Archive for ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2008


ನಮ್ಮೂರ್‌ನರ್ ಒಬ್ರದ್ದ್ ಬಹುಮುಖಿ ಅಂದೇಳಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ್. ಇವತ್ ಹೀಂಗೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಹುಡ್ಕತಾ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅದ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಬಿತ್. ವಂಡಾರ್ ಕಂಬ್ಳ್‌ದ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖನ ಬರ್ದಿರ್. ವಂಡಾರು ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ನರಬಲಿ… ಅಂದೇಳಿ.

ಪುರ್ಸೊತ್ತ್ ಮಾದ್ಕಂಡ್ ಒಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಅವ್ರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬದಿಗೆ ಹೋಯಿ ಬನಿ.

 

ಹಾಂಗೇ ಮತ್ತೊಂದ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ್. ಅವ್ರೂ ನಮ್ಮೂರ್ ಬದಿಯವ್ರೆ. ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಸ್ರ್ ಪಾರಿಜಾತ.

ಅವ್ರ್ ಬರುದ್ ಅಪ್ರೂಪ ಆರೂ ಬರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ರೂಪದ್ದೇ….

ಅವ್ರ್ ಬರ್ದ್ ಒಂದ್ ಚವಣೆ ಪ್ರಸಂಗ!! ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತ್ ಓದಿ ಕಾಣಿ

 

ಮತ್ತ್ ನಮ್ಮ್ ಜಗ್ಲಿ ಭಾಗ್ವತ್ರ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕಂಬ್ದೇ ನಿಲ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರಪ್ಪ. ಸುಮಾರ್ ದಿನ ಆಯ್ತ್ ಅವ್ರ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಂಟ್ ಹಾಕು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಭಾಗ್ವತ್ರೆ…. ಮಕ್ಳ್ ಹಾಂಟ್ ಹಾಕ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಮಾಷ್ಟ್ರೆಲ್ಲಾ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಂಟ್ ಹಾಕುವಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ… 🙂