Posts Tagged ‘ಯಾರಿಗ್ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು’

ಯಾರತ್ರೇಳುದ್… ನನ್ನ್ ರಗ್ಳಿಯನ್ನು… ಪಣ್ಕು ಇಷ್ಟೇನೆ :-)

Posted: ಮೇ 21, 2013 in anaka, anakavaadu, ಅಣಕ, ಅಣಕವಾಡು, ಕನ್ನಡ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಣಕ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಣಕ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., kannada remix, kundaapra kannada, kundaapra kannada anaka, kundapra, kundapra kannada, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada anaka, kundapura kannada remix
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಒಂದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ್ ಪದ್ಯ…. ಹೀಂಗೇ ಸುಮ್ನೆ… ‘ಲೈಫು ಇಷ್ಟೇನೆ’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ಯಾರಿಗ್ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು’ ಧಾಟಿಯಗೆ 🙂

ಯಾರತ್ರೇಳುದ್… ನನ್ನ್ ರಗ್ಳಿಯನ್ನು
ನಾಗರಬೆತ್ತದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ… ಹೆದ್ರಿ ಸಾಯುದು

ನಮ್ ಶಾಲಿ ಮಾಷ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲಾ… ದೊಡ್ಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ವೆ
ಕೆಮಿ ಗೆಂಡಿ ತಿಪ್ಪಿ ನನ್ನ… ಹೈಲ್ ಮಾಡ್ರಲ್ದೇ
ಸ್ಟಾಪ್ ರೂಮಗಾರು ಹೊಡಿನಿ… ನನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕಂಡು
ಗಂಟಿ ಮೇಯ್ಸುದಾರು ಬೇಕೆ… ಶಾಲಿ ಸಾಯ್ಲಿಯತ್ಲೇ

ಯಾರತ್ರೇಳುದ್… ನನ್ನ್ ರಗ್ಳಿಯನ್ನ್
ಮಾಷ್ಟರದ್ ಕೋಲಿಗೆ… ಇಲ್ಯಾ ಲಗಾಮ್

ತುಂಬಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಓದ್ತಾ ಅಂತ್….. ಅನ್ಸ್ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು… ಬಾಲ ವಾಡಿಯಾಗೇ
ಸ್ಲೇಟ್-ಕಡ್ಡಿ ತೆಗ್ದಿಟ್ಕಂಡ್… ಕೋಪಿ ಮಗ್ಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ… ಚೂರು ತಪ್ಪಿಲ್ಯೇ

ಎಂತಕೆನೋ ನಮ್ಮ ಮಾಷ್ಟ್ರು… ಬಡ್ಗಿ ಹೊಡ್ದ್ ರಗ್ಳಿ ತೆಗ್ದೀರ್
ಹೆಣ್ಗಳ್ ಎದ್ರ್ ಮಾನ ತೆಗ್ದ್… ಕಿಮಿ ಗೆಂಡಿ ತಿಪ್ಪಿಬಿಟ್ರ್

ನಾನ್ ಈ ಶಾಲಿಗ್… ಇನ್ನ್ ಎಷ್ಟ್-ವರ್ಷ… ಮಣ್ಣ ಹೊರ್ಕೆನೋ
ಯಾಕ್ ನಂಗಿಂತಾ ಗೋಳು ಕೊಟ್ಟ್ ಕೊಲ್ತ್ರೋ… ಅರ್ಥ ಆತಿಲ್ಲ…

ಥೋ… ಯಾರತ್ರೇಳುದ್… ನನ್ನ್ ರಗ್ಳಿಯನ್ನು
ಎನ್ಸಾವೋ… ನನ್ ಬಡ್ಗಿ ಹೊಡ್ದೆ ಕೊಂದ್ಹಾಕ್ತ್ರ್-ಉ

ಶೀನ ಸಿಕ್ದ ಗ್ವಾಯ್-ಹಾಡ್ಯಲ್… ಶಾಲಿಗ್ ಹಾಂಟು ಹಾಕಿ ತಿರ್ಕಂಡ್… ಗ್ವಾಯ್-ಹಣ್ಣ ತಿಂತ್
ಕಲ್ ಹೊಡುದ್ರಲ್ ಇಬ್ರೂ ಮುಂದ್…ತಿಂತಾ ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ… ಬೀಜ-ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ್
ಚಡ್ಡಿ ಕಿಸ್ಯಲ್ ತುಂಬತಾ ಹೋದೆ… ಒಟ್ಟಿಯಾಯಿ ಹರದು ಹೋಯ್ತು
ಗಂಟಿ ಹಿಂಡಲ್ ಹೆಂಗರು ಒಂದ್, ಬಳ್ಳಿ ಹರ್ಕಂಡ್ ತಪ್ಸ್ಕ ಹೋಯ್ತು
ಬಿಸ್ಲು ನೆತ್ತಿಗ್ ಬಪ್ಕೂ… ಸಾಕ್ ಆಯಿ… ಕೂಕಂತ್ ಇಬ್ರೂ
ಹೀಂಗೇ ಎಷ್ಟ್ ದಿವ್ಸಾ… ಶಾಲಿ ತಪ್ಸಿಕಂಡು… ಬಳ್ಕಂಡ್ ತಿರ್ಗ್ಲಕ್ಕು

ಶಾಲಿಗ್ ಹೊಪವಾ ಕಂಡರೆ… ಶಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತ್
ಮನಿಗ್ಹೋಪ ಮಕ್ಳ ಒಟ್ಟಿಗ್… ಸೇರ್ಕಂತ್ ಇಬ್ರೂ…

ಶಾಲಿ ರಜಿಯಿದ್ದಲ್ ಮೊನ್ನೆ… ಗಂಟಿ ಮೆಯ್ಸಕಂತಾ ನಾನು… ಗ್ವಾಯ್-ಹಾಡಿಗ್ ಹೋದ್ನೆ
ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೇ ಬಂದಿತ್ಮರ್ರೆ… ಹಚಾ ಅಂದ್ ಹೊಡ್ದೆ ಕಲ್ಲ್… ಆದರೂ ಬೆನ್ನಾರ್-ಬಂತ್
ಅರ್ಧ ಗಂಟಿ ಆಯ್ತು ಇರ್ಕ್… ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ಕಲ್ಲಿನಗೆ
ಕಡೀಕ್ ಎಂತ ಆಯ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ… ನಿಮ್ಗ್ ಏನಾರೂ ಗೊತ್ತಾ ಮರ್ರೆ
ನಾಯಿಗೆ ನಾನ್ ಮೂರೋನಾಕೋ ಕಲ್ಲಗ್ ಒಟ್-ಮಾಡಿ ಹೊಡ್ಡಿದೆ
ಗುರಿಹಿಡ್ದ್ ಹೊಡದ್ದಕ್ಕ್ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಮಡ್ಚ್-ಕಂಡ್ ಓಡಿ ಹೋಯ್ತ್ ಮರ್ರೆ.

ಯಾರತ್ರೇಳುದ್… ನಾನ್ ನಾಯಿ ಬೇರ್ಸದ್ದ್…
ನಂಗ್ ಶಾಲಿ ಇಲ್ದೀರೆ… ಮಾಡುದ್ ಬರೀ ಇಂತಾದ್ದೆ

________________________________________________________
ಮೂಲ ಹಾಡ್ : ಲೈಫು ಇಷ್ಟೇನೆ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ಯಾರಿಗ್ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು’
ಕೃಪೆ:http://www.kannada-lyrics.in/
Yaarig Helona Namma Problem-u
Hudugara Novige Illa Mulaamu
Hale Girl-friends-igella Dodda Salaamu
Kiviyalli Neevitta Hoove Kaayammu
Elle Idroonu Neev Henge Idroonu
Bathroomnal-aadru Haadri Namma Poem-u
Maaji Hudugira Life-e Thumba Aaraam-u…
Yaarig Helona Namma Problem-u
Hudugara Novige Illa Mulaamu….

Thumba Sanna Huduga Antha Andkondidde Naanu.. Elne Class-alli..
Gejje Sound-u Maadkondu Kunto Bille Aadtha-bandlu Hesru Vaishali..
Yaako Yeno Namma Devru Batthi Idod Kalt-bittavne
Hudugi Edru Maathaad-dange Naalige Mele Kuntkondavne
Naanu Vaishalige Love You Antha Helok-aaglilla..
Aake Nanagintha Ondu Footu Etra Beldu-bitlalla..
Yaarig Helona Namma Height-u Problem-u
Vaishali Nee Yaake Kudide Complan-u…

Sheela Siklu PUC-li.. Khaara Kammi Haakisikondu Paani Puri Thindvi..
Kinetic-inalli Ibru Obre Kuntha Haage Kunthu Odaadkondu Idvi..
Sankey Tank-al Avala Jothe Eejaadida Kanasu Bitthu..
MidNight-ali Mysore Road-u Nammibranna Nodtha Itthu..
Love-u Netthige Eri Naanu Marthe College-u Metlu..
Aadre Ond Divsa Sheela Seedha Bandu Raakhi Katbitlu..
Yaarig Helona – Ellargu Same-u Problem-u
Henmaklige Anna Aagi Bitkonde Rum-mu..

Degree Maadovaaga Omme Bus-u Paasigantha Naanu Queue-nalli Hode..
Nanna Hindhe Nintolige Tuti Pakka Machche Itthu.. Hesaru Helalaare..
Ardha Second Saaku Nange.. Beelodakke Love-i-nalli..
Aamel-eno Aaythu Antha Nimge Naanu Henge Hel-li..
Avalige Naanu Noora Ondne Boyfriend Aagidde Kanri..
Century Hod-davl Munde Naanu Bachcha Aagode Kanri..

Yaarig Helona Namma Next-u Problem-u..
Nanna Flash-Back-e Ondu.. Chooyingu Gum-mu….