Archive for ಆಗಷ್ಟ್ 13, 2008


ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ವರಿಗೆ ಅದ್ರಗೆ ಇದ್ರಗೆ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲೆ. ಅವ್ರ್ ಯಾವ್‌ದ್ರಗೆ ಬೇಕಾರೂ ಹಾಸ್ಯ ಹುಡ್ಕಿ ತೆಗಿತ್ರ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎರ್ಡ್ ಗಳ್‌ಗಿ ಬಾಯ್ ಕಳ್ದ್ ನಗ್ಸುವಂಗ್ ಮಾಡ್ತ್ರ್. ಈಗ ಸಾಲಂಕೃತ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ. ನಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ದ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಬಳಿ, ಕುತ್ಗಿಗ್ ಎರ್‍ಡ್ ಎಳಿ ಸರ, ಒಂದ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್, ಕಿಮಿಗ್ ಜುಮ್ಕಿ ಬೆಂಡೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ಕಂಡ್, ಮಂಡಿ ತುಂಬಾ ಹೂ ಮುಡ್ಕಂಡ್ ನಿಂತ್ಕಂಡ ಮದ್‌ಮಗ್ಳ್ ಚಿತ್ರ. ಹೌದಾ ಸುಳ್ಳಾ? ಮೊನ್ನೆ ನಾ ಒಂದ್ ಹಾಸ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ರಗೆ ಈ ಸಾಲಂಕೃತ ಕನ್ಯಾದಾನದ್ ವಿಷ್ಯ ಬಂದಾಗ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರಾಡದ್ ಮಾತ್ ಹೀಂಗಿತ್ತ್ ಕೇಣಿ…

 

ಗಂಡ ನೀನ್ ಅದ್ ಇದ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಂಕ್ ತೆಗ್ದ್ ಮಾತಾಡ್‌ತ್ಯಲಾ. ನಿನ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮದಿ ಸುರಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಿರ್

ಅಂದೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಲ್ಯಾ?

ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಗಾಣಿ ನನ್ ಅಪ್ಪಯನ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ.

ಗಂಡ ಅಪ್ಪಯನ್ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಿಟ್ ಬಪ್ಪುದ್ ಕಾಣ್. ಅವ್ರ್ ಮಾಡದ್ದಾರೂ ಎಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ್

ಮದ್ಯಗೂ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ವತಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತ್ರ್ ಹೇಳ್?

ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಂತದಪ್ಪ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಗಂಡ ಇಗಾ ನಾ ಹೇಳ್ತೆ ಕೇಣ್. ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಮೈ ತುಂಬಾ ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿ, ಶಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಧಾರಿ ಎರ್ದ್ ಕೊಡುದಕ್ಕೆ

ಸಾಲಂಕೃತ್ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಂತ್ರ್.

ಹೆಂಡ್ತಿ – ನಮ್ಮಪ್ಪಯ್‌ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಡ್ದಾಂಗೆ ಮಾಡಿರಲೆ

ಗಂಡ ಮಾಡಿರಪ್ಪ, ಆರೆ ಒಂದೆ ಒಂದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ್ ಮಾಡದ್ ಸಾಲಂಕೃತ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಲ್ಲ. ಸಾಲಂ’’ಕೃತ

ಕನ್ಯಾದಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮದಿ ಮಾಡದ್. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಕಡಿಗೆ ಕರ್ಚಿಗೆ ಸಾಲ್ದೆ ನನ್ನತ್ರ ಬಂದ್

ಕೇಂಡದ್ದಲ್ದಾ ಮಾರಾಯ್ತಿ.

 

ಹೀಂಗೆ ಕಾಣಿ ಸಾಲಂಕೃತ ಅಂಬ ಶಬ್ದದಗೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಸ್ಯ ಹುಡ್ಕ್‌ತ್ರ್ ಕಾಣಿ… ಅಂದಾಂಗೇ ಇದ್ ಆ ವೇಷ್‌ಧಾರಿ ಒಟ್

ಮಾಡದ್ ಸಾಹಿತ್ಯವೋ ಇಲ್ಲಾ ಅವ್ರ್ ಸ್ವಂತದ್ದೋ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೆ.. ಕೇಂಬುಕಂತೂ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್.