ನೀವೆಂತಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಸುದಿಲ್ಲ…?

Posted: ಮಾರ್ಚ್ 11, 2009 in ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, ,

ಕಳ್ದ್ ತಿಂಗ್ಳ್ ನನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬದಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಂದೇಳಿ ಒಬ್ರ್ ಬಂದಿರ್. ಅವ್ರ್ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್… ಆ ಕಮೆಂಟಗೆ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತೇ ಕೇಂಡಿರ್. ಅವ್ರ್ ಕೇಂಡದ್ ಇಷ್ಟೆ…ನೀವ್ ಕುಂದಾಪ್ರದರು ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಬಂದ್ ಸೆಟ್ಲ ಆದೋರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡುಕೆ ಮರ್ತರಲ್ಲೇ ಮಾರಾಯ್ರೆ, ಇದ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಕೇಂಡ್ರ ಭಾಳ ಭೇಜಾರಾತ್ತಲೆ. ನೀವ್ ಕುಂದಾಪ್ರದ ಜನ ಎಂಥಕ್ಕೆ ಮಕ್ಳ ಮರಿಗೆ ನಿಂ ಕುಂದಗನ್ನಡ ಕಲಸೂದಿಲ್ಲ ? ಅವ್ರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ರ ಕೊಡುವ ಅಂದ್ರೆ… ನಂಗ್ ಮದಿಯೇ ಆಯಿಲ್ಲ ಇನ್ನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಲ್ಸುದ್ ಎಲ್ಲ್ ಬಂತ್. ಆರೂ ಅವ್ರ್ ಕೇಂಡದ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳ್ತ್ರಿ ಕಾಂಬ ಅಂದೇಳಿ ಇದನ್ನ್ ಬರುಕೆ ಹೊರ್ಟದ್ದ್..

 

ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದ್ಯರ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಂದೇಳಿಯೋ, ಯಾಪಾರ ಮಾಡುಕಂದೇಳಿಯೋ ಪರವೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸೈತ, ನಾನ್ ಕಂಡ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಯಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೇ ಮಾತಾಡ್ತ್ರ್. ಹಾಂಗಂದೇಳಿ ಇದು ನೂರಕ್ಕ್ ನೂರ್ ಸತ್ಯ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ… ಈಗ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಷ ಆಯಿ ಪರವೂರಗೇ ಖಾಯಂ ಆಯಿ ಬಿಡಾದ ಮಾಡ್ದರ್ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಳ್ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳದ್ದಿದ್ರೆ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಇಪ್ಪರ್ ಎಂತ ಭಾಷಿ ಮಾತಾಡ್ತ್ರೋ ಅದೇ ಭಾಷಿಯಗೇ ದೋಸ್ತಿಗಳ್ ಹತ್ರ, ಶಾಲ್ಯಗೆ ಮಾತಾಡುದ್ರಗೆ ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರವೂ ಕಾಂತಿಲ್ಲ. ಆರೆ ಮನ್ಯಗ್ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೇ ಮಾತಾಡ್ತ್ರ್. ಅದೂ ಅಲ್ದೇ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಜಾಗದಗೇ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ ಬದಿ ಭಾಷಿ ಮಾತುಡವರ್ ನಮ್ ಸುತ್‌ಮುತ್ತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೂ ಒಂಚೂರಾರೂ ಅವ್ರ್ ಮಾತಾಡು ಭಾಷಿ ನಮ್ಗೇ ಗೊತಿಲ್ದಾಂಗೇ ನಮ್ ಮಾತಗೆ ಬತ್ತ್. ಹಾಂಗಾಯಿ ಕುಂದಪ್ರದರ್ ಅವ್ರವ್ರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷಿ ಕಲ್ಸುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ನಾನಂತೊ ಒಪ್ಪುಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ.

 

ಅವ್ರ ಹೇಳ್ದಾಂಗಿನರ್ ಇರ್ತ್ರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಂದೇಳ್ರ್ ಏನ್, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುಕೇ ನಾಚ್ಕಿ ಆಪುಕೂ ಸಾಕ್. ಹಾಂಗಿನರ್ ಬಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡದ್ ಸುರಿಗೆ ನಾನೇ ಒಂದ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.  ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಷರ ಟುಸ್-ಪುಸ್ ಅಂಬುಕ್ ಕಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಭಾಷಿ ಮಾತಾಡುಕೆ ಅವ್ರ್ ಭರಾಮಿಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ್ತ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುದೇ ಒಂದ್ ಜಾಪ್ ಅಂದೇಳಿ ಅವ್ರ್ ಲೆಕ್ಕ. ನಮ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ, ನಮ್ಮವ್ರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವತಿಗೆ ನಮ್ಮ್ ಭಾಷಿ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಇವ್ರ ಗಂಟ್ ಎಂತ ಹೋತ್ತೋ ನಂಗಂತೂ ಗೊತಿಲ್ಲ. ಹೀಂಗಿನರ್ ಇಲ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದ್ಯಗೆ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳುಕಾತಿಲ್ಲ. ಆರ್ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ್ ಮಟಿಗೆ ಅಂತರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಎಂತ್ ಅಂತ್ರಿ…?

 

ನಮ್ ಭಾಷಿ ಮಾತಾಡುಕೆ ಹುಣ್ಸಿಹಣ್ ಮಾಡ್ವರನ್ ಕಂಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕತಿ ನೆನ್ಪ್ ಆತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಓದದ್ದೋ ಯಾರೋ ಹೇಳದ್ದೋ ನೆನ್ಪ್ ಆತಿಲ್ಲ. ಆರೆ ಕತಿ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತಿತ್ತ್. ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯಳ್ ಒಬ್ಳ್ ಫಾರಿನ್ನಿಗ್ ಮದಿ ಆಯಿ ಹೋದ್ಲಂಬ್ರ್. ಮದಿ ಆಯಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ್ನೇ ಹೆರ್ಗಿಗೆ ಅಂದೇಳಿ ಅವ್ಳ್ ಗಂಡ ಅವ್ಳನ್ ಊರಿಗ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಹೋದ ಅಂಬ್ರ್. ಅವ್ಳ್ ಅಮ್ಮ ಅವ್ಳನ್ ಕರ್ಕಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೋರ್. ಡಾಕ್ಟ್ರೂ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯರೇ… ಆರೂ ಇವ್ಳ್ ಫಾರಿನ್ನಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ದಾ ಅದನ್ನ್ ತೋರ್ಸ್ಕಂದೇಳಿ ಇವ್ಳ್ ಡಾಕ್ಟ್ರತ್ರ ರೀ ಟುಸ್ಪುಸ್ ಅಂದೇಳಿ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೇ ಮಾತುಡುದಂಬ್ರ್ಅವ್ಳ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ತಪ್ ತಪ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇಂಡ್, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಗೊಳ್ಗೇ ತಡ್ಕಂಬ್ಕೆ ಆಗ್ದಿದ್ದಷ್ಟ್ ನೆಗಿ ಬತಿತ್ತ್ಆರೂ ಕಷ್ಟ್ ಪಟ್ಟ್ ನೆಗಿ ತಡ್ಕಂಡ್ ಇದ್ರ್. ಆಯ್ತ್, ಅವ್ಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರಿ, ಔಷಿದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ್, ಹದ್ನೈದ್ ದಿನ ಬಿಟ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರಿಗ್ ಬಂದ್ ಸೇರುಕ್ ಹೇಳ್ರಂಬ್ರ್. ಸರಿ ಹದ್ನೈದ್ ದಿನ ಹೋಯ್ತ್, ಅವ್ಳನ್ ಆಸ್ಪತ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ರ್, ಆಗ್ಳಿಕೂ ಅವ್ಳ್ ಮಾತ್ ಪೂರಾ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ..  ಎಲ್ಲಿವgಗ್ ಅಂದ್ರ್ ಗುಡ್ಸಿ ಒರ್ಸುಕೆ ಬಪ್ಪರ್ ಹತ್ರವೂ ಇಂಗ್ಲೀಶೇ… ಸರಿ ಇನ್ನೇನ್ ಅವ್ಳಿಗೆ ಹೆರ್ಗಿ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವ್ ಶುರುವಾಯ್ತ್, ಹೆರ್ಗಿ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೋದ್ರ್, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ಳ್ ಬೊಬ್ಬಿ ಕೇಣತ್ತಂಬ್ರ್… ಅಯಯ್ಯಬ್ಯೋ, ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವ್ ತಡುಕಾತಿಲ್ಯೋ, ನಂಗೆಡಿದೋ… ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೋವ್ ಕಡ್ಮಿ ಆಪುಕೆ ಎಂತಾರು ಕೋಡಿನ್ಯೋ… ಅವ್ಳ್ ಬೊಬ್ಬಿಯೇ ಬೊಬ್ಬಿ… ಅಚ್ಚ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೇ… 🙂

  

ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಂಗ್ ಜಾಪ್ ಮಾಡುವರಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್… ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ರ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮ್ ಮಕ್ಳತ್ರ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೇ ಮಾತಾಡ್ತ್ರಿ ಅಲ್ದಾ?

 

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. subraya hegde ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  nanu kundapuradava alla.ningala bhashinu battille…adre nam bhashe nam samskati ge bele kottu adannu ulisbekagaddu yuvakara javabdari.nan tumba frinds those from kundapura are feel somewhat to speak kundapura kannada even though i told them to speak.. vijayraj u did nice work..surely i tell them to read this article to understand the value of our language..

 2. ಶಶಿಧರ ಹಾಲಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಂದಗನ್ನಡ ಕಲ್ಸುಬಗ್ಗೆ : ನಾವೆಲ್ಲ್ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸೊ ಆಯ್ತ್ ಮಾರರೆ. ಇಲ್ಲಿನ್ ಮಾತ್ ಕೇಂಡ್ ಕೇಂಡ್ ನಮ್ಗ್ ನಮ್ ಬದಿ ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತಂಬುದಂತು ಬದ್ದ. ಮತ್, ದೀಪ ಅವ್ರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕುಂದಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುದ್ ಅಂದ್ರೆ, (ಅದೂ ಇಲ್ ಆಯ್ಕಂಡ್, ಅತ್ವಾ, ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆನವರ್ ಯಾರಾರೂ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ) ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ.(ಸಂಕೋಚಕ್ಕೆ ನಂ ಬದಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತ್ರ್ ಅಂಬುದೂ ಹಂಬ್ಲಾತಿಲ್ಲೆ.) ನಿಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರೀ ಚಂದ ಇತ್ ಕಾಣಿ. ಎಷ್ಟೋ ಶಬ್ದ ನೆನಪಾಯ್ತ್, ನಿಮ್ಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಡ್. ಇನ್ನೂ ಬರೀನಿ. ಹಾಂ, ಆ ಕಮ್ಲಶಿಲೆ ಗುಹೆ ಕತೆ ಎಂತ ಆಯ್ತ್, ಮುಂದುವರೀತಾ? – ಶಶಿಧರ ಹಾಲಾಡಿ.

 3. Rohith Kumar Shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  wa wa est layk ith marre kushi ayth nange

 4. Muroor ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ನಿಮ್ಗ್ ಹೆಳ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹವ್ಯಕ, ನಮ್ದ್ ಹವಿಗನ್ನಡ. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಮತಡುಕೆ ಬತತ್ತ್. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕರ್ಣಿಯವ್ರೆ..ಅವ್ರಿಪ್ಪುದ್ ಕುಮ್ಟದಗೆ.. ಅವ್ರ್ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನಿಗ್ ಬಂದಿರ.. ಆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಅವರ ಹಳೀ ಪ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿರ, ಅವರ ಮಾತ್ ಕೇಂಬಾಂಗ್ ಇದ್ದಿತ್ ಕಾಣಿ…ಅವ್ರು ಕೊಕ್ಕರ್ಣಿಯವ್ರೇ, ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್.. ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಬಂದ್ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ವರ್ಷಾ ಅಯಿತೆನೊ ಅಶ್ಟೆ..
  ನಮ್ಮಮ್ಮ: ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲಾ ಯೆಂತಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೊ?
  ಅವ್ರ್: ವು.. ಮಕ್ಳೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಗಿದಾರೆ. ಒಬ್ಬವ್ನು ಫಿ.ಯು.ಷಿ ಮಡ್ತವ್ನೆ… ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈಗ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ. ಚೆನ್ನಗಿ ಓದ್ತಾರೆ..
  ನಮ್ಮಮ್ಮ: ಮತ್ ಬಾವಯ್ಯ ..ಅವ್ರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರ !
  ಅವ್ರ್: ಅಯ್ಯೋ.. ಅವ್ರಂತೂ ತುಂಬಾನೆ ಬೀಸಿ ಕಣಮ್ಮಾ.. ಅವ್ರು ಬರೋದು ಒಪೀಸಿಂದ ಲೇಟ್. ಸಕ್ಕತ್ ಕೆಲ್ಸ ಇರೊತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗಂತು. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತಾಡೊಕಾಗೊದು…

  ನಾ ಕೆಳ್ಸ್ಕಂಡದ್ದ್ ಇಷ್ಟೆ ಹೊಯ್… ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ irritate ಆಯಿ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಯ್ಕಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಚ್ಕಂಡೆ ಕಾಣಿ.. 🙂

  • ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

   thanks marre….nimg kundaapra kannada maataaduk batt andadd kend khushi aayt… nangoo havigannada sumaarike artha aatt…maataaduk battilla… aare maataadadd artha maadkamb mattige batt

   havigannadadage talegali andeli ond kaadambari banditt… naa adanna odide… bhaari laaykitt

 5. Gaurav shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Neev helud noork noor satywe nam badiyav yel kundapra kannada mathadr maryadhi hoth andheli tulu math bere banglore kannad dag maath aaduk shurumadir aav mansag yentha andre nan bere baashyag maath aadr dodd jana andheli yenskantho avk yantha maduk aathila bidi…………..aaru nam baashi nav maath aad dhir math yar maath aadude……………aaru hyang bardhri mare ast……….joor pursoth irk alla……….undrya

 6. omganesh ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hoi,neevu maadu ‘e’kelsa kand,nimm barvanagi,bhaashikand bhaari khushi aayth.
  adraagu namma bhaashi melin kongat hechsu nimma yatnakke naavu sai helke!

 7. udaygaonkar ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  gottiddor kelavu padagala moola heli marayre

  hilalu
  burnasu
  raisu

 8. Anantharama Shetty Ampar ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Nimma kathiyella kentha idre nange ond kathi nenp aath. Id sumaar varsha hinde, naan benglurange engg maadthippage nanna friend bhandari baava avna chikkamna maganna bengloorange kelsa maad andheli majestic ange ond hotlige sersida. Aa gand hotl seri kelsa maaduke shuru maadth. Ond vaar nanthra namm Bhandary baava gand hyaang ithth kaamba andheli allige hwaare, aa gand…” anna baaro kano ..hengiddyaaa?? naaan chennagidini kano ..baaro anna masale dosa thinno” andhlei bengloor bhaashe nge maathaaaduke shuru maadnambr. Ivnige thali ella kett hoi alle hotlange entha nann edre bengloor bhaashi maathaadthyaa..innu band ond vaara aailye shuru maadkandya andheli samaa hodad ambr. Hyaangithth???

  Ell hwaaru..namge namm bhaashi bagge abhimaana, hemmi irk. Haangandheli bereyavr bhaashi bagge thiraskaara salladu.

 9. udaygaonkar ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hwaay!
  Nange sari kundapur kannada bardidru idan odi kushiyayt kaani.

 10. Anupama ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಹಾಯ್,
  ತೂಂಬಾ ದಿನ ಆದ್‌ಮ್ಯಾಲೆ ಇದನ್ನ ಓದದ್ದ ಮಾರ್ರಾರೆ,ಕತಿ ಓದಿ ನೆಗಾಡಿ ನೆಗಾಡಿ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನೋವಾಯ್ತೆ.ಖುಷಿ ಆಯ್ತು.

 11. pradeep kumar shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Namskara Yellarigoo,

  Nanu jasthi nagadudandre namma oorinavaru sikkaga yakandre namma kundapura basheyalliruva hasya ,valle shabda & aartha yavabhasheyallu sigudilla.

 12. kishor ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  olle nuDu kottiri marre nimge darshina girshina battha hyangya, dewre band bardangith. baari khushi aayith nange

 13. ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ದೀಪಾ, ಸಂತು, ಪವನ್,ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಸುರೇಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.

  ಸಂತು, ದೀಪಾ, ಪವನ್….ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಿಂಟ್ ಇದ್ದರ್ ಪಿಂಟ್ ತೋರ್ಸ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನಮಗೆ ಎಡದಷ್ಟು ನಾವ್ ಮಾತಾಡ್ವ, ಬರುವ ಆಗದಾ?

 14. ಸಂತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ವಿಜಯ್,
  ದೀಪಾ ಅವರು ಹೆಳ್ದಾಂಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರದಗೆ ಕುಂದಗನ್ನಡ ಮಾತಾಡುಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಂಟ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಹಳೀ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ದಾಂಗೆ ನಾವ್ ಮಾತಾಡುದ್ – ಹಾಂಗೆಂತ ತಲೆಗಿರತ್ತ ಎನೋ.
  ನಮ್ಮ ಮಾತು, ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಅಷ್ಟ್ ಸೆಂಟಿ ಆದ್ದ್ರೂ ಎಂತ ಮಾಡುಕಾತಿಲ್ಲ ಮರಾಯ್ರೆ. ಒಂದಿಬ್ಬ್ರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ್ ಮುಂದಿನ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕುಂದಗನ್ನಡನ್ ಉಳ್ಸ್ಕ್ಂಬುಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ರೂ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಪು ಗತಿಯೆ ಕುಂದಗನ್ನಡಕ್ಕೂ ಆತ್ತ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ, ನಾವ್ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟ್ ಆತ್ತ್ ಅಷ್ಟ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ವ, ಬರುವ.
  ಮತ್ತ್ ಸಿಕ್ವ ಅಕಾ..
  ಸಂತು.

 15. pavankir ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Vijayaraj,

  neev helad maat noorakk noor sathya..naan namma oorange kandide..itlaay huttad maklig poora kundapra kannandange maatadukaaga and bere namooni baashi kalstr. aa baashi kembothige nang negi batt. adu atlay kundagannadavu alla itlaay mattondu aatilla..ottare kemborig gammattu.
  nela jala bhaasheya marethavage naakadolu neleyillavante..emba ond hali maat nenpaat..
  thnx maraya..punyatma olle bardide..aka..

 16. […] ನೀವೆಂತಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಕಲ್… […]

 17. deepa ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Hway Kannathre
  neev helud samane ,aare iga entha athith gothitha kundapradage kundaprakannada mathaduke jana othara madthru .Nav iga kundaprakannadadage mathaduke shuru madre ,Idelli halliguggu kandage madthappa anthru aare ond khushi andre e dur dura iddare onchur namm bhashiyale ankand mathadthru andeli nan ankandad aare hengo eno gothilla .Enthakandre naniga ippudu kundapradage aapkoi illinar ega henge mathadru adkand helukath. kundaprabitt berellaru hore kundapradarandali gottar sak “Entha marre egal bandirya ” andeli ye mathadstru
  Are kundapra kannada mathadre est time ulsukatha alya
  Entharu niv kundapra kannada ulisu kelasa madthiddir ale .Adond khushi

  DEEPA

 18. suresh kota ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hway, neev heludella corrct marre. laik bardiri. ee bangalorenge alli illi odaduvathige yararoo kundapra kannada mathadtha ippud kimig bidre ondsal kimi nettaganth..

 19. Shrinidhi Hande ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hehe naavu nimhange bachelor saar…

 20. ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  erdooo kalsr saiappa…. 🙂 nimg ade problem bandita… 🙂

 21. Shrinidhi Hande ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಗ೦ಡ ಹೆಣ್ತಿ ಇಬ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಬೇರ್ ಬೇರೆ ಬದಿಯೋರಾದಗಳ್ (ಉದಾ ಅಪ್ಪ ಕು೦ದಗನ್ನಡ, ಅಮ್ಮ ಮೈಸೂರು/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ) ಮಗಿಗ್ ಯಾವ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಸುದೇ?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s