Archive for ಆಗಷ್ಟ್ 27, 2008


ಪೆರ್ಡೂರ್ನವ್ರದ್ ಈ ಸರ್ತಿದ್ ಎರ್ಡನೇ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ತಿರ್ಗಾಟ್ದಗೆ ಇನ್ನೊನ್ದ್ 4 ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಇತ್ತ್. ಯಾರಾರು ಕಾಂಬರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಅನ್ಕೂಲ ಆಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಆಟದ್ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ

 

27 ಆಗಸ್ಟ್ (ಇವತ್ತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ) – ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ

29 ಆಗಸ್ಟ್ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ- ಮಾಯಾಬಜಾರ್

30 ನಾಗವಲ್ಲಿ

31 ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಚಂದ್ರಾವಳಿ ವಿಲಾಸ ( ಭಾಗವತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ)

 

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತೂ ಹೋಯ್ಕಮಗಿತ್ತ್. ನೀವ್ ಏಗ್ಳಿಕೆ ಬತ್ರಿ ಹೇಳಿ?