ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ…..

Posted: ಜುಲೈ 14, 2008 in ಯಕ್ಷಗಾನ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:

1೦-15 ವರ್ಷದ್ ಕೆಳ್ಗೆಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳಅಂದೇಳಿ ಒಂದ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತ್. ನೆನ್ಪಿತ್ತಾ? ಆಗ್ಳಿಕೆ ಆದು ಭಾರಿ ಹೆಸ್ರ್ ಮಾದಿತ್ತ್. ಹಳ್ಳಾಡಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಳನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯಲ್ವರ್ಡ್ ಪೇಮಸ್ಆಯಿತ್. ಹೀಂಗೆ ನಿಮ್ ಖುಶಿಗಂದೇಳಿ ಕಾಳನ್ ನಾಲ್ಕ್ ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿತ್ ಕಾಣಿ…

 

ಕಾಳ ಭಾಗ್ವತ್ರನ್ ಮಾತಾಡಸ್ತಾ….( ಜಗ್ಲಿ ಭಾಗ್ವತ್ರ್ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರ್ ಬೇರೆ J )

 

ಕಾಳ                   :     ಹ್ವಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ….

ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ನೇ….

ಅಲ್ಲಾ ಒಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ..ಇನ್ನ್ ದುಡ್ ಗಿಡ್ ಕೇಂಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತ್ರ್ಯಾ?

ಹ್ವಾಯ್ ನನ್ ಗುರ್ತ್ ಆಯಲ್ಯಾ…..ನಾನೇ ಕಾಳ ಅಂದೇಳಿ….

ಕಾಳಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಕಡ್ಲಿ ಕಾಳಾ…ಅದಲ್ದೇ…ನಾನ್ ಕೃಷಿಕ ಕಾಳ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಕೃಷಿಕ ಕಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೆಯಾ?

ಕಾಳ                  :      ಹೌದೆ…ನಾನ್ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡುದ್…ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಮುಡಿ ಗೆದ್ದಿ ಇತ್ತೆ..

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಸಾಕಲ್ದನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಸಾಕ್. ಮತ್ತೀಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಕೊಡ್ತ್ರ್ ಹೇಳಿ?

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಅಡ್ಡಿಲ್ಯನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಬ್ಯಾಸಾಯ ಏನೂ ಸುಖ ಇಲ್ಯೇ. ಈಗೀಗ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡುಕೆ ಜನವೇ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಯೇಇಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲ.

ಹಳೀ ಹೆಂಗ್‌ಸ್ರ್ ನಾಲ್ಕಾರ್ ಜನ ಇದ್ರ್. ಅವ್ರ್ ನಾಳಿಗೆ ರಾಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ನೇಲ್, ನೊಗ

ಅಟ್ಟಕ್ ಹಾಕ್ರ್ ಸೈಯೇ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಹೊಸ್ತ್ ಯಾವ್ದಾರು ತಯಾರಾಯಲ್ಯನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಯಾರ್ ಹೆಣ್ಗಳಾ…ತಯಾರಾಯಿರೇ..ಆರೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ಕಲ್ತದ್ ಕೆಲ್ಸ್ ಬೇರೆಯೇ. ಅದೆಂತದೋ ಗ್ವಾಡಿಗ್ ವರ್ಗಿ

ಕೂಕಂಬ್ದ್. ಎದ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಗೆರ್ಸಿ ಬೆಚ್ಕಂಬ್ದ್. ಅದೆಂತೆದೋ ಕೈಯ್ಯಂಗೆಲ್ಲಾ ತಿಪ್ಪುದ್. ಈ ಹೊಸ ನಮಿನಿ ಕೆಲ್ಸ

ಬಂದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲ್ಭ ಆಯಿತ್. ಹಾಂಗಾಯ್ ನಮ್ಗ್ ಬ್ಯಾಸಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ ಜನ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಯೆ.

ಈ ಊರರಿಗೆಲ್ಲ್ ನನ್ಮೇಲ್ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣ್ ಬಲ್ರ್ಯಾ? ನಾನ್ ಎಂಥ ಬೀಂಜ ಹಾಕ್ತ್ನೋ ಅವ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕುದ್

ಮರಾಯ್ರೆ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಹೌದನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಅಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ವತ್ರೆ ನೀವ್ ಸುಳ್ಳ್ ಹೇಳ್ರೂ ಹೂಂ ಅಂಬ್ರಿ ಬದ್ದೂ ಹೇಳ್ರೂ ಹೂಂ ಅಂಬ್ರಿ

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಏಯ್…

ಕಾಳ                  :      ಅಲ್ಲಾ ಮಾತಿಗ್ ಅಂದ್ನೆ. ನಾ ಬ್ಯಾಸಾಯ್ ಮಾಡು ಮೊದ್ಲ್ ವರ್ಷ ಗುಂಬಳ್ ನೆಟ್ನೇ. ಒಳ್ಳೇ ಬೆಳಿ

ಬಂದಿತ್ತೇ. ಇಂತಿಂಥಾ ದೊಡ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ್ ಗುಂಬಳ್ ಆಯಿತೆ. ತಕಣೀ.. ಊರರ್ ಪೂರಾ ನೆಟ್ಟದ್ದೂ ಗುಂಬಳ್‌ವೇ

ಅಲ್ದೇ. ಇಟ್ಟಿಟ್ಟಲ್ಲೇ  ಕೊಳ್ತ್ ಹೋಪುಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತೇ. ಧರ್ಮಕ್ ಕೊಟ್ಟ್ರೂ ತಕಂಡ್ ಹೋಪರಿಲ್ಯೇ.

                               

ಗುಂಬಳ್ ಕಥಿ ಆಯ್ತಾ.. ಎರ್ಡ್‌ನೇ ವರ್ಷ ಚೌಂತಿ ನಟ್ನೇ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಊರರ್ ಪೂರಾ ನೆಟ್ಟದ್

ಚೌಂತಿಯೇ. ಕಡಿಗ್ ಎಂಥಾ ಮಾಡುದಂದೇಳಿ..ಗಂಟಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಅಂತೂ ಚೌಂತಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡದ್

ಆಯ್ತ್.

 

ಹೋಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಮರು ವರ್ಷ ಬದ್ನಿ ನೆಟ್ನೇ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಎಂತಾ?

ಕಾಳ                  :      ಬದ್ನಿ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಬ..ದ..ನೆ

ಕಾಳ                  :      ಆಂಹಾ…ಅದಲ್ಲಾ ನಾ ನಟ್ಟದ್. ಬ..ದ..ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದುದ್ದದ್. ನಾ ನಟ್ಟದ್ ಬದ್ನಿ. .ಉಯ್ಟೇ…

ಅದಿರ್ಲಿಬದ್ನಿ ನೆಟ್ನಾ.. ಹೂಗ್ ಮಿಜ್ರ್ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ತೇ.. ಹಂಗಾರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದ್ ಜಾತಿ

ಜನ ಆಯ್ಲಕ್ ಅಂದ್ಕಂಡಿದ್ನೇ… ಒಂದಿಸ ಹೋಯ್ ಕಾಂತಿ…ಪೂರಾ ಕೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ರೆ….

ಇದೆಲ್ಲ ಮನ್ಸರ ಕಣ್ ಅಲ್ದೇ….ಕೆಲವ್ರ್ ಕಣ್ಣ್ ಇರತ್ ಕಾಣಿ…ಭಾರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ…ಅವ್ರ್ ಕಣ್ಣಂಗ್ ಕಂಡ್ ಬಾಯಂಗ್

ಹೇಳ್ರ್ ಸಾಕ್. ಪೂರಾ ಹಾಳಾಯ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ್‌ವೇ… ದೆಯ್..ದೇವ್ರಿಗಾರೆ ಎಯ್ಡ್ ಕಾಯ್ ಗೋಟ್ ಆರೂ

ಒಡಿಲಕ್…ಮನ್ಸ್‌ರ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಸಾನ್ ಮೊಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ್ಯೆ…

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಅವ್ರ್ ಹಾಳಾಯಿ ಮಣ್ಣ್ ತಿಂದ್ ಹೋಪ್ಕೆ…

ಕಾಳ                  :      ಅವ್ರ್ ಹಾಳಾಯ್ ಹೋರ್ ನಮ್ಮನ್ ಒಂದ್ ಲಗಾಡಿ ತೆಗ್ದ್ರೇ….

ಅಂತೂ ನಮ್ ಬದ್ನಿ ಕತಿ ಆಯ್ತಾ…

ಈ ವರ್ಷ ಗೆಣ್ಗ್ ನೆಡ್ಕಂದೇಳಿ ಮಾಡಿನೆ.

ಗೆಣ್ಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆರೆ…ಅದನ್ ಬೇಯ್ಸಿ ಸಂತ್ಯಂಗೆ…ಆಂಟದ್ ಗರ್ದಂಗೆಲ್ಲಾ ನಮ್ದ್ ಯಾಪಾರ ಇತ್ತೆ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಒಳ್ಳೇದ್.

ಕಾಳ                  :      ನೀವ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಗೆಣ್ಗಿನ್ ಮಿಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತೆ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಮತ್ತೂ ಒಳ್ಳೇದ್.

ಕಾಳ                  :      ಎಂತಾ ಒಳ್ಳೇದ್. ಗೆಣ್ಗ್ ಧರ್ಮಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತಂದೇಳಿ ಸಮಾ ತಿನ್ಬೆಡಿಯೇ..ಅದ್ ಭಾರೀ ವಾಯು ಮಾರಾಯ್ರೆ…

ಕಡಿಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಇಲ್ಲ್ ಕೂಕಂಬ್ಕ್ ಬಿಡಾ…ಹ್ಹ್..ಹ್ಹ್ ಹೋಯ್ಲಿ ಬಿಡಿ.

ನಂಗೆ..ಒಂದ್ ಮದಿ ಆಯಿತ್ತೇ…

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಒಂದೆಯನಾ…

ಕಾಳ                  :      ಅಲ್ಲ..ಒಂದಿಪ್ಪತ್ತೈದ್. ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಣಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ.. ಒಂದನ್ ಸುಧಾರ್ಸುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತ್.

ಒಂದೆಯನಾ ಅಂಬ್ರ್.

ಈಗ ಮದಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ್ ಅಂಬುಕಾತ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಯ್ ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ಹಗ್ಗ ತಕಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ…

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ನೀ ಸಾಯಲ್ಯನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಎಂಥ ಕುತ್ಗಿಗೆ ಹಾಯ್ಕಂಬ್ಕಾ? ಅದಕ್ಕಲ್ದೇ…ಬಾಮಿಗ್ ಹಾಕೂ ಹಗ್ಗ. ನೀರ್ ಎತ್ತುಕೆ. ಮದಿ ಆಯ್ಕಿರ್ ಮುಂಚೆ

ಹಗ್ಗ ತಕ್ಕಂಡನೇ ಅಲ್ದೇ. ಯಾರ್ ಬಾಮಿಗ್ ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ತ್ರ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ

ಕೊಡ್ಪಾನ ನೀರ್ ತಕಂಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದೆ. ಮದಿ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾತ್ತೆ.

ಕಡಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ತಕಂಡೆ.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಆರೂ ಸಾಯಲ್ಯನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಅದಲ್ದೇ.. ಮಂಡಿಗ್ ಹಾಕೂ ಎಣ್ಣಿ.

 

ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇದ್ಲಲ್ದೇ.. ಅವ್ಳ್ ಭಾರೀ ಜೋರ್ ಮಾರಾಯ್ರೆ. ಅವ್ಳ್ ಮಾತಾಡ್ವತಿಗ್ ಮಧ್ಯ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ

ಬಾಯ್ ತೆಗುಕ್ ಎಡಿದೇ. ಅವ್ಳ್ ಜೋರಿದ್ದಳಂದೇಳಿ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತಿತಾ?

ಮೊನ್ನೆ ನಾನೊಂದ್ ಆಟಕ್ ಹೋಯಿನೆ. ಅದೆಂತದೋ ಕಿಷ್ಣ ಬಪ್ ಪರ್ಸಂಗ್‌ ಇಟ್ಟಿರೆ. ಆಟ ಶುರುವಾರ್ಮೇಲೆ

ಹಗೂರಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ ಕೂರಿ ಹೊಯಿತ್ತೇ….ಆರೂ ಕಿಷ್ಣ ಒಳ್ಗ್ ಹೋಪತ್ತಿಗೆ ಹೇಳದ್ ಒಂದ್ ಕಿಮಿ ಮೇಲ್

ಹಾಯ್ಕಂಡಿದ್ನೆ. ಕಿಷ್ಣಂಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಹೆಂಡ್ರೆ…?

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಹದ್ನಾರ್ ಸಾವ್ರದ ನೂರೆಂಟ್.

ಕಾಳ                  :      ಅದನ್ ಕೆಂಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ನೇ. ಕಿಷ್ಣಂಗೆ ಹದ್ನಾರ್ ಸಾವ್ರದ ನೂರೆಂಟ್

ಜನ ಹೆಂಡ್ರಂಬ್ರ್. ಅದನ್ನ್ ಕಂಡನಿಗೆ ನಂಗೂ ಒಂದ್ ನೂರ್ ನೂರೈವತ್ ಇದ್ದಿರ್ ಆತಿದ್ದಿತ್ ಅಂಬಗ್ ಆಯ್ತ್

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ಎಂಥಾ ಹೆಂಡ್ತಿಯರನಾ?

ಕಾಳ                  :      ಹೌದೇ…ಕುಸಾಲಿಗ್ ಹೇಳದ್.

ಮಾರ್ನೆ ದಿನ ನಾ ಆಟಕ್ ಹೋತೆ ಅಂದ್ಲೇ….ಅಲ್ಲಾ ಈ ಆಟದರದ್ದೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕಾಣಿ..ಮರುದಿನ ಪರ್ಸಂಗ್‌ವೇ

ಬದ್ಲ್ ಮಾಡಿರ್. ದ್ರೌಪತಿ ಬಪ್ಪ್ ಕಥಿ ಹಾಕಿರ್. ಇವ್ಳ್ ಆಟ ಕಂಡ್ಕಂದ್ ಹೇಳುದೆಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ

ಹಾಂಗ್ ಅನ್ಸ್‌ತ್. ದ್ರೌಪತಿಗೆ 5 ಜನ ಗಂಡ್ರ್ ಇದ್ದದ್ ಕಂಡ್ ನಂಗೂ ಆಟದ್ ಗರ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಎರ್ಡ್ ಮೂರ್

ಇದ್ದಿರ್ ಆತಿತ್ ಅಂಬಂಗಾಯ್ತ್.

ಭಾಗ್ವತ್ರು            :      ನಿಂಗೆ ಅಕ್ಕ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಲ್ದನಾ?

 

ಕಾಳ                  :      ನೀವ್ ಬರಿ ಹೊಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ…ಅಕ್ಕ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಂಬ್ರ್.

ಅವತ್ತೇ ನಂಗ್ ಅವ್ಳ್ ಜೋರಿದ್ದಳ್ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇ.

 

ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮನಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಕಲ್ ಬುಡ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಜೊತಿ ಜೋಡ್ ಇದ್ದಿತ್. ಕಡಿಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅದ್

ಇರ್ಲಿಲ್ಲ್ಯೇ.ಅಂದ್ರ್ ನಾನಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗ್ ನಮ್ಮನಿಗ್ ಯಾರೋ ಬತ್ರ್. ತಡಿನಿ ಅವ್ಳನ್ನೇ ಕರ್ದ್ ಕೇಂತೆ….

 

ನಾಗ್ವೇಣಿ….ಏ ನಾಗ್ವೇಣಿ….

           

 

( ಇದ್ ಬರದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯಿತ್ತಾ…ಆದ್ದಿದ್ದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಬರಿತೆ…)

 

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. Suma C Shastry ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  nang bhaari ishta ee yakshagana .. aa gudda eegudda el kandru guddave gudda 🙂 .. kadege .. dana da bagge matadtnala kaaLa adu .. almost ella dialogs laikeya ! 🙂

 2. Raghavendra Udupa ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  super agide…. cotinue madi

 3. Sangeetha ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Hi i heard your Haladi Jayaram Shetty’s Huliyada kala clip from facebook, just wanted to know where can i listen to the remaining clips? 1st time i heard and it was very good. thanks.

  Can you pl add me to your facebook?

  Sangeetha

 4. JAYARAMA SHETTY ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  mast laikitte

 5. ಸಂತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ, ಮುಂದಿನ್ ಭಾಗ ಯಾವಾಗ?

  ಸಂತು.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s