ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ….ಭಾಗ 2

Posted: ಜುಲೈ 15, 2008 in ಯಕ್ಷಗಾನ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , ,

ನಾಗವೇಣಿ ಒಳ್ಗ್ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ…

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಾಗ್ವೇಣಿ..ನಾಗ್ವೇಣಿ ಅಂದೇಳಿ ಮೂರೊತ್ತೂ ಇದೇ ಆಯ್ತ್. ಇಗಾ ಇಲ್ಲ್ ಬಾ…ಇದನ್ನ್

ಕೊಚ್ಚ್…ಇದನ್ನ್ ಆ ಗಂಟಿಗ್ ಹಾಕ್. ಇದನ್ನ್ ಕಡಿ ಇದನ್ನ್ ಆ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕ್. ನಂಗೆ ಮಾಡುಕೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಯಾ? ಹೀಂಗ್ ಬೆಳದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕು ಪಾಲ್…ಪಾಪ ಆ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿಗಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕಂಡಾರು ತಿಂತಿದ್ರೆಲೆ.

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್..ಭಾಗ್ವತ್ರೇ…ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ…? ಈಗ ಯಾರಿಗಾರೂ ಮಧ್ಯ ಬಾಯ್ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ ತೆಗುಕ್

ಎಡ್ವಾ?

ಅಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳದ್ದೆಂತ…. ಕೊಚ್ಚಿ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕು ಪಾಲ್…ಆ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿಗಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ರೆ

ಅಂದ್ಯ? ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ್ ಗುರ್ತ ಒಂದ್ ಸಮಾ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ಯಾ ಕಾಂತ್ ಅಲ್ದಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ್ ಗುರ್ತ ನಂಗ್ ಇಲ್ಲ್ಯೇ..?

 

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್‌ಲಿ ಬಿಡ್. ಈಗ ಮದಿ ಆಯಿ ಇಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್. ಗಂಡನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ

ಹೋಪುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ…ಬಾಳುದ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತೇನಾರು ಕಲ್ತಿದ್ಯ…?

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ಮದಿ ಆಯ್ಕಿರೆ ಮದ್ಲೇ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿನೆ….

ಕಾಳ                   :           ಎಂತಾ….?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ಮದಿ ಆಯ್ಕಿರೆ ಮದ್ಲೇ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿನೆ….ಅಂದೆ

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ….ಮದಿಯಾಯ್ಕಿರೆ ಮೊದ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿಳಂಬ್ರ್…ನಾನ್ ಎಂತಾರು

ಚೂರ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ವಾ ಅಂತಿದ್ದೆ….?

ಭಾಗ್ವತ್ರು              :           ನಿಂಗ್ ಅನ್ಕೂಲ ಆಯ್ತ್ ಅಲ್ದಾನ..?

ಕಾಳ                   :           ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಣಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ…

( ನಾಗವೇಣಿ ಹತ್ರ )   ಹೌದನಾ….ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ್ ಕಲ್ತ್ಕಂಡದ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಪುಸ್ತ್‌ಕ ಓದಿ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡದ್ದೇ…

ಕಾಳ                   :           ಎಂತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿದೆ ಹೇಳ್ ಕಾಂಬ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಗಂಡ ಮೀಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮೀಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಹರಿಯಂಗ್ ನೀರ್ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ್ಯೇ….ಗಂಡ ಉಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಉಣ್ಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಮಡ್ಕಿಯಂಗ್ ಅನ್ನ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ್ಯೇ….ಗಂಡ ಮಲ್ಕಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮಲ್ಕಣ್ಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಚಾಪಿಯಂಗ್ ಜಾಗ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ಇದೆಲ್ಲ ನೀ ಓದದ್ ಪುಸ್ತ್‌ಕದಂಗ್ ಇದ್ದಿತ್ತಾ…

 

ಗಂಡ ಮೀಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮೀಕ್.. ಗಂಡ ಉಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಉಣ್ಕ್… ….ಗಂಡ ಮಲ್ಕಣ್ಕಿದ್ರೆ

ಮೊದ್ಲ್ ಮಲ್ಕಣ್ಕ್….ಗಂಡ ಸಾಯ್ಕಿದ್ರ್ ಮೊದ್ಲ್ ಸಾಯ್ಕ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಹ್ವಾಯ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ಯೇ..

ಕಾಳ                   :           ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಇತ್ತಾ?

ಹೋಯ್ಲಿ ಬಿಡ್ ನಾ ನಿನ್ನ್ ಕರದ್ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ..ನಿನ್ನತ್ರ ಒಂದ್ ವಿಷ್ಯ ಕೇಣ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ. ಸುಳ್ಳ್

ಹೇಳುಕಾಗ…ಸತ್ಯ್ ಹೇಳ್ಕ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಾ ಒಂದಾರು ಸುಳ್ಳ್ ಹೇಳ್ದ್‌ಳೇ

ಕಾಳ                   :           ಹೇಳುಕಾಗ ಅಂದೇಳಿಯೇ ಹೇಳದ್

ಮೊನ್ನೆ ನಾನ್ ಗೆದ್ದಿ ಬದಿಯಿಂದ್ ಬಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಕಲ್ ಬುಡ್ದಗೆ ಒಂಜೊತಿ ಜೋಡ್

ಇದ್ದಿತ್ ಅದ್ ಯಾರದ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಜೋಡ್ ಅಂದ್ರ್ ಕಾಲಿಗ್ ಹಾಕುದಲ್ದೇ…

ಕಾಳ                   :           ಅಲ್ಲ… ತಲಿ ಮೇಲ್ ಹೊತ್ಕಂಡ್ ಹೋಪುದ್…..ಕಾಲಿಗ್ ಹಾಕುದಕ್ಕೇ ಜೋಡ್ ಅಂಬ್ದ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದ್ ನಿಮ್ದೇ ಅಲ್ದೇ….

ಕಾಳ                   :           ನನ್ ಜೋಡ್ ಯಾವ್ದ್…ಬಾಕಿದ್ದರದ್ ಯಾವ್ದ್ ಅಂದೇಳಿ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತತಿಲ್ಯಾ…? ನಮ್ಮನಿಗ್

ನಾನಿಲ್‌ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಬತ್ರ್. ಇಕಾಣ್ ನಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಬಡಿತಿಲ್ಲ..ಯಾರ್ ಬತ್ರ್, ಯಾಕ್ ಬತ್ರ್ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಇಲ್ಲ್ಯೇ…ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಯೇ….

ಕಾಳ                   :           ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಂಗ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ್…ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ

ನಂಗೊತ್ತ್

( ನಾಗ್ವೇಣಿಗೆ ಹೊಡುಕೆ ಹೋದ ಕಾಳನಿಗೆ ಅವ್ಳೇ ಹೊಡ್ದ್ ಕಾಲಿಗ್ ಕೈ ಹಾಕಿ ದರದರ ಎಳಿತಾ

ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ…)

ಕಾಳ                   :           ಸಾಕಾ….ಸಾಕಾ….

 

( ನೆರ್ಮನಿಯರ್ ಇವ್ನೇ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಎಣ್ಸ್‌ಕಣ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಪೆಟ್ಟ್ ಇವ್ನೇ

ತಿಂತಾ ಇದ್ರೂ ಸೈತ ಬಾಯಗೆ ಸಾಕಾ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತ)

 

ಭಾಗ್ವತ್ರು              :           ಕಾಳಾ…ಸಾಕಾ…ಸಾಕಾ

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್ ಕಂಡ್ರ್ಯಾ…ಹ್ಯಾಂಗ್ ದರದರ ಅಂದೇಳಿ ನಾಯಿನ ಎಳ್ದಾಂಗ್ ಎಳ್‌ದಳ್. ಬೇಕಿದ್ದಿತಾ

ನಂಗೆ. ಆರೂ ಅವ್ಳನ್ ಇವತ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲೆ… ಎಂತ್ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂಡೇ ಬಿಡ್ಕ್

 

ಇಗಾ…ನಮ್ಮನಿಗ್ ಯಾರ್ ಬತ್ರ್ ಯಾಕ್ ಬತ್ರ್ ಅಂತ್ ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ…ನಿನ್ ಇವತ್ ಕಡ್ದೇ ಹಾಕ್ತೆ

( ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಹೆದ್ರಸ್ತಾ..)

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ದಮ್ಮಯ್ಯ.ಬ್ಯಾಡ್ದೇ…ಹೇಳ್‌ತ್ನೇ…ಹೇಳ್‌ತ್ನೇ…

ಕಾಳ                   :           ಹೂಂ..ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ….

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಏ ದೇವ್ರೇ..ನಾನಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರಂದ್ರೆ ನಾ

ಎದಿ ಒಡ್ದ್ ಸತ್ತೇ ಹೋತ್ನಲ…ಇರ್ಲಿ..ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಹೂಂ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ನೇ..

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಹೂಂ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಇದೆಂತದ್..ಒಂದ್ಸಲ್ ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ್ರಿ..ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್ ಅಂತ್ರಿ

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಕೋ ಅಂದಾಗ್ಳಿಕೆ ಮುಚ್ಕೋ..ಹೇಳ್ ಅಂದಾಗ್ಳಿಕೆ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ನೇ..ಬಂದನ್ ನೀ ಚಂದ ಇದ್ದೆ

ಅಂದ

ಕಾಳ                   :           ಅವ್ನಿಗ್ ಕಣ್ ಸಮಾ ಕಾಂತಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರಾ…ಒಣ್ದ್ ಒಣ್ದ್ ನಾರ್ ಕಂಡಗ್ ಆಯಿದೆ ನೀನೂ ಒಂದ್

ಚಂದವಾ…? ಇರ್ಲಿ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನೀನ್ ಚಂದ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ಗೆ ನನ್ ಮೈ ಸುಖ ಕೊಡ್…ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನ ದುಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತೆ

ಅಂದ್ನೇ.

ಕಾಳ                   :           ಅದಕ್ ನೀ ಏನಂದೆ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಂಗೆ ಮದಿ ಆಯಿತ್. ಗಂಡ ಇದ್ರ್. ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ.

ಕಾಳ                   :           ಹೋಯ್ಲಿ ಆಗ್ಳಿಕಾರೊ ನನ್ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತಲ

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿಮ್ ನೆನ್ಪ್ ಏಗ್ಳಿಕೂ ಇತ್ತೇ..

ಕಾಳ                   :           ಇರ್ಲಿ ಮುಂದೆ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿನ್ ಒಪ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಡಿತೆ ಅಂದ್ನೇ..

ಕಾಳ                   :           ಅಕ್ಕ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಲಾ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕಡಿತೆ ಅಂದ

ಕಾಳ                   :           ಅದ್ ಕಡಿಕ್ ಅಲ್ದಾ…ಮೊದ್ಲ್ ನೀ ಸಾಯ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತಲಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇ… ನಿಮ್ ವಂಶದವ್ರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರೋ ಹುಡ್ಕಿ ಅವ್ರನೆಲ್ಲ ಕಚ ಕಚ ಕಚ ಕಚ ಕಡಿತೆ

ಅಂದ್ನೇ

ಕಾಳ                   :           ಅವ್ನಿಗೆ ಸಮಾ ಕಡುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರಾ….ಎಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುದಂಬ್ರಾ..?

ಹೋಯ್ಲಿ..ಕಡಿಕೆ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅವ್ನ್ ಮಾತಿಗ್ ಹೆದರ್ಕಂಡ್ ನಾನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ನನ್ ಶೀಲ ಕೊಟ್ಟ್‌ಬಿಟ್ಟ್…..

ಕಾಳ                   :           ಶೀಲ…ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ಯಾ….ಬಂದದ್ ಯಾರ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಈ ನಾಡಿನ್ ಮಹಾರಾಜರೇ ಬಂದದ್…

(ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಟ್ಕಂಡ್ ಇನ್ನ್ ಈ ಊರಂಗೆ ಬದ್ಕುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ. ನಮ್ಮನ್ ಕಾಯ್ಕಿದ್ ದೊರೆಯೇ ಹೀಂಗ್ ಮಾಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಂತ್ ಮಾಡುದ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಾಳ ಜೋರಾಯ್ ಮರ್ಕುಕೆ

ಶುರು ಮಾಡ್ತ)

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಹ್ವಾಯ್..ನೀವ್ ಮರ್ಕುದ್ ಬ್ಯಾಡ್ದೇ…ಮೊನ್ನೆ ಬಂದನ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನ ದುಡ್ ಕೊಟ್ಟ್ ಹೊಯಿದ

ಕಾಳ                   :           ಎಂಥಾ…ಚಿನ್ನ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಾ…ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋಯಿತ್ ಅಂದೇಳಿ ನಾ ಮರ್ಕತಾ

ಇದ್ರೆ.. ನಿನ್ನನ್ ಹೀಂಗೆ ಬಿಡುಕಾಗ…ನಿನ್ನ್ ಕಡ್ದೇ ಹಾಕ್ತೆ…ನಿನ್ನ್ ಕತ್ತಿ ಬಾಯಂಗ್

ಕಡುಕಾಗ…ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಸಾಯ್ತೆ..ನಿನ್ನ್‌ನ್ ಕತ್ತಿ ಬೆನ್ನಂಗ್ ಕಡಿಕ್…ಚೂರ್ ಚೂರೆ..ನರ್ಳಿ ನರ್ಳಿ

ಸಾಯ್ಕ್ ನೀನ್…

ಏ ದೇವ್ರೆ… ನಿನ್ನನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ತಾ..?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಪ್ದಾರೆ ಇಬ್ರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ಲಿ..

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ತಪ್ ಮಾಡದ್ ನೀನ್..ನಾನ್ ಸಾಯುದಾ…..

ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ…ಇನ್ನ್ ನಾ ಈ ಊರಂಗೆ ಬದ್ಕುದಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲಾರೂ ಹೊಳಿ

ಬಿದ್ದ್ ಸಾಯ್ತೆ…

 

(ಕಾಳನ್ ಕತಿ ಇನ್ನೂ ಇತ್ತ್.. ಸಧ್ಯಕ್ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ಸ್‌ತೆ ಅಕಾ…?)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
  1. Shet ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಹೊಯ್ ಲಯಕ್ ಎಥೆ.. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ
    ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಕಳ್ಸಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ !!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s