Posts Tagged ‘ಸುಳ್ ಹೇಳೋ ಸುಕ್ರ’


7090092777_eab618725e_c

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: flicker ( ಹ್ವಾಯ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕತಿಗೂ ಸಂಬಂದ ಇಲ್ಲ… ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿರೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಆತಿದ್ದಿತ್ 🙂 )
ಇದೇ ವಿಷ್ಯ ನಂದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬ್ಲಾಗ್ “ಮನಸಿನ ಮರ್ಮರ”ದಗೆ ಬರ್ದಿದೆ. ಅದ್ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕನ್ನಡದಗೆ ಬರ್ದದ್. (ಕೆಲ್ವರ್ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅಂತ್ರ್… ಅಂತರ್ ಕೈಗ್ ಸಿಕ್ರ್ ಕೆಪ್ಪಿ ಮೇಲ್ ಎರ್ಡ್ ಬಾರ್ಸಿ… ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಶುದ್ದ ಅಲ್ದಾ ಹಾಂಗಾರೆ? :-)) ಅದನ್ನೇ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ ಒಗ್ಗರ್ಣಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ್ ಎದ್ರಿಗ್ ಇಡ್ತೆ. ಇದು ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ದೇ ಬಿಡಿ

ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರ್ ಕತಿ, ಗಾದಿ ಮಾತ್, ಎದ್ರ್ ಕತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂಡಿರತ್ತ್ ಅಲ್ದಾ. ಈಗ್ಳಿನ್ ಕಣಗೆ ಮಕ್ಳ್ ಬಾಯಿಂದ್ ಬೆಟ್ಟ್ ತೆಗು ಮೊದ್ಲೇ ಟುಸ್ಕು-ಪುಸ್ಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾರ್ಸು ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಹಾಂಗಾಯಿ ನಮ್ ಹಿರಿಯರಷ್ಟ್ ಅಲ್ದಿರೂ ಚೂರ್-ಪಾರ್ ಆರೂ ಕೆಮಿ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದಿರತ್ತ್. ಕೇಂಬುಕ್ ಸುಮಾರ್ ಕೇಂಡಿರತ್ತ್. ಆರೆ ಕೆಲವ್ ಮಾತ್ರ ಹಶಿ ಗ್ವಾಡಿ ಮೇಲ್ ಕಲ್ಲ್ ಹರ್ಲ್ ಕೂರ್ಸಿದಾಂಗೆ ನೆನ್ಪಗೆ ಉಳ್ದಿರತ್ತ್. ಹಾಂಗಿಂದೇ ಒಂದ್ ಕತಿ ಈ ಸುಕ್ರಂದ್. ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕತಿ ಖಂಡಿತಾ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ್. ಎಲ್ಲಾರೂ ನೆನ್ಪ್ ಹೋದ್ದಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡುವಾ ಅಂದೇಳಿ

ಕತಿ ಎಂತ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ, ಹೇಳ್ತೆ ತಡಿನಿ ಮರ್ರೆ… ಎಂತ ಕೆಸಿನ್ ಬುಡಕ್ಕ್ ಕರು ಕಟ್ಟಿ ಬಂದರ್ ಕಣಗೆ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತ್ರಿ… 🙂

“ಸುಳ್ ಹೇಳೋ ಸುಕ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ… ವಾಟಿ ಅಂಡಿಯೊಳ್ಗೆ ಒಂಬತ್ ಆನಿ ಹೋಯಿ, ಮರಿಯಾನಿ ಬಾಲ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತ್ ಅಂದ ಅಂಬ್ರ್”

ಇದ್ರ್ ವಿವರ್ಣಿ ಹೀಂಗೆ… ಒಂದ್ ಊರಗೆ ಸುಕ್ರ ಅಂಬ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್-ಭೂತ್ ಲಾಟ್ ಬಿಡುವನ್ ಇದ್ದ ಅಂಬ್ರ್. ಯಾರಾರೂ ಅವ್ನ್ ಹತ್ರ ಹೋಯಿ, ಸುಕ್ರಾ…ಸುಕ್ರಾ… ಒಂದ್ ಸುಳ್ಳ್ ಹೇಳ್ ಮರಯಾ ಅಂದ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಅಂವ ಬಿಡು ರೈಲ್ ಇದ್. ‘ವಾಟಿ ಅಂಡಿ ಒಳ್ಗೆ ಒಂಬತ್ ಆನಿ ಹೋಯ್ತಂಬ್ರ್; ಒಂಬತ್ತ್ ಆನಿ ದಾಟಿ ಹೋರ್ ಮೇಲ್ ಒಂದ್ ಮರಿ ಆನಿ ವಾಟಿಯಂಡಿಯೊಳ್ಗೆ ಹೋಪತಿಗೆ, ಅದ್ರ್ ಬಾಲ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಬಿತ್ತಂಬ್ರ್’. ಇಲ್ಲ್ ಸುಕ್ರನ ಸುಳ್ಳಿನ್ ಘಾಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ… ವಾಟಿ ಅಂಡಿಯೊಳ್ಗೆ ಆನಿ ಹೋಪುದಂಬುದೇ ಹಶೀ ಸುಳ್ಳ್. ಅಂತಾದ್ರಗೆ ಒಂಬತ್ತ್ ಆನಿ ಸೀದಾ ನುಗ್ಗಿ ಹೆರ್ಗ್ ಬಂದಾರ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದ್ ಶೆಣ್ಣ್ ಮರಿ ಆನಿದ್ ಬಾಲ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಬಿತ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಸುಕ್ರನ್ ಬಾಯ್ ಪಟಾಕಿ. ಅಲ್ಲ… ಮರಿ ಆನಿ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಬಿದ್ದಿತ್ ಅಂದಿರಾರು ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮರ್ರೆ… ಅದ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಅದ್ರ್ ಬಾಲ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಬೀಳುದಂದ್ರೆ… 🙂

ನಮ್ ಸುಕ್ರನ್ ಕಂಡೇ ಗುರು ಕಿರಣ್ “ಬಂಡಲ್ ಬಡಾಯಿ ಮಾದೇವ…” ಪದ್ಯ ಬರದ್ ಅಂದೇಳಿ ಕುಟ್ಟಿ ಯಾರತ್ರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಂಬ್ದ್ ಹಶೀ ಶುಂಠಿ 🙂
ಹೀಂಗಿಂದೇ ಹಳಿಕಾಲದ್ ಕತಿ ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ದ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಕೇಂಡ್, ಓದಿ… ನೆಗಾಡುವ

( ವಾಟಿ ಅಂಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇಪ್ಪರಿಗೆ – ವಾಟಿ ಅಂಡಿ==> ಒಲಿಯಗೆ ಬೆಂಕಿ ಉರ್ಸುಕೆ ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡು ಬೆದ್ರಿನ್ ಅಂಡಿ… ಕಬ್ಣದ್ ಅಂಡಿ ಅಂತ್ ಬೇಕಾರೂ ಅನ್ಕಣ್ಲಕ್ )