Archive for the ‘ಕಮಲಶಿಲೆ ಗುಹೆ’ Category


ಕಳ್ದ್ ವಾರ ಟಿ.ವಿ.9ನಗೆ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ದಗೆ…ನಮ್ಮೂರ್ ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ ಹತ್ರದ್ ಕಮ್ಲಶಿಲಿ ಗುಹೆದ್ ಕತಿ ಬಂದಿತ್ತ್…

ಅದ್ರ ವೀಡಿಯೊ ಇಲ್ಲಿತ್ ಕಾಣಿ….
ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತ್…