Posts Tagged ‘ಆಟ’


ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರಿ? ಊರಗ್ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತ್ ಮಳಿ ಬಂದಿತಂಬ್ರಲೆ… ನಿಮ್ದ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣತ್ ಅಲ್ದಾ? ಹ್ಯಾಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯಾ? ಪೆರ್ಡೂರ್, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದರದ್ ತಿರ್ಗಾಟ ಶುರು ಆಯಿರ್ಕ್ ಅಲ್ದಾ?

 ಆಟ ಗೀಟ ಕಾಂಬ್ಕ್ ಹೋಯಿಲ್ಲ್ಯಾ? ಈಗೀಗ ಆಟ ಕಾಂಬ್ಕ್ ಹೋಪ್ಕೇ ಮನ್ಸ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಪ. ಎಲ್ಲಾ ಪಿಚ್ಚರಿದೇ ಕತಿ ಮಾಡುದಾರೆ ಆಟ ಎಂತಕ್ ಕಾಣ್ಕ್ ರಾತ್ರಿಡೀ ನಿದ್ರಿ ಬಿಟ್ಕ್ಂಡ್. ಪಿಚ್ಚರೇ ಕಾಣ್ಲಕ್. ಆರೂ ಒಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಬಂದಲ್ಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಳದರೂ ಹೆಚ್ಚ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಆಡಿರ್. ನಾನೂ ಒಂಡೆರ್ಡ್ ಆಟ ಕಂಡಿನೆ. ಮ್ಯಾಳದರ್ ಹೇಳುದ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಆಡ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಜನ ಬತ್ರೆ. ಹಳ್ತೆಲ್ಲಾ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಯಾಡ. ಜನ ಬರ್ದಿರೆ ನಾವ್ ಮ್ಯಾಳ ನೆಡ್ಸುದಾರೂ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಂದೇಳಿ. ಅವ್ರ್ ಹೇಳುದ್ರಗೂ ಸತ್ಯ ಇಲ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆರೂ ಇದ್ ಕತಿ ಹ್ಯಾಂಗಾಯ್ತ್ ಗೊತ್ತಾ, ೨೦-೨೦ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಬುಕೆ ಯಾರೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳ್ದಾಂಗ್ ಆಯ್ತ್. ಇದ್ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂಗಂದೇಳಿ ತೀರಾ ಸುಳ್ಳ್ ಅಂದೇಳಿಯೂ ಹೇಳುಕಾತಿಲ್ಲೆ. ಈಗ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗಾರೆ ನಾನೆ ಕಂಡಾಂಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಆಡದಾಗ್ಳಿಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಡ್ರೂ ಜನ ಭರ್ತಿಯಾದ್ದ್ ನಾನೇ ಕಂಡಿದೆ. ಆರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಬಂದಾಂಗೆ ಊರಗ್ ಜನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕ್ ಬತ್ರಾ? ಯಾಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ… ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೇ ಹತ್ತ್ ಪ್ರಸಂಗ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್, ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕರ್ಚ್ ಮಾಡು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ್, ಒಳ್ಳೋಳ್ಳೇ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಹೊಡಿ ಹಾರ್ಸರೆ  ಎರ್ಡ್ ದಿನ ಬರ್ದಿರೂ ಕಡಿಗೆ ಆಟ ಕಂಡರ್ ಮಾತಾಡತ್ ಕೇಂಡ್ ಆರೂ ಕಾಂಬ ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಬಂದೇ ಬತ್ರೆ. ಜನ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ.. ಒಟ್ಟಾರ್ ಮೇಲ್ ಆಟ ರೈಸ್ಕ್.. ಆರೆ ಇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲ್ಸ. ಈಗ ಮ್ಯಾಳದರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗಂದ್ರೆ… ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಳೀಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲ… ಒಟ್ಟಾರ್ ಮೇಲ್ ಅವ್ರ್ ಪೆಟ್ಗಿ ತುಂಬುಕ್ ಸುಲ್ಭದ್ ದಾರಿ ಆರ್ ಸಾಕ್. ಇದ್ ಹೀಂಗೆ ಮುಂದ್ ಹೋರೆ.. ಇನ್ನ್ ಮೇಲೆ ಆಟದಗೆ ನೀವ್ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕಾಂಬ್ ದಿನವೂ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತ್…

 ನಂಗೆ ಸಣ್ಣಕಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನ್ ಆಟ ಕಾಂಬ್ ಗಿರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಟ ಹೆಚ್ಚ್ ಕಾಂಬುಕೆ ಶುರು ಮಾಡದ್ದ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ. ಊರಗಿದ್ದಾಗ್ಳಿಕೆ ವರ್ಷಕ್ ಒಂದ್ ತಪ್ರೆ ಎರ್ಡ್ ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಳದ ಆಟ. ಅದೂ ಚಕ್ರಮೈದಾನದಗೆ ಆರೆ ಮಾತ್ರ. ಆಗ ಹೆಚ್ಚ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳದ ಆಟ ಕಂಡದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚ್. ನಂಗ್ ನೆನ್ಪ್ ಇಪ್ಪಾಂಗೆ ಮೇಘ ಮಯೂರಿ, ಶೃಂಗ ಸಾರಂಗ, ಧರ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ…ಶಿರ್ಸಿ ಮ್ಯಾಳದರದ್ದ್ ಭಾಗ್ಯ ಭಾರತಿ… ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರ್ ಆಟ ಕಂಡಿದೆ. ಅದ್ರಗೂ ಮೇಘ ಮಯೂರಿ ಮತ್ತ್ ಭಾಗ್ಯ ಭಾರತಿ ಆಗ್ಳಿಕೆ ಭಾರಿ ರೈಸಿತ್… ಮೇಘ ಮಯೂರಿ ಕತಿಯಗೆ ಬಪ್ಪ್ ಕೃಷಿಕ ಕಾಳನ ಕತಿಯೇ ಕಡಿಗೆ ‘ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ’ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಂದ್ ಭಾರಿ ಹೆಸ್ರ್ ಮಾಡಿತ್. ಆ ಕಾಳನ ಕತಿ ಸುಮಾರ್ ಮೊದ್ಲ್ ನನ್ ಬ್ಲಾಗಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೆ… ಹೀಂಗೆ ವರ್ಷಕ್ ಒಂದೋ ಎರ್ಡ್ ಟೆಂಟಿನಾಟ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತ್ ಹರ್ಕಿ ಬಯಲಾಟ. ಮನಿ ಬುಡ್ದಲ್ಲೇ ಆಟ ಆರೆ ಆಟಕ್ ಹೋಪ್ದ್ ಅಂದೇಳಿ ಬೇಗ್ ಬೇಗ್ ಉಂಡಾಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ್ಕಿಂತ ಮುಂದ್ ಹೋಯಿ ಕೂಕಂಡ್, ಕ್ವಾಡಂಗಿ, ಬಾಲಗೋಪಾಲ, ಶ್ರೀವೇಷ(ಇದ್ ಶ್ತ್ರೀವೇಷ ಆರೂ ಯಾರೂ ಹಾಂಗ್ ಹೇಳತ್ ಇಲ್ಲಿವರಿಗೂ ನಾನ್ ಕೇಣಲ್ಲಪ್ಪ) ಎಲ್ಲ ಕಂಡ್ ಇನ್ನೇನ್ ಒಡ್ಡೋಲ್ಗ ಶುರು ಆಪಲ್ಲೊರಿಗೆ ಒಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಆಟ ಕಂಡಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಟದ ಗರದಗೆ ಸುತ್ತ್ ಹೊಡುಕ್ ಹೋರೆ, ಆಟದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಿಸಿಯೊಳ್ಗೆ ಇಟ್ಕಂಡ್ ಚಿಲ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಲಿ ಆಪಲ್ಲೊರಿಗೆ ಮತ್ತ್ ಆಟದ ಬದಿಗೆ ಮುಖ ಹಾಕಿ ಕಾಂಬರ್ಯಾರ್? ಅದೆಲ್ಲಾ ಆಪಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೂ ಕಣ್ಣ್ ಕೂರ್‌ತಿರತ್ತ್… ಆಟಕ್ಕ್ ಹೋಯ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಕೋ ಅಂದೇಳಿ ಮನ್ಯರ್ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ದಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ರಿ ಬಂತ್ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾರ್ಕೂಡ್ಲೇ ಹಗೂರ ಎದ್ದ್ ಆಡುಕೆ ಹೋದ್ದಲ್ದಾ? ಕಣ್ನ್ ಕೂರ್ದೇ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋತ್ತ್. ಮನಿಗ್ ಹೋಯ್ ಮಲ್ಕಂಡ್ರೂ ಆಯ್ತ್. ಇಲ್ದಿರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾರೂ ಒಂದ್ ಮುಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕಂದ್ ಬಿದ್ಕಂಡ್ರೂ ಆಯ್ತ್. ಮತ್ತ್ ಆಟ ಕಾಣ್ಕಿದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸನ ವೇಷ ಬರ್ಕ್. ಅದ್ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೂ ಬೆಳ್ಗಿನ ಜಾಮ ಆಯಿರತ್ತ್. ಹಾಂಗಾಯಿ. ಅದನ್ನ್ ಒಂದ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ್ ಆಟ ಮುಗ್ದಾಂಗೆ… ಆಟದ ಗರದಗೆ ರಾತ್ರಿಡೀ ನಿದ್ರಿ ಮಾಡ್ರೂ.. ಆಟದ ನಿದ್ರಿ ಅಂದೇಳಿ ಮಾರ್ನೆ ದಿನ ಶಾಲಿಗ್ ಹಾಂಟ್ ಬೇರೆ… ಆರೂ ಆಗ ಆಟಕ್ ಹೋಯಿ ಬಪ್ದಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಕೆ ಒಂದ್ ಹಬ್ಬಕ್ ಹೊಯಿ ಬಂದಷ್ಟೇ ಖುಶಿ… ಈಗ ಆಗ್ಳಿಕಿನ ನಮನಿ ಆಟವೂ ಇಲ್ಲ… ಇದ್ರೂ ಆ ಖುಷಿ ಖಂದಿತ ಬತ್ತಿಲ್ಲ… ಹಳ್ತ್ ಹೋಯಿ ಹೊಸ್ತ್ ಬಂದಾಂಗೆ… ಎಲ್ಲ ಬದ್ಲಾಯ್ಕೇ ಅಲ್ದಾ? ನಾಳಿಗೆ ಇದೂ ಹಳ್ತಾಯಿ ಮತ್ತ್ ಹೊಸ್ತ್ ಬರ್ಕೇ ಅಲ್ದಾ …. ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಆಟದ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ… ಮಂಗಳ ಹಾಡ್ತೆ.

 


ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಮಳ್ಗಾಲದ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಶುರುವಾತ್ತಷ್ಟೇ. ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ಲಾಯಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳದರ್ ಬಂದ್ ಒಂದ್ ನಾಕ್ ಆಟ ಆಡಿ ವಾಪಾಸ್ ಹೋಯಾಯತಾ ಕಾಣತ್. ಇನ್ನ್ ಪೆರ್ಡೂರರ್ ಬಪ್ಪುದ್ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಯಾವ್ ಆಟ ಇಪ್ಪ್ ಸುದ್ದಿ ಕಾಂತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಪೆರ್ಡೂರರದ್ ನಾಕ್ ಆಟ ಕಾಣ್ಕಮಗಿತ್ತ್. ಧಾರೇಶ್ವರರದ್ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಪದ್ಯ ಕೇಣ್ಕಮಗಿತ್ತ್. ಅವ್ರ್ ಆಟ ಯಾವತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಮಾ ಅಂಜಾದಿಲ್ಲ. ಆರೆ ೧೭ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಆಗಷ್ಟ್ ೧ನೇ ತಾರೀಕಿನವರಿಗೆ ಅವ್ರ್ ತಿರ್ಗಾಟ ಇರ್ಕಾ ಕಾಣತ್.

 ಸುದ್ದಿ ಎಂತ ಕೇಂಡ್ರೆ ಕಳ್ದ್ ವರ್ಷ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ರಮೇಶ ಭಂಡಾರ್ರ್ ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ರಂಬ್ರ. ನೀವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ ರಮೆಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಟ ಒಂದ್ನಮನಿ ಚಪ್ಪಿ ಅಲ್ದೆ. ಜಲವಳ್ಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಪೆರ್ಡೂರಗೆ ಇಪ್ಪ್ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಂತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೂ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದಾಸ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಮತ್ತೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮ್ಯಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿರಂಬ್ರ್. ಹಾಂಗಾಯ್ ಅವ್ರದ್ ಒಂದೆರ್ಡ್ ರಿಮೇಕ್ ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್!! ತೆಲುಗಂಗೆ ಹಿಟ್ ಆದ ಪಿಚ್ಚರ್ ಅರುಂಧತಿ ಕತಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಭಾಗ-2 ಅಂದೇಳಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ದಿರಂಬ್ರ್. ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ್ತ್ ಆಟ ಅಂದೇಳಿ ಕಂಡರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತ್ರಪ. ಉಡುಪಿಯಗೆ ಗೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಗೆ ದಾಖಲೆ ಅಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ್ ಕರಾವಳಿ ವಾಣಿ ಉದಯವಾಣಿಯಗೆ ಕಂಡಿದ್ನಪ. ಎಂತ ದಾಖಲೆ ಕಾಂಬ… ಇಲ್ಲೇ ಬತ್ರಲೆ ಆಗ್ಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಾತ್. ಅಲ್ದಾ? 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೌಷ ಆ ಆಟ ಇರ್ಕಾ ಕಾಣತ್. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ದ್ ವರ್ಷದ ತಿರ್ಗಾಟದ ಪ್ರಸಂಗ ‘ವಂಶವಲ್ಲರಿ’ ಆಡ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರದ್ ಪದ್ಯ ಅಂಬ್ರ್. ಕತಿ ಬರದ್ದ್ ನಮ್ಮ್ ನೀಲ್ಕೋಡ್ ಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಬ್ರ. ಸುರಿಗೆ ಅದೇ ಆಟ ಇತ್ತ್. ಎಂತಾರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹತ್ತ್ ದಿನ ಹೋರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಯ್ಯಲ್ದಾ? ಆಟದ್ ಸುದ್ದಿ ಮಂತ್ತೆಂತಾರೂ ಸಿಕ್ರೆ ನಿಮ್ಗ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೆ. ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ಆಟಕ್ ತಪ್ಸೂಕಾಗ. ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕ್. ಹಂಗಾರೆ ಆಟದ ಗರ್ನಗೆ ಸಿಕ್ವಾ ಅಕಾ?

ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುಕೆ ಹೊರಟ್ ಸೂರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಟದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ತ್ ಮಾರಾಯ್ರೆ… ನಮ್ಮ ಊರಿನರ್ ಓಬ್ರ್ ಆರ್ಕುಟಗೆ ಈ ಆಟದ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ರ್ .ನಾಡ್ದ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ 12ನೇ ತಾರೀಕ್ , ಇಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ಲಗೆ ಒಂದ್ ಆಟ ಇತ್ತಂಬ್ರ್ ಮಾರಾಯ್ರೆ… ನೆಟ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ವಾದಿರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಇತ್ತೆಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಡ ಆಟ. ಗುಂಡ್ಮಿ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದರದ್ದ್ ಅಂಬ್ರ್ ಆಟ.  ಪ್ರಸಂಗ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂಬ್ರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗೆ ಆಟ ಶುರ್ರುವಾತ್ತ್ .  ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ದೆ ಬರ್ಕ್ ಅನ್ದೇಳಿ ನಂದ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕಿ


ಮಳಿ ಬರ್ಲಿ ಬಾರ್ದೆ ಇರ್ಲಿ. ಮಳ್ಗಾಲ ಅಂತೂ ಶುರುವಾಯಿತ್. ಹಾಂಗೇ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಮಳ್ಗಾಲದ ಆಟ ಸತೇ ಶುರುವಾಯ್ತ್. ಕಳ್ದ್ ವಾರವೇ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳ್ದರದ್ ಆಟ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೆ ಶುರುವಾಯಿ ಆಯ್ತ್. ಇನ್ನೇನ್ ಮುಂದಿನ್ ತಿಂಗ್ಳ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮ್ಯಾಳ್ದರೂ ಸತೇ ಬತ್ರಾ ಕಾಣತ್. ಅವ್ರ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ನಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿ ಬಿಡುದೇ ಕೆಲ್ಸ. ಕಳ್ದ್ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದೆರ್ದ್ ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ಕ್ ಅಮಗಿತ್ತ್.

ಅದಿರ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದರದ್ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಈ ವಾರ ಇತ್ತ್. ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಗಳ್ಗಿ ಹೋಯ್ ಬಪ್ಪ ಅಂದ್ಕಂಡಿದೆ. ನಿವ್ಯಾರಾರೂ ಹೋಪರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ್ ಅನ್ಕೂಲ ಆಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದಿದೆ…

 ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ (ಜೂನ್ ೨೪ ಬುಧವಾರ) ರಾತ್ರಿ ೧೦:೩೦ಗೆ ಅಪ್ಪ ಭಟ್ಟ >< ತಿಪ್ಪ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರ್ ಆಯಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೀತಾರಾಂ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ರಂಬ್ರ್. ಹಳ್ಳಾಡಿ, ಕ್ಯಾದಗಿ, ಸೀತಾರಾಂ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂದೇಳಿ ಒಟ್ಟ್ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಹಾಸಿಗಾರ್ರದ್ ಬೆಳ್ಗಿನ ಜಾಮದವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತಂಬ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಹೇರಂಜಾಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಯ್ಯರದ್ ಭಾಗ್ವತಿಕೆ. ಅಲ್ದೇ ಅಪ್ಪ ಭಟ್ಟ><ತಿಪ್ಪ ಭಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ್ ಜುಗಲ್‌ಬಂಧಿ ಇತ್ತಂಬ್ರ್. ನಾಳಿಗೆ ನಿದ್ರಿ ಬಿಡ್ಲಕ್ ಅಮಗಿದ್ರೆ ಹೋಯಿ ಬನಿ

 ಮತ್ತೊಂದ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ನಾಡ್ದ್ ಶನಿವಾರ ೨೭ನೇ ತಾರೀಕ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತೂವರಿಗೆ ಇತ್ತ್. ಅದೂ ಸೈತ ರವಿಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೇ ಇಪ್ಪುದ್. ರಮೇಶ್ ಬೇಗಾರ್ ಅವ್ರದ್ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂಬ್ರ್. ಪ್ರಸಂಗ ಎಂತ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ? ಪಾಪಣ್ಣ ವಿಜಯ-ಗುಣಸುಂದರಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ. ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯರದ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಅಂಬ್ರ್. ಯಾಜಿಯವ್ರದ್ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ ಅಂಬ್ರ್, ಕಣ್ಣಿಮನೆಯರದ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಶಶಿಕಾಂತ ಶೆಟ್ರದ್ ಗುಣಸುಂದರಿ, ಯಲಗುಪ್ಪ ವಿಷಯೆ, ಹುಡುಗೋಡು ದುರ್ಮುಖ…ಹೀಂಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಆಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣತ್ತಪ್ಪ. ನಾನ್ ಹೋಯ್ಕಂದೇಳಿ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಬಪ್ಪುಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಆತ್ತಾ ಕಾಣಿ…


ಹಳ್ಳಾಡಿ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ಕೇಣ್ದಿದ್ದರ್ ಯಾರಿದ್ರ್ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ. ಸುಮಾರ್ ನಲ್‌ವತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆಗಾಡ್ಸದರ್… ಕಮಲಶಿಲೆ, ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ, ಮಂದರ್ತಿ, ಮೂಲ್ಕಿ, ಕುಂಬಳೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಪೆರ್ಡೂರು ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರ್ ಮ್ಯಾಳದಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ರೈಸ್‌ದರ್…ಬಾಹುಕ, ಪಾಪಣ್ಣ, ಕೈರವ, ಕಾಶೀಮಾಣಿ, ಬಲರಾಮನ ದೂತ, ಕಂದರ, ವಿಜಯ, ಮಂಥರೆ, ದಾರುಕ, ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ…ಹೀಂಗೆ ನಮ್ ನಮನಿ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಹೆಸ್ರ್ ಮಾಡ್ದರ್ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರು. ಅವ್ರ್ ಕಲಾಸೇವೆ ಕಂಡ್ ಕುಶಿಪಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಮಾಡಿರಂಬ್ರ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಭಿಯಾನದ ವಿ.ಆರ್.ಹೆಗಡೆಯರ್ ಮುಂದ್ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಲಾಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯ್ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್.

 

ನಾಳೆ( ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, ಶನಿವಾರ) ರಾತ್ರಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಕಂಡಿರ್. ಬರೀ ಸಮಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದೇ. ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಬೇರೆ ಇತ್ತ್. ಪ್ರಸಂಗ ಎಂತ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ?

 

ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ  – ಶ್ವೇತ ಕುಮಾರನ ಪ್ರೇತ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ

 

ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ರದ್ ಕಾಶೀಮಾಣಿ, ಯಕ್ಷರಂಗದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೀತಾರಾಂ ಕುಮಾರ್ – ಶ್ವೇತ ಕುಮಾರನ ಪ್ರೇತ, ಹೊಸಂಗಡಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ರದ್ ರಕ್ತಜಂಘ , ಹೆರಂಜಾಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಯ್ಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾವುಡ್ರ ಭಾಗವತಿಕೆ, ಕೋಟ ಶಿವಾನಂದರ ಚೆಂಡೆ…. ಆಟ ರೈಸುಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ್ ಎಂತ ಬೇಕ್ ಹೇಳಿ… ಹಂಗಾರೆ ನಾಳೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದ್ರ್ ಸಿಕ್ವಾ ಆಗ್ದಾ..?


ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ ಮತ್ತೆ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ವೀರ ವೃಷಸೇನ, ನಾಗಶ್ರೀ ಆಡಿದ್ರ್. ಕಾಂಬುಕೆ ನಾನೂ ಹೋಯಿದ್ದೆ. ಹೋದನಿಗೆ ಮತ್ತೆರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಟದ್ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ತ್. ಅದನ್ನ್ ನಿಮ್ಗ್ ಹೇಳ್ವ ಅಂದೇಳಿ…

ಇತ್ತಿತ್ಲಾಯಿ ಹೊಸ ಆಟ ಆಡ್ರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಜನವೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಮ್ಯಾಳ್ದರ್ ಒಬ್ರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ್. ಹಾಂಗಾಯ್ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಳ್ದರೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಹೆಚ್ಚ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಆಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್. ಇದಾದ್ರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡುವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.

 

ಸಪ್ಟಂಬರ್ 26ನೇ ತಾರೀಕ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತೂವರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳದವ್ರ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಮೊದಲ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಿ ಶ್ರೀ ಸೂರಾಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ ಆಡ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಇದನ್ನ್ ಬರ್ದದ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್.

ಆವತ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ- ರಾತ್ರಿ ಬೆಳ್ಗಾಪದ್ರೊಳ್ಗೆ ಒಟ್ಟ್ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚ್ ವೇಷ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ ಬತ್ತ್ ಅಂಬ್ರ್. ಅದೂ ಅಲ್ದೇ ಅಣಿ ಕಟ್ಟುವರಿಂದ ಅಣಿಕಟ್ಕಂಡ್ ಕುಣ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಭೂತಕೋಲದ ಬಾರಿ ಇತ್ತಂಬ್ರ್. ಅಣಿವೇಷದಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ, ಬೊಬ್ಬರ್ಯ, ವೀರಭದ್ರ, ಕಲ್ಲುಕುಟಿಕ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಾಳಿ, ಕಾಳಭೈರವ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಬತ್ರಂಬ್ರ್.

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಹಾತ್ಮೆ ಕತಿಯೊಳ್ಗೇ ಎಂತೆಲ್ಲಾ ಇತ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ

ಕೃಷಿಕ ಕಾಳ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಹ್ಯಾಂಗಾದ್?

ಮೂರ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಭೂಲೋಕಕ್ ತಂದದ್ ಯಾರ್?

            ಸೂರಾಲಿಗೆ ಕ್ರೋಧಾಸುರ, ಮದಾಸುರ, ಸೂರಕ ಸೂರಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ ಯಾಕೆ?

ನೀಲಾಂಬರಿನ ಮದಿ ಆದ್ದ್ ಯಾರ್?

ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಭಂಟ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಹ್ಯಾಂಗೆ?

ವೀರಭದ್ರ, ಪದೆಮಠ, ಸುರಾಲು ಜೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ?

ರಾಜೇಂದ್ರ ತೋಳಾರ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ್ನ್ ಕೊಂದದ್ದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ?

ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂದದವ್ರ್ ಸೂರಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್?

ಮೊಗವೀರ ಪೇಟೆ ಆದ್ದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ?

ಸೂರಾಲನ್ ಹಾಳ್ ಮಾಡುಕ್ ಬಂದ ಸೂರಕನ್ನ್ ಕೊಂದದ್ದು ಯಾರ್?

ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಜನ ಸ್ತ್ರೀವೇಷದರಿಂದ ಸೂರಾಲನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವ ನೃತ್ಯ

 

ಹೀಂಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಬ್ರ್.

 

ಮಾರ್‌ನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ 27ನೇ ತಾರೀಕ್ ಶನಿವಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಇತ್ತ್. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳ್ದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸ್ರ್‌ವಾ ಸಿ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇದ್ರ್. ಪ್ರಸಂಗ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ- ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ- ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ

 

ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ?

ಚಿಟ್ಟಾಣಿ , ಕೊಂಡದಕುಳಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ, ಹಡಿನಬಾಳ, ತೋಟಿಮನೆ, ಚಪ್ಪರಮನೆ, ಕೊಳಗಿ

 

ಯಾರ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನಿಗೆ ಯಾರದ್ ರಾವಣ ಅಂದೇಳಿ ಆವತ್ ಆಟದಗೇ ಬಂದ್ ಕಾಣ್ಕ್ ಅಂಬ್ರ್.

 

ಇವತ್ತೇ ಗುರ್ತ್ ಹಾಂಯ್ಕಣಿ. ಆವತ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಇದ್ರೆ ತಪ್‌ದೇ ಆಟಕ್ ಬನಿ. ನಾ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೂ ಬಂದಿರ್ತನಲೆ.

 


ಪೆರ್ಡೂರ್ನವ್ರದ್ ಈ ಸರ್ತಿದ್ ಎರ್ಡನೇ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ತಿರ್ಗಾಟ್ದಗೆ ಇನ್ನೊನ್ದ್ 4 ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಇತ್ತ್. ಯಾರಾರು ಕಾಂಬರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಅನ್ಕೂಲ ಆಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಆಟದ್ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ

 

27 ಆಗಸ್ಟ್ (ಇವತ್ತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ) – ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ

29 ಆಗಸ್ಟ್ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ- ಮಾಯಾಬಜಾರ್

30 ನಾಗವಲ್ಲಿ

31 ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಚಂದ್ರಾವಳಿ ವಿಲಾಸ ( ಭಾಗವತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ)

 

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತೂ ಹೋಯ್ಕಮಗಿತ್ತ್. ನೀವ್ ಏಗ್ಳಿಕೆ ಬತ್ರಿ ಹೇಳಿ?

 


14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಾಂಯ್ಕಾಲ ದಿನ ಕೇಂಡರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ ಮಳಿ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿಗ್ ಹೋಪ್ ಗಡ್ಬಿಡಿಯಗೆ ಇದ್ರಲ್ದಾ, ಅದ್ಕೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರಾ ಜಾಮ್. ಆರೂ ಆಟದ್ ಗಿರ ಎಲ್ಲ್ ಹೊತ್ತ್ ಹೇಳಿ? ಅಂತೂ ಆಟೋ ಹತ್ಕಂಡ್ ಹೊರ್‌ಟೆ. ಹತ್ ನಿಮ್‌ಷದ್ ದಾರಿಗೆ ಒಂದ್ ಗಂಟಿ ಆಯ್ತ್ ಹೋಯಿ ಮುಟ್ಟುವತಿಗೆ 11 ಗಂಟೆ. ಆಟ ಶುರುವಾಯಿತ್ತಷ್ಟೆ. ಆರೆ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ರೈಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್. ಅಂತಾ ಮಳೇಗ್ ಸತೆ ಅಷ್ಟ್ ಜನ ಸೇರದ್ದ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆಟದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗ್ ಅನ್ಸದ್…ಒಂತರಾ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿನೆ…ಅದನ್ನ ನನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನಸಿನ ಮರ್ಮರದಗೆ ಹಾಕಿದೆ…. ಒಂದ್ಸಲ್ ಕಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತ್ ಹೇಳಿ….

 

ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಸಿಡಿಲು, ಕಾರ್ಕಳ ಗುಡುಗು, ತೊಂಬಟ್ಟು-ಕೊಳಲಿ ಮಿಂಚು

http://vijaykannantha.wordpress.com/2008/08/18/


ನಾಡ್ದ್ ಆಗಷ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕ್ ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೆ ಒಂದ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಇತ್ತ್ ಗೊತ್ತಿತಾ? ಆವತ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮತ್ತ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳದರ್ ಒಟ್ಟಾಯಿ ಕೂಡಾಟ ಆಡ್ತ್ರ್. ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಥಾ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ? ಕೂಡಾಟ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇರ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಎಣ್ಸ್‌ತಿದ್ರ್ಯಲ್ದಾ? ನೀವ್ ಎಣ್ಸ್‌ಕಂಡದ್ ಸಮ. ಸುಧನ್ವ ಕಾಳಗ-ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ-ಕುಶಲವ ಆಡ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಧಾರೇಶ್ವರ್-ಹೆರಂಜಾಲು-ಮಯ್ಯ-ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ..ಹೀಂಗೆ ಓಟ್ಟ್ 5 ಜನ ಭಾಗ್ವತ್ರ್ ಪದ. ಯಕ್ಷರಂಗದ ಸಿಡಿಲಮರಿ ಅಂದೇಳಿ ಹೆಸ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ – ಸುಧನ್ವ, ನೀಲ್ಕೊಡ್ ಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ – ಪ್ರಭಾವತಿ, ಯಾಜಿ – ಭೀಷ್ಮ, ಶೆಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬೆ, ಆರ್ಗೋಡ್ ಮೋಹನದಾಸ್ ಶೆಣೈ-ರಾಮ, ಉಪ್ಪುಂದ – ಶತ್ರುಘ್ನ, ಕೊಳಲಿ – ಲವ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರಿ-ಕುಶ..ಹೀಂಗೆ ಒಟ್ಟ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾಂಬರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಚಪ್ಪರ್ಸ್‌ಕಂಡ್ ಕಾಂಬಂತ ಆಟ. ಇವ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಥಂಡಿಮನೆ, ವಿದ್ಯಾಧರ ಜಲವಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ಗುಡಿಗಾರ್ ಇವ್ರದ್ ಸತೇ ವಿಶೇಷ ವೇಷ ಇತ್ತಂಬ್ರ್. ಹಂಗಾರೆ 14 ನೇ ತಾರಿಕ್ ರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ವ ಅಕಾ?

 


ನಾಗವೇಣಿ ಒಳ್ಗ್ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ…

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಾಗ್ವೇಣಿ..ನಾಗ್ವೇಣಿ ಅಂದೇಳಿ ಮೂರೊತ್ತೂ ಇದೇ ಆಯ್ತ್. ಇಗಾ ಇಲ್ಲ್ ಬಾ…ಇದನ್ನ್

ಕೊಚ್ಚ್…ಇದನ್ನ್ ಆ ಗಂಟಿಗ್ ಹಾಕ್. ಇದನ್ನ್ ಕಡಿ ಇದನ್ನ್ ಆ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕ್. ನಂಗೆ ಮಾಡುಕೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಯಾ? ಹೀಂಗ್ ಬೆಳದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕು ಪಾಲ್…ಪಾಪ ಆ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿಗಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕಂಡಾರು ತಿಂತಿದ್ರೆಲೆ.

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್..ಭಾಗ್ವತ್ರೇ…ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ…? ಈಗ ಯಾರಿಗಾರೂ ಮಧ್ಯ ಬಾಯ್ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ ತೆಗುಕ್

ಎಡ್ವಾ?

ಅಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳದ್ದೆಂತ…. ಕೊಚ್ಚಿ ದೆನಿಗ್ ಹಾಕು ಪಾಲ್…ಆ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿಗಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ರೆ

ಅಂದ್ಯ? ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ್ ಗುರ್ತ ಒಂದ್ ಸಮಾ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ಯಾ ಕಾಂತ್ ಅಲ್ದಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ್ ಗುರ್ತ ನಂಗ್ ಇಲ್ಲ್ಯೇ..?

 

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್‌ಲಿ ಬಿಡ್. ಈಗ ಮದಿ ಆಯಿ ಇಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್. ಗಂಡನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ

ಹೋಪುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ…ಬಾಳುದ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತೇನಾರು ಕಲ್ತಿದ್ಯ…?

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ಮದಿ ಆಯ್ಕಿರೆ ಮದ್ಲೇ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿನೆ….

ಕಾಳ                   :           ಎಂತಾ….?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ಮದಿ ಆಯ್ಕಿರೆ ಮದ್ಲೇ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿನೆ….ಅಂದೆ

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ….ಮದಿಯಾಯ್ಕಿರೆ ಮೊದ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿಳಂಬ್ರ್…ನಾನ್ ಎಂತಾರು

ಚೂರ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ವಾ ಅಂತಿದ್ದೆ….?

ಭಾಗ್ವತ್ರು              :           ನಿಂಗ್ ಅನ್ಕೂಲ ಆಯ್ತ್ ಅಲ್ದಾನ..?

ಕಾಳ                   :           ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಣಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ…

( ನಾಗವೇಣಿ ಹತ್ರ )   ಹೌದನಾ….ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ್ ಕಲ್ತ್ಕಂಡದ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಪುಸ್ತ್‌ಕ ಓದಿ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡದ್ದೇ…

ಕಾಳ                   :           ಎಂತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್‌ಕಂಡಿದೆ ಹೇಳ್ ಕಾಂಬ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಗಂಡ ಮೀಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮೀಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಹರಿಯಂಗ್ ನೀರ್ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ್ಯೇ….ಗಂಡ ಉಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಉಣ್ಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಮಡ್ಕಿಯಂಗ್ ಅನ್ನ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ್ಯೇ….ಗಂಡ ಮಲ್ಕಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮಲ್ಕಣ್ಕ್

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ಕಡಿಗಂದ್ರೆ ಚಾಪಿಯಂಗ್ ಜಾಗ ಇರುದಿಲ್ಯಾ?

ಇದೆಲ್ಲ ನೀ ಓದದ್ ಪುಸ್ತ್‌ಕದಂಗ್ ಇದ್ದಿತ್ತಾ…

 

ಗಂಡ ಮೀಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಮೀಕ್.. ಗಂಡ ಉಣ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ಉಣ್ಕ್… ….ಗಂಡ ಮಲ್ಕಣ್ಕಿದ್ರೆ

ಮೊದ್ಲ್ ಮಲ್ಕಣ್ಕ್….ಗಂಡ ಸಾಯ್ಕಿದ್ರ್ ಮೊದ್ಲ್ ಸಾಯ್ಕ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಹ್ವಾಯ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ಯೇ..

ಕಾಳ                   :           ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಇತ್ತಾ?

ಹೋಯ್ಲಿ ಬಿಡ್ ನಾ ನಿನ್ನ್ ಕರದ್ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ..ನಿನ್ನತ್ರ ಒಂದ್ ವಿಷ್ಯ ಕೇಣ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ. ಸುಳ್ಳ್

ಹೇಳುಕಾಗ…ಸತ್ಯ್ ಹೇಳ್ಕ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಾ ಒಂದಾರು ಸುಳ್ಳ್ ಹೇಳ್ದ್‌ಳೇ

ಕಾಳ                   :           ಹೇಳುಕಾಗ ಅಂದೇಳಿಯೇ ಹೇಳದ್

ಮೊನ್ನೆ ನಾನ್ ಗೆದ್ದಿ ಬದಿಯಿಂದ್ ಬಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಕಲ್ ಬುಡ್ದಗೆ ಒಂಜೊತಿ ಜೋಡ್

ಇದ್ದಿತ್ ಅದ್ ಯಾರದ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಜೋಡ್ ಅಂದ್ರ್ ಕಾಲಿಗ್ ಹಾಕುದಲ್ದೇ…

ಕಾಳ                   :           ಅಲ್ಲ… ತಲಿ ಮೇಲ್ ಹೊತ್ಕಂಡ್ ಹೋಪುದ್…..ಕಾಲಿಗ್ ಹಾಕುದಕ್ಕೇ ಜೋಡ್ ಅಂಬ್ದ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅದ್ ನಿಮ್ದೇ ಅಲ್ದೇ….

ಕಾಳ                   :           ನನ್ ಜೋಡ್ ಯಾವ್ದ್…ಬಾಕಿದ್ದರದ್ ಯಾವ್ದ್ ಅಂದೇಳಿ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತತಿಲ್ಯಾ…? ನಮ್ಮನಿಗ್

ನಾನಿಲ್‌ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಬತ್ರ್. ಇಕಾಣ್ ನಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಬಡಿತಿಲ್ಲ..ಯಾರ್ ಬತ್ರ್, ಯಾಕ್ ಬತ್ರ್ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಇಲ್ಲ್ಯೇ…ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಯೇ….

ಕಾಳ                   :           ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಂಗ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ್…ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ

ನಂಗೊತ್ತ್

( ನಾಗ್ವೇಣಿಗೆ ಹೊಡುಕೆ ಹೋದ ಕಾಳನಿಗೆ ಅವ್ಳೇ ಹೊಡ್ದ್ ಕಾಲಿಗ್ ಕೈ ಹಾಕಿ ದರದರ ಎಳಿತಾ

ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ…)

ಕಾಳ                   :           ಸಾಕಾ….ಸಾಕಾ….

 

( ನೆರ್ಮನಿಯರ್ ಇವ್ನೇ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಎಣ್ಸ್‌ಕಣ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಪೆಟ್ಟ್ ಇವ್ನೇ

ತಿಂತಾ ಇದ್ರೂ ಸೈತ ಬಾಯಗೆ ಸಾಕಾ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತ)

 

ಭಾಗ್ವತ್ರು              :           ಕಾಳಾ…ಸಾಕಾ…ಸಾಕಾ

ಕಾಳ                   :           ಹ್ವಾಯ್ ಕಂಡ್ರ್ಯಾ…ಹ್ಯಾಂಗ್ ದರದರ ಅಂದೇಳಿ ನಾಯಿನ ಎಳ್ದಾಂಗ್ ಎಳ್‌ದಳ್. ಬೇಕಿದ್ದಿತಾ

ನಂಗೆ. ಆರೂ ಅವ್ಳನ್ ಇವತ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲೆ… ಎಂತ್ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂಡೇ ಬಿಡ್ಕ್

 

ಇಗಾ…ನಮ್ಮನಿಗ್ ಯಾರ್ ಬತ್ರ್ ಯಾಕ್ ಬತ್ರ್ ಅಂತ್ ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ…ನಿನ್ ಇವತ್ ಕಡ್ದೇ ಹಾಕ್ತೆ

( ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಹೆದ್ರಸ್ತಾ..)

 

ನಾಗವೇಣಿ            :           ದಮ್ಮಯ್ಯ.ಬ್ಯಾಡ್ದೇ…ಹೇಳ್‌ತ್ನೇ…ಹೇಳ್‌ತ್ನೇ…

ಕಾಳ                   :           ಹೂಂ..ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ….

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಏ ದೇವ್ರೇ..ನಾನಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರಂದ್ರೆ ನಾ

ಎದಿ ಒಡ್ದ್ ಸತ್ತೇ ಹೋತ್ನಲ…ಇರ್ಲಿ..ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಹೂಂ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ನೇ..

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್……..ಹೂಂ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಇದೆಂತದ್..ಒಂದ್ಸಲ್ ಮುಚ್ಚ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ್ರಿ..ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸಾಯ್ ಅಂತ್ರಿ

ಕಾಳ                   :           ಮುಚ್ಕೋ ಅಂದಾಗ್ಳಿಕೆ ಮುಚ್ಕೋ..ಹೇಳ್ ಅಂದಾಗ್ಳಿಕೆ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ….ನೀವಿಲ್ದಿದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ನಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ನೇ..ಬಂದನ್ ನೀ ಚಂದ ಇದ್ದೆ

ಅಂದ

ಕಾಳ                   :           ಅವ್ನಿಗ್ ಕಣ್ ಸಮಾ ಕಾಂತಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರಾ…ಒಣ್ದ್ ಒಣ್ದ್ ನಾರ್ ಕಂಡಗ್ ಆಯಿದೆ ನೀನೂ ಒಂದ್

ಚಂದವಾ…? ಇರ್ಲಿ ಹೇಳ್

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನೀನ್ ಚಂದ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ಗೆ ನನ್ ಮೈ ಸುಖ ಕೊಡ್…ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನ ದುಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತೆ

ಅಂದ್ನೇ.

ಕಾಳ                   :           ಅದಕ್ ನೀ ಏನಂದೆ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಂಗೆ ಮದಿ ಆಯಿತ್. ಗಂಡ ಇದ್ರ್. ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ.

ಕಾಳ                   :           ಹೋಯ್ಲಿ ಆಗ್ಳಿಕಾರೊ ನನ್ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತಲ

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿಮ್ ನೆನ್ಪ್ ಏಗ್ಳಿಕೂ ಇತ್ತೇ..

ಕಾಳ                   :           ಇರ್ಲಿ ಮುಂದೆ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿನ್ ಒಪ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಡಿತೆ ಅಂದ್ನೇ..

ಕಾಳ                   :           ಅಕ್ಕ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಲಾ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕಡಿತೆ ಅಂದ

ಕಾಳ                   :           ಅದ್ ಕಡಿಕ್ ಅಲ್ದಾ…ಮೊದ್ಲ್ ನೀ ಸಾಯ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತಲಾ?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇ… ನಿಮ್ ವಂಶದವ್ರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರೋ ಹುಡ್ಕಿ ಅವ್ರನೆಲ್ಲ ಕಚ ಕಚ ಕಚ ಕಚ ಕಡಿತೆ

ಅಂದ್ನೇ

ಕಾಳ                   :           ಅವ್ನಿಗೆ ಸಮಾ ಕಡುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರಾ….ಎಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುದಂಬ್ರಾ..?

ಹೋಯ್ಲಿ..ಕಡಿಕೆ…

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಅವ್ನ್ ಮಾತಿಗ್ ಹೆದರ್ಕಂಡ್ ನಾನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ನನ್ ಶೀಲ ಕೊಟ್ಟ್‌ಬಿಟ್ಟ್…..

ಕಾಳ                   :           ಶೀಲ…ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ಯಾ….ಬಂದದ್ ಯಾರ್?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಈ ನಾಡಿನ್ ಮಹಾರಾಜರೇ ಬಂದದ್…

(ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಟ್ಕಂಡ್ ಇನ್ನ್ ಈ ಊರಂಗೆ ಬದ್ಕುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ. ನಮ್ಮನ್ ಕಾಯ್ಕಿದ್ ದೊರೆಯೇ ಹೀಂಗ್ ಮಾಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಂತ್ ಮಾಡುದ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಾಳ ಜೋರಾಯ್ ಮರ್ಕುಕೆ

ಶುರು ಮಾಡ್ತ)

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಹ್ವಾಯ್..ನೀವ್ ಮರ್ಕುದ್ ಬ್ಯಾಡ್ದೇ…ಮೊನ್ನೆ ಬಂದನ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನ ದುಡ್ ಕೊಟ್ಟ್ ಹೊಯಿದ

ಕಾಳ                   :           ಎಂಥಾ…ಚಿನ್ನ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಾ…ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋಯಿತ್ ಅಂದೇಳಿ ನಾ ಮರ್ಕತಾ

ಇದ್ರೆ.. ನಿನ್ನನ್ ಹೀಂಗೆ ಬಿಡುಕಾಗ…ನಿನ್ನ್ ಕಡ್ದೇ ಹಾಕ್ತೆ…ನಿನ್ನ್ ಕತ್ತಿ ಬಾಯಂಗ್

ಕಡುಕಾಗ…ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಸಾಯ್ತೆ..ನಿನ್ನ್‌ನ್ ಕತ್ತಿ ಬೆನ್ನಂಗ್ ಕಡಿಕ್…ಚೂರ್ ಚೂರೆ..ನರ್ಳಿ ನರ್ಳಿ

ಸಾಯ್ಕ್ ನೀನ್…

ಏ ದೇವ್ರೆ… ನಿನ್ನನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ತಾ..?

ನಾಗವೇಣಿ            :           ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಪ್ದಾರೆ ಇಬ್ರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ಲಿ..

ಕಾಳ                   :           ಅದೇನ್ ತಪ್ ಮಾಡದ್ ನೀನ್..ನಾನ್ ಸಾಯುದಾ…..

ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ…ಇನ್ನ್ ನಾ ಈ ಊರಂಗೆ ಬದ್ಕುದಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲಾರೂ ಹೊಳಿ

ಬಿದ್ದ್ ಸಾಯ್ತೆ…

 

(ಕಾಳನ್ ಕತಿ ಇನ್ನೂ ಇತ್ತ್.. ಸಧ್ಯಕ್ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ಸ್‌ತೆ ಅಕಾ…?)


ಮಳ್ಗಾಲ ಬಂದ್ರ್ ಸಾಕ್ ಕಾಣಿ. ನಂಗಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ ಖುಷಿ. ಮೂರೊತ್ತೂ ಬಿಡ್ದೆ ಮಳಿ ಹೊಡುವತಿಗೆ ಮನಿ ಒಳ್ಗ್ ಕೂಕಂಡ್ ಕಾಂಬುದೇ ಒಂದ್ ಚೆಂದ. ಸಣ್ಣಕಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಚೂರ್ ಮಳಿ ಬಿಟ್ರೂ ಸಾಕ್, ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಯಿಂದ್ ಹರ್ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪ್ ನೀರಿಗೆ ಕಟ್ ಕಟ್ಟಿ, ಮಣ್ಣಂಗ್ ಆಡುದ್, ಹೊಳಿಯಗೆ ನೆರಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಎಷ್ಟ್ ಏರಿತ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಾಂಬುಕೆ ಮನೆಯರದ್ ಪಿರಿಪಿರಿ ಮಧ್ಯವೇ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯಿ ಕಾಂತಾ ಕೂಕಂತಿದ್ದದ್ದ್… ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂಬಂಗಿತ್ತ್. ಘಾಟಿಯಗೆ ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ ದೊಡ್ ಮರನ್ ತುಂಡ್, ಯಾರ್ದಾರೂ ತ್ವಾಟಕ್ ನೀರ್ ಹೊಗ್ರೆ ಬಳ್ಕಂಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದ ಇಡಿಡೀ ಅಡ್ಕಿ ಮರ, ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಶಾಲಿಗ್ ರಜಿ ಸಿಕ್ತಿದ್ದದ್… ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಕಟ್ದಂಗ್ ಇತ್ತ್. ಒಲಿದಂಡಿ ಬದ್ಯಗೆ ಚಳಿ ಕಾಯ್ಸತಾ, ಹಲ್ಸಿನ್‌ಕಾಯಿ ಹಪ್ಳ ಸುಟ್ಕಂಡ್ ತಿಂತಿದ್ದದ್ ಇನ್ನೂ ಹಲ್ಲಿಗ್ ಹಿಡ್ಕಂಡಿತ್ ಅಂಬಂಗಿತ್ತ್. ಈಗ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಊರಗಿನ್ ಮಳ್ಗಾಲ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಂತಾ ರಸ್ತಿ ಮೇಲ್ ಚರಂಡಿ ನೀರ್ ತೋಡ್ ಕಣಂಗ್ ಹರ್ದ್ ಹೋಪುದ್ ಕಾಂತಾ ಕೂಕಣ್ಕ್ ಅಷ್ಟೆ J

 

ಆರೂ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಮಳ್ಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಕೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ. ಎಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಊರಗೆ ಮಳಿ ನಾಕ್ ಹನಿ ಬಿದ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಟದ ಮ್ಯಾಳ್ದರ್ ಪೆಟ್ಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಹತ್ಕಂಡ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತಲ್ದಾ.. ಹಾಂಗಾಯಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗ್ಳಿಂದ 3 ತಿಂಗ್ಳ್ ವರಿಗೆ ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ಅಡ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಪೆರ್ಡೂರ್, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದರ್ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ ಹೋತ್ರಲ್ದೆ, ಮಂದರ್ತಿ, ಮಾರಣಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಳದವ್ರ್ ಸತೆ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಸಿ ಆಟ ಆಡ್ತ್ರ್. ಅಲ್ದೆ ಯಾಜಿ, ಕಣ್ಣಿಮನೆ ಇವ್ರ್ ಗ್ರೂಪಿನರದ್ದೂ ಆಟ ಇರತ್ತ್. ಒಟ್ಟ್ರಾಸಿ 3 ತಿಂಗ್ಳ್ ಆಟ ಕಾಂಬರಿಗೆ ಹಬ್ಬವೇ ಸೈ. ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ, ಬರು ವರ್ಷದ್ ತಿರ್ಗಾಟದ್ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲಾ ಇರತ್ತ್. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿ ಬಿಡುಕೆ ಎಡ್ದರೆ ಎಷ್ಟ್ ಆಟ ಬೇಕಾರೂ ಕಾಣ್ಲಕ್. ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಪುರಭವನದ್ ಬುಡ್ದಗ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ ಗಂಟಿ ಸುರಿಗೆ ಹೋರೆ ಇನ್ನ್ ಚಂಡಿ ಮದ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೆಮಿಗ್ ಬೀಳತ್ತ್.

 

ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಳ್ದರೂ ಬತ್ತ್ರಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮ್ಯಾಳದ್ ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ಬಾರೀ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ್ತ್. ಧಾರೇಶ್ವರ್‌ರು, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಭಾಗ್ವತ್ಗಿ, ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ರ ಕೊಣ್ಕಿ- ಮಾತ್, ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ರವೀಂದ್ರ ಇವ್ರ ಹಾಸಿಗಾರ್ಕಿ, ಶಂಕ್ರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬುಕೆ ಎರ್ಡ್ ಕಣ್ನಿದ್ರೂ ಸಾಕಾತಿಲ್ಲ..ಕೇಂಬುಕೆ ಎರ್ಡ್ ಕೆಮಿ ಸಾಲ್ದೇ ಸಾಲ್ದ್. ನಂಗಂತೂ ಪೆರ್ಡೂರ್‌ನವ್ರದ್ ಎಂಟತ್ ಆಟ ಆರೂ ಕಾಣ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಲಗ್ತ್ ಆಯಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಕೋಯಿ ಆಟ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಿದ್ರಿ ತೆಗುಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ ಸರ್ತಿ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಮನಿ ಬಪ್ಪ್‌ದೂ ಇರತ್ತ್. ಅವ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಆಟಕ್ ಇನ್ನೂ ಕಳಿ ಕಟ್ಟತ್. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದರದ್ದೂ ಆಟ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಬುಕೆ ಹೂತ್ನಾರೂ ನನ್ ಮನ್ಸಿಗ್ಯಾಕೊ ಅವ್ರ್ ಆಟ ಪೆರ್ಡೂರ್‌ನವ್ರಷ್ಟ್ ಹಿಡ್ಸುದಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ.

 

ಬಪ್ ಜುಲೈ ೬ ನೆ ತಾರಿಕಿಂದ ಪೆರ್ಡೂರ್‌ನರ್ ಈ ಸರ್ತಿದ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ್ ಮೊದಲನೆ ತಿರ್ಗಾಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತ್ರಂಬ್ರ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದ್ ನಾಕಾರು ಆಟ ಕಾಣ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಇತ್ತ್. ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ನೀವೂ ಬತ್ರಿ ಅಲ್ದಾ… ನಂಗೆ ಯೇಗ್ಳೇಗ್ಳಿಕೆ ಯಾವ ಆಟ ಇತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ದ್ ತಿಳ್‌ಸ್ತೆ ಅಕಾ? ಹಂಗಾರೆ ಆಟದ್ ಗರದಂಗೆ ಸಿಕ್ವಾ?

 

ವಿಜಯ್‌ರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ್