Archive for the ‘ಇತ್ಯಾದಿ..’ Category


7090092777_eab618725e_c

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: flicker ( ಹ್ವಾಯ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕತಿಗೂ ಸಂಬಂದ ಇಲ್ಲ… ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿರೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಆತಿದ್ದಿತ್ 🙂 )
ಇದೇ ವಿಷ್ಯ ನಂದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬ್ಲಾಗ್ “ಮನಸಿನ ಮರ್ಮರ”ದಗೆ ಬರ್ದಿದೆ. ಅದ್ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕನ್ನಡದಗೆ ಬರ್ದದ್. (ಕೆಲ್ವರ್ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅಂತ್ರ್… ಅಂತರ್ ಕೈಗ್ ಸಿಕ್ರ್ ಕೆಪ್ಪಿ ಮೇಲ್ ಎರ್ಡ್ ಬಾರ್ಸಿ… ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಶುದ್ದ ಅಲ್ದಾ ಹಾಂಗಾರೆ? :-)) ಅದನ್ನೇ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ ಒಗ್ಗರ್ಣಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ್ ಎದ್ರಿಗ್ ಇಡ್ತೆ. ಇದು ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ದೇ ಬಿಡಿ

ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರ್ ಕತಿ, ಗಾದಿ ಮಾತ್, ಎದ್ರ್ ಕತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂಡಿರತ್ತ್ ಅಲ್ದಾ. ಈಗ್ಳಿನ್ ಕಣಗೆ ಮಕ್ಳ್ ಬಾಯಿಂದ್ ಬೆಟ್ಟ್ ತೆಗು ಮೊದ್ಲೇ ಟುಸ್ಕು-ಪುಸ್ಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾರ್ಸು ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಹಾಂಗಾಯಿ ನಮ್ ಹಿರಿಯರಷ್ಟ್ ಅಲ್ದಿರೂ ಚೂರ್-ಪಾರ್ ಆರೂ ಕೆಮಿ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದಿರತ್ತ್. ಕೇಂಬುಕ್ ಸುಮಾರ್ ಕೇಂಡಿರತ್ತ್. ಆರೆ ಕೆಲವ್ ಮಾತ್ರ ಹಶಿ ಗ್ವಾಡಿ ಮೇಲ್ ಕಲ್ಲ್ ಹರ್ಲ್ ಕೂರ್ಸಿದಾಂಗೆ ನೆನ್ಪಗೆ ಉಳ್ದಿರತ್ತ್. ಹಾಂಗಿಂದೇ ಒಂದ್ ಕತಿ ಈ ಸುಕ್ರಂದ್. ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕತಿ ಖಂಡಿತಾ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ್. ಎಲ್ಲಾರೂ ನೆನ್ಪ್ ಹೋದ್ದಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡುವಾ ಅಂದೇಳಿ

ಕತಿ ಎಂತ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ, ಹೇಳ್ತೆ ತಡಿನಿ ಮರ್ರೆ… ಎಂತ ಕೆಸಿನ್ ಬುಡಕ್ಕ್ ಕರು ಕಟ್ಟಿ ಬಂದರ್ ಕಣಗೆ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತ್ರಿ… 🙂

“ಸುಳ್ ಹೇಳೋ ಸುಕ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ… ವಾಟಿ ಅಂಡಿಯೊಳ್ಗೆ ಒಂಬತ್ ಆನಿ ಹೋಯಿ, ಮರಿಯಾನಿ ಬಾಲ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತ್ ಅಂದ ಅಂಬ್ರ್”

ಇದ್ರ್ ವಿವರ್ಣಿ ಹೀಂಗೆ… ಒಂದ್ ಊರಗೆ ಸುಕ್ರ ಅಂಬ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್-ಭೂತ್ ಲಾಟ್ ಬಿಡುವನ್ ಇದ್ದ ಅಂಬ್ರ್. ಯಾರಾರೂ ಅವ್ನ್ ಹತ್ರ ಹೋಯಿ, ಸುಕ್ರಾ…ಸುಕ್ರಾ… ಒಂದ್ ಸುಳ್ಳ್ ಹೇಳ್ ಮರಯಾ ಅಂದ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಅಂವ ಬಿಡು ರೈಲ್ ಇದ್. ‘ವಾಟಿ ಅಂಡಿ ಒಳ್ಗೆ ಒಂಬತ್ ಆನಿ ಹೋಯ್ತಂಬ್ರ್; ಒಂಬತ್ತ್ ಆನಿ ದಾಟಿ ಹೋರ್ ಮೇಲ್ ಒಂದ್ ಮರಿ ಆನಿ ವಾಟಿಯಂಡಿಯೊಳ್ಗೆ ಹೋಪತಿಗೆ, ಅದ್ರ್ ಬಾಲ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಬಿತ್ತಂಬ್ರ್’. ಇಲ್ಲ್ ಸುಕ್ರನ ಸುಳ್ಳಿನ್ ಘಾಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ… ವಾಟಿ ಅಂಡಿಯೊಳ್ಗೆ ಆನಿ ಹೋಪುದಂಬುದೇ ಹಶೀ ಸುಳ್ಳ್. ಅಂತಾದ್ರಗೆ ಒಂಬತ್ತ್ ಆನಿ ಸೀದಾ ನುಗ್ಗಿ ಹೆರ್ಗ್ ಬಂದಾರ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದ್ ಶೆಣ್ಣ್ ಮರಿ ಆನಿದ್ ಬಾಲ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಬಿತ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಸುಕ್ರನ್ ಬಾಯ್ ಪಟಾಕಿ. ಅಲ್ಲ… ಮರಿ ಆನಿ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಬಿದ್ದಿತ್ ಅಂದಿರಾರು ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮರ್ರೆ… ಅದ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಅದ್ರ್ ಬಾಲ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ಬೀಳುದಂದ್ರೆ… 🙂

ನಮ್ ಸುಕ್ರನ್ ಕಂಡೇ ಗುರು ಕಿರಣ್ “ಬಂಡಲ್ ಬಡಾಯಿ ಮಾದೇವ…” ಪದ್ಯ ಬರದ್ ಅಂದೇಳಿ ಕುಟ್ಟಿ ಯಾರತ್ರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಂಬ್ದ್ ಹಶೀ ಶುಂಠಿ 🙂
ಹೀಂಗಿಂದೇ ಹಳಿಕಾಲದ್ ಕತಿ ನಿಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ದ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಕೇಂಡ್, ಓದಿ… ನೆಗಾಡುವ

( ವಾಟಿ ಅಂಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇಪ್ಪರಿಗೆ – ವಾಟಿ ಅಂಡಿ==> ಒಲಿಯಗೆ ಬೆಂಕಿ ಉರ್ಸುಕೆ ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡು ಬೆದ್ರಿನ್ ಅಂಡಿ… ಕಬ್ಣದ್ ಅಂಡಿ ಅಂತ್ ಬೇಕಾರೂ ಅನ್ಕಣ್ಲಕ್ )

ನೀಲಿ ಮತ್ ಜೂಲಿ ಕತಿ ಗೊತ್ತಿತಾ? ಕುಂದಾಪ್ರ ಪಿ.ಜೆ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 18

Posted: ಮೇ 22, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಪೀಜೆ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಪೀಜೆ, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundaapra kannada PJ, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes, kundapura kannada PJ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ನಿಮ್ಗೆ ನೀಲಿ ಮತ್ ಜೂಲಿ ಕತಿ ಗೊತ್ತಿತಾ?

ಗೊತ್ತಿಲ್ದೀರ್ ಈ ಪೀಜೆ ಓದಿ ಕಾಣಿ… ಓದಿ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಗೊತ್ತಾತ್ತ್ 🙂

ಕುಂದಾಪ್ರದಗೆ ಜೂಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಇಬ್ರ್ ಅವ್ಳಿ-ಜವ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇದ್ದಿರಂಬ್ರ್

ಅದ್ರಗೆ ನೀಲಿ ಅಂಬಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಹಟ. ತಾನ್ ಹೇಳದ್ದೇ ಆಯ್ಕ್

ಅವ್ಳ್ ಹೇಳದ್ದ್ ಆಪಲ್ಲಿವರಿಗ್… ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಲ… ಹಸಿಗ್ ಹಿಡದ್ ಹೇಲ್ ಕಣಗೆ… ಒಂದೇ ಹಟ

ಜೂಲಿಗ್ ಎಂತ ತಂದ್ರೂ… ನೀಲಿಗೂ ತರ್ಕೇ… ಇಲ್ದಿರ್ ಗಲಾಟಿ ಬಿದ್ದ್ ಹೊತ್ತ್

ಅವ್ಳಿಗೆ ಗೊಂಬಿ ತಂದ್ರೆ ಇವ್ಳಿಗೂ ಬೇಕ್… ಅವ್ಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ತಂದ್ರೆ ಇವ್ಳಿಗೂ ಹಾಂಗಿದ್ದೇ ಅಂಗಿ ಬೇಕ್

ಒಟ್ರಾಶಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕತಿ ಹೈಲ್ 🙂

ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರ್ ಮಳ್ಗಾಲ ಕಳಿತ್… ಇಬ್ರಿಗೂ ಮದಿ ಆಯ್ತ್.

ನೀಲಿದ್ ಹಟ ಮದಿ ಆರೂ ಕೈದ್ ಆಯಲ್ಲ. ಜೂಲಿ ಮನಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ಳ ಮನಿಗೂ ಬಂತ್. ಜೂಲಿ ಮನಿಗೆ ಎ.ಸಿ. ಬಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಮನಿಗೂ ಬಂತ್

ಒಟ್ಟ್ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಗಂಡ ಹೈಲಾದ 🙂

ಆರೂ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರೀ ಒಗ್ಗಟ್ಟಗ್ ಇದ್ದಿರ್.

ಒಂದಿನ ಜೂಲಿ ಒಂದ್ ಬಸ್ ತಕಂಡ್ಳು… ನೀಲಿಯೂ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಬಸ್ ತಕಂಡೇ ಬಿಟ್ಳು

ಒಂದ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇಬ್ರೂ… ಅವ್ರ ದೊಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಯಿ, ಮರವಂತೆ ಬೀಚಿಗೆ ಪಿಕ್‌ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಸ್ಸಗ್ ಹೋರ್

ಎರ್ಡೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೀಚ್ ಬದಿಗ್ ಹೋಯಿ ತಿರ್ಗಾಡಿ ಬಂದ್ರ್

ನೀಲಿ ಎಲ್ಲರ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲ್ ಬಂದ್, ಎರ್ಡೂ ಬಸ್ ಹೊಗ್ಗಿ ಕಂಡ್ರೆ… ಎಂಥ ಇತ್ತ್… ಬಸ್ಸಿನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಸೀಟ್, ಗೇರ್, ಹಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲಾ ಯಾರೋ ಕದ್ಕ ಹೋಯಿರ್… ಎರ್ಡೂ ಬಸ್ಸಿಂದ್ !!

ಇದನ್ನ್ ಕಂಡ್ಕಂಡ್… ಜೂಲಿಯತ್ರ ಮರ್ಕತಾ ಮರ್ಕತಾ… ನೀಲಿ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ಲ್ ಗೊತ್ತಾ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ನಾ ಕುಚ್ ‘ತೇರೇ ಬಸ್’ ಮೇ ಜೂಲಿ…… ನಾ ಕುಚ್ ‘ಮೇರೆ ಬಸ್’ ಮೇ…… 🙂 🙂 🙂

ಕುಂದಾಪ್ರ ಪಿ.ಜೆ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 17

Posted: ಮೇ 22, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಪೀಜೆ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಪೀಜೆ, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundaapra kannada PJ, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes, kundapura kannada PJ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಜೆಗಳು (Kundapura kannada PJs)…

ಇಲ್ಲ್ ಒಟ್ಟ್ ಮೂರ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಪೀಜೆ ಇತ್ತ್ … ಎಲ್ಲಾ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ 🙂

PJ 1
ಒಂದ್ ಕೆರಿಯಗೆ ಹತ್ತ್ ಮೀನ್ ಇದ್ದಿದೋ. ಅದ್ರಗೆ ಒಂದ್ ಮೀನ್ ಸತ್ತೋಯ್ತ್.

ಅದ್ ಸತ್ ಹೋರ್ ಮೇಲೆ, ಕೆರಿ ನೀರ್ ಒಂದ್ ಇಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂಬ್ರ್ ಎಂತಕೆ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ಎಂತಕಂದ್ರೆ, ಉಳದ್ದ್ ಒಂಬತ್ ಮೀನ್ ಮರ್ಕತ್ವಲಾ ಅದಕ್ಕೆ 🙂 🙂 🙂

__________________________________________________________________________
PJ 2
ಒಂದ್ ಮನಿ ಗ್ವಾಡಿ ಮೇಲ್ ಸುಮಾರ್ ಹಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೋ. ಅದ್ರಗೆ ಒಂದ್ ಹಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತ್ ಅಂಬ್ರ್

ಪದ್ಯ ಮುಗ್ದ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೇ, ಪದ್ಯ ಹೇಳದ್ದ್ ಹಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟ್… ಉಳದವೆಲ್ಲಾ ನೆಲಕ್ಕ್ ಬಿದ್ದೋ ಅಂಬ್ರ್ ಎಂತಕೆ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ಎಂತಕಂದ್ರೆ, ಪದ್ಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಇದ್ದಿತ್ ಅಂದೇಳಿ ಉಳ್ದವೆಲ್ಲಾ… ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ದೊ ಅದಕ್ಕೇ 🙂 🙂 🙂
__________________________________________________________________________
PJ 3
ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರಿ (ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ) ಕಂಡ್ರೆ ಕುಶಿ ಅಂಬ್ರು

.

.

.

.

.

.

ಕೃಷ್ಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಳ್ಸಿಪತ್ರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಶಿ ಅಂಬ್ರು…

.

.

.

.

.

.

ಹಂಗಾರೆ ಯಮರಾಯನಿಗೆ ಎಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಶಿ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ…?

.

.

.

.

.

.

ಆಸ್ಪತ್ರಿ… 🙂 🙂 🙂
__________________________________________________________________________

ಆನಿ ಬಾಳಿಹಣ್ಣಿನ್ ಕತಿ ಗೊತ್ತಾ? ಕುಂದಾಪ್ರ ಪಿ.ಜೆ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 16

Posted: ಮೇ 22, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಪೀಜೆ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಪೀಜೆ, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundaapra kannada PJ, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes, kundapura kannada PJ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ನಿಮ್ಗ್ ಆನಿ ಮತ್ ಬಾಳಿ ಹಣ್ಣಿನ್ ಕತಿ ಗೊತ್ತಿತಾ ನಿಮ್ಗೆ?

ಗೊತ್ತಿಲ್ದೀರ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ ಆ ಕತಿ  🙂

ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಜೆ (Kundapura kannada PJ)
_____________________________________________________________

elephant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: tech-queries.blogspot.com

ಒಂದ್ ಆನಿ ಇದ್ದಿತ್… ಆ ಆನಿಗ್ ಜೋರ್ ಹಸು ಆಯಿದ್ದಿತ್ತ್… ಅದ್ರ ಎದ್ರ್ 5 ಬಾಳಿಹಣ್ಣ್ ಇದ್ದಿತ್
ಆರೂ ಆನಿ ಬಾಳಿಹಣ್ಣ್ ತಿನಲ್ಲ ಎಂತಕೆ?
.
.
.
.
.
.
ಎಂತಕಂದ್ರ್ ಆ ಬಾಳಿಹಣ್ಣ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿದ್……ಹೆ…ಹೆ…
.
.
.
.
.
.
ಈಗ ನಿಜವಾದ್ ಬಾಳಿಹಣ್ಣೇ ಇದ್ದಿತ್… ಆದ್ರೂ ಆನಿ ಬಾಳಿಹಣ್ಣ್ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ… ಎಂತಕೆ?
.
.
.
.
.
.
ಎಂತಕಂದ್ರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿದ್……ಹೆ…ಹೆ…
.
.
.
.
.
.
ಈಗ ಆನಿ, ಬಾಳಿಹಣ್ಣ್ ಎರ್ಡೂ ನಿಜವಾದ್ದೇ… ಆದ್ರೂ ಆನಿ ಬಾಳಿಹಣ್ಣ್ ತಿನಲ್ಲ ಎಂತಕೆ?
.
.
.
.
.
.
ಎಂತಕಂದ್ರ್ ಬಾಳಿಹಣ್ಣ್ ಟಿ.ವಿ.ಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಿತ್……ಹೆ…ಹೆ…
.
.
.
.
.
.
ಈಗ ಆನಿ ಬಾಳಿಹಣ್ಣ್ ಎರ್ಡೂ ನಿಜವಾದ್ದೇ… ಎರ್ಡೂ ಟಿ.ವಿ.ಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತ್… ಆದ್ರೂ ಆನಿ ಬಾಳಿಹಣ್ಣ್ ತಿನಲ್ಲ ಎಂತಕೆ?
.
.
.
.
.
.
ಎಂತಕಂದ್ರ್ ಈ ಸರ್ತಿ… ಎರ್ಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಒಳ್ಗ್ ಇದ್ದಿತ್……ಹೆ…ಹೆ…
.
.
.
.
.
.
ಈಗ ಆನಿ ಬಾಳಿಹಣ್ಣ್ ಎರ್ಡೂ ನಿಜವಾದ್ದೇ… ಎರ್ಡೂ ಟಿ.ವಿ.ಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತ್… ಎರ್ಡೂ ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ಒಳ್ಗೆ ಇದ್ದಿತ್… ಆದ್ರೂ ಆನಿ ಬಾಳಿಹಣ್ಣ್ ತಿನಲ್ಲ ಎಂತಕೆ?
.
.
.
.
.
.
ಎಂತಕಂದ್ರ್ … ಟಿ.ವಿ. ಆಫ್ ಆಯಿದ್ದಿತ್……ಹೆ…ಹೆ… 🙂  🙂  🙂

ಹಚ್ ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚ್… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 15

Posted: ಮೇ 22, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಇದು ಸುಮಾರ್ ಹಿಂದಿನ ಕತಿ…(ಇದ್ ಬರ್ದೂ ಸುಮಾರ್ ಸಮಿ ಆಯ್ತ್) ಆಗ್ಳಿಕೆ ಟಿವಿಯಗೆ ಹಚ್ ಎಡುಟೈಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತ್ ಅಲ್ದಾ? ಅದ್ರಗೆ ಒಂದ್ ನಾಯ್ ಮರಿ ಬತ್ತಿತ್ತ್ ನೆನ್ಪಿತ್ತಾ? ಅದನ್ ಒಂದಿನ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ ಕಂಡ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಅದನ್ನ ಕಂಡರಿಗೆ ಆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಹಾಂಗಿದ್ದೇ ಒಂದ್ ನಾಯಿ ಮರಿ ಸಾಕ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಭಾರೀ ಮನ್ಸ್ ಆಯ್ತ್. ಹುಚ್ ನಾಯಿ ಆರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲೆ ಹಚ್ ನಾಯಿ ಕಣಗಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ ಅಂಬ್ ಹುಚ್ಚ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿ, ಅವ್ರ್ ಕಿಶಿಯಿಂದ ಸಾವ್ರ್ ರುಪಾಯಿ ಕರ್ಚಾಯಿ… ಕಡಿಕೂ ಒಂದ್ ಹಚ್ ನಾಯಿ ತಕಂಡೇ ಬಂದ್ರ್

hutch
ನಾಯಿ ಬಂತ್ ಹೌದ್… ಆರೇ ಅದಕ್ ಉಳ್ದ್ ಬಳ್ವಟಿ ನಾಯ್ ಕಣಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ ಸುಡ್ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕುಕಾತ್ತಾ… ಸಾವ್ರ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾಯಿ ಅಲ್ದಾ ಮರ್ರೆ? ಸರಿ… ಹಂಗಾರ್ ನಾಯಿಗ್ ತಿಂಬುಕೆ ಎಂತಾ ಕೊಡುದ್….? ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ ಮಂಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡ್ರ್. ಸುಮಾರ್ ಹೊತ್ತ್ ಪಕ ಪಕ ಅಂದ್… ಕಡಿಗೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಪಳ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಬೆಳ್ಕಾಯ್ತ್… 🙂

ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ ದೋಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಜೀನ್ಸಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕಂಡಿದ. ಆ ಜೀನ್ಸಿನ ಅಂಗಡಿಯನ ಹತ್ರ ನಾಯಿಗೆ ತಿಂಬುಕ್ ಹಾಕುಕೆ ಎಂತಾರು ಸಿಕ್ಕುಕೂ ಸಾಕ್. ಅವನತ್ರವೇ ಕೇಂಬ ಅಂದೇಳಿ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡಿ, ಕೊಡಿ ಜಲ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಹಗೂರ ಅಂಗ್ಡಿ ಬದಿಗ್ ಹೊರ್ಟ್ರ್. ಆರೇ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಗುಟ್ಟಿನ್ ವಿಷ್ಯ ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಮತ್ತೆಂತ ಅಲ್ದೇ… ಜೀನ್ಸಿನ ಅಂಗ್ಡಿಯಗೆ ಇವ್ರದ್ ಒಂದ್ಸಾವ್ರ್ ರುಪಾಯ್ ಕಡ ಇದ್ದಿತ್. ಆ ಕಡ ತೀರ್ಸುದ್ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಇವ್ರ್ ಹಚ್ ನಾಯ್ ಮರಿ ಯಾಪಾರ ಮಾಡದ್ದ್ ಸುದ್ದಿ ಹಗೂರ ಜೀನ್ಸಿನ ಅಂಗ್ಡಿಯನ್ ಕೆಮಿಗೂ ಯಾರೋ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್. ಅಂವ ‘ಅವ್ರ್ ಈ ಬದಿಗ್ ಬರ್ಲಿ… ಅವ್ರ ಬಳಿ ಬಿಡ್ಸತೆ ಇವತ್’ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂಕಂಡಿದ್ದ.

ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ ಹಗೂರ ಕೊಡಿ ಜಲ್ ಊರ್ಕಂಡ್… ಅಂಗ್ಡಿ ಬುಡಕ್ ಬಂದ್, ಜಗಲಿ ಮೇಲ್ ಕೂಕಂಡ್ರ್. ಮಳಿ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದಿಪ್ಪುಕೋಯಿ ಅಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಗ್ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಇದ್ದಿರ್. ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ್ ಕಂಡ್ ಅಂಗ್ಡಿಯವ ಕೇಂಡ… “ಹ್ವಾಯ್, ಏನ್ ಬಂದದ್ದ್ ಈ ಬದಿಗೆ… ಇತ್ಲಾಯಿ ಭಾಳಾ ಅಪ್ರೂಪ” ಅಂದ ಹಗೂರಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಸಾಣಿ ನೆಗಿ ಸ್ವರದಗೆ. ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ ಹೇಳ್ರ್… “ಮತ್ತೆಂತ ಅಲ್ದಾ… ನಿಮ್ ಅಂಗ್ಡಿಯಗೆ… ನಾಯಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತ್ ಇತ್ತನಾ?”

ಮೊದ್ಲೇ ಸಾವ್ರ್ ರುಪಾಯ್ ಬಾಕಿ ಕೊಡು ಬದ್ಲ್ ನಾಯಿ ತಕಂಡ್ ಬಂದಿರ್ ಅಂಬ್ ಸಿಟ್ ಇದ್ದಿತಾ? ಈಗ ಉರಿತಿಪ್ಪ್ ಬೆಂಕಿಗ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ವರ್ ಕಣಗೆ ನಾಯಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತ್ ಕೇಂಡ್ರಾ ಇಲ್ಯಾ, ಅವ್ನಿಗ್ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗ್ ಏರಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ ಸಿಟ್ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತ್. “ನಾಯಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತಾ… ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ… ಎಂತಾ… ಇಲ್ಲೇ ತಿಂತ್ರಿಯಾ ಪೆಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುದಾ?” ಕೇಂಡ 🙂 ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಗಳೆಲ್ಲಾ… ಕಿಸ-ಕಿಸ ನೆಗಾಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡದೋ… ಮಕ್ಳೆಲ್ಲಾ ಹಲ್ ಚಿಲ್ದೋ.., ಹಳಿಯರ್ ಬೀಡಿ ಎಳ್ದರ್ ಕೆಮ್ಸು ಕಣಗ್ ಮಾಡಿ, ಕುಸ್ಕು ಕುಸ್ಕು ನೆಗಾಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರ್.

ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನ್ ಕತಿ ಹೈಲಲ್ದೆ…? ಮನಿಗ್ ಬಂದರೇ… ಗೋಣಿ ಚೀಲದಗ್ ನಾಯಿ ಮರಿನ್ ಕಟ್ಟಿ, ಸಾವ್ರ್ ರೂಪಾಯ್ ಕಿಚ್ಚ್ ಹಿಡ್ದ್ ಹೋಯ್ಲಿ ಅತ್ಲಾಯ್ ಅಂದೇಳಿ ಅದನ್ ರಸ್ತಿ ಬದಿ ಬಿಟ್ ಬಂದ್ರಂಬ್ರ್. ಈಗ್ಳೂ ಯಾವ್ದಾರೂ ನಾಯ್ ಕಂಡ್ರ್ ಸಾಕ್… ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನಿಗೆ ಹಳ್ತೆಲ್ಲಾ ನೆನ್ಪಾಯ್ ಸಿಟ್ ಬಂದ್ ಕಲ್ ಹೊಡ್ದ್ ಬೇರ್ಸ್ತ್ರ ಅಂಬ್ರ್ ಮರ್ರೆ 🙂

ಬಾಡಿ ಹೋದ್ದ್… ಬೊಂಡದಗೆ ನೀರ್ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲಿಯೇ…(ಸುಮ್ನೆ ಕುಶಾಲಿಗ್ ಅಣಕ)

Posted: ಮೇ 21, 2013 in anaka, anakavaadu, ಅಣಕ, ಅಣಕವಾಡು, ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕನ್ನಡ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಣಕ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಣಕ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., kannada remix, kundaapra kannada, kundaapra kannada anaka, kundapra, kundapra kannada, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada anaka, kundapura kannada remix
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

‘ಎರಡು ಕನಸು’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ಬಾಡಿಹೋದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ’ ಹಾಡ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ… ಸುಮ್ನೆ ಕುಶಾಲಿಗ್ ಮರ್ರೆ 🙂

 

ಬಾಡಿ ಹೋದ್ದ್ ಬೊಂಡದಗೆ
ನೀರ್ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲಿಯೇ

ಬಾಡಿ ಹೋದ್ದ್ ಬೊಂಡದಗೆ
ನೀರ್ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲಿಯೇ
ಬತ್ತಿ ಇರದ ಚಿಮ್ಣಿಯಿಂದ
ದೀಪ ಉರ್ಸುಕಾತಿಲ್ಯೇ

ಮೆಣ್ಸ್ ತಿಂದ್ ಬಾಯಿಯೆಲ್ಲಾ
ಖಾರಆಯಿತ್ ಉರಿತಿತ್ತಲ್ದಾ
ಒಂದ್ಲೋಟ ನೀರಿಲ್ಲಿಯಾ?

ಬಾಡಿ ಹೋದ್ದ್ ಬೊಂಡದಗೆ
ನೀರ್ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲಿಯೇ

ಹಣ್ ತಿನ್ನಲ್ಯೇ ಬೀಜ ತೆಗ್ದಿನೆ
ಅಂಗಡಿಯಲ್ ಮಾರುಕೆ
ಹಣ್ ತಿನ್ನಲ್ಯೇ ಬೀಜ ತೆಗ್ದಿನೆ
ಅಂಗಡಿಯಲ್ ಮಾರುಕೆ

ಪವಾಣಿ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ-ನಾಕ್
ಹಬ್ಬದಗ್-ಹೊಡಿ ಹಾರ್ಸಕೇ
ಪವಾಣಿ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ-ನಾಕ್
ಹಬ್ಬದಗ್-ಹೊಡಿ ಹಾರ್ಸಕೇ

ಬತ್ತಿ ಇರದ ಚಿಮ್ಣಿಯಿಂದ
ದೀಪ ಉರ್ಸುಕಾತಿಲ್ಯೇ

ಮೆಣ್ಸ್ ತಿಂದ್ ಬಾಯಿಯೆಲ್ಲಾ
ಖಾರಆಯಿತ್ ಉರಿತಿತ್ತಲ್ದಾ
ಒಂದ್ಲೋಟ ನೀರಿಲ್ಲಿಯಾ?

ಬಾಡಿ ಹೋದ್ದ್ ಬೊಂಡದಗೆ
ನೀರ್ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲಿಯೇ

ಮಾಯಿನ್-ಹಣ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಬಿದ್ರೆ
ಕಲ್ ಹೊಡ್ದಾರೂ ತಾಳ್ಸುವೆ
ಮಾಯಿನ್-ಹಣ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಬಿದ್ರೆ
ಕಲ್ ಹೊಡ್ದಾರೂ ತಾಳ್ಸುವೆ

ಗಾಳಿಗ್ ಹಣ್ ಉದರಿ ಬಿದ್ರೆ
ಹೆಕ್ಕದೆ ಇಪ್ಪುಕೆ ಆಪುದೆ?
ಗಾಳಿಗ್ ಹಣ್ ಉದರಿ ಬಿದ್ರೆ
ಹೆಕ್ಕದೆ ಇಪ್ಪುಕೆ ಆಪುದೆ?

ಬಾಳಿ ಹಣ್ಣಾರೂ ತಿಂಬ ಅಂದ್ರೆ
ಪೂರ್ತಿ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲದೂ
ಹುಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಪ ಗ್ವಾಯಿ… ಮರನ್ನ
ಸಿಕ್ವಾ ಬೀಜ ನಾಕಾರೂ

_____________________________________________________________________________
ಮೂಲ ಪದ್ಯ : ‘ಎರಡು ಕನಸು’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ಬಾಡಿ ಹೋದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೂವು ಅರಳಬಲ್ಲದೆ’
ಕೃಪೆ: Namma Bengaluru(ಫೇಸ್ಬುಕ್)

ಬಾಡಿ ಹೋದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ
ಹೂವು ಅರಳಬಲ್ಲದೆ

ಬಾಡಿ ಹೋದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ
ಹೂವು ಅರಳಬಲ್ಲದೆ
ತಂತಿ ಹರಿದ ವೀಣೆಯಿಂದ ನಾದ
ಹರಿಯಬಲ್ಲದೆ

ಮನಸು ಕಂಡ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ
ಕನಸಿನಂತೆ ಕರಗಿತಲ್ಲ
ಉಲ್ಲಾಸ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ

ಬಾಡಿ ಹೋದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ
ಹೂವು ಅರಳಬಲ್ಲದೆ

ಹಣತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉರಿಯೇ
ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವೆ
ಹಣತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉರಿಯೇ
ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವೆ

ಧರೆಯೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವಾಗ
ಬದುಕಲೆಲ್ಲಿ ಓಡುವೆ
ಧರೆಯೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವಾಗ
ಬದುಕಲೆಲ್ಲಿ ಓಡುವೆ

ತಂತಿ ಹರಿದ ವೀಣೆಯಿಂದ ನಾದ
ಹರಿಯಬಲ್ಲದೆ

ಮನಸು ಕಂಡ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ
ಕನಸಿನಂತೆ ಕರಗಿತಲ್ಲ
ಉಲ್ಲಾಸ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ

ಬಾಡಿ ಹೋದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ
ಹೂವು ಅರಳಬಲ್ಲದೆ

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುಳುಗೆ
ಈಜಿ ದಡವ ಸೇರುವೆ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುಳುಗೆ
ಈಜಿ ದಡವ ಸೇರುವೆ

ಸುಳಿಗೆ ದೋಣಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ
ಬದುಕಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೆ?
ಸುಳಿಗೆ ದೋಣಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ
ಬದುಕಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೆ?

ಬಾಳ ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲಿ
ಬರಿಯ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ
ನಡೆಸುವಾತ ಬೇರೆ… ಅವನ
ಇಚ್ಚೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲರೂ?

ನೆಂಟ್ರ್ ಉಪ್ಚಾರ… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 14

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಕುಟ್ಟಿ ಮದಿ ಆಯ್ ಐದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್…ಆ ಖುಷಿಯಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದಾ…
“ನಮ್ಮ ಮದಿ ಆಯಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣ್… ನಿಂಗ್ ಎಂತಾರು ಆಸಿ ಇದ್ರ್ ಹೇಳ್”

ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದ್ದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ಲ್…
“ಹ್ವಾಯ್… ನಮ್ಮದಿ ಆಯಿ ಇಷ್ಟ್ ಸಮಿ ಆಯ್ತ್ ಹೌದ…
ನನ್ನ್ ಯಾವ್ದಾರೂ ಕ್ವಾಷ್ಟ್ಲೀ ಜಾಗಕ್ಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆರೂ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೊಯಿರ್ಯಾ? ಇವತ್ತಾರೂ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ನಿ ಕಾಂಬ”

ಕುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅವ್ನ್ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ದ್ ಹೇಳ್ದ…
“ಅಮ್ಮಾ… ಬಾಗ್ಲ್ ಸಾಂಚ್ಕೋ.. ನಾವಿಬ್ರ್ ಇಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗ್ ಹೋಯ್ ಬತ್ತೋ…” 🙂 🙂 🙂

_______________________________________________________________________________________
ಮನಿಗ್ ನೆಂಟ್ರ್ ಬಂದ್ರಂಬ್ರ್

ಮನಿ ಯಜ್ಮಾನ್ರ್ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ ಬಂದರತ್ರ ಕೇಂಡ್ರ್ …
“ಹ್ವಾಯ್ ಬನಿ ಬನಿ… ಕೂಕಣಿ… ನಿಮ್ಗೇ ಕುಡುಕ್ ಎಂತ ಬಿಸಿ ಅಡ್ಡಿಲ್ಯಾ ಎಂತಾರೂ ತಣ್ಣಗಿದ್ದ್ ಬೇಕಾ?”

ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಕಂಜೂಸ್ ಅಂದ್ ಹೆಸ್ರವಾಸಿ ಆಯಿದ್ದರ್… ಅಂತಾ ಜನ ಹೀಂಗೆ ಕೇಂತ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಬಿಡುದ್ ಎಂತಕೆ ಅಂದೇಳಿ ಬಂದ್ ನೆಂಟ್ರ್ ಹೇಳ್ರಂಬ್ರ್…
“ಹ್ವಾಯ್ ನಂಗ್ ಒಂದ್ ಬಿಸಿ ಒಂದ್ ತಣ್ಣಗೆ… ಎರ್ಡೂ ಇರ್ಲಿ”

ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ ಮಗನ್ನ್ ಕರ್ದ್ ಹೇಳ್ರ್…
“ಏ ಮಾಣಿ, ಇಲ್ ಬಾ… ಇಗಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಎರ್ಡ್ ಚೆಂಬ್ ನೀರ್ ತಕಂಡ್ ಬಾ… ಒಂದ್ ಫ್ರೀಜರಿದ್… ಒಂದ್ ಬಚ್ಲ ಮನಿ ಹರೀದ್… 🙂

ನೆಂಟ್ರ್ ಧಾತ್ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರ್ ಇನ್ನೂ ಏಳಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್… 🙂 🙂 🙂

ಕುಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪ್ರ ಜೋಕ್ಸ್…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 13

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಮಾಷ್ಟ್ರು: ಕುಟ್ಟಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಗ್ ಒಂದ್ ಮಾಯ್ನ್ ಮರ ಇತ್ತ್… ಅದ್ರಗೆ ಮಾಯ್ನ್ ಹಣ್ ಆರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಯ್ಕಂಡ್ ಬತ್ತೆ?

ಕುಟ್ಟಿ : ನಾ ಹಾರ್ಕಂಡ್ ಹೋಯ್ ಕೊಯ್ಕ ಬತ್ತೆ… ಸರ್

ಮಾಷ್ಟ್ರು: ಹಾರ್ಕಂಡ್ ಹೋಪ್ಕೆ ರೆಕ್ಕಿ ಯಾರ್ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಕೊಡ್ತನಾ?

ಕುಟ್ಟಿ: ಮತ್ತೆಂತ… ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಗ್ ಮಾಯ್ನ್ ಮರ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಬತ್ರಾ ? 🙂
_____________________________________________________________

ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದ

ಕುಟ್ಟಿಯ ಅಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಕೇಂಡ್ಳು…
“ಮಗಾ, ಇವತ್ತ್ ಶಾಲ್ಯಗೆ ಎಂತ ಕಲ್ತೆ?”

ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಾ…
“ಅಮ್ಮಾ… ಇವತ್ ನಂಗೆ ಬರುಕೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರ್”

ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ರ್…
“ಹೌದಾ ಮಗಾ… ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದ್.., ಎಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್… ಬರದ್ದ್ ಓದಿ ಹೇಳ್ ಕಾಂಬ”

ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಾ…
“ಎಂತ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ… ಇವತ್ತ್ ಬರುಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದ್. ಓದುಕೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲ್ಲ  🙂

_____________________________________________________________

ಕುಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೆನೆಜರ್ ಹೇಳ್ರ್…..

ಹ್ವಾಯ್ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ… ನೀವ್ ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗ್ ಒಂದಿನ ಪುರ್ಸೊತ್ತ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಬನಿ… ನಾವ್ ನಿಮ್ಗ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಕೊಡತ್…

ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದ… “ಹೊಯ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡಿ… ನಿಮ್ಗ್ ಕೊಡುಕೇ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದೀರ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಪ್ಕೆ ನಂಗ್ ಮರ್ಲಾ? ಊರಗ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಲ್ಯಾ” 🙂

_____________________________________________________________

BBA-MBA ಒಟ್ಟಿಗ್ ಮಾಡ್ಕಾ…ಓದಿ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 12

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಒಂದ್ ಮಾತಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ…

ಎಂತದಂದ್ರೆ… ದೇವ್ರ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಂಬ್ಕಾಗ ಅಂಬ್ರ್

ಎಂತಕ್ ಕೇಂತ್ರಿಯಾ…?

ಎಂತಕ್ ಅಂದ್ರೆ…

ದೇವ್ರ್ ಹತ್ರ ಸಿಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ರೆ… ಅಂವ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಕಳ್ಸತಾ ಅಂಬ್ರ್

ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ರೆ… ಅವ್ರ್ ದೇವ್ರ್ ಹತ್ರ ಕಳ್ಸತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್… 🙂
______________________________________________________________________________________

ಚೀಂಕ್ರ: ಹ್ವಾಯ್ ನೀವ್ ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ಕಂಡಿದ್ರಿ?
ಕುಟ್ಟಿ : ನಾನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ BBA ಮಾಡ್ತೆ… ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರ್ ಮೇಲೆ MBA ಮಾಡ್ತೆ
ಚೀಂಕ್ರ: ಅದ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮರ್ರೆ ಎರ್ಡೆರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ?
ಕುಟ್ಟಿ : ಎಂತ ಸುಟ್ಟ ಕೋರ್ಸೂ ಇಲ್ಲ ಮರಾಯಾ…
BBA ಅಂದ್ರೆ ಬೀಡಾ ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿ…MBA ಅಂದ್ರೆ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯ್ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ

ಚೀಂಕ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಚಂಯ್ಕ ಆದನ್ ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ ಏಳಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್… 🙂
______________________________________________________________________________________

ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದ್ನೇ ಕ್ಲಾಸಗ್ ಇದ್ದಲ್ ನೆಡದ್ದ್ ಇದ್…

ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ್ಸುದ್ ಕಳುದ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ್

ಟೀಚರ್: ಕುಟ್ಟಿ… ಎರಡರಗೆ ಎರಡ್ ಕಳದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಉಳಿತ್ತ್?

ಕುಟ್ಟಿ: ಟೀಚರೇ, ಸಮಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ಲ… ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ

ಟೀಚರ್ : ನನ್ ಕರ್ಮ… ಇನ್ನೆಂತ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೇಳುದು… ಹೊಯ್ಲಿ… ಇಲ್ಕಾಣ್ ಕುಟ್ಟಿ, ನಿನ್ ಪ್ಲೇಟಗೆ 2 ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತ್
ನೀನ್ ಎರ್ಡೂ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದೆ… ಪ್ಲೇಟಗೆ ಎಂಥ ಉಳಿತ್ತ್…?

ಕುಟ್ಟಿ: ಪ್ಲೇಟಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತ್ ಸಾಂಬರ್ ಉಳಿತ್ತ್ ಟೀಚರ್ 🙂
______________________________________________________________________________________

ಕುಟ್ಟಿ ಕೋಳಿಗ್ ಬಿಸ್ನೀರ್ ಕುಡ್ಸಿದ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 11

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಒಟ್ಟ್ ಕುಶಾಲ್ ಮರ್ರೆ… 🙂
ಮೂರ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಂದಾಪ್ರ ಜೋಕ್ಸ್… ಓದಿ ಗಮ್ಮತಗೆ 🙂

ಹೆಂಡ್ತಿ: “ಹ್ವಾಯ್… ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮದಿ ಆಯ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ರಾಣಿ ಅಂದೇಳಿ ಒಬ್ಳ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇದ್ಲ್ ಅಂತ್ ನೀವ್ ನಂಗ್ ಹೇಳ್ಲೇ ಇಲ್ಲ”

ಗಂಡ: “ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಂತ್ಯಾ? ನಾ ಹೇಳಲ್ಯ… ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ…

ನಿನ್ನ ಮದಿಯಾರ್ ಮೇಲೆ ರಾಣಿ ಕಂಡಗೆ ಕಂಡ್ಕಂತೆ ಅಂದೇಳಿ… ನಿಂಗ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಯ್ದಿರ್ ನಾ ಎಂತ ಮಾಡುದ್?”
___________________________________________________________________________

ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೇಂಡ… “ಏ ಇವಳೇ… ಎಲ್ಲಾರೂ ನಾ ಸತ್ತ್ ಹೋರೆ, ನೀ ಬೇರೆ ಮದಿ ಮಾಡ್ಕಂತ್ಯ?”

ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ಲ್… “ಇಲ್ಲ ಮರ್ರೆ… ನಾ ನನ್ ತಂಗಿ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಹೋಯಿ ಆಯ್ಕಂತೆ”

ಈಗ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೇಂಡ್ಳು… “ನಾ ಎಲ್ಲಾರು ಸತ್ತ್ ಹೋರೆ, ನೀವ್ ಬೇರೆ ಮದಿ ಮಾಡ್ಕಂತ್ರ್ಯಾ?”

ಗಂಡ ಹೇಳ್ದ… “ಇಲ್ಲ ಮರೈತಿ… ನಾನು ಸತೇ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಹೋಯ್ ಇರ್ತೆ… 🙂
___________________________________________________________________________

ಒಂದಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದನೇ ಒಂದ್ ಲೋಟದಗೆ ಬಿಸ್ನೀರ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಕೋಳಿಗೆ ಕುಡ್ಸತಾ ಇದ್ದ

ಇದನ್ನ್ ಕಂಡ್ ಚೀಂಕ್ರ ಕೇಂಡ…
“ಹ್ವಾ ಕುಟ್ಟಿ… ಇದೆಂತಕೆ ಕೋಳಿಗೆ ಬಿಸ್ನೀರ್ ಕುಡ್ಸತಾ ಇದ್ದೆ ?”

ಚೀಂಕ್ರ ಹೇಳ್ದಾ…
“ಅದಾ… ಮತ್ತೆಂತ ಅಲ್ದಾ… ಇವತ್ತ್-ನಾಳೆಯಗೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟಿ ಇಡುಕೂ ಸಾಕ್… ಇಡುದಾರೆ ಬೇಯ್ಸದ್ ಮೊಟ್ಟಿಯೇ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ” 🙂
___________________________________________________________________________

ನೆಗಾಡಿ ಅಷ್ಟ್ ಸಾಕ್… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 10

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್ ಮರ್ರೆ… ಓದಿ ಲಾಯ್ಕಿದ್ರ್ ಹೇಳಿ 🙂

ಚೀಂಕ್ರ: ಹ್ವಾಯ್ ಪರ್ಸ್ ಮನಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಬಂದೆ ಮರ್ರೆ… ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಸಾವ್ರ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ

ಕುಟ್ಟಿ: ಅದಕ್ ಮಂಡಿ ಬಿಸಿ ಎಂತಕಾ… ಇಗ… ಈ 20 ರುಪಾಯ್ ತಕೋ… ರಿಕ್ಷದಲ್ ಮನಿಗ್ ಹೋಯ್ ಪರ್ಸ್ ತಕಂಬಾ ಅಕಾ? 🙂

______________________________________________________________________________________

ಕುಟ್ಟಿ : ಡಾಕ್ಟ್ರೆ… ನಂಗ್ ಜೋರ್ ಕೆಮ್ಮ ಮರ್ರೆ… ಸುರು ಆಯ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗ್ಳ್ ಆಯ್ತ್

ಡಾಕ್ಟ್ರು: ಅಲ್ಲ ಮರ್ರೆ… ಸುರು ಆಯ್ 3 ತಿಂಗ್ಳ್ ಆಯ್ತ್ ಅಂತ್ರಿ… ಇಷ್ಟ್ ದಿನ ಎಂತಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ…?

ಕುಟ್ಟಿ: ಡಾಕ್ಟ್ರೆ… ನೀವ್ ಬರಿ ಹೊಟ್ಟಿತಿಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ… ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಬ್ರ್… ಮತ್ತೆಂತ… ಕೆಮ್ಸತಾ ಇದ್ದಿದೆ ಮರ್ರೆ 🙂
______________________________________________________________________________________

ಹೆಂಡ್ತಿ: ಹ್ವಾಯ್… ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮ್ ಮದಿ ಮಾಡ್ಸಿರಲೇ…. ಆ ಪುರೋಹಿತ್ರು ತೀರಿ ಹೋರ್ ಅಂಬ್ರ್.

ಕುಟ್ಟಿ: ಅಲ್ದಾ ಮತ್ತೆ… ಮಾಡದ್ ಪಾಪ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡತ್ತಾ?

______________________________________________________________________________________

ಕೊಡ್ಪಾನಕ್ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಕ್?…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 9

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಕೊಡ್ಪಾನಕ್ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಕ್ ? ನಮ್ ಕುಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಕೇಂಬ ಬನಿ… 🙂
hosabettu water problem.2jpg
ಇದ್ ನಮ್ಕು ಕುಂದಾಪ್ರ ಕುಟ್ಟಿ ಬುದ್ದಿವಂತ ಆಯ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ್ ನೆಡದ್ದ್ 🙂

ಕುಟ್ಟಿ ಮನ್ಯಗೆ ಒಂದ್ ಎಲಿಮನ್ ಕೊಡ್ಪಾನ ಇದ್ದಿತ್. ಅದ್ ಒಂದಿನ ಹೆರ್ಗ್ ಬಿಸ್ಲಗೇ ಇದ್ದಿತ್ ಅಂಬ್ರ್. ಬಿಸ್ಲ್ ಜೋರಿದ್ದಿತ್ತಾ ಕಾಂತ್. ಕುಟ್ಟಿ ಸಾಂಯ್ಕಾಲ ಶಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ್ ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಕೊಡ್ಪಾನ ಸಮಾ ಬಿಸಿ ಆಯಿದ್ದಿತ್. ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದನೇ ಕೊಡ್ಪಾನ ಮುಟ್ಟಿ ಕಂಡ. ಕೊಡ್ಪಾನ ಬಿಸಿ ಕೊದಿತಿತ್ತ್.
ಅವ್ರ್ ನೆರ್ಮನಿಯಗ್ ಒಬ್ರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ರ್ ಇದ್ದಿರ್. ಕುಟ್ಟಿ ಸೀದಾ ಬಂದನೇ ಚೀಲ ಮನಿ ಒಳ್ಗ್ ಬಿಸಾಕಿ, ಅವರತ್ರ ಹೋಯಿ ಹೇಳ್ದಾ… “ಹ್ವಾಯ್ ಕಂಪೌಂಡ್ರೆ… ನಮ್ಮನಿ ಕೊಡ್ಪಾನಕ್ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತ್ ಮರ್ರೆ… ಔಷಿದ್ದಿ ಎಂತಾರೂ ಕೊಡಿನಿ”

ಕಂಪೌಂಡ್ರ್ ಇನ್ ಈ ಭಾಷಿ ಬರ್ದಿದ್ದನಿಗ್ ಯಾರ್ ಇದನ್ನ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೇಳುದ್ ಅಂದೇಳಿ, ಹೇಳ್ರ್…”ಈ ಜ್ವರಕ್ ಮಾತ್ರಿ ಎಂತ ಬ್ಯಾಡ… ಕೊಡ್ಪಾನಕ್ಕ್ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಾಮಿಗ್ ಇಳ್ಸ್… ಜ್ವರ ಬಿಡತ್ತ್”.

ಕುಟ್ಟಿ ಅವ್ರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ದ. ಮೇಲ್ ಬಂದ್ ಕೊಡ್ಪಾನ ಬಿಸಿ ಇಲ್ದಿದ್ದ್ ಕಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ್ ಅವ್ನಿಗ್. ನೆರ್ಮನಿಗ್ ಹೋಯಿ ಬಾಳಾ ಉಪ್ಕಾರ ಆಯ್ತ್ ಮರ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂದ್ ಕಂಪೌಂಡ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಬಂದ.

ಮಾರನೆ ದಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತ್… 🙂

ಜೋಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿತ್… ಹಾಂಗೆ ಕುಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಕಥಿಯೂ… 🙂

ನೆಗಿ ತಕಂಡ್ ಹೊತ್ತಾ ಅಂಬಷ್ಟ್…ನೆಗಾಡಿ… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 8

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಕುಟ್ಟಿ ದೋಸ್ತಿ ಒಬ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರಿಯಗೆ….ಐ.ಸಿ.ಯು ನಗೆ ಇದ್ದಿರಂಬ್ರ್
ಅವ್ರ್ ಮನಿಯರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ ಪೋಲಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಬ್ರ್… ಇವ್ನಿಗೆ ಹೀಂಗ್ ಆಪುಕ್ ಕುಟ್ಟಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂದೇಳಿ.

ಪೋಲಿಸ್ರು ಕುಟ್ಟಿನ್ ಹುಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್ ತನ್ಕಿ ಮಾಡ್ರ್

ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಕೇಂಡ್ರ್…
“ಏಯ್… ಆ ಗಂಡಿನ ಮನಿಯರ್ ನಿನ್ ಮೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್. ನೆಡದ್ದ್ ಎಂತಾ ವಿಷ್ಯ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳ್”

ಕುಟ್ಟಿ ಏಂಕತಾ ಏಂಕತಾ ಹೇಳ್ದಾ…
“ಆ ಗಂಡ್ ಹೊಟ್ಟಿಯೊಳ್ಗ್ ಒಂದ್ ನಮೂನಿ ಆತಾ ಇತ್ತ್… ಹೆಗ್ಗುಳ ಓಡ್ದ್ ಹಾಂಗ್ ಆತ್ತ್ ಅಂದ.
ಹಂಗಾರೆ ಹೆಗ್ಗುಳ ಸತ್ ಹೋಯ್ಲಿ ಅಂಡ್ಕಂಡ್ ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಎಲಿ ಪಾಷಾಣ ಕುಡ್ಸದ್… ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ರೇ ವಿಷ್ಯ” 🙂

_______________________________________________________________________________

ಚೀಂಕ್ರ ಅವ್ನಿಗೆ ತಾಪತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ಕಿಶಿಯಿಂದ ಹೆಂಡ್ತಿ ಚೀಂಕ್ರಿ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದ್ ಕಾಂತಿರ್ತಿದ್ದ

ಇದನ್ನ್ ಕಂಡ್… ಸ್ವಾಂಪ್ರ ಒಂದಿನ ಚೀಂಕ್ರನ ಹತ್ರ ಕೇಂಡ…
“ಅಲ್ಲ ಚೀಂಕ್ರಣ್ಣ… ಅದೆಂಥಕೆ ನೀವ್ ಒಂದೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಫೊಟ ತೆಗ್ದ್ ತೆಗ್ದ್ ಕಾಂತ್ರಿ?
ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದ್ರಿ ಬಂದಲ್ ಅವ್ರ್ ನೆನ್ಪಾರೆ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಕ್ ದಾರಿ ತೋರತ್ತಾ?”

ಚೀಂಕ್ರ ಹಗೂರಕ್ ಹೇಳ್ದ…
“ಹಾಂಗೆಂತ ಇಲ್ಯೇ.. ಯಾರತ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೆಡಿ… ಅವ್ಳ್ ಫೊಟ ಕಂಡ್ರ್ ಮೇಲ್…
ಇವ್ಳ್ ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ಬಂದ್ ಕಷ್ಟ ಯಾವ್ ದೊಡ್ಡ್… ಅನ್ಸಿ ಸಮ್ಧಾನ ಆತ್ತ್ ಮರ್ರೆ” 🙂
_______________________________________________________________________________

ಚೀಂಕ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಮರ್ಕತಾ ಕೂಕಂಡಿದ್ದ.

ಅದನ್ನ್ ಕಂಡ್ ಅವ್ನ ಚೆಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಿ ಸ್ವಾಂಪ್ರ ಕೇಂಡ…
“ಏ ಗಡೆ ಚೀಂಕ್ರಾ… ಎಂತಕ್ ಮರ್ಕುದ್?”

ಅದ್ಕೆ ಚೀಂಕ್ರ ಹೇಳ್ದಾ…
“ನಾನ್ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಮರೀಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ”

ಸ್ವಾಂಪ್ರ ಹೇಳ್ದಾ…
“ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮರ್ಕುದಾ ಮರಾಯಾ… ಆ ಹೆಣ್ಣ ಒಬ್ಳೆಯಾ ಇಪ್ಪುದ್. ಅವ್ಳ್ ಅಲ್ದಿರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಳ್ ಸಿಕ್ಕತ್ಲ್”

ಚೀಂಕ್ರ ಹೇಳ್ದಾ …
“ವಿಷ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಮರಾಯಾ… ಎಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಂದ್ ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡ್ರೂ ಅವ್ಳ್ ಯಾರ್ ಅಂದೇಳಿಯೇ ನೆನ್ಪ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್” 🙂
_______________________________________________________________________________

ನೆಗಾಡುಕೊಂದ್ ಹೆಳಿ ಬೇಕಾ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 7

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ನೆಗಾಡುಕೊಂದ್ ಹೆಳಿ ಬೇಕಾ… ನೆಗಾಡಿ ಎಷ್ಟ್ ಎಡಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟ್… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 7 🙂

ಚೀಂಕ್ರ ಮತ್ತ್ ಸ್ವಾಂಪ್ರ ಒಂದಿನ ಕುಂದಾಪ್ರ ಸಂತಿಯಗ್ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ ಜಗ್ಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ್

ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ ಕೇಂಡ…
“ಹ್ವಾಯ್ ನೀವಿಬ್ರು ಎಂತಕೆ ಜಗ್ಳ ಮಾಡ್ಕಂತಾ ಇದ್ರಿ? ವಿಷ್ಯ ಎಂತ?”

ಚೀಂಕ್ರ ಹೇಳ್ದಾ…
“ನಮ್ಗ್ ಬಪ್ಪತಿಗ್ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನೂರ್ ರುಪಾಯಿದ್ ನೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್.
ಅದನ್ನ ಯಾರ್ ಒಂದ್ ಬಿಗಿಯಾದ್ದ್ ಲಾಟ್ ಬಿಡ್ತ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ್ ಮಾತಾಡ್ಕಂಡಿತ್…
ಯಾರ್ ಮೊದ್ಲ್ ಹೇಳುದ್ ಅಂದೇಳಿ ಜಗ್ಳ ಅಷ್ಟೇ…”

ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಾ…
“ಥೂ… ನಿಮ್ಗ್ ನಾಚ್ಕಿ ಆತಿಲ್ಯಾ…?
ನಾ ನಿಮ್ಮ್ ಪ್ರಾಯದಗ್ ಇಪ್ಪತಿಗ್ ನಂಗ್ ಸುಳ್ ಅಂದ್ರ್ ಎಂತ ಅಂದೇಳಿಯೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾ”

ಇದನ್ನ್ ಕೇಂಡ್ ಸ್ವಾಂಪ್ರ ಹಗೂರಕ್ ಹೇಳ್ದಾ…
“ಚೀಂಕ್ರಣ್ಣ ಕೆಂತಾ…. ಇದಕ್ಕಿಂತ್ ದೊಡ್ಡ್ ಲಾಟ್ ನಮ್ಗ್ ಹೇಳುಕ್ ಎಡುವಾ?
ನೂರ್ ರುಪಾಯ್ ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆಗ್ದಾ?” 🙂
____________________________________________________________________________________
ಕುಟ್ಟಿ ಅಬ್ಬಿ ತೀರಿ ಹೋದ್ರ್… ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಅವ್ನ ನೆಂಟ್ರೆಲ್ಲಾ ಕುಟ್ಟಿ ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ರ್

ಒಬ್ಬ: “ಅಯ್ಯೋ… ಒಬ್ಳೇ ಹೋಯ್ಬಿಟ್ಯಾ… ನನ್ನನ್ನಾರೂ ಕರ್ಕಂಡೇ ಹೋಯ್ಲಕಿತ್ತಲ್ಲ…”

ಇನ್ನೊಬ್ಬ: “ಅಮ್ಮಾ… ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಿಕಿ ಹೋಯ್ ಅನಾಥ್ರನ್ನಾಯ್ ಮಾಡ್ದೆ… ನಮ್ನೂ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೊಪ್ಕಾಗ್ದಿತ್ತಾ?”

ಮತ್ತೊಬ್ಬ: “ಅಯ್ಯೋ… ನೀವಿಲ್ದಿರ್ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ನನ್ನ್ ಬಿಟ್ಟಿಕಿ ಹೋರ್ಯಾ ಅಮ್ಮ…”

ಕುಟ್ಟಿ: “ಸಾಕಾ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕಣಿ… ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೋಪ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯಿದ್ಲಾ?” 🙂
____________________________________________________________________________________
ಕುಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪ್ರ ಸಂತಿಗೆ ಹೋತಿದ್ದ

ದಾರಿ ಮೇಲ್ ಎಂತದೋ ಕಪ್ಪ್ ಇದ್ದದ್ದ್ ಬಿದ್ಕಂಡ್ ಇದ್ದಿತ್

ಇದ್ ಎಂತಾ ಕಾಂಬ ಅಂದೇಳಿ ಹತ್ರ ಹೋಯಿ ಗಾಳಿ ಉರ್ಸಿ ಕಂಡ. ಅದ್ ಹನಿ ಹಂದಲಿಲ್ಲ.
ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಕಂಡ. ಅದ್ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ. ಕಡಿಗ್ ಬೆರ್ಲಗ್ ಮುಟ್ಟಿ ಚೂರ್ ನಾಲ್ಗಿಗ್ ತಾಗ್ಸಿ ಕಂಡ್ ಹೇಳ್ತ್ನಂಬ್ರ್…

“ಹೋ… ಇದ್ ಶೆಗ್ಣಿ… ಪುಣ್ಯಕ್ಕ್ ನೆಕ್ಕಿ ಕಂಡೆ… ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್… ಇಲ್ದಿರ್ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ನಲೇ… 🙂
____________________________________________________________________________________

ನೆಗಾಡಿ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಾಪಲ್ಲೊರಿಗೆ… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 6

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ನೆಗಾಡಿ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಾಪಲ್ಲೊರಿಗೆ… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್ 🙂

ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಸ್ರೂರ್ ಮೂರ್ಕೈಯಿಂದ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗ್ ರಿಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ.
ಇಳ್ದ್ರ್ ಮೇಲೆ ರಿಕ್ಷದನ್ ಹತ್ರ “ಬಾಡ್ಗಿ ಎಷ್ಟ್ ಆಯ್ತ್” ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂಡ

ರಿಕ್ಷದನ್ ಹೇಳ್ದ… “ಇಪ್ಪತ್ ರೂಪೈ ಆಯ್ತ್”

ಸರಿ… ಅಂದ್… ಕುಟ್ಟಿ ಹತ್ ರೂಪೈ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟ್ ರಿಕ್ಷ ಇಳ್ದ

ರಿಕ್ಷದನ್… “ಹೋಯ್ ನಾ ಹೇಳದ್ದ್ ಇಪ್ಪತ್… ಆರೇ ನೀವ್ ಬರಿ ಹತ್ತೇ ರೂಪೈ ಕೊಟ್ಟಿರಿ”

ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಾ…”.ಹ್ವಾ… ಎಂತ ನೀ ನನ್ನ್ ಮಂಗ ಮಾಡುದಾ… ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನೂ ಕೂಕಂಡ್ ಬರಲ್ಯಾ?

ನಂದ್ ಹತ್ತ್… ನಿಂದ್ ಹತ್ತ್… ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾ ಆಯ್ತ್… ಅಂದೇಳಿ ಇಳ್ಕಂಡ್ ಹೋತೆ ಇದ್ದ

ರಿಕ್ಷದನ್ ಆವತ್ತೇ ರಿಕ್ಷ ಮಾರಿ ಗೂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ ಅಂದೇಳಿ ಸುದ್ದಿ 🙂
___________________________________________________________________________________

ಚೀಂಕ್ರ : ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ … ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಯಿರಿ?

ಕುಟ್ಟಿ : ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ ಹೋಯಿದೆ ಮರ್ರೆ

ಚೀಂಕ್ರ : ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚ್ ಆಯ್ತೇ?

ಕುಟ್ಟಿ: ಒಂದ್ ಸಾವ್ರ ಕರ್ಚ್ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ

ಚೀಂಕ್ರ : ಒಂದ್ ಸಾವ್ರ ಕರ್ಚ್ ಆಯ್ತಾ !!

ಕುಟ್ಟಿ : ನಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಕರ್ಚ್ ಮಾಡೂಕ್ ಮನ್ಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತ್… ಆರೇ ಎಂತ ಮಾಡುದ್… ಪಾಪ ಅವ್ಳ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದ್ ಅಷ್ಟೇ.. 🙂
___________________________________________________________________________________

ಕುಟ್ಟಿ : ಚೀಂಕ್ರಣ್ಣಾ, ಎಂತಕ್ ಬಾರೀ ಬೇಜಾರಗ್ ಇದ್ದಂಗ್ ಕಾಣತ್ತ್?

ಚೀಂಕ್ರ: ಎಂತಾ ಹೇಳುದ್ ಮರಾಯಾ… ನಿನ್ನೆ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಯಿಳ್

ಕುಟ್ಟಿ: ಥೋ… ಹೌದಾ… ಇನ್ನೀಗ ಎಂಥ ಮಾಡ್ತ್ರಿ?

ಚೀಂಕ್ರ: ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡುದ್… ಹೊಸ ಡ್ರೈವರ್ ಹುಡ್ಕತಾ ಇದ್ದೇ.. ಅಲ್ಲೀವರಿಗ್ ನಾನೇ ಕಾರ್ ಓಡ್ಸಕಲೇ ಅಂದೇಳಿ ಬೇಜಾರ್ ಮರ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ 🙂
___________________________________________________________________________________

ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್… ಸೈಕಲ್ ಮರ್ಲ್…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 5

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಇದು ಮಸ್ತ್ ಹಳೀ ಜೋಕ್… ನೀವ್ ಮೊದ್ಲೇ ಕೇಂಡಿಪ್ಕೂ ಸಾಕ್… ಕೇಣದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಕೇಣಿ 🙂

cycle

         ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: http://www.frozenmercury.com

ಒಂದ್ ಹುಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರಿಯಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಇದ್ದಿದ ಅಂಬ್ರ್. ಅವನ ಹುಚ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡು ಹುಚ್. ಇಪತ್ನಾಕ್ ಗಂಟಿಯೂ ಅದೇ ಆಲೋಚ್ನಿ…
ಸೈಕಲ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇಪ್ಪತಿಗೂ… ಕೂಕಂಡಲ್…ಮಲ್ಕಂಡಲ್ಲ್… ಸೈಕಲ್ ಪೆಡ್ಲು ಮೆಟ್ಟುದ್… ಬೆಲ್ ಹೊಡುದ್… ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ.
ಮನಿಯರಿಗ್ ಕಂಡ್ ಕಂಡ್ ಸಾಕಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ರ್. ಸೇರ್ಸ್ರ್ ಮೇಲೂ ಅವ್ನ್ ಮರ್ಲ್ ಏನ್ ಕಡ್ಮಿ ಆಯಲ್ಲ.

ಹೀಂಗಿಪ್ಪತಿಗೆ ಒಂದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಂಬುಕ್ ಬಂದ್ರ್. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗ್ ಭಯಂಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತ್. ಎಂತಕಂದ್ರೆ… ಇಂವ ಸುಮ್ನ್ ಕೂಕಂಡಿದ್ದ.
ಆಯ್ಲಿ… ಇಂವ ಒಬ್ಬ ಆರೂ ಸಮಾ ಆದ್ನಲ ಅಂದ್ ಎಣ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಖುಷಿಯಗ್ ಅವ್ನತ್ರ ಕೇಂಡ್ರ್ “ಹ್ವಾ… ಎಂತಾ ಸೈಕಲ್ ಮರ್ಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡ್ತನಾ?”

ಅಂವ ಹೇಳದ್ ಎಂತಾ ಗೊತ್ತಿತಾ… “ಹ್ವಾಯ್ ನಾ ಡವ್ನಗೆ ಹೋತಾ ಇದ್ದೆ… ಮಾತಾಡ್ಸ್ ಬೆಡಿ… ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪತ್ತ್…”

ಡಾಕ್ಱು ಈಗ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರಿಗೆ….ಎಡ್ಮಿಟ್ ಆಯೀರ್ ಅಂತ್ ಸುದ್ದಿಯಪ…!! 🙂

ಕುಟ್ಟಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಹೋದ್ ಕತಿ…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 4

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ ಬರೀ ಕುಂದಾಪ್ರಕ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದೇ… ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಸತೇ ಹೋದ್ದ್ ಕತಿ ಗೊತ್ತಿತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೆ ಆ ಕತಿ. ನೀವ್ ಬಾಯ್ ಕಳ್ಕಂಡ್ ಕೇಣಿ ಅಕಾ 🙂

ಕುಟ್ಟಿನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ನ್ ಅಂಗ್ಡಿ ಸವ್ಕಾರ್ರ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಕಳ್ಸಿರ್. ಸವ್ಕಾರ್ರ್ ಹೇಳದ್ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ಸಿ, ಕುಟ್ಟಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ತಿರ್ಗಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಬೈಕಗ್ ಅವ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗ್ ಇದ್ದ ಚೀಂಕ್ರನ ಒಟ್ಟಿಗ್ ತಿರ್ಗತಾ ಇದ್ದಿದ. ಹೀಂಗೇ ಬಳೀತಾ-ತಿರ್ಗತಾ ಅರ್.ಟಿ ನಗರ-ಗಂಗಾನಗರ ಬದಿಗ್ ಹೋರ್ ಇಬ್ರೂ. ಅರ್.ಟಿ. ನಗರ ಹತ್ರ ಬಪ್ಪುಕೂ ಸಣ್ಣಕ್ ಮಳಿ ಬಪ್ಕ್ ಸುರು ಆಯ್ತ್. ಇದೆಂತಾ ಕಿಚ್ಚ್ ಹಿಡದ್ದ್ ಮಳಿ… ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ತಿರ್ಗುಕೂ ಬಿಡುದಿಲ್ಯಲೇ ಅಂದೇಳಿ ಗೊಣ ಗೊಣ ಅಂತಾ ಒಂದ್ ಲೋಟಿ ಚಾ ಕುಡುವನಾ ಚೀಂಕ್ರ ಅಂದ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕೇಂಡ. ಸರಿ ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡುದ್ ಮಳಿಯಗ್ ಮೈ ಚಂಡಿ ಆತ್ತಲೇ ಅಂದೇಳಿ ಬೈಕನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಲಿಗ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ್ ಗೂಡ್-ಅಂಗ್ಡಿ ಕಣಗಿದ್ದ್ ಹೋಟ್ಲಿಗ್ ಹೋಯಿ… ಮೂರ್ ಕಾಲಿಂದ್ ಒಂದ್ ಬೆಂಚಿನ್ ಮೇಲ್ ಇಬ್ರೂ ಹಗೂರ ಕೂಕಂಡ್ರ್. ಚೀಂಕ್ರ ಹೇಳ್ದಾ… “ನಂಗ್ ಚಾ ಬ್ಯಾಡ ಕುಟ್ಟಿ, ನಿಂಗ್ ಬೇಕಾರ್ ಕುಡಿ”

ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಸತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಸಪ್ಲಯರ್ ಗಂಡಿನ್ ಕರ್ದ್…”ಏ ಗಡಾ… ಒಂದ್ ಪೆಶಲ್ ಚಾ ತಕಂಬಾ” ಅಂದ ಕುಟ್ಟಿ

ಗಂಡೂ ಕುಂದಾಪ್ರದ್ದೇ… ಹಂಗಾಯಿ ಅವ್ನಿಗ್ ಇವ್ರ್ ಹೇಳದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್

ಒಳ್ಗ್ ಹೋದ್ ಗಂಡ್ ಐದ್ ನಿಮ್ಷ ಬಿಟ್ ಹೆರ್ಗ್ ಬಂತ್… ಕುಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾ ಇದ್ದ… ಆ ಗಂಡ್ 1-2-3-4-5-6 ಹೀಂಗೆ 6 ಲೋಟ ಚಾ ಒಂದಂದಾಯಿ ಇವ್ನ್ ಎದ್ರ್ ಇಡ್ತ್.

ಕುಟ್ಟಿಗ್ ಅನ್ಮಾನ ಆಯ್ತ್… ಎಂತಾ ಈ ಗಂಡಿಗೆ ಅಂಗ್ಡಿ ದೂರವಾ ಹ್ಯಾಂಗೆ? ನಾ ಹೇಳದ್ದ್ ಒಂದ್ ಪೆಶಲ್ ಚಾ. ಆರೇ ಇಂವ ಆರ್ ಚಾ ತಂದಿನಲಾ… ಅಂದೇಳಿ ಆಲೊಚ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಂಡ…” ಗಡೇ… ನಾ ಹೇಳದ್ ಒಂದ್ ಪೆಶಲ್ ಚಾ, ನೀ ಎಂತಕೆ ಆರ್ ಚಾ ತಕ ಬಂದೆ?”
tea

 

Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

ಗಂಡ್ ಹೇಳ್ತ್…. “ಹ್ವಾಯ್… ನಿಮ್ಗ್ ಈ ಊರಿನ್ ಹೆಸ್ರ್ ಗೊತಿತಲ್ದಾ? ಇದ್ “ಅರ್ ಟೀ“ ನಗರ ಮರ್ರೆ… ಅದಕ್ಕೇ ಆರ್ ಚಾ ತಕಂಡ್ ಬಂದೆ”

ಕುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಚಂಯ್ಕ… ಕುಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪ್ರಕ್ಕ್ ಹೋದ್ ಕತಿ ಕಣಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಆರ್-ಟೀ ಕುಡದ್ ಕತಿಯೂ ಈಗ ಕುಂದಾಪ್ರದಗೆ ವಲ್ಡ್ ಪೇಮಸ್ 🙂

ಟಾಸ್… ಪುಲ್ಟಾಸ್… ಗಪ್ಳಾಸ್…ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 3

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಟಾಸ್… ಪುಲ್ಟಾಸ್… ಗಪ್ಳಾಸ್… ಎಷ್ಟ್ ಆತ್ತೋ ಅಷ್ಟ್ ಹಾರ್ಸ್ 🙂

ಇದು ಕುಂದಾಪ್ರದಗ್ ನೆಡದ್ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ… ಸುಮಾರ್ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೆಡದ್ದ್ 🙂

coin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : http://vecto.rs/design/vector-of-a-cartoon-coach-tossing-a-coin-coloring-page-outline-by-ron-leishman-22462)

 

ಶಾಲಿಯಗೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಿತಿದ್ದಿತ್. ನಮ್ ಕುಟ್ಟಿ ಇದ್ದ್ ವರ್ಷ ಆ ಶಾಲಿಯಗೆ ಮಕ್ಳ್ ಬರೀ ಬಡ್ಡ್ ಅಂಬ್ರ್. ಅದಕ್ಕೇ ಮಾಷ್ಟ್ರೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಯಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಮಕ್ಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಂಗಾರೂ ಮಾಡಿ ದೂಡ್ವಾ, ಇವ್ ಹತ್ತಾ ಪಣ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಅಂದೇಳಿ, ಪರಿಕ್ಷೆಯಗೆ ಬರೀ ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡಿರ್. ಪರಿಕ್ಷೆ ಸುರು ಆಯ್ತ್… ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ಕ ಬರುಕ್ ಸುರು ಮಾಡಿದೋ.

ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಗೆ ಕೂಕಂಡ್ ಇದ್ದಿದಾ. ಮಾಷ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳನ್ನೂ ಕಾಂತಾ ಇದ್ದಿರ್… ಎಲ್ಲರೂ ಬರುದ್ರಗೇ ಇದ್ದಿರ್. ಆರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಬರುದ್ ನಿಲ್ಸಿ ಚಡ್ಡಿ ಕಿಸಿಗ್ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಂತದೊ ಹುಡ್ಕತಾ ಇದ್ದಿದ. ಇಂವ ಕಾಪಿ ಚೀಟಿ ಏನಾರೂ ತಕಂಡ್ ಬಂದಿನಾ ಕಾಂಬ ಅಂದೇಳಿ ಮಾಷ್ಟ್ರು ಹತ್ರ ಹೋಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂವ ಎಂಟಾಣಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಟಾಸ್ ಹಾರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದ

ಮಾಷ್ಟ್ರು ಕೇಂಡ್ರ್… “ಎಂಥದಾ ಕುಟ್ಟಿ, ಬರುದ್ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಟಾಸ್ ಎಂತಕೆ ಹಾರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ?”

ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಾ… “ಅದಾ… ಮಾಷ್ಟ್ರೇ… ನೀವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಗೆ ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಉತ್ರ ಹೇಳುಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡಿರಿ ಅಲ್ದಾ? ಕಿಚ್ಚ್ ಹಿಡಿದ್ದ್ ಉತ್ರ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ರೆ… ಅದ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಹಾರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೆಡ್ ಬಿದ್ರ್ ಸರಿ ಅಂದೇಳಿ ಟೇಲ್ ಬಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂದೇಳಿ ಉತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ”

ಮಾಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವ್ನ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಿ ಕಂಡ್ ತಲಿ ತಿರ್ಗ್ತ್… ಆರೂ ಸುಧಾರ್ಸ್ಕಂಡ್… “ನೀ ಏನ್ ಬೇಕಾರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ ಮಾರಾಯಾ… ಓಟ್ಟ್… ನಮ್ ಶಾಲಿಗ್ ನಿನ್ನ್ ರಗ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕೈದ್ ಆರ್ ಸಾಕ್” ಅಂದ್ರ್.
ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟಿ ಆಪ್ಕೂ ಕುಟ್ಟಿ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ ಕೇಂಡಾ… “ಸರ್ ನಂದ್ ಬರ್ದ್ ಆಯ್ತ್… ನಾ ಮನಿಗ್ ಹೋಪ್ದಾ“

ಮಾಷ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ರ್… “ಎಂತ ಗಡ್ಬಿಡಿ ನಿಂಗೆ ? ಕೆಸಿನ್ ಬುಡಕ್ಕ್ ಕರಿನ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲರದ್ ಬರ್ದ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಹೋಯ್ಲಕ್… ಸುಮ್ನ್ ಕೂಕೋ ಈಗ”

ಸರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕೂಕಂಡ… ಸುಮಾರ್ ಹೊತ್ತ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಮಾಷ್ಟ್ರು ಕಾಂತ್ರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತ್ ಟಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ… ಮಾಷ್ಟ್ರು ಹತ್ರ ಹೋಯಿ ಕೇಂಡ್ರ್… “ಆಗ್ಲೇ ಬರ್ದ್ ಆಯ್ತ್ ಅಂದೆ… ಈಗ ಮತ್ತ್ ಎಂತಕ್ ಟಾಸ್ ಹಾರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ?”

ಕುಟ್ಟಿ ಹಗೂರ ಹೇಳ್ದಾ… “ಎಂತದಿಲ್ಯೇ… ಪುರ್ಸೊತ್ತ್ ಇದ್ದಿತಲ್ದಾ… ಅದ್ಕೆ ಬರದ್ ಉತ್ರ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ಟಾಸ್ ಹಾರ್ಸಿ ಒಂದೊಂದಾಯಿ ಚಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂತಾ ಇದ್ದೆ 🙂

ಇದಾರ್ ಮೇಲ್ ಆ ಶಾಲಿಗೆ ಮಾಷ್ಟ್ರು ಆಯಿ ಬಪ್ಪುಕೆ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಸುದ್ದಿ !!

ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾರೂ ನೆಗಾಡಿ… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್(ಕೇ) ಭಾಗ 2 :-)

Posted: ಮೇ 21, 2013 in ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapra kannada jokes, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada jokes
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾರೂ ನೆಗಾಡಿ… ಇದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್ ಭಾಗ 2 🙂

ಇದು ಕುಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣಕಿಪ್ಪತಿಗ್ ನೆಡದ್ದ್…

ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ಇನ್-ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಟರಗೆ ಕಾಗ್ದ ಬರ್ದ್ ಎಡ್ರಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ
ಅವ್ನ್ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ ಕೇಂಡ್ರ್… ’ಮಗಾ ಯಾರಿಗ್ ಕಾಗ್ದ ಬರೀತಿದ್ದೆ?’

ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಾ… ‘ನಂಗೇ ಬರದ್ದ್ ಅಮ್ಮ… ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕ್’

ಅವ್ನ್ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇದ್ಯಾವ್ ನಮನಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸಿ ಕೇಂಡ್ರ್ … ‘ನಿಂಗೆ ನೀ ಕಾಗ್ದ ಬರುದಾ… ಇದೊಳ್ಳೇ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮರಾಯ… ಹೋಯ್ಲಿ ಎಂತ ಬರ್ದಿದೆ?’

ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಾ… ‘ಅದ್ ಈಗ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತ್ತ್? ನಂಗ್ ಕಾಗ್ದ ಸಿಕ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ದ್ ಅಲ್ದಾ…’ 🙂
—————————————————————————————————————————

ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ ಚೀಂಕ್ರ ದೋಣಿಯಲ್ ಹೊಳಿ ದಾಟ್ತ ಇದ್ದಿರ್…

ಹೊಳಿ ಮಧ್ಯ ಬಪ್ಕೂ ಚೀಂಕ್ರ ಹೇಳ್ದಾ… ‘ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ… ಅಲ್ಕಾಣಿ ಮರ್ರೆ… ದೋಣಿ ಒಟ್ಟಿ ಆಯಿತ್… ನೀರ್ ಒಳ್ಗ್ ಬತ್ತಾ ಇತ್ತ್’

ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಾ… ‘ಚೀಂಕ್ರಣ್ಣ… ನಿಮ್ಗೆ ತಲಿಬಿಸಿ ಎಂತಕೆ… ನಾ ಇದ್ನಲ್ಲ’

ಚೀಂಕ್ರ ಕೇಂಡಾ… ‘ನೀವ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತ್ರಿ?’

ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಾ… ’ಮತ್ತೆಂತ ಇಲ್ಯೇ… ಇನ್ನೊಂದ್ ಒಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ರ್ ಸೈ… ಆ ಒಟ್ಟಿಯಗ್ ಬಂದ್ ನೀರ್ ಈ ಒಟ್ಟಿಯಗೆ ಹೆರ್ಗ್ ಹೋತ್ತ್…’ 🙂

ಚೀಂಕ್ರ ಅಲ್ಲೇ ತಲಿ ತಿರ್ಗಿ ಬಿದ್ದನ್ ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ ಏಳಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್ !!
—————————————————————————————————————————

ಮಾಷ್ಟ್ರು ಅಂಕಗಣಿತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡ್ರ್

ಮಾಷ್ಟ್ರು: ಕುಟ್ಟಿ… ನಿನ್ನತ್ರ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ್. ಅದ್ರಗೆ ನೀನ್ ಒಂದ್ ಸಾವ್ರ ಚೀಂಕ್ರನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಎಣ್ಸ್ಕೋ.
ಸಾಲಕ್ಕ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕ್ 10 % ಲೆಕ್ಕದಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಆತ್ತ್?

ಕುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಾ… ‘ನೀವ್ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟಿತಿಪ್ಪು ಮಾತ್ ಆಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್… ಅಸ್ಲ್ ಸಿಕ್ರೇ ನನ್ನ್ ಅಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯ.. ನೀವ್ ಬಡ್ಡಿಗ್ ಹೋದ್ರಿ ಮರ್ರೆ’ 🙂
—————————————————————————————————————————

ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್ ಮರ್ಲು… ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್… ಒಂದ್ ಡಬ್ಬಿ ಪದ್ಯ :-)

Posted: ಮೇ 16, 2013 in anaka, anakavaadu, ಅಣಕ, ಅಣಕವಾಡು, ಇತ್ಯಾದಿ.., ಕನ್ನಡ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಣಕ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಣಕ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ಹಾಡು, kannada remix, kundaapra kannada, kundaapra kannada anaka, kundapra, kundapra kannada, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada anaka, kundapura kannada remix
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಪದ್ಯ… ಮೊನ್ನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ ಡಬ್ಬಾ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳಿದಳಿಗೆ… 🙂
‘ದಂಡ-ಪಿಂಡಗಳು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ‘ದಂಡ-ಪಿಂಡಗಳು… ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು’ ಧಾಟಿಯಗೆ ಓದಿ
ಡಬ್ಬಿ ಎಂತಕೆ… ಶಬ್ದ ಮಾಡತ್ತೋ… ಯಾವಳಿಗ್ ಗೊತ್ತು 😉
___________________________________________________________________

 

ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್
ಮರ್ಲು… ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್

ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್
ಮರ್ಲು… ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್

ಬರ್ದೇ… ಮೈತೋರ್ಸಿ… ಮಂಗ್ನಾಂಗ್ ಹಡಿ
ಬರ್ದೇ… ಮೈತೋರ್ಸಿ… ಮಂಗ್ನಾಂಗ್ ಹಡಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕ್ ಬರದ್ದೇ… ಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ ಆಡಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕ್ ಬರದ್ದೇ… ಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ ಆಡಿ
ಹ್ಯಾಂಗಾರೂ ಮಾಡಿ ಎದ್-ತೋರ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ… ನಾಟ್ಕ ಮಾಡ್ತ್ಲ್ ಇವ್ಳ್… ಥೋ… ಥೋ…

ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್
ಮರ್ಲು… ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್

ಚೊಣಕಿ ತಾಗಿತಾ… ಇವ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಚೊಣಕಿ ತಾಗಿತಾ… ಇವ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಮರ್ಲ್ನಾಯ್ ಕಚ್ಚಿತಾ… ಇಪ್ಪಕೂ ಸಾಕಲ್ದಾ
ಮರ್ಲ್ನಾಯ್ ಕಚ್ಚಿತಾ… ಇಪ್ಪಕೂ ಸಾಕಲ್ದಾ
ಒರ್ಲಿ ಒರ್ಲಿ… ಗೌಜೇ ಗೌಜ್
ಹನ್ನೆರ್ಡ್ ಆಣಿಯೇ ಇಲ್ಯಾಕಾಂತಿವ್ಳಿಗೆ… ಥೋ…ಥೋ

ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್
ಮರ್ಲು… ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್

ಯಕ್ಷಗಾನದ್ ಸುದ್ದಿತೆಗುಕ್… ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ
ಯಕ್ಷಗಾನದ್ ಸುದ್ದಿತೆಗುಕ್… ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ
ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ…. ಇವ್ಳದ್ ಬೊಂಬಾಯ್ ಅಲ್ದಾ
ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ…. ಇವ್ಳದ್ ಬೊಂಬಾಯ್ ಅಲ್ದಾ
ಮಿಡ್ಕುದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ … ಎಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಅಲ್ದೆ ಹೋದ್ದು ಮಾತಾಡಿ… ಬಯ್ಸ್ಕಂಬ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲಾ… ಮರ್ಲು…..

ಈ ನಮನಿಯಗೆ… ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಾಂಗೆ… ಮಾತಾಡಿ ಒಟ್ಟ್ರಾಶಿ
ಅಸ್ಲಿಗೆ ಇವಳದ್ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಇಷ್ಟ್

ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್
ಮರ್ಲು… ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್

ಐನ್… ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್
ಮರ್ಲು… ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್

ಬರ್ದೇ… ಮೈತೋರ್ಸಿ… ಮಂಗ್ನಾಂಗ್ ಹಡಿ
ಬರ್ದೇ… ಮೈತೋರ್ಸಿ… ಮಂಗ್ನಾಂಗ್ ಹಡಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕ್ ಬರದ್ದೇ… ಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ ಆಡಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕ್ ಬರದ್ದೇ… ಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ ಆಡಿ
ಹ್ಯಾಂಗಾರೂ ಮಾಡಿ ಎದ್-ತೋರ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ… ನಾಟ್ಕ ಮಾಡ್ತ್ಲ್ ಇವ್ಳ್… ಥೋ… ಥೋ…

ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್
ಮರ್ಲು… ಅಂಡೆ ಪಿರ್ಕಿ ಹೆಣ್ಣ್
___________________________________________________________________
ಮೂಲ ಹಾಡು: ‘ದಂಡಪಿಂಡಗಳು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ‘ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು…ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು’
ಕೃಪೆ: kannadalyrics.com

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

BA, BSc, BCom ಮಾಡಿ
BA, BSc, BCom ಮಾಡಿ
ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗದೇ… ದಿನ ಅಲೆದಾಡಿ
ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗದೇ… ದಿನ ಅಲೆದಾಡಿ
ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಉಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೊ… ವೇಸ್ಟು ಬಾಡಿಗಳು…. ಥೂ…ಥೂ…

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

ದಿವಾನ್ ಚಾಕರಿ… ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ
ದಿವಾನ್ ಚಾಕರಿ… ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ
ಜವಾನ್ ಚಾಕರಿಗೆ… ಇವರೇ ಹೋಗಲ್ಲ
ಜವಾನ್ ಚಾಕರಿಗೆ… ಇವರೇ ಹೋಗಲ್ಲ
ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ… ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ
ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಅಂತರ ಪಿಶಾಚಿಗಳು…. ಥೂ…ಥೂ…

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

ಪರ್ಸಂಟೇಜು ತೆಗೆಯಲು… ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಾ
ಪರ್ಸಂಟೇಜು ತೆಗೆಯಲು… ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಾ
ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು… ಇವರ ಜಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಾ
ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು… ಇವರ ಜಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಾ
ಲಂಚ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ… ದುಡ್ಡೇ… ಇಲ್ಲಾ
ಇನ್-ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ಮಾಡಲು… ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೂ… ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ..ಆಆ

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ… ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ… ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ
ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಾ

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

ಆ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು

BA, BSc, BCom ಮಾಡಿ
BA, BSc, BCom ಮಾಡಿ
ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗದೇ… ದಿನ ಅಲೆದಾಡಿ
ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗದೇ… ದಿನ ಅಲೆದಾಡಿ
ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಉಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೊ… ವೇಸ್ಟು ಬಾಡಿಗಳು…. ಥೂ…ಥೂ…

ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಇವರು… ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು


ಹಿಂದಿಯ ‘ಕೂಲಿ ನಂಬರ್ 1’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ಮೈ ತೊ ರಸ್ತೆ ಸೆ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ…’ ಪದ್ಯ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಸ್ಟೈಲಗೆ 🙂

ಅಣಕ ಬರದ್ದ್ : ವಿಜಯರಾಜ ಕನ್ನಂತ

ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸು ಮಣ್ಣ-ಮಸಿ ಎಂತದಿಲ್ಲ… ಎಲ್ ಬೇಕಾರೂ ಹಾಯ್ಕಣಿ… ಆರೇ ಬರ್ದರನ್ನೊಂದ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಣಿ…  🙂

 

ಮೈ ತೊ ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ

ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಓಟ್ಟ್… ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ

ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ
ನಿಂಗ್ ಮೆಣ್ಸ್ ನುರ್ದಾಂಗಾರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೊ ಹಾಡಿ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ಸೊಪ್ಪ್ ಕೊಯ್ದ್… ಹಾಕ್ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ದರ್ಲಿ ಓಟ್ಟ್… ಮಾಡ್ ರಹಿ ಥಿ

ಹಾಡಿ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಿ ಥಿ… ಸೊಪ್ಪ್ ಕೊಯ್ದ್ ಹಾಕ್ ರಹಿ ಥಿ… ದರ್ಲಿ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಿ ಥಿ
ನಿಂಗ್ ಮೆಣ್ಸ್ ನುರ್ದಾಂಗಾರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಹೊಟ್ಟಿ… ಉರ್ಸ್ ಕಣ್ಕ್ ಹೆಣೆ… ಎಲ್ಲಾ
ಅಷ್ಟ್ ಕೊಂಗಾಟ… ನಿನ್ ಮೇಲೆ… ಬಲ್ಯಾ
ಹೊಟ್ಟಿ… ಉರ್ಸ್ ಕಣ್ಕ್ ಹೆಣೆ… ಎಲ್ಲಾ
ಅಷ್ಟ್ ಕೊಂಗಾಟ… ನಿನ್ ಮೇಲೆ… ಬಲ್ಯಾ

ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿವತ್ತ್… ಓಡ್ಬಪ್ಪುದಾ… ನಾನ್
ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗ್ ಗೊತ್ತಾರ್… ಬೆರ್ಸ್ಕಬತ್ರ್… ಕಾಣ್

ನಮ್ಮನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ… ಹೊಟ್ಟ್ಯಗೆ ಗಿಮ್ಚದಂಗಾತ್ತ್
ಎಂತ ಹೇಳುದ್ ಗಡೆ… ನಮ್-ನಮನಿ ಕತಿ ಕಟ್ತೋ

ಮೈ ತೊ ತ್ವಾಟದ್ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೊ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಹೆಕ್ಕ್ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಬಿದ್ದ್-ಅಡ್ಕಿ… ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ

ತ್ವಾಟದ್ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಕ್ಕ್ ರಹಾ ಥಾ… ಬಿದ್ದಡ್ಕಿ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ
ನೀ ಸೊಡ್ಡ್ ಬೀಗ್ಸ್-ಕಂಡ್ರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಹೊಸ್ತ್ ಯಾವ್ದಾರೂ… ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ… ಹ್ವಾಪಾ
ಪಾರಿಜಾತದಂಗ್… ಚಾ ಕುಡ್ಕ…ಬಪ್ಪಾ
ಹೊಸ್ತ್ ಯಾವ್ದಾರೂ… ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ… ಹ್ವಾಪಾ
ಪಾರಿಜಾತದಂಗ್… ಚಾ ಕುಡ್ಕ…ಬಪ್ಪಾ

ನುಂಗ್ವರ್ ಕಣಗೆ… ನನ್ನನ್ ಎಂತಕೆ… ಕಾಂ…ತೆ
ಸತ್ಯ ಹೇಳುದಾ ಹೆಣೆ… ನೀ ಚಂದು… ಗ್ವಾಂ…ಪಿ

ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಎಲ್ಲಾರೂ… ಬಪ್ಕಿದ್ರ್… ಬೇಗ ಮನಿಗ್ಹೋಪಾ
ಬಂದ್ ಅರ್ಧ… ಗಂಟಿ ಆಯ್ಲ… ನಿಂಗ್ ತಕಂಡ್ ಹೋತ್ತಾ?

ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ… ಜಾ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ… ಪೀಲ್ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ಬಟ್ವಾಡಿ… ಲೇ ರಹಿ ಥಿ

ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜಾ ರಹಿ ಥಿ… ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಪೀಲ್ ರಹಿ ಥಿ… ಬಟ್ವಾಡಿ ಲೇ ರಹಿ ಥಿ
ನಿನ್ನಜ್ಜಿ ನೆಗ್ದ್ ಬಿದ್ ಹೋರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೊ ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಓಟ್ಟ್… ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ

ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ
ನಿಂಗ್ ಮೆಣ್ಸ್ ನುರ್ದಾಂಗಾರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಮೂಲ ಹಾಡು: ಹಿಂದಿಯ ‘ಕೂಲಿ ನಂಬರ್ 1’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ಮೈ ತೊ ರಸ್ತೆ ಸೆ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ…’

ಮೈ ತೋ ರಸ್ತೇ ಸೇ… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಭೇಲ್ ಪುರೀ… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಲಡ್ಕೀ… ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ

ರಸ್ತೇ ಸೇ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಭೇಲ್ ಪುರೀ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಲಡ್ಕೀ ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ
ತುಜ್ಕೋ ಮಿರ್ಚೀ ಲಗೀ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೋ ರಸ್ತೇ ಸೇ… ಜಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್… ಖಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ನೈನಾ… ಲಡಾ ರಹೀ ಥೀ

ರಸ್ತೇ ಸೇ ಜಾ ರಹೀ ಥೀ… ಜಾ ರಹೀ ಥೀ ಖಾ ರಹೀ ಥೀ… ನೈನಾ ಲಡಾ ರಹೀ ಥೀ
ತುಜ್ಕೋ ಮಿರ್ಚೀ ಲಗೀ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ಜಲೇ ಚಾಹೇ… ಸಾರಾ ಜಮಾನಾ
ಚಾಹೇ ತುಜ್ಹೆ… ತೇರಾ ದೀವಾನಾ
ಜಲೇ ಚಾಹೇ… ಸಾರಾ ಜಮಾನಾ
ಚಾಹೇ ತುಜ್ಹೆ… ತೇರಾ ದೀವಾನಾ

ಸಂಗ್ ತೇರೇ… ಮೈ ಭಾಗ್ ಜಾವೂಂ
ನಜರ್ ಕಿಸೀಕೋ… ಭೀ ನ ಆವೂಂ

ಲೋಗ್ ದಿಲ್-ವಾಲೋಂ ಸೆ… ಯಾರ್ ಜಲತೇ ಹೈ
ಕೈಸೇ ಬತಾವೂಂ… ಕ್ಯಾ-ಕ್ಯಾ ಚಾಲ್ ಚಲತೇ ಹೈ

ಮೈ ತೋ ಗಾಡೀ ಸೇ… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಸೀಟೀ… ಬಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಟೋಪೀ… ಫಿರಾ ರಹಾ ಥಾ

ಗಾಡೀ ಸೇ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಸೀಟೀ ಬಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಟೋಪೀ ಫಿರಾ ರಹಾ ಥಾ
ತುಜ್ಕೋ ಧಕ್ಕಾ ಲಗಾ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ನಯೀ ಕೋಯೀ ಪಿಚ್ಚರ್… ದಿಖಾ ದೇ
ಮುಜ್ಹೆ ಕಹೀ… ಖಾನಾ ಖಿಲಾದೇ
ನಯೀ ಕೋಯೀ ಪಿಚ್ಚರ್… ದಿಖಾ ದೇ
ಮುಜ್ಹೆ ಕಹೀ… ಖಾನಾ ಖಿಲಾದೇ

ಜರಾ ನಿಗಾಹೋಂ ಸೇ… ಗಿಲಾ ದೇ
ಪ್ಯಾಸ್ ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಕೀ… ಭುಜಾ ದೇ

ಆಜ್ ತುಜ್ಹೆ ಜೀ ಭರಕೇ… ಪ್ಯಾರ್ ಕರನಾ ಹೈ
ತೇರೀ ನಿಗಾಹೋಂ ಸೇ… ದೀದಾರ್ ಕರನಾ ಹೈ

ಮೈ ತೋ ಠುಮಕಾ… ಲಗಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ಗೀತ್ ಕೋಯೀ… ಗಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ಚಕ್ಕರ್… ಚಲಾ ರಹೀ ಥೀ

ಠುಮಕಾ ಲಗಾ ರಹೀ ಥೀ… ಗೀತ್ ಕೋಯೀ ಗಾ ರಹೀ ಥೀ… ಚಕ್ಕರ್ ಚಲಾ ರಹೀ ಥೀ
ತೇರೀ ನಾನೀ ಮರೀ ತೋ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೋ ರಸ್ತೇ ಸೇ… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಭೇಲ್ ಪುರೀ… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಲಡ್ಕೀ… ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ

ರಸ್ತೇ ಸೇ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಭೇಲ್ ಪುರೀ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಲಡ್ಕೀ ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ
ತುಜ್ಕೋ ಮಿರ್ಚೀ ಲಗೀ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||


ಕನ್ನಡ ಪಿಚ್ಚರ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೀಂಗ್ ಇರತ್ತಾ ಕಾಣಿ….

ಕುಂದಾಪ್ರ ಟೈಟಲ್                                                                 ಮೂಲ ಟೈಟಲ್ 

——————————————————————————————-

ಕಬ್ಬಿನಾಲಿ ———————————————- ಆಲೆಮನೆ

ಆಟ ಜೋಡಾಟ —————————————– ಆಟ ಹುಡುಗಾಟ

ಅವ್ಳೆ ನನ್ ಹೆಣ್ಣ್ —————————————– ಅವಳೇ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ

ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಚಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರಿ —————- ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ

ಅನಂತನ ಪಚೀತಿ ————————————— ಅನಂತನ ಅವಾಂತರ

ಬಾ ಹುಲ್ಲೆ ಹೊಡಿ ಮಂಚಕೆ ——————————– ಬಾ ನಲ್ಲೇ ಮಧುಚಂದ್ರಕೆ

ಬಾರೆ ನನ್ ಕೊಂಗಾಟದ ಹೆಣೆ —————————– ಬಾರೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ರಾಣಿ

ಬೆರ್ಚಪ್ಪ ———————————————– ಬೆದರು ಬೊಂಬೆ

ತಿಂಗಳ ಬೆಳ್ಕ್ ಹೆಣ್ಣ್ ————————————- ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ

ಬಣ್ಣದ್ ಯಾಸ —————————————– ಬಣ್ಣದ ವೇಷ

ಕಡಿಕೆ ————————————————- ಅನಂತರ

ಅಂಬ್ಡ್ ———————————————— ಅವಳಿ ಜವಳಿ

ಅವ್ರೆ ನಮ್ಮನಿ ಅವ್ರ್ ————————————- ಅವನೆ ನನ್ನ ಗಂಡ

ಅಳಿಯ ಜಗ್ಲೀ ತಗ್ಗಿಳಿಯ ———————————- ಅಳಿಯ ಮನೆ ತೊಳಿಯ

ಚಂದ ಗ್ವಾಪಿ ——————————————– ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ

ತೆಂಗು-ಅಡ್ಕಿಯ ತ್ವಾಟ ———————————– ಚಂದವಳ್ಳಿಯ ತೋಟ

ಚಿಕ್ಕಿ ————————————————— ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

ಶೆಣ್ಣಯ್ಯ ———————————————– ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನ್ರು

ದಾವ್ ————————————————- ದಾಹ

ದೈವದ್ ಕೊಲ —————————————— ದೈವ ಲೀಲಾ

ಗರ್ಗರ್ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಗೆ ——————————- ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ

ಬಿಲಾಸ್ ಬಿಟ್ ಮಗ ————————————– ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ

ಹರ್ಕಿ ಆಟ ———————————————- ದೇವರ ಆಟ

ಕಾಣ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿ ——————————————— ದೇವರ ದುಡ್ಡು

ಮೆಟ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ———————————— ಎಡಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡಧ ಮೇಲೆ

ಕೋಳಿ ಗೂಡ್ —————————————— ಗೀಜಗನ ಗೂಡು

ಗುಡ್ಡಿ ಹೆಣ್ಣ್ ——————————————— ಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ

ಹಗಲ್ಯಾಸ ——————————————— ಹಗಲು ವೇಷ

ಮಕ್ಳಾಟಿಕಿ ಹೆಣ್ಣ್ —————————————- ಹುಡುಗಾಟದ ಹುಡುಗಿ

ಸಾಲಿನ್ ಬಲಿ——————————————- ಜೇಡರ ಬಲೆ

ಉಪ್ಪಿನಕೋಟೆ —————————————– ಕಾಕನ ಕೋಟೆ

ಕಣಾಲಿ ಪಲ್ಯ ——————————————- ಕಲಾಸಿ ಪಾಳ್ಯ

ಮದಿ ಕಾಗ್ದ ——————————————— ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಕುಟ್ಟಿ ಕೀಸು ——————————————– ಮಿಂಚಿನ ಓಟ

ಆಸಾಡೀ ಒಡ್ರ್. —————————————– ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ

ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ ——————————————— ನಾಗರಹೊಳೆ

ನಾ ನಿನ್ ಬೆಚ್ಚುದಿಲ್ಲ ————————————– ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ

ದೇವ್ರ್ ಹಾವ್——————————————– ನಾಗರಹಾವು

ಊರ್ಬದಿ ಗಂಡ್ —————————————– ನಮ್ಮೂರ ಹುಡುಗ

ನಮ್ಮೂರಿನ್ ಕಿಸ್ಕಾರ್ ಹೂವೇ —————————— ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೇ

ನಮ್ಮನಿ ಅವ್ಳದ್ ಮದಿ ————————————- ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮದುವೆ

ನಮ್ಮೂರ್ ಉಮ್ಮಲ್ತಿ ————————————– ನಮ್ಮೂರ ದೇವತೆ

ಹ್ವಾಯ್ ನಾವ್ ಇಪ್‌ದೇ ಹೀಂಗೆ —————————- ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ

ಕೊರಾಜಿ ಐ ಲವ್ ಯೂ ———————————– ಒರಟ ಐ ಲವ್ ಯೂ

ಆನಗಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು ————————————- ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು

ಪಿರ್ಕಿ ನನ್ ಮಗ —————————————– ತರ್ಲೆ ನನ್ನಮಗ

ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡಿಗ ————————————— ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ

ಉಡ್ಪಿ ದಾದಾ ಎಮ್.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್—————————– ಉಪ್ಪಿದಾದ ಎಮ್.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್

ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್- ಕಳ್ಳ —————————— ಸಿಂಗಪೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಕುಳ್ಳ


Kundapra1

ನಮ್ ನಮ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ ಊರ್ ಯೇಗ್ಳಿಕೂ ನಮ್ಗ್ ಚೆಂದವೇ. ಅದ್ರಗೂ ಮಳ್ಗಾಲ ಬಂದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೆರ್ಡ್ ಮುಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚೇ ಚೆಂದ ಕಾಣತ್. ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಸುರಿಗೆ ಒಂದ್ ನಾಕ್ ದಿನ ಮುಖ ತೋರ್ಸದಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ ಮಳಿ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಯಲೆ, ಈ ವರ‍್ಷ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಂದೇಳಿ ಊರ್ ಬದ್ಯಗೆ ಎಲ್ರೂ ಮಂಡಿಬಿಶಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಇದ್ದಿರ್. ಪೇಪರಗೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಗಾಲ ಬಂದಂಗೇ ಸೈ, ಇನ್ನ್ ಎಂಟ್ ದಿನ ಹೋರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುದಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್- ಕುಡುಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್ ಅಂದೇಳಿ ಎಲ್ ಕಂಡ್ರೂ ಮಳೀದೇ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತ್. ಕತ್ತಿ ಮದಿ, ಕೆಪ್ಪಿ ಮದಿ, ಶಿವಾಳಭಿಷೇಕದ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನಲ್ಲಗೂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಫ್ಲಾಶ್ ನ್ಯುಸ್ ಅಂದೇಳಿ ತೋರ್ಸತ್ ಕಂಡ್ ಹಂಗರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಳಿ ಕತಿ ಇಷ್ಟೇ ಸೈಯ್ಯಾ ಅಂದೇಳಿ ಎಣ್ಸ್‌ತಿಪ್ಪ್ ಸುರಿಗೆ ಮಳಿ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂತ್.

 ಬಂದದ್ದಾರೂ ಎಂತ ಮಳಿ ಅಂತ್ರಿ, ಹೊರ್ಗ್ ಕಾಲಿಡುಕೆಡಿಯ ಅಂಬ್ ನಮನಿ ಸುರಿತಿತ್ತ್ ಅಂಬ್ರಲಾ ಹೌದೆ? ಎಲ್ಲಾ ತೋಡ್, ಹೊಳಿ ಪೂರಾ ತುಂಬಿ ಹೋಯ್ ಊರಗೆಲ್ಲ ನೆರಿ ಬಂದಿತಂದೇಳಿ ಸುದ್ದಿಯಪ್ಪ. ಆಯ್ಲಿ ಮಳಿ ಬರ್ಲಿ. ಮಳಿ ಬರ್ದೆ ಬರ್ಗಾಲ ಬಪ್ಪುದಕ್ಕಿಂತ ನಾಕ್ ದಿನ ತಿರ್ಗಾಟಕ್ ತೊಂದ್ರಿ ಆರೂ ಮಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ದೇ? ಈ ಮಳ್ಗಾಲದಗೆ ಎಂತ ಮಣ್ಣ್ ತಿರ್ಗಾಟ ಅಂದ್ರ್ಯಾ? ಇರ್ಲಿ ತಿರ್ಗುದ್ ಬ್ಯಾಡ. ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬತ್ತಾ ಇತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗೆಣ್ಸಿನ ಹಪ್ಳ ಹಲ್ಸಿನ್ ಕಾಯ್ ಹಪ್ಳ ಪೂರಾ ಕೆಂಡದ ಒಲ್ಯಗೆ ಸುಟ್ಕಂಡ್ ಒಲಿ ಬಾಯಗೆ ಚಳಿ ಕಾಯ್ಸ್‌ತಾ ಕುತ್ಕಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಪ್ಳ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್‌ಬೇಡಿ ಮರಾಯ್ರೆ. ಊರಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಒಂದ್ ನಾಕ್ ಹಪ್ಳ ಇರ್ಲಿ ಅಕಾ 🙂

 ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ನಾಕ್ ಹನಿ ಮಳಿ ಬಿದ್ದ ಹೊಡ್ತಕ್ಕೇ ಥಂಡಿ ಹೊಡ್ದರ್ ಕಣಗ್ ಆಡ್ತ್ರಪ… ನಮ್ ಬದಿ ಕಣಗೆ ಎಲ್ಲಾರೂ ಮಳಿ ಬಂದ್ರ್ ಇವ್ರ್ ಊರಗೆ ಆಯ್ಕಂಬ್ರಾ? ಇಲ್ಲೂ ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತಪ್ಪಾ. ಆರೂ ನಮ್ ಬದಿ ಮಳಿಗ್ ಹೋಲ್ಸರೆ ಇದ್ ಎಂತಾ ಜೋರ್ ಮಳಿ ಮರ್ರೆ. ಮಳಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂತಾ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಆರ್ಕುಟಗೆ ಶಶಿಧರ ಹೆಮ್ಮಾಡಿಯವ್ರ್ ಒಂದಿಷ್ಟ್ ಊರ್ ಬದಿ ಮಳಿದ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕದ್ ಕಾಂಬುಕೆ ಸಿಕ್ತ್. ಅವ್ರತ ಕೇಂಡ್ ಆ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಣಿ, ಊರ್ ಬದಿಯಗ್ ಇಲ್ದಿದ್ದರ್ ಫೋಟೋದಗಾರೂ ಮಳಿ ಕಂಡ್ ಕುಶಿ ಪಡ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ…

kundaapra2

kundaapra3

kundaapra4

kundaapra5

kundaapra6

kundaapra7


ನಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕಂತಿದ್ದದ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್. ಇಲ್ಲ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಎಡಿಶನ್ ಬತ್ತ್.. ಆರೂ ಊರ್ ಬದಿ ಉದಯವಾಣಿ ನಮ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್.
ಈಗ ನಾ ಮಸ್ತ್ ದಿನ್ದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್. ಉದಯವಾಣಿ ಮಣಿಪಾಲ ಎಡಿಶನ್ ಈ-ಪೇಪರ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತ್…
ನಿಮ್ಗೂ ಓದ್ಕಮಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಯ್ನಿ ಅಕಾ..

http://www.udayavani.com/epaper/


Mumbai-Protest-against-Assam-riots-turns-violent
ಮೊನ್ನೆ ಕಡಲ ತಡಿಯ ತಲ್ಲಣ ಪುಸ್ತಕ ತಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿಯಗೆ ನಾ ಶಾಲಿಗ್ ಹೋಪತಿಗೆ ನೆಡದ್ ಒಂದ್ ಗಲಾಟಿ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದ್ಲ್ ಅಷ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ್ ಗಲಾಟಿ ನೆಡ್ದಿತೋ ಇಲ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದ್ಯಗೆ ನಾ ಕಂಡ್ ದೊಡ್ಡ್ ಗಲಾಟಿ

ಆಗ ನಾನ್ ಏಳ್ನೇ ಕ್ಲಾಸಗೆ ಇದ್ದೆ. ಕಮಲಶಿಲೆ ಶಾಲಿಗ್ ಹೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದಿನ ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ರಘು ಅಂಬನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದನ್ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಯಾರೋ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್… ಕಾರಗೆ ಬಂದದ್ದಂಬ್ರ್. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹುಡ್ಗನ್ ಕಾರಿಗ್ ತುಂಬ್ಕಂಡ್ ಹೋಯಿರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಪ್ಯಾಟಿ ಬದ್ಯಗೆ ಜೋರ್ ಗಲಾಟಿ ಶುರುವಾಯಿತ್ ಅಂಬ್ರ್. ಹಿಂದೂ ಹುಡ್ಗನಿಗೆ ಸಮಾ ಹೊಡ್ದಿರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಹಾಂಗಂಬ್ರ್ ಹೀಂಗಂಬ್ರ್… ಅಂದೇಳಿ ಕತಿ ಹೇಳುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅವ್ನ್ ಸುತ್ತ ಬಾಯ್ ಕಳ್ಕಂಡ್ ಅವ ಹೇಳ್ತಿದ್ ಕತಿ ಕೇಂತಾ ಕೂಕಂಡಿದ್ದಿತ್. ನಮ್ ನಮ್ಮೊಳ್ಗೇ ನಮ್ಗ್ ತಿಳ್ದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಸು-ಗುಸು ಮಾತಾಡ್ಕಂತಾ ಇದ್ದಿತ್. ನಮ್ಗ್ ಆ ಸುದ್ದಿ ಎಷ್ಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ಆಯಿ ಕಂಡಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ ನಂಗ್ ಹೇಳುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ನಾವ್ ಕೇಂಡದ್ ಏನಿದ್ರೂ ಪೇಪರಗೆ ಓದದ್ ಏನಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಂಗ್ ಆಯ್ತಂಬ್ರ್. ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕಿರಂಬ್ರ್… ಇಷ್ಟ್ ಜನ ಸತ್ತ್ ಹೋರಂಬ್ರ್… ಆ ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಆಯ್ತಲೆ ಅಂದೇಳಿ ಒಂಥರಾ ಹೆದ್ರಿಕಿ, ಒಂದ್ ನಮೂನಿ ಕುತೂಹಲ, ಟೆನ್ಷನ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹಗೂರ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗ್ ಹರ್ಡುಕ್ ಶುರುವಾಯಿತ್ತ್. ಹುಡ್ಗ ಮೂಡ್‌ಬಗಿಯನ್ ಅಂಬ್ರ್. ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಹುಡ್ಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಬ್ರ್… ಅದ್ಕೇ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಸೇರಿ ಅವನ್ ಹೊತ್ಕಂಡ್ ಹೊಯಿರಂಬ್ರ್… ಹೀಂಗೆ ರೆಕ್ಕಿ-ಪುಕ್ಕ-ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಇದ್ದದ್ ಇಲ್ದಿದ್ದದ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಸುದ್ದಿಯೇ ಸುದ್ದಿ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲ್ ಬಸ್ ತಿರ್ಗುದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೈದ್ ಆಯ್ತ್. ಕಡಿಗ್ ಶಾಲಿಗ್ ರಜಿ ಕೊಟ್ರ್. ಬಸ್ಸಿಲ್ದೇ ನೆಡ್ಕಂಡೇ ಮನಿಗ್ ಹೋಪತಿಗೆ ಸಾಕ್ ಬೇಕಾಯ್ತ್. ಆರೂ ಮಾತಾಡುಕ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದಿತಲ್ದಾ… ಹಾಂಗಾಯ್ ನೆಡದ್ ದೂರ ಗೊತ್ತೇ ಆಯಲ್ಲ. ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪುರೊಳ್ಗೇ ಎಲ್ಲಾ ಬದ್ಯಗೂ ಸುದ್ದಿ ನಮ್‌ನಮೂನಿ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಎಲ್ಲರ್ ಬಾಯಗೂ ಅದೇ ಮಾತ್. ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡ್ಲೂರಗೆ ಗಲಾಟಿ ಅಂಬ್ರ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ್ದಗೆ ಬಂದ್ ಅಂಬ್ರ್, ಕುಂದಾಪ್ರದಗೆ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಗೂಡಂಗ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರಂಬ್ರ್. ಹೊಸಂಗ್ಡಿಯಗೆ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ತ್ವಾಟ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರಂಬ್ರ್, ಕುಂದಾಪ್ರದಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕಿರಂಬ್ರ್… ಹೀಂಗೇ ಸುದ್ದಿಯೇ ಸುದ್ದಿ
ಅಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತ್. ಯಾವ್ ಬದಿಗ್ ಕೆಮಿ ಕೊಟ್ರೂ ಗಲಾಟಿದೇ ಸುದ್ದಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಭಯಂಕರ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತ್. ನಮ್ ಊರಗ್ ಇದ್ದ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಅಂಗ್ಡಿಗ್ ಯಾರೋ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್. ಅಂಗ್ಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟ್ ಹೋಯ್ತ್. ಮುಲ್ಲಿಯಗೆ ಇದ್ದ್ ನಮ್ ಊರಗೇ ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಆತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಯಾರೂ ಎಣ್ಸ್‌ಕಂಡಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದ್ಯಗೆ ಎಂತ ಆಯಿತ್ತೋ ಅಂದೇಳಿ ಸಮಾ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಬಸ್ಸ್ ಓಡುದ್ ಕೈದ್ ಆಪುಕೋಯಿ ಪೇಪರ್ ಸತೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಾರ ರಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ ಅಂದೇಳಿ ಟಿ.ವಿ. ವಾರ್ತೆಯಗೆ ಕೇಂಡದ್ ಕಂಡ್ ರಜಿ ಸಿಕ್ಕದ್ದಕ್ ಖುಷಿ ಪಡುಕೂ ಆಗ್ದಿದ್ದ್ ನಮನಿ ಹೆದ್ರಿಕಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಯಿತ್ತ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡ್ಮಿ ಒಂದ್ ವಾರ ಹೀಂಗೇ ನಡಿತ್. ಎಷ್ಟೋ ಗೂಡಂಗ್ಡಿ ಬೆಂಕಿಯಗೆ ಸುಟ್ಟ್ ಬೂದಿಯಾಯ್ತ್. ಎಷ್ಟೋ ಚೂರಿ ಹಾಕದ್, ಕಲ್ಲ್‌ ಬಿಸಾಡದ್, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚದ್ ಸುದ್ದಿ

ಒಟ್ರಾಶಿ ಇಡೀ ಕುಂದಾಪ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂಗಾಯಿತ್ತ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರ್ ಹಗಿ ತೀರ್ಸ್‌ಕಂಡ್ರ್. ಅಲ್ಲಿನೊರಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ದ್ ಕುಂದಪ್ರಭ ಪೇಪರಿಗೆ ಏಕ್‌ದಂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದಕ್ಕೆರ್ಡ್ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಯ್ತ್. ಎಲ್ಲಾ ಗಲಾಟಿ ಮುಗ್ದ್ ತಣ್ಣಗಾರ್ ಮೇಲ್ ಸುದ್ದಿ ಹಗೂರ ಹೊರ್ಗ್ ಬಂತ್. ಹುಡ್ಗನ್ ಹೆಸ್ರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಠಾರಿ ಅಂಬ್ರ್. ಅವ ಒಬ್ಳ್ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಹುಡ್ಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂಬ್ರ್. ಹುಡ್ಗಿ ಮನ್ಯರಿಗ್ ಒಪ್ಗಿ ಇದ್ದಿತಂಬ್ರ್. ಅವ್ನ್ ಮನ್ಯರಿಗೆ ಒಪ್ಗಿ ಇರ್ಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಮನ್ಯರ್ ಒಪ್ಪಿರಂಬ್ರ್. ಹುಡ್ಗಿ ಕಡ್ಯರದ್ದೇ ರಗ್ಳಿ ಅಂಬ್ರ್. ಅಂತೂ ಹೀಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಮದಿ ಆಪುದ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದೇಳಿ ಅವ್ನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆದ್ ನಾಟ್ಕ ಮಾಡದ್ ಅಂಬ್ರ್… ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹುಡ್ಗಿ ಕಡ್ಯರೇ ಅವನ್ನ ಹುಗ್ಸಿ ಇಟ್ಟದಂಬ್ರ… ಯಾವ್ದನ್ ನಂಬ್ಕೋ ಬಿಡ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ… ಇವತ್ತಿಗೂ… ಕತಿ ಎಂತದೇ ಇರ್ಲಿ… ಇದೆಲ್ಲಾ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತ್ ಕುಂದಾಪ್ರದಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಧ್ಯ ಸಾಯ್ಬ್ರ್ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂಚಿನ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತಿಗೂ ವಾಪಾಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಮೇಲಿಂದ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾ ಇರತ್. ಯಾವ್ದಾರೂ ಬದ್ಯಗೆ ಗಲಾಟಿ ಸುರುವಾದ್ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕಿಡಿ ಹಾರುಕ್ ಸುರುವಾತ್ತ್. ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರದಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೂದಿಯೊಳ್ಗಿನ ಕೆಂಡವೇ ಇದ್

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗಲಾಟಿ ಮುಗ್ದ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಕುಂದಪ್ರಭದಗೆ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂತ್. ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಠಾರಿ ಮತ್ತು ಮುನಾವರ್‌ಗೆ ಮದಿ ಅಂಬ್ರ್. ಮುನಾವರ್‌ಗೆ ಸ್ನೇಹಲತಾ(?) ಅಂದೇಳಿ ಪುನರ್‌ನಾಮ್ಕರ್ಣ ಆಯ್ತ್. ಅಂತೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಾಮಾಯ್ಣ ಮಾಡ್ದ ಕತಿ ಹೀಂಗ್ ಮುಗಿತ್. ಕಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖ್ದಂಗೆ ಇದ್ರ್…
ಇದ್ರಾ… ನೀವೆ ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ…. ‘ಕಡಲ ತಡಿಯ ತಲ್ಲಣ’ ಪುಸ್ತ್ಕ ಓದುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತಕೋ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತ್… ಅದನ್ನ್ ಹಾಂಗೇ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಹೇಳ್ಕ್ ಅನ್ಸಿ ಹಾಂಗೇ ಹೇಳಿದೆ… ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡುದ್-ಬಿಡುದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ…


ನಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಬದ್ಯರಿಗೆ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ಕ್ ಕಾಣಿ. ನೂರ್ ಮಾರ್ ದೂರ ಇದ್ದರಿಗೆ ಸತೇ ಕೇಣ್ಕ್. ಯಾರ್ದಾರೂ ಮನಿಗ್ ಹೋರೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ದಿರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ… ಅವ್ರ್ ಸಮಾ ಮಾತಾಡ್ಸ್‌ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಲ್ದಿದ್ ಸಿಟ್ಟ್ ಬತ್ತ್. ಈ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದ್ಯಗೆ ಹುಡ್‌ಗಿಯರೆಲ ಬಾಯ್ ಬುಡ್ದಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕಂಡ್ ಪಿಸಪಿಸ ಅಂದೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತ್ರಲ್ದಾ… ಹಾಂಗ್ ಏನಾರೂ ಮಾತಾಡ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬರ್ಕ್. ಎಂತ ಮಾತಾಡುದಾರೂ ಗಟ್‌ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಂಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಗೆ ಒಬ್ರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಿರ್. ಅವ್ರ್ ಪಾಠ ಮಾಡುದ್ಕಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚ್ ಎಂತಾರೂ ಕತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದದ್ ಹೆಚ್ಚ್. ನಮ್ಗೂ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ್ ಬೇಕಾಯಿತ್ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ್ ಕತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂತ ಕೂಕಂಬ್ದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಭಾರಿ ಖುಶಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹರಿಕಥಿ ದಾಸರು ಅಂದೇಳಿ ಅಡ್ಡ ಹೆಸ್ರ್ ಬೇರೆ ಇಟ್‌ಬಿಟ್ಟಿತ್. ಅವ್ರ್ ಹೀಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿರ್. ಈಗ ನೀವ್ ಬಸ್ಸಗೆ ಕೂಕಂಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾರು ಏನಾರು ಪುರಾಣ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತ ಇರ್ತ್ರ್ ಅಲ್ದಾ… ಆ ಪುರಾಣ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಂತಾ ಆಯ್ಕಣಿ.. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷ್ಯ ನಮ್ಗ್ ಸಿಕ್ಕತ್. ನಾವ್ ಮಧ್ಯ ಬಾಯ್ ಹಾಕುಕ್ ಹೋಪ್ಕಾಗ… ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳಿರ್. ನಾನೂ ಕಾಂಬ ಅಂದೇಳಿ ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರ್ ಸರ್ತಿ ಕೆಮಿ ತೆರ್ಕಂಡ್ ಕೂಕಂಡದ್ ಇತ್ತ್. ಹೀಂಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬಸ್ಸಗೆ ಹೋಪತಿಗೆ ಕೇಂಡದ್ ಒಂದ್ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತೆ… ನಿಮ್ಗ್ ಬೇಕಾದದ್ ಎಂತ ಸಿಕ್ದಿದ್ರೂ ಹೊತ್ತ್ ಕಳುಕೆ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಆದಾಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ದಾ?

 

ಸಿದ್ಧಾಪ್ರಕ್ ಹೋಯ್ ಬಪ್ಪ ಅಂದೇಳಿ ದುರ್ಗಾಂಭಾ ಬಸ್ಸ್ ಹತ್ತಿ ಕೂಕಂಡಿದ್ದೆ. ಬಸ್ಸಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ದಿರೂ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಭರ್ತಿ ಆಯಿದ್ದಿತ್. ಆರೂ ಬಾಗ್ಲ್ ಬುಡ್ದಗೆ ನಂಗೊಂದ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತ್. ಸಣ್ಣಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ ಕೂರುಕೆ ಶುರುವಾಯಿದ್ದಿತ್. ನನ್ ಬದಿಯಗೆ ಒಬ್ರ್ ನಮ್ಮೂರ್ನರೇ ಕೂಕಂಡಿದ್ದಿರ್. ಅವ್ರ್ ಪೈಕಿಯರ್ ಯಾರೋ ನಾಕ್ ಸೀಟ್ ಹಿಂದ್ ಇದ್ದಿರ್. ತಕಣಿ ಶುರುವಾಯ್ತ್ ಅವ್ರ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ. ಎಷ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದದ್ ಕಿಮಿ ಬುಡ್ದಗೇ ಜಾಗಂಟಿ ಹೊಡ್ದಾಂಗ್ ಕೇಂತಿದ್ದಿತ್. ಸರಿ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೂ ಮಾಷ್ಟ್ರ್ ಹೇಳದ್ದನ್ನಾರೂ ಮಾಡ್ವ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂತಾ ಕೂಕಂಡೆ. ನನ್ ಸೀಟಿನ್ ಬದ್ಯಗೆ ಕೂಕಂಡರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರ್..

ಹ್ವಾಯ್ ಶಂಕ್ರಣ್ಣ ಎತ್ ಮುಖ್ನೆ ಹೊರ್ಟದ್. ನಿಮ್ಮನ್ ಕಾಣ್ದೇ ಭಾರಿ ಸಮಿ ಅಯ್ತ್ ಮಾರ್ರೆ.. ಏನ್ ಕಣ್ಣಂಗ್ ಕಾಂಬ್ಕಿಲ್ಲ.

 

ಹ್ವಾ.. ಯಾರದ್ ಶೀನನಾ ಮಾರಾಯ… ಎಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ… ಸಿದ್ಧಾಪ್ರಕ್ ಹೋಯ್ ಬಪ್ಪ ಅಂದೇಳಿ… ಬ್ಯಾಸಾಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ದಿತಲ್ದಾ… ಹಾಂಗಾಯ್ ಹೆರ್ಗ್ ಹೆರ್ಡುಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಕಾಣ್. ನೀನ್ ದೂರ ಹೊರ್‍ಟದ್?

 

ಮಗ್ಳದ್ ಮದಿ ಹತ್ರ ಬಂತಲ… ಹಾಂಗಾಯ್ ಕುಂದಾಪ್ರಕ್ಕೆ ಜವ್ಳಿ ತೆಗ್ವ ಅಂದೇಳಿ ಹೊರ್ಟಿದ್ನೆ

 

ಅದೇನ್ ಒಬ್ನೇ ಹೊರ್ಟೆ.. ಯಜ್‌ಮಾನ್ತಿಯರ್ ಬರಲ್ಯಾ?

 

ಅವ್ಳಿಗೆ ಮೂರ್ ದಿನ್ದಿಂದ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಜ್ವರ. ಏನೂ ಎಡುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೋಯ್ ಬನಿ ಅಂದ್ಲ್. ಅದ್ಕೇ ಒಬ್ನೇ ಹೊರ್ಟದ್.

 

ಮತ್ತ್ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತ್ ಈ ವರ್ಷ?

 

ಬ್ಯಾಸಾಯ ನಂಬ್ಕಂಡ್ರೆ ಆಪ್ದಾ ಹೋಪ್ದಾ? ನಂಗೂ ಈಗೀಗ ಏನೂ ಎಡುದಿಲ್ಲ. ಮಗ ಅದೆಂತದೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿತೆ ಅಂದೇಳಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಯಿದ. ಇನ್ನ್ ಮಗ್ಳ್ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೂ ಮದಿ ಆಯಿ ಹೋಪಳ್. ಜನಿನ್ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಮಾಡ್ಸ್‌ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲೆ. ಹೆಣ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ವಾಯ್‌ಬೀಜದ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗ್ ಹೋಪರ್. ಗಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೋ ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ತಿರ್ಗುವರ್ ಇಲ್ದಿರೆ ಈಗ ನನ್ ಮಗ್ನ್ ಕಣಗೆ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದಿ ರುಚಿ ಕಾಂಬುಕ್ ಹೋಪರ್. ನಾವ್ ಹಳಿ ಜಬ್ಬ್ರ್ ಕೈಯಾಗೆ ಎಂತಾ ಎಡಿತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಬ್ಯಾಡ್ದಾ? ಆರೂ ಕದ್ರ್ ಕಟ್ಟುಕೆ ಯಾರಾ ಮನಿ ಬಾಗ್ಲಿಗ್ ಬೇಡುಕ್ ಹೋಪುಕಾಗ ಅಂದೇಳಿ ಆ ಬೆಟ್ಟಿನ್ ಗೆದ್ಯಗೆ ಒಂದರ್ಧ ಮುಡಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿನೆ…

 

ಅದೂ ಸಮ್ನೇ ಕಾಣಿ… ಹೀಂಗೇ ಎಲ್ಲಾರೂ ಪ್ಯಟಿ ಬದಿಗ್ ಹೋತಾ ಇದ್ರೆ… ಕಡಿಕ್ ಹೊಟ್ಟಿಗ್ ಎಂತ ಮಣ್ಣ್ ತಿಂತ್ರಾ… ಇಲ್ಲ ತೌಡ್ ತೀಂತ್ರಾ…?

 

ಏನೋ ನಮ್ಕಾಲ ಇಪ್ಪೊಲೊರಿಗ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ… ಕಡಿಗ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತೌಡ್ ತಿಂಬು ಯಾಪಾರ್‌ವೇ ಸೈಯಾ ಕಾಣತ್

 

ಅದಿರ್ಲಿ ಎಲಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂತಲ್ದನ? ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರ್ ನಿಲ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್?

 

ಎಂತದಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರಾ ಬದ್ಲ್ ಅಂಬ್ರಲ್ದೇ. ಬೈಂದೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರಾ ಶಿಮೊಗ್ಗಕ್ ಸೇರಿತಂಬ್ರಪ್ಪ. ಅತ್ಲಾಗ್ ಕುಂದಾಪ್ರ, ಉಡ್ಪಿಯೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚಿಕ್ಮಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಹೋಯಿತ್ ಅಂತ್ರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಿನರ್ ಇದ್ಕಂಡ್ ಉದ್ಧರ್ಸದ್ದೇ ಕಾಣತ್ ಅಲ್ದಾ ಈಗ. ಇನ್ನ್ ಶಿಮೊಗ್ಗದರ್, ಚಿಕ್ಮಂಗ್ಳೂರಗ್ ಗೆದ್ದ ಬಂದರ್ ಮಾಡುದ್ ಅಷ್ಟ್ರಗೆ ಇತ್ತ್ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಬರಿ ನಾಕ್ ದಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹೊಡುಕ್ ಸೈಯ್ಯೇ ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರ್‌ನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕಂಡ್ರೆ ಅದೆಂತದೋ ಹೇಳ್ತ್ರಲ ಕುಪ್ಳನ್ ನಂಬ್ಕಂಡ್ ಕೊಳ್ಕಿ ನಟ್ಟ್ರ್ ಅಂಬಂಗೇ ಸಮ.

ಅದಾರ್ ಹದ್ನಾರಾಣಿ ಬದ್ದ ಕಾಣ್. ನಾವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನ ಎಡ್ದ್‌ರೆ ಹೋಯಿ… ಇದ್ದರಗೆ ಯಾರ್ ಗನಾರ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಂಡ್ ಅವ್ರಿಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಪ್ಪುದಪ

 

ಹ್ವಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾಪ್ರ ಬಂದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಯಲ್ಲ ಕಾಣಿ… ನೀವ್ ಇಳಿತ್ರ್ಯಾ… ಮದಿಗ್ ತಪ್ದೇ ಬರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಕಿ ಕೊಡುಕೆ ನಾನೇ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮ್ ಮನಿಗ್ ಬತ್ತೆ. ಮದಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಮ್ರಶಿಲೆ ದೇವ್‌ಸ್ಥಾನದ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ್ದಗೆ… ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರ್ ನಂಗೂ ಒಂದ್ ಧೈರ್ಯ ಕಾಣಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಬಂದ್ ಒಂಚೂರ್ ಸುಧಾರ್ಸಿ ಕೊಡ್ಕ್

 

ಅಕ್ಕ್ ಮರಾಯ… ನೀ ಇಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹಿಂದಿನ್ ದಿನೇ ಬತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಮತ್ತ್ ಸಿಕ್ವಾ ಅಕಾ….?

 

ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ… ಬರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂ ಬದಿಗೆ ಬತ್ತೆ

 

ಹ್ವಾಯ್ ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ…. ಈಗ ನಾನೂ ಬತ್ತೆ… ಮತ್ತ ಸಿಕ್ವ ಅಕಾ ಹಂಗಾರೆ..

 


ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಬದಿಗೆ ಮಂಡಿ ಹಾಕಿ ಮನ್ಕಣ್ದೆ ಸುಮಾರ್ ದಿನ ಆಯ್ತ್. ಹಾಂಗಂದೇಳಿ ಬರುಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಲ್ಲ, ಬರುಕ್ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂಗ್ ಕೇಂಡ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಬರುಕೆ ನಂಗೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯೇ. ಆರೂ ಕಳ್ದ್ ತಿಂಗ್ಳ್ ಇಡೀ ಏನೋ ಒಂದ್ನಮನಿ ಉದಾಶಿನ ಹಿಡ್ದಂಗ್ ಆಯಿತ್. ಈಗ ಅದ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಬರುಕ್ ಕೂಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನ್ ಮೇಲೆ ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಂಟ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಅಕಾ… ಸುಳ್ಳಾ-ಬದ್ಧವಾ ನೀವೇ ಕಾಣಿ ಬೇಕಾರೆ. ಈ ಬದಿಗೆಲ್ಲಾರೂ ನೀವ್ ನೀಕಿ ಕಂಡದ್ದೇ ಹೌದಾರೆ ಒಂದ್ ನಾಕ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ… ಇದ್ ಸಾಪಿತ್ತ್, ಇಲ್ಲಾ ಇದ ಚೂರೂ ಲಾಯ್ಕಿರಲ್ಲ, ಹೀಂಗ್ ಹೀಂಗ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಿರತ್ತ್… ಅಂದೇಳಿ ಏನಾರೂ ಹೇಳ್ರೆ ನಂಗೂ ಬರುಕ್ ಒಂದ್ ಉಮೇದ್ ಬತ್ತ್. ಹೇಳ್ತ್ರಿ ಅಲ್ದಾ?
Cashew_-_sprout

cashew-sprout (3)

cashew-sprouts-250x250

ನೀವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾರೆ.. ನಾವ ಸಣ್ಣಕಿಪ್ಪ ಸುರಿಗಿದ್ದ ದಿನದ್ ನೆನ್ಪಿನ ಚಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಸತೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿ ಸುರಿಗೆ ಹಗೂರ ಹೂ ಬಿಡುಕೆ ಸುರುವಾಪ ಗ್ವಾಯ್ ಮರದಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಿಜ್ರ್ ಬಿಡುಕ್ ಶುರುವಾತ್. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸೊನಿಯಾತ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಣ್ದೆ ಮಿಜ್ರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಯ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್, ಕತ್ತಿಯೋ, ಬ್ಲೇಡೋ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಮಿಜ್ರನ್ನ ಬಗ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ್ ಒಳ್ಗಿನ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿ ಚಿರ್ಲ್(ತಿರುಳು) ತಿಂಬುದನ್ನ್ ಎಣ್ಸಕಂಡ್ರೆ ಬಾಯಗೆ ನೀರ್ ಒಡುಕೆ ಶುರುವಾತ್ತ್. ಹೆಸ್ರ್‌ಬ್ಯಾಳಿ ಪಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ರಂತೂ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿರತ್ತ್. ಕಡಿಗೆ ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಳ್ದ್ ಹೋಯಿ ನಾಕ್ ಮಳಿ ಬಿದ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲಾ ಗ್ವಾಯ್ ಮರದ ಅಡಿಯೇ. ಎಂತಕಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದ್ ಹುಟ್ಟದ್ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಬೆದಿ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ದಾ.. ಅದ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ಕಿದ್ರೇ ಹುಡ್ಕಿ ಅದರ ಎಸಳು ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ… ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೇಳುದ್ ಅದ್ರ್ ರುಚಿ… ಆರೆ ಅದೆಲ್ಲಾರೂ ಚೂರು ಬೆಳದ್ರೆ ಅದ್ರ ರುಚಿ ಪೂರಾ ಹೋಯಿ ಒಂದ್ನಮನಿ ರಬ್ಬರ್ ಜಗ್ದಾಂಗ್ ಆತ್ತ್

images

ಆಗೆಲ್ಲಾ ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬಂದ್ರ್ ಸಾಕ್.. ಶಾಲಿಗೆ ರಜಿ… ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಳಿ, ತೋಡ್, ಹಳ್ಳ ದಾಟ್ಕಂಡ್, ಸಂಕದ ಮೇಲೆ ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪರಿಗೆ ಮನಿಗೆ ಹೋಪುಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಪ್ಕಾಗ ಅಂದೇಳಿ. ನಾನ ಸಿದ್ಧಾಪ್ರದಗೆ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಪ್ ಸಮಿಗೆ ಒಂದಿನ ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬಂದ್ ಶಾಲಿಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೆ ರಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ್. ಮನಿಗ್ ಹೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತ್ ಗಂಟಿ ಬಸ್ಸ್ ಹೋಯಾಯಿತ್ತ್. ಇನ್ನ್ ಬಸ್ ಇಪ್ದ್ ಹನ್ನೆರ್ಡ್ ಗಂಟಿಗೇ ಸೈ. ಸರಿ ಎಂತ ಮಾಡುದ್ ಅಂದೇಳಿ ನಂ ಬದಿಗೆ ಹೋಪ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ಕಂಡ್… ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಪ ಅಂದೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತ್. ಸಿದ್ಧಾಪ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ್ ಮನಿಗೆ ಸುಮಾರ್ ಹನ್ನೊಂದ್-ಹನ್ನೆರ್ಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆತ್ತ್. ಆರೆ ಆಗ್ಳಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕವಾ? ಸರಿ ಹೊರ್ಟೇ ಬಿಡ್ತ್. ನಮ್ಗ್ ಶಾಲಿ ಬಿಡುಕೂ ಮಳಿ ಕೈದ್ ಆಪುಕೂ ಸಮಾ ಆಯ್ತ್. ಆರೂ ನಾಕೆಂಟ್ ಹುಂಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್. ಹೀಂಗೆ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಹೊಡಿತಾ ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಪತಿಗೆ , ದಾರಿ ಬದ್ಯಗೆ ಒಂದ್ ಬದಿ ಉಜರ್ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತ್. ಅಲ್ಲೇ ಬುತ್ತಿ ಊಟ ಮುಗ್ಸಿ, ಬುತ್ತಿ ತೊಳ್ಕಂಡ್ ಮತ್ತ ನೆಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡದ್ದೇ… ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಮಲಶಿಲೆ ಪಾರಿ ಹತ್ತದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಯಲ್ಲ. ಪಾರಿ ಹತ್ತಿ ಆರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ್ ಮಂಗನಾಟ ಶುರುವಾಯ್ತ್. ಎಲ್ಲ್ ನೆಲ್ಲಿಮರ, ಚಾಪಿ ಮರ, ಚೂರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ, ನೇರ್ಲ್ ಮರ ಅಂದೇಳಿ ಹುಡ್ಕಂಡ್ ಸಿಕ್ಕದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗುಳುಂ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಡಿ, ಚಡ್ಡಿ ಕಿಸಿಗಿಷ್ಟ್, ಬುತ್ತಿ ಒಳ್ಗ್ ಇಷ್ಟ್ ಅಂದೇಳಿ ತುಂಬಿ ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಮೂರ್ ಗಂಟಿ ಬಸ್ಸಿನ ಹಾರ್ನ್ ಕೇಂತಾ ಇದ್ದಿತ್ತ್. ಅಷ್ಟ್ ನೆಡದ್ರೂ ಸಾಕಾಯ್ತ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಹೀಂಗೇ ಹೇಳುಕ್ ಹೊರಟ್ರೆ ಈ ನಮನೀದ್ ಸುಮಾರ್ ಕತಿ ಇತ್ತ್. ಎಲ್ಲಾ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ರೆ ನಾಳಿಗೂ ಒಂಚೂರ್ ಬ್ಯಾಡ್ದಾ? ನಿಮ್ದೂ ಹೀಂಗಿಂದೆಂತಾರೂ ನೆನ್ಪ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ 🙂


ನಮ್ಮೂರ್‌ನರ್ ಒಬ್ರದ್ದ್ ಬಹುಮುಖಿ ಅಂದೇಳಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ್. ಇವತ್ ಹೀಂಗೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಹುಡ್ಕತಾ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅದ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಬಿತ್. ವಂಡಾರ್ ಕಂಬ್ಳ್‌ದ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖನ ಬರ್ದಿರ್. ವಂಡಾರು ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ನರಬಲಿ… ಅಂದೇಳಿ.

ಪುರ್ಸೊತ್ತ್ ಮಾದ್ಕಂಡ್ ಒಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಅವ್ರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬದಿಗೆ ಹೋಯಿ ಬನಿ.

 

ಹಾಂಗೇ ಮತ್ತೊಂದ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ್. ಅವ್ರೂ ನಮ್ಮೂರ್ ಬದಿಯವ್ರೆ. ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಸ್ರ್ ಪಾರಿಜಾತ.

ಅವ್ರ್ ಬರುದ್ ಅಪ್ರೂಪ ಆರೂ ಬರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ರೂಪದ್ದೇ….

ಅವ್ರ್ ಬರ್ದ್ ಒಂದ್ ಚವಣೆ ಪ್ರಸಂಗ!! ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತ್ ಓದಿ ಕಾಣಿ

 

ಮತ್ತ್ ನಮ್ಮ್ ಜಗ್ಲಿ ಭಾಗ್ವತ್ರ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕಂಬ್ದೇ ನಿಲ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರಪ್ಪ. ಸುಮಾರ್ ದಿನ ಆಯ್ತ್ ಅವ್ರ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಂಟ್ ಹಾಕು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಭಾಗ್ವತ್ರೆ…. ಮಕ್ಳ್ ಹಾಂಟ್ ಹಾಕ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಮಾಷ್ಟ್ರೆಲ್ಲಾ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಂಟ್ ಹಾಕುವಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ… 🙂