಷ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕ್ ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೆ ಒಂದ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಇತ್ತ್ ಗೊತ್ತಿತಾ? ಆವತ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮತ್ತ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳದರ್ ಒಟ್ಟಾಯಿ ಕೂಡಾಟ ಆಡ್ತ್ರ್. ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಥಾ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ? ಕೂಡಾಟ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇರ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಎಣ್ಸ್‌ತಿದ್ರ್ಯಲ್ದಾ? ನೀವ್ ಎಣ್ಸ್‌ಕಂಡದ್ ಸಮ. ಸುಧನ್ವ ಕಾಳಗ-ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ-ಕುಶಲವ ಆಡ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಧಾರೇಶ್ವರ್-ಹೆರಂಜಾಲು-ಮಯ್ಯ-ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ..ಹೀಂಗೆ ಓಟ್ಟ್ 5 ಜನ ಭಾಗ್ವತ್ರ್ ಪದ. ಯಕ್ಷರಂಗದ ಸಿಡಿಲಮರಿ ಅಂದೇಳಿ ಹೆಸ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ – ಸುಧನ್ವ, ನೀಲ್ಕೊಡ್ ಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ – ಪ್ರಭಾವತಿ, ಯಾಜಿ – ಭೀಷ್ಮ, ಶೆಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬೆ, ಆರ್ಗೋಡ್ ಮೋಹನದಾಸ್ ಶೆಣೈ-ರಾಮ, ಉಪ್ಪುಂದ – ಶತ್ರುಘ್ನ, ಕೊಳಲಿ – ಲವ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರಿ-ಕುಶ..ಹೀಂಗೆ ಒಟ್ಟ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾಂಬರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಚಪ್ಪರ್ಸ್‌ಕಂಡ್ ಕಾಂಬಂತ ಆಟ. ಇವ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಥಂಡಿಮನೆ, ವಿದ್ಯಾಧರ ಜಲವಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ಗುಡಿಗಾರ್ ಇವ್ರದ್ ಸತೇ ವಿಶೇಷ ವೇಷ ಇತ್ತಂಬ್ರ್. ಹಂಗಾರೆ 14 ನೇ ತಾರಿಕ್ ರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ವ ಅಕಾ?