ನವ್ರಾತ್ರಿಯಂದ್ರೆ…ಹೊಸ್ತು….ಹುಲಿಯಾಸ… ಹೂವಿನಕೋಲು…ಪಾಣಾರ್ರ ವೇಷ

Posted: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2008 in ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , ,

ನವ್ರಾತ್ರಿ ಬಂತಂದ್ರ್ ಸಾಕ್. ನೆನ್ಪ್ ಊರ್ ಬದಿ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಕೂಕಣತ್. ಮಾಲಯ ಅಮಾಸಿ ಮುಗದ್ದೇ ತಡ… ಎಲ್ಲರ್ ಮನ್ಯಗೂ ಕದ್ರ್ ಪೂಜಿ ಮಾಡಿ…ಅದನ್ ತಂದ್‌ಕಟ್ಟಿ ಹೊಸ್ತ್ ಮಾಡು ಗೌಜಿ ಶುರುವಾತ್ತ್. ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಗಡ್ಜ್ ಗಮ್ಮತ್ತ್. ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ದ್ ಶಾಲಿಗ್ ಬೇರೆ ರಜಿ ಸಿಕ್ಕಿರತ್. ಮತ್ತ್ ಶಾಲಿ ಬದಿಗ್ ಮುಖ ಹಾಕುದ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಸೈ.

ಹೊಸ್ತಿನ ಊಟ ಮಾಡಿ… ಹೊಟ್ಟಿ ಭಾರ ಆದ್ದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣ್ ಎಳ್ದ್ ಎಳ್ದ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ್…. ಒಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಅಡ್ಡಾತೆ ಅಂದೇಳಿ ಮಲ್ಕಂಡ್ರೆ ತಂಪ್ ಗಾಳಿಗೆ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ.

 

ನವ್ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ನೆನ್ಪ್ ಬಪ್ಪುದ್ ನವರಾತ್ರಿ ಸುರಿಗ್ ಬಪ್ಪ ನಮ್-ನಮೂನಿ ಯಾಸ. ಅದ್ರಗೆ ನಂಗೆ ಹೌದೋ ಅಲ್ದೋ ಅಂಬಗೆ ಕಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಪ್ದ್ ಪಾಣಾರ್ರ್ ಯಾಸ. ಪಾಣಾರ್ರ್ ಯಾಸ ವೇಷ ಹಾಕುವ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮೂರ್ ಬದಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದ್ ನೆನ್ಪ ಹೆಚ್ ಕಡ್ಮಿ ಇಪ್ಪತ್ ವರ್ಷದ್ ಹಿಂದಿದ್… ಕಡಿ ಕಡಿಗೆ ಕಣ್‌ಮಾಯ್ಕ ಆದ ಹಾಂಗೆ ಈ ಯಾಸ ಹಾಕ್ವರ್ ಎಲ್ಲ್ ಹೋರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೋದ್ದಾ ಅತ್ವಾ ಬೇರೆ ಬದ್ಯಗೂ ಇಲ್ಯಾ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ…ಆರೂ ಮಸ್ಕ್ ಮಸ್ಕ್ ಆಯಿ ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಯಾಸ, ಕುಣ್ತ , ಅವ್ರದ್ದೇ ಎಂತದೋ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಯ ಕೇಂಡದ್ ನೆನ್ಪ್ ಇತ್ತ್. ಆರೆ ಈಗ್ಳೂ ಸತೆ ಮುಖಕ್ ಸಮಾ ಪೌಡ್ರ್, ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲಾ ಬಳ್ಕಂಡರನ್ ಕಂಡ್ರೆ…ಇದೆಂತದಾ ಪಾಣರ್ರ ಯಾಸ ಅಂದೇಳಿ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡ್ತ್ರ್.

 

ನವ್ರಾತ್ರಿದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಲಿಯಾಸ…ಮೈತುಂಬಾ ಅರ್ಶಿನ ಬಣ್ಣ.. ಅದ್ರ್ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪ್ ಬರಿ ಎಳ್ದಾಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ.. ಬಾಯಗ ಒಂದ್ ಲಿಂಬಿಹಣ್ಣ್ ಕಚ್ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪ ಹುಲಿಯಾಸ್ದರ್… ಎರಡೋ..ಮೂರೋ..ನಾಕೋ ಹುಲಿ…ಒಬ್ಬ ಕೋವಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಹುಲಿ ಬ್ಯಾಟಿ ಮಾಡುವನ್ ಯಾಸ. ಈ ಹುಲಿಯಾಸ ಕಾಂಬುಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಪುಕ್. ಅದ್ಕೆ ಬಾಗ್ಲ್ ಚಡಿಯಗೋ, ತಳಿಕಂಡ್ಯಗೆ ನೀಕ್ತಾ ಹುಲಿಯಾಸ ಕಂಡ್ ಹೆದ್ರಕಂತಿದ್ದದ್ ನೆನ್ಪಾರ್ ಈಗ ನೆಗಿ ಬತ್ತ್. ಸಣ್ಣ್ ಮಕ್ಳಂತೂ ಹೆದ್ರಿಕಂಡ್ ಚಡ್ಡಿಯೊಳ್ಗೇ.. ಒಂದ್..ಎರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕಂಬುದೂ ಇರತ್ತ್.. ಆರೂ ಒಂದ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ.. ಊರ್ ಬದಿಗೆ ಹೋರ್ ಈ ಹುಲಿಯಾಸ ಕಾಂಬುಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ…. ಇತ್ತಿತ್ಲಾಯಿ ಯಾಸ ಹಾಕ್ವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಮಿ ಆಯಿರಂಬ್ರ..ಆರೂ… ಪೂರಾ ಕೈದಾಯಿಲ್ಲ ಅಂಬುದೇ ಸಮ್ಧಾನ.

 

ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಶೇಷ ನೆನ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ್ ಕೋಲ್….ಇದೊಂತರ ಸಣ್ಣ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಣಗೆ. ಒಂದ್ ಕಲಶ…ಅದರ ಸುತ್ತ ಮಲ್ಗಿ ಹೂ ಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಹೂವಿನ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ , ಒಂದ್ ತಂಡ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಮನಿ ಮನಿಗೂ ಹೋಯಿ ಯಾವ್ದಾರೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದ್ದ್ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಪದ..ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತ್ರ್. ಇಬ್ರ್ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು, ಒಬ್ರ್ ಭಾಗ್ವತ್ರ್, ಒಬ್ರ್ ಮದ್ಲಿಯರ್..ಹೀಂಗೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ್ ಮ್ಯಾಳವೇ ಇರತ್ತ್. ಹೂವಿನ ಕೋಲರ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನಿಗ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದ್ ನಂಬ್ಕಿ. ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ, ಸಾಸ್ತಾನ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದ್ಯಗೆ ಈ ಹೂವಿನ ಕೋಲಿನ ತಂಡದರ್ ಬತ್ತಿದ್ದಿರ್.  ಆರೆ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗೆ ಹೂವಿನ್ ಕೋಲು ಮಾಡುವರ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಬೀಳುದೇ ಭಾರೀ ಅಪ್ರೂಪ. ಆರೂ ಮೊನ್ನೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ದಗೆ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ್.ಗುಂಡ್ಮಿ ರಘುರಾಮ ಭಾಗ್ವತ್ರ್ ಒಂದ್ ಹೂವಿನ ಕೋಲಿನ ತಂಡ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿ..ಅಸ್ಕರ್, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಯಿ ಹೋವಿನ ಕೋಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಂಬ್ರ್. ಅಲ್ದೇ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ರ್ ಮನಿಯಗೂ ಹೂವಿನ ಕೋಲು ತಂಡ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೋಯಿರಂಬ್ರ್…ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರಾರೂ ಮೆಚ್ಚ್‌ಕಾದ್ದೇ.

 

ನಮ್ಗ್ ಬೇಕಿರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ದಿರ್ಲಿ… ಬದ್ಲಾಪುದೆಲ್ಲ ಬದ್ಲಾತಾ ಇರತ್ತ್. ಹಳಿ ನೀರ್ ಹೋಯಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರತ್…ವರ್ಷವರ್ಷವೂ ಹೋಳಿಯಗೆ ಹೊಸ ನೀರ್ ಬಂದ್ ಹೊಳಿ ಕೆಂಪಾತ್ತ್. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಖುಶಿ ಪಡುಕಾರೂ ನಾವ್ ಸಣ್ಣಕಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ ಅಂಬುದೇ ಒಂದ್ ಕುಶಿ…ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ್ತ್ ಹೊಸ್ತ್ ಆತಾ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ವರ್ಷ, ವರ್ಷವೂ ಹಳ್ತ್ ಆತಾ ಹೋಪ್ದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಸೈ ಏನೋ…ಅಲ್ದಾ.. 🙂

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. ಹೊಳ್ಳ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ಕುಡ್ಲೆ ನಂಗೆ ಥಟ್ ಅಂತ್ ನೆನ್ಪ್ ಆಪುದ್ ನಮ್ ಮನಿ ಬದಿ ದೇವಸ್ತಾನದ್ ಭಜನೆ, ಪೂಜೆ, ಊಟ, ಅಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗೇ ಬಪ್ಪೂ ಗುಡು ಗುಡು ಸಿಡ್ಲು ಮಳೆ, ಅಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗೇ ಕೈ ಕೊಡು ಕರೆಂಟ್, ಎಲ್ರ ಗೌಜು, ದಿನ ಇಡೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜತಿಗೆ ಆಟ ಪಟ್ಟಾಂಗ, ತೋಟ ಬೇಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಸ್ರು, ತಿಂಬುಕ್ ನಮೂನಿ ನಮೂನಿ ತಿಂಡಿ, ಮನಿ ತುಂಬ ಜನ……… ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ! ಮಳೆ ಮಂಗ ಮಾಯ, ಸಿಡ್ಲಿನ್ ಗುಡು ಗುಡು ಬದ್ಲ್ ಡೈನಮೋ ಗಲಾಟೆ, ದೇವಸ್ತಾನದ್ ಪೂಜೆ ಊಟ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ, ಕೇರಿ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ತಿಂಬೂ ಉಮೇದ್ ಮಾಯ! ಮನಿ ಸುತ್ಲೂ ಹಸ್ರು ಇತ್ತಂಬುದೆ ಸಮಾಧಾನ..

 2. ಶಿಶಿರ ಕನ್ನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ನವರಾತ್ರಿ ಸುರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ್ ಸೋಮಯಾಜ್ರ್ ಮನಿಗೆ ಹೊತಿತ್ತ್… ಹನ್ಕಿಯಲ್ ಜೀಪ್ ಇಟ್ಟ, ಹೊಳಿ ದಾಟ್ಕಂಡ್, ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮೀ ಹೊಲ್ದಗೆ ನಡ್ಕಂಡ್, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಿ. ಮೀ ಗೆದ್ದಿ ಅಂಚಗ್ ಹೊಪತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಟೈಮ್ ಆತಿತ್ತ್….. ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳ್ ಗಂಟಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆರ್ಕೂಳ್,ಊಟ ಮುಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ , ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಟ್, ಸೂಡಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ವಾಪಾಸ್ ಬಪ್ದೆಂದ್ರೆ ಹರಸಾಹಸ….
  ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊಪಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ…

 3. ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಹುಲಿವೇಶ ನನ್ ಫೇವರೇಟ್ .ಆದ್ರೆ ,ಬಂದ್ರೆ ನೂರು ರುಪಾಯಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು:(

 4. Vijaya Kumar ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Cheannagide maraya baraha.

 5. Yogeesha Adiga ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ond sala oorige hoy bandhange aayt maraya…
  nange innondu nenap bappudu andre…. navaratri ge ootakke hopudu… nam brahmandra maneli navaraatri pooje antheLi maadi nammannella ootakke kareetru… (eeglu oorige hodre yaaraddaru manege ondu ottakke hoyku 🙂 )

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s