Posts Tagged ‘ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ’


ಸುಮಾರ್ ದಿವ್ಸ್‌ದ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಳನ್ ಕತಿ ಇದೇ ಬ್ಲಾಗಗೆ ಓದದ್ ನೆನ್ಪ್ ಇತ್ತಾ? ಅದ್ರದ್ ಮುಂದಿನ್ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ…

 

ಕಾಳ ಮತ್ ನಾಗ್ವೇಣಿ ಜಗ್ಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಒಬ್ರ್ ಸಾಯ್‌ಬ್ರ್ ಒಳ್ಗ್ ಬತ್ರ್.

ಅವ್ರಿಬ್ರ್ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡತ್ ಕಂಡ್ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಕೇಂತ್ರ್…

 

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ ಕ್ಯಾರೇ… ಅರೇ ಕ್ಯಾರೇ

ಕಾಳ – ಅದೆಲ್ ಬಂತೆ…?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ…ನಿಮ್ದು ಏನು ಹುಡುಕ್ತದೆ…

ಕಾಳ – ಅದೇ ನೀವ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂದ್ರ್ಯಲ್ದಾ…. ನಾ ಹಂಗಾರ್ ಹಾವ್ ಗಿನ್ ಒಳ್ಗ್ ಬಂದಿತಾ ಕಾಂತಿದ್ದೆ…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್-ಆವು ನಹೀ ಕ್ಯಾರೇ… ಅರೆ ಕ್ಯಾರೇ

ಕಾಳ – ಹಾವು ನಹೀ ಕ್ಯಾರೇ ಅಂಬ್ದೇ ಒಂಜಾತಿ ಹಾವಾ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ… ಕ್ಯಾರೆ ಕ್ಯಾರೆ… ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು…

ಕಾಳ – ಕ್ಯಾರೆ ಆಂದ್ರೆ ಏನಾ…. ಏನಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ವ…ಅದಿರ್ಲಿ…ನಾನು.. ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಳ್ಗಿಪ್ಪತಿಗೆ ಪುಸಕ್ಕ್‌ನೆ ಒಳ್ಗ್ ಬಂದ್ರ್ಯಲ… ನೀವ್ ಯಾರ್… ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಪರ್? ಈ ಬದಿಗ್ ಏನ್ ಬಂದ್ರಿ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಿಮ್ದು ರಾಜಾ ರಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ..

ಕಾಳ – ಎಂತದ್…. ನೀವ್ ಸಲ್ಪ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿನಿ ಮರಾಯ್ರೆ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೆ ನಿಮ್ದು ರಾಜ ರಸ್ತಾ… ರಸ್ತೆ..ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಾ…

ಕಾಳ – ಹಾಂ..ಹಾಂ..ರಸ್ತಿ… ಇದ್ದಿತಲೆ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು…

ಕಾಳ – ನಿಮ್ದ್ ರಸ್ತಿಯಗೆ ಹೋಪತಿಗೆ ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿರಿ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ…. ನಮ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು…

ಕಾಳ – ಹಾ… ನೀವ್ ಹೋತಿದ್ದಿರ್ಯಾ…. ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋತಿದ್ದಿರಿ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೆ ನಮ್ದು ದುಕಾನ್ ಇಲ್ಲಾ…

ಕಾಳ – ಎಂತದ್…. ದು..ಕಾ..ನಾ…?

ನಾಗ್ವೇಣಿ – ಹ್ವಾಯ್ ಅವ್ರ್ ದೂರ್ದಿಂದ್ ಬಂದರಂಬ್ರೆ…

ಕಾಳ – ನೀ ಸಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಂತ್ಯಾ ಇಲ್ಯಾ….ಕಡ್ದ್ ಬಿಸಾಕಿ ಬಿಡ್ವೆ ನಿನ್ನೀಗ..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಆ ಚೋಕ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ…?

ಕಾಳ – ಏಯ್… ಚೋಕ್ರಿ ಅಲ್ದಾ…ಅದ್ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಹೇಂಡ್ತಿ… ಏ ಹೇಂಡ್ತಿ… ಏ ಹೆಂಡ್ತಿ…

ಕಾಳ – ಏಯ್… ಏನಾ… ನಂಗ್ ಹೆಂಡ್ತಿಯಾರೆ ಬಂದ್ ನಿಂಗೂ ಹೆಂಡ್ತಿಯನಾ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಿಂದೂ ಹೆಂಡ್ತಿ… ಅರೆ ಉಸ್ಕೆ ನಾಮ್ ಬೋಲೋ…

ಕಾಳ – ಈಗಾಣ್ ನೀ ಉಸ್ಕ್ ಪುಸ್ಕ್… ಅಂದ್ರೆ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ ಮರಾಯ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಉಸ್ಕಿ ನಾಮ್… ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸ್ರು ಹೇಳು.. ಬೋಲೋ ಬೋಲೋ.

ಕಾಳ – ಅವ್ಳ್ ಹೆಸ್ರು ಬೋಳು ಅಂದೇಳಿ ನಿಂಗ್ಯಾರ್ ಹೇಳದ್?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅದ್ರದ್ದು ಎಸ್ರು..ಹೇಳು..ಹೇಳು

ಕಾಳ – ಅವ್ಳ್ ಹೆಸ್ರ್ ನಾಗ್ವೇಣಿ ಅಂದೇಳಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ ನಾಗ್‌ಮ್ಯಾಣಿ

ಕಾಳ – ನಾಗ್‌ಮ್ಯಾಣಿ ಅಲ್ಲ… ಕುಷ್ಟ್ ಮ್ಯಾಣಿ…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಕುಷ್ಟ್‌ಮ್ಯಾಣಿ… ಕುಷ್ಟ್‌ಮ್ಯಾಣಿ

ಕಾಳ – ಇಗಾ ನಿಂಗ್ ಹೇಳುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ಳ್ ಹೆಸ್ರು ನಾಗು ಅಂದೇಳಿ…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅಚ್ಚಾ…ತುಮಾರಾ ನಾಮ್‌ಕೋ ಬೋಲೋ..

ಕಾಳ – ನೀ ಬರೀ ಅಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೆಡ ಮರಾಯ…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೆ ನಿಂದು ನಮ್ದುಕೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡ್ತದೆ…

ಕಾಳ – ಮತ್ ನೀ ಎಂತ ಹೇಳುದ್ ಅದನ್ನಾರೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ತುಮಾರಾ…ನಾಮು..ಉ ನಿಂದು ಎಸ್ರು ಹೇಳು…

ಕಾಳ – ಓ ನನ್ ಹೆಸ್ರಾ.. ನನ್ ಹೆಸ್ರ್ ಕಾಳ ಅಂದೇಳಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಿಮ್‌ದು ಗಂಡಾ ಹೆಣ್ತಿ..?

ಕಾಳ – ಹಾ.. ನಾವಿಬ್ರ್ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಮ್ದು ದುಕಾನಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತಾಗ್‌ಲಿಲ್ಲ…ಅಂಗ್ಡಿ ಅಂಗ್ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ…

ಕಾಳ – ಅಂಗ್ಡಿಯಾ…. ಆಯ್ಲಿ… ಎಂತ ಅಂಗ್ಡಿ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಮ್ದು ಬಡಾ ದುಕಾನಾ..ಬಹುತ್ ಬಡಾ…

ಕಾಳ – ನೀ ಬಡವ್‌ನಾ.. ನಾವ್ ಮೊದ್ಲೇ ಬಡ್ವರ್… ನೀ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಯಾಕೋ ಬಂದೆ ಮಾರಾಯಾ..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಬಡಾ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ದು.. ದೊಡ್ದು…

ಕಾಳ – ಹೋ ಬಡಾ ಅಂದ್ರ್ ದೊಡ್ದಾ…. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲೆ.. ಎಂತ ಅಂಗ್ಡಿ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಕಪಡಾ..ಕಪಡಾ…..

ಕಾಳ – ಕವ್ಡಿ ಕವ್ಡಿ.. ಎಂತ ಅಂದೇಳಿ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಾ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ ಇದರ್ ದೇಖೋ ಕಪ್ಡಾ..ಕಪ್ಡಾ… ( ಅಂಗಿ ತೋರ್ಸಿ ಹೇಳ್ತ್ರ್…)

ಕಾಳ – ವಸ್ತ್ರದಂಗಡಿ ಸಾಯ್ಬ್‌ರಾ ನೀವ್

ನಾಗ್ವೇಣಿ- ಹ್ವಾಯ್… ಅವ್ರ್ ಅಂಗ್ಡಿಯಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಾಯ್ಕಿದ್ ಸೀರಿ ಇದ್ದಿರ್ಕ್… ಕಂಡ್ಕಂಡಾರೂ ಬರ್ಲಕಿದ್ದಿತ್ ಅಲ್ದೇ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಹಮಾರೇ ದುಕಾನ್ ಮೇ ಕಾಶಿ ಶೀರೆ ಮಿಲೆಗಾ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶೀರೆ ಮಿಲೆಗಾ, ರೇಶ್ಮೆ ಶೀರೆ ಮಿಲೆಗಾ… ಸ್ವದೇಶಿ ಶೀರೆ ಮಿಲೆಗಾ… ವಿದೇಶಿ ಶೀರೆ ಮಿಲೆಗಾ…ಔರ್ ಬನಾರಸಿ ಶೀರೆ ಭೀ ಮಿಲೇಗಾ…

ನಿಂದು ಹೆಣ್ತಿ ಕಳ್ಸು.. ನಮ್ದು ಒಂದು ಶೀರಿ ಉಡ್ಸಿ ಕಳ್ಸ್‌ತದೇ…

ಕಾಳ – ಹ್ವಾಯ್…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಮ್ದು…ಶೀರಿ ಉಡ್ಸಿ ಕಳಿಸ್ತದೆ..

ಕಾಳ – ಹೋ.. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ…ಅವ್ಳ್ ಬಪ್ಪುಕೆ.. ನೀ ಸೀರಿ ಉಡ್ಸಿ ಕಳ್ಸುಕೆ.. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್‌ನಿಮ್ಮೊಳ್ಗೇ ಅಲ್ದಾನಾ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ.. ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಂದು ಹೆಣ್ತಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ..

ಕಾಳ – ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಣಾ..ಬರೀ ಅಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್‌ಬೇಡ…

ಹ್ವಾಯ್ಲಿ…. ಎಂತ ವಸ್ತ್ರದ್ ಅಂಗ್ಡಿ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಅಂದ್ರ್ಯಾ.. ನಿಮ್ ಹೆಸ್ರ್…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾನ್…

ಕಾಳ – ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ…?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ ನಮ್ದು ಎಸ್ರು ಹೇಳ್ತು

ಕಾಳ – ಎಂತ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾನ್‌ಆಆ.. ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ್‌ಯ್ನ್ ಹೆಸ್ರ್..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಬರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾನ್…

ಕಾಳ – ಸಮ್ನೇ. ನಿಮ್ಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ… ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ…. ಅದಿರ್ಲಿ.. ಇಲ್ಲಿಗೇನ್ ಬಂದ್ರಿ..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅದೇ ನಮ್ದು ರಾಜಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಗಲಾಟಾ ನಡಿತಿತ್ತಲ್ಲಾ.. ಸಾಕಾ ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ತಿತ್ತಲ್ಲ..ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತಲ್ಲಾ ನಿಮ್ದು… ನಿಮ್ದು ಯಾಕೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತು…ನಾನು ನೋಡ್ತದೆ…ಪಂಚತ್ಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ…

ಕಾಳ – ನೀ ಎಂಥ ಕರ್ಮ್‌ದ್ ಪಂಚತ್ಗಿ ಮಾಡ್ತೆ ಮರಾಯಾ..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ ನಮ್ದುಕೇ ಪಂಚತ್ಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ…ನೀನು ಏಳು… ನಾನು ಕೇಳ್ತದೆ… ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತದೆ…

ಕಾಳ – ಆಯ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ… ಒಳ್ಳೇ ಹೊತ್ತಿನಗೇ ಬಂದ್ರಿ ನೀವ್… ನಿಮ್ಕೇಲಾರೂ ಹೇಳ್ತೆ ನಾನ್… ಕೇಣಿ…

 

( ಉಳದ್ ಮುಂದಿನ್ ಸರ್ತಿಗೆ ಕಾಂಬ ಅಕಾ….)


ನಾಗವೇಣಿ ಒಳ್ಗ್ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ…

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಾಗ್ವೇಣಿ..ನಾಗ್ವೇಣಿ ಅಂದೇಳಿ ಮೂರೊತ್ತೂ ಇದೇ ಆಯ್ತ್. ಇಗಾ ಇಲ್ಲ್ ಬಾ…ಇದನ್ನ್

ಕೊಚ್ಚ್…ಇದನ್ನ್ ಆ ಗಂಟಿಗ್ ಹಾಕ್. ಇದನ್ನ್ ಕಡಿ ಇದನ್ನ್ ಆ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕ್. ನಂಗೆ ಮಾಡುಕೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಯಾ? ಹೀಂಗ್ ಬೆಳದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕು ಪಾಲ್…ಪಾಪ ಆ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿಗಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕಂಡಾರು ತಿಂತಿದ್ರೆಲೆ.

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್..ಭಾಗ್ವತ್ರೇ…ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ…? ಈಗ ಯಾರಿಗಾರೂ ಮಧ್ಯ ಬಾಯ್ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ ತೆಗುಕ್

ಎಡ್ವಾ?

ಅಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳದ್ದೆಂತ…. ಕೊಚ್ಚಿ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕು ಪಾಲ್…ಆ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿಗಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ರೆ

ಅಂದ್ಯ? ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ್ ಗುರ್ತ ಒಂದ್ ಸಮಾ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ಯಾ ಕಾಂತ್ ಅಲ್ದಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ್ ಗುರ್ತ ನಂಗ್ ಇಲ್ಲ್ಯೇ..?

 

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್‌ಲಿ ಬಿಡ್. ಈಗ ಮದಿ ಆಯಿ ಇಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್. ಗಂಡನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ

ಹೋಪುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ…ಬಾಳುದ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತೇನಾರು ಕಲ್ತಿದ್ಯ…?

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ಮದಿ ಆಯ್ಕಿರೆ ಮದ್ಲೇ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿನೆ….

ಕಾಳ                   :           ಎಂತಾ….?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ಮದಿ ಆಯ್ಕಿರೆ ಮದ್ಲೇ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿನೆ….ಅಂದೆ

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ….ಮದಿಯಾಯ್ಕಿರೆ ಮೊದ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿಳಂಬ್ರ್…ನಾನ್ ಎಂತಾರು

ಚೂರ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ವಾ ಅಂತಿದ್ದೆ….?

ಭಾಗ್ವತ್ರು              :           ನಿಂಗ್ ಅನ್ಕೂಲ ಆಯ್ತ್ ಅಲ್ದಾನ..?

ಕಾಳ                   :           ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಣಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ…

( ನಾಗವೇಣಿ ಹತ್ರ )   ಹೌದನಾ….ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ್ ಕಲ್ತ್ಕಂಡದ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಪುಸ್ತ್‌ಕ ಓದಿ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡದ್ದೇ…

ಕಾಳ                   :           ಎಂತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿದೆ ಹೇಳ್ ಕಾಂಬ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಗಂಡ ಮೀಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮೀಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಹರಿಯಂಗ್ ನೀರ್ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ್ಯೇ….ಗಂಡ ಉಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಉಣ್ಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಮಡ್ಕಿಯಂಗ್ ಅನ್ನ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ್ಯೇ….ಗಂಡ ಮಲ್ಕಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮಲ್ಕಣ್ಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಚಾಪಿಯಂಗ್ ಜಾಗ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ಇದೆಲ್ಲ ನೀ ಓದದ್ ಪುಸ್ತ್‌ಕದಂಗ್ ಇದ್ದಿತ್ತಾ…

 

ಗಂಡ ಮೀಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮೀಕ್.. ಗಂಡ ಉಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಉಣ್ಕ್… ….ಗಂಡ ಮಲ್ಕಣ್ಕಿದ್ರೆ

ಮೊದ್ಲ್ ಮಲ್ಕಣ್ಕ್….ಗಂಡ ಸಾಯ್ಕಿದ್ರ್ ಮೊದ್ಲ್ ಸಾಯ್ಕ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಹ್ವಾಯ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ಯೇ..

ಕಾಳ                   :           ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಇತ್ತಾ?

ಹೋಯ್ಲಿ ಬಿಡ್ ನಾ ನಿನ್ನ್ ಕರದ್ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ..ನಿನ್ನತ್ರ ಒಂದ್ ವಿಷ್ಯ ಕೇಣ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ. ಸುಳ್ಳ್

ಹೇಳುಕಾಗ…ಸತ್ಯ್ ಹೇಳ್ಕ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಾ ಒಂದಾರು ಸುಳ್ಳ್ ಹೇಳ್ದ್‌ಳೇ

ಕಾಳ                   :           ಹೇಳುಕಾಗ ಅಂದೇಳಿಯೇ ಹೇಳದ್

ಮೊನ್ನೆ ನಾನ್ ಗೆದ್ದಿ ಬದಿಯಿಂದ್ ಬಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಕಲ್ ಬುಡ್ದಗೆ ಒಂಜೊತಿ ಜೋಡ್

ಇದ್ದಿತ್ ಅದ್ ಯಾರದ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಜೋಡ್ ಅಂದ್ರ್ ಕಾಲಿಗ್ ಹಾಕುದಲ್ದೇ…

ಕಾಳ                   :           ಅಲ್ಲ… ತಲಿ ಮೇಲ್ ಹೊತ್ಕಂಡ್ ಹೋಪುದ್…..ಕಾಲಿಗ್ ಹಾಕುದಕ್ಕೇ ಜೋಡ್ ಅಂಬ್ದ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದ್ ನಿಮ್ದೇ ಅಲ್ದೇ….

ಕಾಳ                   :           ನನ್ ಜೋಡ್ ಯಾವ್ದ್…ಬಾಕಿದ್ದರದ್ ಯಾವ್ದ್ ಅಂದೇಳಿ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತತಿಲ್ಯಾ…? ನಮ್ಮನಿಗ್

ನಾನಿಲ್‌ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಬತ್ರ್. ಇಕಾಣ್ ನಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಬಡಿತಿಲ್ಲ..ಯಾರ್ ಬತ್ರ್, ಯಾಕ್ ಬತ್ರ್ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಇಲ್ಲ್ಯೇ…ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಯೇ….

ಕಾಳ                   :           ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಂಗ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ್…ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ

ನಂಗೊತ್ತ್

( ನಾಗ್ವೇಣಿಗೆ ಹೊಡುಕೆ ಹೋದ ಕಾಳನಿಗೆ ಅವ್ಳೇ ಹೊಡ್ದ್ ಕಾಲಿಗ್ ಕೈ ಹಾಕಿ ದರದರ ಎಳಿತಾ

ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ…)

ಕಾಳ                   :           ಸಾಕಾ….ಸಾಕಾ….

 

( ನೆರ್ಮನಿಯರ್ ಇವ್ನೇ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಎಣ್ಸ್‌ಕಣ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಪೆಟ್ಟ್ ಇವ್ನೇ

ತಿಂತಾ ಇದ್ರೂ ಸೈತ ಬಾಯಗೆ ಸಾಕಾ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತ)

 

ಭಾಗ್ವತ್ರು              :           ಕಾಳಾ…ಸಾಕಾ…ಸಾಕಾ

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್ ಕಂಡ್ರ್ಯಾ…ಹ್ಯಾಂಗ್ ದರದರ ಅಂದೇಳಿ ನಾಯಿನ ಎಳ್ದಾಂಗ್ ಎಳ್‌ದಳ್. ಬೇಕಿದ್ದಿತಾ

ನಂಗೆ. ಆರೂ ಅವ್ಳನ್ ಇವತ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲೆ… ಎಂತ್ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂಡೇ ಬಿಡ್ಕ್

 

ಇಗಾ…ನಮ್ಮನಿಗ್ ಯಾರ್ ಬತ್ರ್ ಯಾಕ್ ಬತ್ರ್ ಅಂತ್ ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ…ನಿನ್ ಇವತ್ ಕಡ್ದೇ ಹಾಕ್ತೆ

( ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಹೆದ್ರಸ್ತಾ..)

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ದಮ್ಮಯ್ಯ.ಬ್ಯಾಡ್ದೇ…ಹೇಳ್‌ತ್ನೇ…ಹೇಳ್‌ತ್ನೇ…

ಕಾಳ                   :           ಹೂಂ..ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ….

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಏ ದೇವ್ರೇ..ನಾನಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರಂದ್ರೆ ನಾ

ಎದಿ ಒಡ್ದ್ ಸತ್ತೇ ಹೋತ್ನಲ…ಇರ್ಲಿ..ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಹೂಂ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ನೇ..

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಹೂಂ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಇದೆಂತದ್..ಒಂದ್ಸಲ್ ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ್ರಿ..ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್ ಅಂತ್ರಿ

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಕೋ ಅಂದಾಗ್ಳಿಕೆ ಮುಚ್ಕೋ..ಹೇಳ್ ಅಂದಾಗ್ಳಿಕೆ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ನೇ..ಬಂದನ್ ನೀ ಚಂದ ಇದ್ದೆ

ಅಂದ

ಕಾಳ                   :           ಅವ್ನಿಗ್ ಕಣ್ ಸಮಾ ಕಾಂತಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರಾ…ಒಣ್ದ್ ಒಣ್ದ್ ನಾರ್ ಕಂಡಗ್ ಆಯಿದೆ ನೀನೂ ಒಂದ್

ಚಂದವಾ…? ಇರ್ಲಿ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನೀನ್ ಚಂದ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ಗೆ ನನ್ ಮೈ ಸುಖ ಕೊಡ್…ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನ ದುಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತೆ

ಅಂದ್ನೇ.

ಕಾಳ                   :           ಅದಕ್ ನೀ ಏನಂದೆ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಂಗೆ ಮದಿ ಆಯಿತ್. ಗಂಡ ಇದ್ರ್. ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ.

ಕಾಳ                   :           ಹೋಯ್ಲಿ ಆಗ್ಳಿಕಾರೊ ನನ್ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತಲ

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿಮ್ ನೆನ್ಪ್ ಏಗ್ಳಿಕೂ ಇತ್ತೇ..

ಕಾಳ                   :           ಇರ್ಲಿ ಮುಂದೆ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿನ್ ಒಪ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಡಿತೆ ಅಂದ್ನೇ..

ಕಾಳ                   :           ಅಕ್ಕ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಲಾ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕಡಿತೆ ಅಂದ

ಕಾಳ                   :           ಅದ್ ಕಡಿಕ್ ಅಲ್ದಾ…ಮೊದ್ಲ್ ನೀ ಸಾಯ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತಲಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇ… ನಿಮ್ ವಂಶದವ್ರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರೋ ಹುಡ್ಕಿ ಅವ್ರನೆಲ್ಲ ಕಚ ಕಚ ಕಚ ಕಚ ಕಡಿತೆ

ಅಂದ್ನೇ

ಕಾಳ                   :           ಅವ್ನಿಗೆ ಸಮಾ ಕಡುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರಾ….ಎಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುದಂಬ್ರಾ..?

ಹೋಯ್ಲಿ..ಕಡಿಕೆ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅವ್ನ್ ಮಾತಿಗ್ ಹೆದರ್ಕಂಡ್ ನಾನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ನನ್ ಶೀಲ ಕೊಟ್ಟ್‌ಬಿಟ್ಟ್…..

ಕಾಳ                   :           ಶೀಲ…ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ಯಾ….ಬಂದದ್ ಯಾರ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಈ ನಾಡಿನ್ ಮಹಾರಾಜರೇ ಬಂದದ್…

(ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಟ್ಕಂಡ್ ಇನ್ನ್ ಈ ಊರಂಗೆ ಬದ್ಕುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ. ನಮ್ಮನ್ ಕಾಯ್ಕಿದ್ ದೊರೆಯೇ ಹೀಂಗ್ ಮಾಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಂತ್ ಮಾಡುದ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಾಳ ಜೋರಾಯ್ ಮರ್ಕುಕೆ

ಶುರು ಮಾಡ್ತ)

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಹ್ವಾಯ್..ನೀವ್ ಮರ್ಕುದ್ ಬ್ಯಾಡ್ದೇ…ಮೊನ್ನೆ ಬಂದನ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನ ದುಡ್ ಕೊಟ್ಟ್ ಹೊಯಿದ

ಕಾಳ                   :           ಎಂಥಾ…ಚಿನ್ನ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಾ…ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋಯಿತ್ ಅಂದೇಳಿ ನಾ ಮರ್ಕತಾ

ಇದ್ರೆ.. ನಿನ್ನನ್ ಹೀಂಗೆ ಬಿಡುಕಾಗ…ನಿನ್ನ್ ಕಡ್ದೇ ಹಾಕ್ತೆ…ನಿನ್ನ್ ಕತ್ತಿ ಬಾಯಂಗ್

ಕಡುಕಾಗ…ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಸಾಯ್ತೆ..ನಿನ್ನ್‌ನ್ ಕತ್ತಿ ಬೆನ್ನಂಗ್ ಕಡಿಕ್…ಚೂರ್ ಚೂರೆ..ನರ್ಳಿ ನರ್ಳಿ

ಸಾಯ್ಕ್ ನೀನ್…

ಏ ದೇವ್ರೆ… ನಿನ್ನನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ತಾ..?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಪ್ದಾರೆ ಇಬ್ರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ಲಿ..

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ತಪ್ ಮಾಡದ್ ನೀನ್..ನಾನ್ ಸಾಯುದಾ…..

ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ…ಇನ್ನ್ ನಾ ಈ ಊರಂಗೆ ಬದ್ಕುದಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲಾರೂ ಹೊಳಿ

ಬಿದ್ದ್ ಸಾಯ್ತೆ…

 

(ಕಾಳನ್ ಕತಿ ಇನ್ನೂ ಇತ್ತ್.. ಸಧ್ಯಕ್ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ಸ್‌ತೆ ಅಕಾ…?)