Archive for the ‘ಯಕ್ಷಗಾನ’ Category


ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರಿ? ಊರಗ್ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತ್ ಮಳಿ ಬಂದಿತಂಬ್ರಲೆ… ನಿಮ್ದ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣತ್ ಅಲ್ದಾ? ಹ್ಯಾಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯಾ? ಪೆರ್ಡೂರ್, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದರದ್ ತಿರ್ಗಾಟ ಶುರು ಆಯಿರ್ಕ್ ಅಲ್ದಾ?

 ಆಟ ಗೀಟ ಕಾಂಬ್ಕ್ ಹೋಯಿಲ್ಲ್ಯಾ? ಈಗೀಗ ಆಟ ಕಾಂಬ್ಕ್ ಹೋಪ್ಕೇ ಮನ್ಸ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಪ. ಎಲ್ಲಾ ಪಿಚ್ಚರಿದೇ ಕತಿ ಮಾಡುದಾರೆ ಆಟ ಎಂತಕ್ ಕಾಣ್ಕ್ ರಾತ್ರಿಡೀ ನಿದ್ರಿ ಬಿಟ್ಕ್ಂಡ್. ಪಿಚ್ಚರೇ ಕಾಣ್ಲಕ್. ಆರೂ ಒಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಬಂದಲ್ಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಳದರೂ ಹೆಚ್ಚ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಆಡಿರ್. ನಾನೂ ಒಂಡೆರ್ಡ್ ಆಟ ಕಂಡಿನೆ. ಮ್ಯಾಳದರ್ ಹೇಳುದ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಆಡ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಜನ ಬತ್ರೆ. ಹಳ್ತೆಲ್ಲಾ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಯಾಡ. ಜನ ಬರ್ದಿರೆ ನಾವ್ ಮ್ಯಾಳ ನೆಡ್ಸುದಾರೂ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಂದೇಳಿ. ಅವ್ರ್ ಹೇಳುದ್ರಗೂ ಸತ್ಯ ಇಲ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆರೂ ಇದ್ ಕತಿ ಹ್ಯಾಂಗಾಯ್ತ್ ಗೊತ್ತಾ, ೨೦-೨೦ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಬುಕೆ ಯಾರೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳ್ದಾಂಗ್ ಆಯ್ತ್. ಇದ್ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂಗಂದೇಳಿ ತೀರಾ ಸುಳ್ಳ್ ಅಂದೇಳಿಯೂ ಹೇಳುಕಾತಿಲ್ಲೆ. ಈಗ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗಾರೆ ನಾನೆ ಕಂಡಾಂಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಆಡದಾಗ್ಳಿಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಡ್ರೂ ಜನ ಭರ್ತಿಯಾದ್ದ್ ನಾನೇ ಕಂಡಿದೆ. ಆರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಬಂದಾಂಗೆ ಊರಗ್ ಜನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕ್ ಬತ್ರಾ? ಯಾಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ… ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೇ ಹತ್ತ್ ಪ್ರಸಂಗ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್, ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕರ್ಚ್ ಮಾಡು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ್, ಒಳ್ಳೋಳ್ಳೇ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಹೊಡಿ ಹಾರ್ಸರೆ  ಎರ್ಡ್ ದಿನ ಬರ್ದಿರೂ ಕಡಿಗೆ ಆಟ ಕಂಡರ್ ಮಾತಾಡತ್ ಕೇಂಡ್ ಆರೂ ಕಾಂಬ ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಬಂದೇ ಬತ್ರೆ. ಜನ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ.. ಒಟ್ಟಾರ್ ಮೇಲ್ ಆಟ ರೈಸ್ಕ್.. ಆರೆ ಇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲ್ಸ. ಈಗ ಮ್ಯಾಳದರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗಂದ್ರೆ… ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಳೀಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲ… ಒಟ್ಟಾರ್ ಮೇಲ್ ಅವ್ರ್ ಪೆಟ್ಗಿ ತುಂಬುಕ್ ಸುಲ್ಭದ್ ದಾರಿ ಆರ್ ಸಾಕ್. ಇದ್ ಹೀಂಗೆ ಮುಂದ್ ಹೋರೆ.. ಇನ್ನ್ ಮೇಲೆ ಆಟದಗೆ ನೀವ್ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕಾಂಬ್ ದಿನವೂ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತ್…

 ನಂಗೆ ಸಣ್ಣಕಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನ್ ಆಟ ಕಾಂಬ್ ಗಿರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಟ ಹೆಚ್ಚ್ ಕಾಂಬುಕೆ ಶುರು ಮಾಡದ್ದ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ. ಊರಗಿದ್ದಾಗ್ಳಿಕೆ ವರ್ಷಕ್ ಒಂದ್ ತಪ್ರೆ ಎರ್ಡ್ ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಳದ ಆಟ. ಅದೂ ಚಕ್ರಮೈದಾನದಗೆ ಆರೆ ಮಾತ್ರ. ಆಗ ಹೆಚ್ಚ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳದ ಆಟ ಕಂಡದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚ್. ನಂಗ್ ನೆನ್ಪ್ ಇಪ್ಪಾಂಗೆ ಮೇಘ ಮಯೂರಿ, ಶೃಂಗ ಸಾರಂಗ, ಧರ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ…ಶಿರ್ಸಿ ಮ್ಯಾಳದರದ್ದ್ ಭಾಗ್ಯ ಭಾರತಿ… ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರ್ ಆಟ ಕಂಡಿದೆ. ಅದ್ರಗೂ ಮೇಘ ಮಯೂರಿ ಮತ್ತ್ ಭಾಗ್ಯ ಭಾರತಿ ಆಗ್ಳಿಕೆ ಭಾರಿ ರೈಸಿತ್… ಮೇಘ ಮಯೂರಿ ಕತಿಯಗೆ ಬಪ್ಪ್ ಕೃಷಿಕ ಕಾಳನ ಕತಿಯೇ ಕಡಿಗೆ ‘ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ’ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಂದ್ ಭಾರಿ ಹೆಸ್ರ್ ಮಾಡಿತ್. ಆ ಕಾಳನ ಕತಿ ಸುಮಾರ್ ಮೊದ್ಲ್ ನನ್ ಬ್ಲಾಗಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೆ… ಹೀಂಗೆ ವರ್ಷಕ್ ಒಂದೋ ಎರ್ಡ್ ಟೆಂಟಿನಾಟ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತ್ ಹರ್ಕಿ ಬಯಲಾಟ. ಮನಿ ಬುಡ್ದಲ್ಲೇ ಆಟ ಆರೆ ಆಟಕ್ ಹೋಪ್ದ್ ಅಂದೇಳಿ ಬೇಗ್ ಬೇಗ್ ಉಂಡಾಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ್ಕಿಂತ ಮುಂದ್ ಹೋಯಿ ಕೂಕಂಡ್, ಕ್ವಾಡಂಗಿ, ಬಾಲಗೋಪಾಲ, ಶ್ರೀವೇಷ(ಇದ್ ಶ್ತ್ರೀವೇಷ ಆರೂ ಯಾರೂ ಹಾಂಗ್ ಹೇಳತ್ ಇಲ್ಲಿವರಿಗೂ ನಾನ್ ಕೇಣಲ್ಲಪ್ಪ) ಎಲ್ಲ ಕಂಡ್ ಇನ್ನೇನ್ ಒಡ್ಡೋಲ್ಗ ಶುರು ಆಪಲ್ಲೊರಿಗೆ ಒಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಆಟ ಕಂಡಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಟದ ಗರದಗೆ ಸುತ್ತ್ ಹೊಡುಕ್ ಹೋರೆ, ಆಟದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಿಸಿಯೊಳ್ಗೆ ಇಟ್ಕಂಡ್ ಚಿಲ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಲಿ ಆಪಲ್ಲೊರಿಗೆ ಮತ್ತ್ ಆಟದ ಬದಿಗೆ ಮುಖ ಹಾಕಿ ಕಾಂಬರ್ಯಾರ್? ಅದೆಲ್ಲಾ ಆಪಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೂ ಕಣ್ಣ್ ಕೂರ್‌ತಿರತ್ತ್… ಆಟಕ್ಕ್ ಹೋಯ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಕೋ ಅಂದೇಳಿ ಮನ್ಯರ್ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ದಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ರಿ ಬಂತ್ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾರ್ಕೂಡ್ಲೇ ಹಗೂರ ಎದ್ದ್ ಆಡುಕೆ ಹೋದ್ದಲ್ದಾ? ಕಣ್ನ್ ಕೂರ್ದೇ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋತ್ತ್. ಮನಿಗ್ ಹೋಯ್ ಮಲ್ಕಂಡ್ರೂ ಆಯ್ತ್. ಇಲ್ದಿರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾರೂ ಒಂದ್ ಮುಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕಂದ್ ಬಿದ್ಕಂಡ್ರೂ ಆಯ್ತ್. ಮತ್ತ್ ಆಟ ಕಾಣ್ಕಿದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸನ ವೇಷ ಬರ್ಕ್. ಅದ್ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೂ ಬೆಳ್ಗಿನ ಜಾಮ ಆಯಿರತ್ತ್. ಹಾಂಗಾಯಿ. ಅದನ್ನ್ ಒಂದ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ್ ಆಟ ಮುಗ್ದಾಂಗೆ… ಆಟದ ಗರದಗೆ ರಾತ್ರಿಡೀ ನಿದ್ರಿ ಮಾಡ್ರೂ.. ಆಟದ ನಿದ್ರಿ ಅಂದೇಳಿ ಮಾರ್ನೆ ದಿನ ಶಾಲಿಗ್ ಹಾಂಟ್ ಬೇರೆ… ಆರೂ ಆಗ ಆಟಕ್ ಹೋಯಿ ಬಪ್ದಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಕೆ ಒಂದ್ ಹಬ್ಬಕ್ ಹೊಯಿ ಬಂದಷ್ಟೇ ಖುಶಿ… ಈಗ ಆಗ್ಳಿಕಿನ ನಮನಿ ಆಟವೂ ಇಲ್ಲ… ಇದ್ರೂ ಆ ಖುಷಿ ಖಂದಿತ ಬತ್ತಿಲ್ಲ… ಹಳ್ತ್ ಹೋಯಿ ಹೊಸ್ತ್ ಬಂದಾಂಗೆ… ಎಲ್ಲ ಬದ್ಲಾಯ್ಕೇ ಅಲ್ದಾ? ನಾಳಿಗೆ ಇದೂ ಹಳ್ತಾಯಿ ಮತ್ತ್ ಹೊಸ್ತ್ ಬರ್ಕೇ ಅಲ್ದಾ …. ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಆಟದ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ… ಮಂಗಳ ಹಾಡ್ತೆ.

 


ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಮಳ್ಗಾಲದ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಶುರುವಾತ್ತಷ್ಟೇ. ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ಲಾಯಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳದರ್ ಬಂದ್ ಒಂದ್ ನಾಕ್ ಆಟ ಆಡಿ ವಾಪಾಸ್ ಹೋಯಾಯತಾ ಕಾಣತ್. ಇನ್ನ್ ಪೆರ್ಡೂರರ್ ಬಪ್ಪುದ್ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಯಾವ್ ಆಟ ಇಪ್ಪ್ ಸುದ್ದಿ ಕಾಂತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಪೆರ್ಡೂರರದ್ ನಾಕ್ ಆಟ ಕಾಣ್ಕಮಗಿತ್ತ್. ಧಾರೇಶ್ವರರದ್ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಪದ್ಯ ಕೇಣ್ಕಮಗಿತ್ತ್. ಅವ್ರ್ ಆಟ ಯಾವತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಮಾ ಅಂಜಾದಿಲ್ಲ. ಆರೆ ೧೭ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಆಗಷ್ಟ್ ೧ನೇ ತಾರೀಕಿನವರಿಗೆ ಅವ್ರ್ ತಿರ್ಗಾಟ ಇರ್ಕಾ ಕಾಣತ್.

 ಸುದ್ದಿ ಎಂತ ಕೇಂಡ್ರೆ ಕಳ್ದ್ ವರ್ಷ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ರಮೇಶ ಭಂಡಾರ್ರ್ ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ರಂಬ್ರ. ನೀವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ ರಮೆಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಟ ಒಂದ್ನಮನಿ ಚಪ್ಪಿ ಅಲ್ದೆ. ಜಲವಳ್ಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಪೆರ್ಡೂರಗೆ ಇಪ್ಪ್ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಂತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೂ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದಾಸ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಮತ್ತೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮ್ಯಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿರಂಬ್ರ್. ಹಾಂಗಾಯ್ ಅವ್ರದ್ ಒಂದೆರ್ಡ್ ರಿಮೇಕ್ ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್!! ತೆಲುಗಂಗೆ ಹಿಟ್ ಆದ ಪಿಚ್ಚರ್ ಅರುಂಧತಿ ಕತಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಭಾಗ-2 ಅಂದೇಳಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ದಿರಂಬ್ರ್. ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ್ತ್ ಆಟ ಅಂದೇಳಿ ಕಂಡರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತ್ರಪ. ಉಡುಪಿಯಗೆ ಗೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಗೆ ದಾಖಲೆ ಅಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ್ ಕರಾವಳಿ ವಾಣಿ ಉದಯವಾಣಿಯಗೆ ಕಂಡಿದ್ನಪ. ಎಂತ ದಾಖಲೆ ಕಾಂಬ… ಇಲ್ಲೇ ಬತ್ರಲೆ ಆಗ್ಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಾತ್. ಅಲ್ದಾ? 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೌಷ ಆ ಆಟ ಇರ್ಕಾ ಕಾಣತ್. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ದ್ ವರ್ಷದ ತಿರ್ಗಾಟದ ಪ್ರಸಂಗ ‘ವಂಶವಲ್ಲರಿ’ ಆಡ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರದ್ ಪದ್ಯ ಅಂಬ್ರ್. ಕತಿ ಬರದ್ದ್ ನಮ್ಮ್ ನೀಲ್ಕೋಡ್ ಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಬ್ರ. ಸುರಿಗೆ ಅದೇ ಆಟ ಇತ್ತ್. ಎಂತಾರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹತ್ತ್ ದಿನ ಹೋರ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಯ್ಯಲ್ದಾ? ಆಟದ್ ಸುದ್ದಿ ಮಂತ್ತೆಂತಾರೂ ಸಿಕ್ರೆ ನಿಮ್ಗ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೆ. ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ಆಟಕ್ ತಪ್ಸೂಕಾಗ. ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕ್. ಹಂಗಾರೆ ಆಟದ ಗರ್ನಗೆ ಸಿಕ್ವಾ ಅಕಾ?

ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುಕೆ ಹೊರಟ್ ಸೂರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಟದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ತ್ ಮಾರಾಯ್ರೆ… ನಮ್ಮ ಊರಿನರ್ ಓಬ್ರ್ ಆರ್ಕುಟಗೆ ಈ ಆಟದ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ರ್ .ನಾಡ್ದ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ 12ನೇ ತಾರೀಕ್ , ಇಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ಲಗೆ ಒಂದ್ ಆಟ ಇತ್ತಂಬ್ರ್ ಮಾರಾಯ್ರೆ… ನೆಟ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ವಾದಿರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಇತ್ತೆಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಡ ಆಟ. ಗುಂಡ್ಮಿ ಯಕ್ಷ ಬಳಗದರದ್ದ್ ಅಂಬ್ರ್ ಆಟ.  ಪ್ರಸಂಗ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂಬ್ರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗೆ ಆಟ ಶುರ್ರುವಾತ್ತ್ .  ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ದೆ ಬರ್ಕ್ ಅನ್ದೇಳಿ ನಂದ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕಿ


ಮಳಿ ಬರ್ಲಿ ಬಾರ್ದೆ ಇರ್ಲಿ. ಮಳ್ಗಾಲ ಅಂತೂ ಶುರುವಾಯಿತ್. ಹಾಂಗೇ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಮಳ್ಗಾಲದ ಆಟ ಸತೇ ಶುರುವಾಯ್ತ್. ಕಳ್ದ್ ವಾರವೇ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳ್ದರದ್ ಆಟ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೆ ಶುರುವಾಯಿ ಆಯ್ತ್. ಇನ್ನೇನ್ ಮುಂದಿನ್ ತಿಂಗ್ಳ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮ್ಯಾಳ್ದರೂ ಸತೇ ಬತ್ರಾ ಕಾಣತ್. ಅವ್ರ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ನಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿ ಬಿಡುದೇ ಕೆಲ್ಸ. ಕಳ್ದ್ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದೆರ್ದ್ ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ಕ್ ಅಮಗಿತ್ತ್.

ಅದಿರ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದರದ್ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಈ ವಾರ ಇತ್ತ್. ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಗಳ್ಗಿ ಹೋಯ್ ಬಪ್ಪ ಅಂದ್ಕಂಡಿದೆ. ನಿವ್ಯಾರಾರೂ ಹೋಪರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ್ ಅನ್ಕೂಲ ಆಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದಿದೆ…

 ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ (ಜೂನ್ ೨೪ ಬುಧವಾರ) ರಾತ್ರಿ ೧೦:೩೦ಗೆ ಅಪ್ಪ ಭಟ್ಟ >< ತಿಪ್ಪ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರ್ ಆಯಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೀತಾರಾಂ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ರಂಬ್ರ್. ಹಳ್ಳಾಡಿ, ಕ್ಯಾದಗಿ, ಸೀತಾರಾಂ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂದೇಳಿ ಒಟ್ಟ್ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಹಾಸಿಗಾರ್ರದ್ ಬೆಳ್ಗಿನ ಜಾಮದವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತಂಬ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಹೇರಂಜಾಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಯ್ಯರದ್ ಭಾಗ್ವತಿಕೆ. ಅಲ್ದೇ ಅಪ್ಪ ಭಟ್ಟ><ತಿಪ್ಪ ಭಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ್ ಜುಗಲ್‌ಬಂಧಿ ಇತ್ತಂಬ್ರ್. ನಾಳಿಗೆ ನಿದ್ರಿ ಬಿಡ್ಲಕ್ ಅಮಗಿದ್ರೆ ಹೋಯಿ ಬನಿ

 ಮತ್ತೊಂದ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ನಾಡ್ದ್ ಶನಿವಾರ ೨೭ನೇ ತಾರೀಕ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತೂವರಿಗೆ ಇತ್ತ್. ಅದೂ ಸೈತ ರವಿಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೇ ಇಪ್ಪುದ್. ರಮೇಶ್ ಬೇಗಾರ್ ಅವ್ರದ್ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂಬ್ರ್. ಪ್ರಸಂಗ ಎಂತ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ? ಪಾಪಣ್ಣ ವಿಜಯ-ಗುಣಸುಂದರಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ. ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯರದ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಅಂಬ್ರ್. ಯಾಜಿಯವ್ರದ್ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ ಅಂಬ್ರ್, ಕಣ್ಣಿಮನೆಯರದ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಶಶಿಕಾಂತ ಶೆಟ್ರದ್ ಗುಣಸುಂದರಿ, ಯಲಗುಪ್ಪ ವಿಷಯೆ, ಹುಡುಗೋಡು ದುರ್ಮುಖ…ಹೀಂಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಆಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣತ್ತಪ್ಪ. ನಾನ್ ಹೋಯ್ಕಂದೇಳಿ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಬಪ್ಪುಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಆತ್ತಾ ಕಾಣಿ…


ಸುಮಾರ್ ದಿವ್ಸ್‌ದ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಳನ್ ಕತಿ ಇದೇ ಬ್ಲಾಗಗೆ ಓದದ್ ನೆನ್ಪ್ ಇತ್ತಾ? ಅದ್ರದ್ ಮುಂದಿನ್ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ…

 

ಕಾಳ ಮತ್ ನಾಗ್ವೇಣಿ ಜಗ್ಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಒಬ್ರ್ ಸಾಯ್‌ಬ್ರ್ ಒಳ್ಗ್ ಬತ್ರ್.

ಅವ್ರಿಬ್ರ್ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡತ್ ಕಂಡ್ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಕೇಂತ್ರ್…

 

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ ಕ್ಯಾರೇ… ಅರೇ ಕ್ಯಾರೇ

ಕಾಳ – ಅದೆಲ್ ಬಂತೆ…?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ…ನಿಮ್ದು ಏನು ಹುಡುಕ್ತದೆ…

ಕಾಳ – ಅದೇ ನೀವ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂದ್ರ್ಯಲ್ದಾ…. ನಾ ಹಂಗಾರ್ ಹಾವ್ ಗಿನ್ ಒಳ್ಗ್ ಬಂದಿತಾ ಕಾಂತಿದ್ದೆ…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್-ಆವು ನಹೀ ಕ್ಯಾರೇ… ಅರೆ ಕ್ಯಾರೇ

ಕಾಳ – ಹಾವು ನಹೀ ಕ್ಯಾರೇ ಅಂಬ್ದೇ ಒಂಜಾತಿ ಹಾವಾ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ… ಕ್ಯಾರೆ ಕ್ಯಾರೆ… ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು…

ಕಾಳ – ಕ್ಯಾರೆ ಆಂದ್ರೆ ಏನಾ…. ಏನಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ವ…ಅದಿರ್ಲಿ…ನಾನು.. ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಳ್ಗಿಪ್ಪತಿಗೆ ಪುಸಕ್ಕ್‌ನೆ ಒಳ್ಗ್ ಬಂದ್ರ್ಯಲ… ನೀವ್ ಯಾರ್… ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಪರ್? ಈ ಬದಿಗ್ ಏನ್ ಬಂದ್ರಿ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಿಮ್ದು ರಾಜಾ ರಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ..

ಕಾಳ – ಎಂತದ್…. ನೀವ್ ಸಲ್ಪ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿನಿ ಮರಾಯ್ರೆ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೆ ನಿಮ್ದು ರಾಜ ರಸ್ತಾ… ರಸ್ತೆ..ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಾ…

ಕಾಳ – ಹಾಂ..ಹಾಂ..ರಸ್ತಿ… ಇದ್ದಿತಲೆ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು…

ಕಾಳ – ನಿಮ್ದ್ ರಸ್ತಿಯಗೆ ಹೋಪತಿಗೆ ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿರಿ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ…. ನಮ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು…

ಕಾಳ – ಹಾ… ನೀವ್ ಹೋತಿದ್ದಿರ್ಯಾ…. ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋತಿದ್ದಿರಿ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೆ ನಮ್ದು ದುಕಾನ್ ಇಲ್ಲಾ…

ಕಾಳ – ಎಂತದ್…. ದು..ಕಾ..ನಾ…?

ನಾಗ್ವೇಣಿ – ಹ್ವಾಯ್ ಅವ್ರ್ ದೂರ್ದಿಂದ್ ಬಂದರಂಬ್ರೆ…

ಕಾಳ – ನೀ ಸಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಂತ್ಯಾ ಇಲ್ಯಾ….ಕಡ್ದ್ ಬಿಸಾಕಿ ಬಿಡ್ವೆ ನಿನ್ನೀಗ..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಆ ಚೋಕ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ…?

ಕಾಳ – ಏಯ್… ಚೋಕ್ರಿ ಅಲ್ದಾ…ಅದ್ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಹೇಂಡ್ತಿ… ಏ ಹೇಂಡ್ತಿ… ಏ ಹೆಂಡ್ತಿ…

ಕಾಳ – ಏಯ್… ಏನಾ… ನಂಗ್ ಹೆಂಡ್ತಿಯಾರೆ ಬಂದ್ ನಿಂಗೂ ಹೆಂಡ್ತಿಯನಾ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಿಂದೂ ಹೆಂಡ್ತಿ… ಅರೆ ಉಸ್ಕೆ ನಾಮ್ ಬೋಲೋ…

ಕಾಳ – ಈಗಾಣ್ ನೀ ಉಸ್ಕ್ ಪುಸ್ಕ್… ಅಂದ್ರೆ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ ಮರಾಯ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಉಸ್ಕಿ ನಾಮ್… ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸ್ರು ಹೇಳು.. ಬೋಲೋ ಬೋಲೋ.

ಕಾಳ – ಅವ್ಳ್ ಹೆಸ್ರು ಬೋಳು ಅಂದೇಳಿ ನಿಂಗ್ಯಾರ್ ಹೇಳದ್?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅದ್ರದ್ದು ಎಸ್ರು..ಹೇಳು..ಹೇಳು

ಕಾಳ – ಅವ್ಳ್ ಹೆಸ್ರ್ ನಾಗ್ವೇಣಿ ಅಂದೇಳಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ ನಾಗ್‌ಮ್ಯಾಣಿ

ಕಾಳ – ನಾಗ್‌ಮ್ಯಾಣಿ ಅಲ್ಲ… ಕುಷ್ಟ್ ಮ್ಯಾಣಿ…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಕುಷ್ಟ್‌ಮ್ಯಾಣಿ… ಕುಷ್ಟ್‌ಮ್ಯಾಣಿ

ಕಾಳ – ಇಗಾ ನಿಂಗ್ ಹೇಳುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ಳ್ ಹೆಸ್ರು ನಾಗು ಅಂದೇಳಿ…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅಚ್ಚಾ…ತುಮಾರಾ ನಾಮ್‌ಕೋ ಬೋಲೋ..

ಕಾಳ – ನೀ ಬರೀ ಅಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೆಡ ಮರಾಯ…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೆ ನಿಂದು ನಮ್ದುಕೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡ್ತದೆ…

ಕಾಳ – ಮತ್ ನೀ ಎಂತ ಹೇಳುದ್ ಅದನ್ನಾರೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ತುಮಾರಾ…ನಾಮು..ಉ ನಿಂದು ಎಸ್ರು ಹೇಳು…

ಕಾಳ – ಓ ನನ್ ಹೆಸ್ರಾ.. ನನ್ ಹೆಸ್ರ್ ಕಾಳ ಅಂದೇಳಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಿಮ್‌ದು ಗಂಡಾ ಹೆಣ್ತಿ..?

ಕಾಳ – ಹಾ.. ನಾವಿಬ್ರ್ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಮ್ದು ದುಕಾನಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತಾಗ್‌ಲಿಲ್ಲ…ಅಂಗ್ಡಿ ಅಂಗ್ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ…

ಕಾಳ – ಅಂಗ್ಡಿಯಾ…. ಆಯ್ಲಿ… ಎಂತ ಅಂಗ್ಡಿ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಮ್ದು ಬಡಾ ದುಕಾನಾ..ಬಹುತ್ ಬಡಾ…

ಕಾಳ – ನೀ ಬಡವ್‌ನಾ.. ನಾವ್ ಮೊದ್ಲೇ ಬಡ್ವರ್… ನೀ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಯಾಕೋ ಬಂದೆ ಮಾರಾಯಾ..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಬಡಾ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ದು.. ದೊಡ್ದು…

ಕಾಳ – ಹೋ ಬಡಾ ಅಂದ್ರ್ ದೊಡ್ದಾ…. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲೆ.. ಎಂತ ಅಂಗ್ಡಿ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಕಪಡಾ..ಕಪಡಾ…..

ಕಾಳ – ಕವ್ಡಿ ಕವ್ಡಿ.. ಎಂತ ಅಂದೇಳಿ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಾ

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ ಇದರ್ ದೇಖೋ ಕಪ್ಡಾ..ಕಪ್ಡಾ… ( ಅಂಗಿ ತೋರ್ಸಿ ಹೇಳ್ತ್ರ್…)

ಕಾಳ – ವಸ್ತ್ರದಂಗಡಿ ಸಾಯ್ಬ್‌ರಾ ನೀವ್

ನಾಗ್ವೇಣಿ- ಹ್ವಾಯ್… ಅವ್ರ್ ಅಂಗ್ಡಿಯಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಾಯ್ಕಿದ್ ಸೀರಿ ಇದ್ದಿರ್ಕ್… ಕಂಡ್ಕಂಡಾರೂ ಬರ್ಲಕಿದ್ದಿತ್ ಅಲ್ದೇ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಹಮಾರೇ ದುಕಾನ್ ಮೇ ಕಾಶಿ ಶೀರೆ ಮಿಲೆಗಾ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶೀರೆ ಮಿಲೆಗಾ, ರೇಶ್ಮೆ ಶೀರೆ ಮಿಲೆಗಾ… ಸ್ವದೇಶಿ ಶೀರೆ ಮಿಲೆಗಾ… ವಿದೇಶಿ ಶೀರೆ ಮಿಲೆಗಾ…ಔರ್ ಬನಾರಸಿ ಶೀರೆ ಭೀ ಮಿಲೇಗಾ…

ನಿಂದು ಹೆಣ್ತಿ ಕಳ್ಸು.. ನಮ್ದು ಒಂದು ಶೀರಿ ಉಡ್ಸಿ ಕಳ್ಸ್‌ತದೇ…

ಕಾಳ – ಹ್ವಾಯ್…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ನಮ್ದು…ಶೀರಿ ಉಡ್ಸಿ ಕಳಿಸ್ತದೆ..

ಕಾಳ – ಹೋ.. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ…ಅವ್ಳ್ ಬಪ್ಪುಕೆ.. ನೀ ಸೀರಿ ಉಡ್ಸಿ ಕಳ್ಸುಕೆ.. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್‌ನಿಮ್ಮೊಳ್ಗೇ ಅಲ್ದಾನಾ?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ.. ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಂದು ಹೆಣ್ತಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ..

ಕಾಳ – ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಣಾ..ಬರೀ ಅಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್‌ಬೇಡ…

ಹ್ವಾಯ್ಲಿ…. ಎಂತ ವಸ್ತ್ರದ್ ಅಂಗ್ಡಿ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಅಂದ್ರ್ಯಾ.. ನಿಮ್ ಹೆಸ್ರ್…

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾನ್…

ಕಾಳ – ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ…?

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ ನಮ್ದು ಎಸ್ರು ಹೇಳ್ತು

ಕಾಳ – ಎಂತ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾನ್‌ಆಆ.. ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ್‌ಯ್ನ್ ಹೆಸ್ರ್..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಬರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾನ್…

ಕಾಳ – ಸಮ್ನೇ. ನಿಮ್ಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ… ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ…. ಅದಿರ್ಲಿ.. ಇಲ್ಲಿಗೇನ್ ಬಂದ್ರಿ..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅದೇ ನಮ್ದು ರಾಜಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಗಲಾಟಾ ನಡಿತಿತ್ತಲ್ಲಾ.. ಸಾಕಾ ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ತಿತ್ತಲ್ಲ..ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತಲ್ಲಾ ನಿಮ್ದು… ನಿಮ್ದು ಯಾಕೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತು…ನಾನು ನೋಡ್ತದೆ…ಪಂಚತ್ಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ…

ಕಾಳ – ನೀ ಎಂಥ ಕರ್ಮ್‌ದ್ ಪಂಚತ್ಗಿ ಮಾಡ್ತೆ ಮರಾಯಾ..

ಸಾಯ್ಬ್ರ್- ಅರೇ ನಮ್ದುಕೇ ಪಂಚತ್ಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ…ನೀನು ಏಳು… ನಾನು ಕೇಳ್ತದೆ… ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತದೆ…

ಕಾಳ – ಆಯ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬ್ರೆ… ಒಳ್ಳೇ ಹೊತ್ತಿನಗೇ ಬಂದ್ರಿ ನೀವ್… ನಿಮ್ಕೇಲಾರೂ ಹೇಳ್ತೆ ನಾನ್… ಕೇಣಿ…

 

( ಉಳದ್ ಮುಂದಿನ್ ಸರ್ತಿಗೆ ಕಾಂಬ ಅಕಾ….)


ಹಳ್ಳಾಡಿ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ಕೇಣ್ದಿದ್ದರ್ ಯಾರಿದ್ರ್ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ. ಸುಮಾರ್ ನಲ್‌ವತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆಗಾಡ್ಸದರ್… ಕಮಲಶಿಲೆ, ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ, ಮಂದರ್ತಿ, ಮೂಲ್ಕಿ, ಕುಂಬಳೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಪೆರ್ಡೂರು ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರ್ ಮ್ಯಾಳದಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ರೈಸ್‌ದರ್…ಬಾಹುಕ, ಪಾಪಣ್ಣ, ಕೈರವ, ಕಾಶೀಮಾಣಿ, ಬಲರಾಮನ ದೂತ, ಕಂದರ, ವಿಜಯ, ಮಂಥರೆ, ದಾರುಕ, ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ…ಹೀಂಗೆ ನಮ್ ನಮನಿ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಹೆಸ್ರ್ ಮಾಡ್ದರ್ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರು. ಅವ್ರ್ ಕಲಾಸೇವೆ ಕಂಡ್ ಕುಶಿಪಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಮಾಡಿರಂಬ್ರ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಭಿಯಾನದ ವಿ.ಆರ್.ಹೆಗಡೆಯರ್ ಮುಂದ್ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಲಾಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯ್ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್.

 

ನಾಳೆ( ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, ಶನಿವಾರ) ರಾತ್ರಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಕಂಡಿರ್. ಬರೀ ಸಮಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದೇ. ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಬೇರೆ ಇತ್ತ್. ಪ್ರಸಂಗ ಎಂತ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ?

 

ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ  – ಶ್ವೇತ ಕುಮಾರನ ಪ್ರೇತ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ

 

ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ರದ್ ಕಾಶೀಮಾಣಿ, ಯಕ್ಷರಂಗದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೀತಾರಾಂ ಕುಮಾರ್ – ಶ್ವೇತ ಕುಮಾರನ ಪ್ರೇತ, ಹೊಸಂಗಡಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ರದ್ ರಕ್ತಜಂಘ , ಹೆರಂಜಾಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಯ್ಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾವುಡ್ರ ಭಾಗವತಿಕೆ, ಕೋಟ ಶಿವಾನಂದರ ಚೆಂಡೆ…. ಆಟ ರೈಸುಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ್ ಎಂತ ಬೇಕ್ ಹೇಳಿ… ಹಂಗಾರೆ ನಾಳೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದ್ರ್ ಸಿಕ್ವಾ ಆಗ್ದಾ..?


ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ ಮತ್ತೆ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ವೀರ ವೃಷಸೇನ, ನಾಗಶ್ರೀ ಆಡಿದ್ರ್. ಕಾಂಬುಕೆ ನಾನೂ ಹೋಯಿದ್ದೆ. ಹೋದನಿಗೆ ಮತ್ತೆರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಟದ್ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ತ್. ಅದನ್ನ್ ನಿಮ್ಗ್ ಹೇಳ್ವ ಅಂದೇಳಿ…

ಇತ್ತಿತ್ಲಾಯಿ ಹೊಸ ಆಟ ಆಡ್ರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಜನವೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಮ್ಯಾಳ್ದರ್ ಒಬ್ರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ್. ಹಾಂಗಾಯ್ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಳ್ದರೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಹೆಚ್ಚ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಆಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್. ಇದಾದ್ರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡುವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.

 

ಸಪ್ಟಂಬರ್ 26ನೇ ತಾರೀಕ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತೂವರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳದವ್ರ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಮೊದಲ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಿ ಶ್ರೀ ಸೂರಾಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ ಆಡ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಇದನ್ನ್ ಬರ್ದದ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್.

ಆವತ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ- ರಾತ್ರಿ ಬೆಳ್ಗಾಪದ್ರೊಳ್ಗೆ ಒಟ್ಟ್ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚ್ ವೇಷ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ ಬತ್ತ್ ಅಂಬ್ರ್. ಅದೂ ಅಲ್ದೇ ಅಣಿ ಕಟ್ಟುವರಿಂದ ಅಣಿಕಟ್ಕಂಡ್ ಕುಣ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಭೂತಕೋಲದ ಬಾರಿ ಇತ್ತಂಬ್ರ್. ಅಣಿವೇಷದಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ, ಬೊಬ್ಬರ್ಯ, ವೀರಭದ್ರ, ಕಲ್ಲುಕುಟಿಕ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಾಳಿ, ಕಾಳಭೈರವ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಬತ್ರಂಬ್ರ್.

 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಹಾತ್ಮೆ ಕತಿಯೊಳ್ಗೇ ಎಂತೆಲ್ಲಾ ಇತ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ

ಕೃಷಿಕ ಕಾಳ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಹ್ಯಾಂಗಾದ್?

ಮೂರ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಭೂಲೋಕಕ್ ತಂದದ್ ಯಾರ್?

            ಸೂರಾಲಿಗೆ ಕ್ರೋಧಾಸುರ, ಮದಾಸುರ, ಸೂರಕ ಸೂರಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ ಯಾಕೆ?

ನೀಲಾಂಬರಿನ ಮದಿ ಆದ್ದ್ ಯಾರ್?

ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಭಂಟ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಹ್ಯಾಂಗೆ?

ವೀರಭದ್ರ, ಪದೆಮಠ, ಸುರಾಲು ಜೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ?

ರಾಜೇಂದ್ರ ತೋಳಾರ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ್ನ್ ಕೊಂದದ್ದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ?

ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂದದವ್ರ್ ಸೂರಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್?

ಮೊಗವೀರ ಪೇಟೆ ಆದ್ದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ?

ಸೂರಾಲನ್ ಹಾಳ್ ಮಾಡುಕ್ ಬಂದ ಸೂರಕನ್ನ್ ಕೊಂದದ್ದು ಯಾರ್?

ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಜನ ಸ್ತ್ರೀವೇಷದರಿಂದ ಸೂರಾಲನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವ ನೃತ್ಯ

 

ಹೀಂಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಬ್ರ್.

 

ಮಾರ್‌ನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ 27ನೇ ತಾರೀಕ್ ಶನಿವಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಇತ್ತ್. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳ್ದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸ್ರ್‌ವಾ ಸಿ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇದ್ರ್. ಪ್ರಸಂಗ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ- ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ- ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ

 

ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ?

ಚಿಟ್ಟಾಣಿ , ಕೊಂಡದಕುಳಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ, ಹಡಿನಬಾಳ, ತೋಟಿಮನೆ, ಚಪ್ಪರಮನೆ, ಕೊಳಗಿ

 

ಯಾರ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನಿಗೆ ಯಾರದ್ ರಾವಣ ಅಂದೇಳಿ ಆವತ್ ಆಟದಗೇ ಬಂದ್ ಕಾಣ್ಕ್ ಅಂಬ್ರ್.

 

ಇವತ್ತೇ ಗುರ್ತ್ ಹಾಂಯ್ಕಣಿ. ಆವತ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಇದ್ರೆ ತಪ್‌ದೇ ಆಟಕ್ ಬನಿ. ನಾ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೂ ಬಂದಿರ್ತನಲೆ.

 


ಪೆರ್ಡೂರ್ನವ್ರದ್ ಈ ಸರ್ತಿದ್ ಎರ್ಡನೇ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ತಿರ್ಗಾಟ್ದಗೆ ಇನ್ನೊನ್ದ್ 4 ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಇತ್ತ್. ಯಾರಾರು ಕಾಂಬರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಅನ್ಕೂಲ ಆಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಆಟದ್ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ

 

27 ಆಗಸ್ಟ್ (ಇವತ್ತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ) – ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ

29 ಆಗಸ್ಟ್ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ- ಮಾಯಾಬಜಾರ್

30 ನಾಗವಲ್ಲಿ

31 ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಚಂದ್ರಾವಳಿ ವಿಲಾಸ ( ಭಾಗವತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ)

 

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತೂ ಹೋಯ್ಕಮಗಿತ್ತ್. ನೀವ್ ಏಗ್ಳಿಕೆ ಬತ್ರಿ ಹೇಳಿ?