ಇನ್ನ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗ್ಳ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ…

Posted: ಜೂನ್ 9, 2008 in ಆಟ, ಯಕ್ಷಗಾನ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , ,

ಮಳ್ಗಾಲ ಬಂದ್ರ್ ಸಾಕ್ ಕಾಣಿ. ನಂಗಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ ಖುಷಿ. ಮೂರೊತ್ತೂ ಬಿಡ್ದೆ ಮಳಿ ಹೊಡುವತಿಗೆ ಮನಿ ಒಳ್ಗ್ ಕೂಕಂಡ್ ಕಾಂಬುದೇ ಒಂದ್ ಚೆಂದ. ಸಣ್ಣಕಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಚೂರ್ ಮಳಿ ಬಿಟ್ರೂ ಸಾಕ್, ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಯಿಂದ್ ಹರ್ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪ್ ನೀರಿಗೆ ಕಟ್ ಕಟ್ಟಿ, ಮಣ್ಣಂಗ್ ಆಡುದ್, ಹೊಳಿಯಗೆ ನೆರಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಎಷ್ಟ್ ಏರಿತ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಾಂಬುಕೆ ಮನೆಯರದ್ ಪಿರಿಪಿರಿ ಮಧ್ಯವೇ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಯಿ ಕಾಂತಾ ಕೂಕಂತಿದ್ದದ್ದ್… ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂಬಂಗಿತ್ತ್. ಘಾಟಿಯಗೆ ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ ದೊಡ್ ಮರನ್ ತುಂಡ್, ಯಾರ್ದಾರೂ ತ್ವಾಟಕ್ ನೀರ್ ಹೊಗ್ರೆ ಬಳ್ಕಂಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದ ಇಡಿಡೀ ಅಡ್ಕಿ ಮರ, ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಶಾಲಿಗ್ ರಜಿ ಸಿಕ್ತಿದ್ದದ್… ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಕಟ್ದಂಗ್ ಇತ್ತ್. ಒಲಿದಂಡಿ ಬದ್ಯಗೆ ಚಳಿ ಕಾಯ್ಸತಾ, ಹಲ್ಸಿನ್‌ಕಾಯಿ ಹಪ್ಳ ಸುಟ್ಕಂಡ್ ತಿಂತಿದ್ದದ್ ಇನ್ನೂ ಹಲ್ಲಿಗ್ ಹಿಡ್ಕಂಡಿತ್ ಅಂಬಂಗಿತ್ತ್. ಈಗ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಊರಗಿನ್ ಮಳ್ಗಾಲ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಂತಾ ರಸ್ತಿ ಮೇಲ್ ಚರಂಡಿ ನೀರ್ ತೋಡ್ ಕಣಂಗ್ ಹರ್ದ್ ಹೋಪುದ್ ಕಾಂತಾ ಕೂಕಣ್ಕ್ ಅಷ್ಟೆ J

 

ಆರೂ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಮಳ್ಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಕೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ. ಎಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಊರಗೆ ಮಳಿ ನಾಕ್ ಹನಿ ಬಿದ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಟದ ಮ್ಯಾಳ್ದರ್ ಪೆಟ್ಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಹತ್ಕಂಡ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತಲ್ದಾ.. ಹಾಂಗಾಯಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗ್ಳಿಂದ 3 ತಿಂಗ್ಳ್ ವರಿಗೆ ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ಅಡ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಪೆರ್ಡೂರ್, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದರ್ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ ಹೋತ್ರಲ್ದೆ, ಮಂದರ್ತಿ, ಮಾರಣಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಳದವ್ರ್ ಸತೆ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಸಿ ಆಟ ಆಡ್ತ್ರ್. ಅಲ್ದೆ ಯಾಜಿ, ಕಣ್ಣಿಮನೆ ಇವ್ರ್ ಗ್ರೂಪಿನರದ್ದೂ ಆಟ ಇರತ್ತ್. ಒಟ್ಟ್ರಾಸಿ 3 ತಿಂಗ್ಳ್ ಆಟ ಕಾಂಬರಿಗೆ ಹಬ್ಬವೇ ಸೈ. ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ, ಬರು ವರ್ಷದ್ ತಿರ್ಗಾಟದ್ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲಾ ಇರತ್ತ್. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿ ಬಿಡುಕೆ ಎಡ್ದರೆ ಎಷ್ಟ್ ಆಟ ಬೇಕಾರೂ ಕಾಣ್ಲಕ್. ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಪುರಭವನದ್ ಬುಡ್ದಗ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ ಗಂಟಿ ಸುರಿಗೆ ಹೋರೆ ಇನ್ನ್ ಚಂಡಿ ಮದ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೆಮಿಗ್ ಬೀಳತ್ತ್.

 

ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಳ್ದರೂ ಬತ್ತ್ರಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮ್ಯಾಳದ್ ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ಬಾರೀ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ್ತ್. ಧಾರೇಶ್ವರ್‌ರು, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಭಾಗ್ವತ್ಗಿ, ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ರ ಕೊಣ್ಕಿ- ಮಾತ್, ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ರವೀಂದ್ರ ಇವ್ರ ಹಾಸಿಗಾರ್ಕಿ, ಶಂಕ್ರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬುಕೆ ಎರ್ಡ್ ಕಣ್ನಿದ್ರೂ ಸಾಕಾತಿಲ್ಲ..ಕೇಂಬುಕೆ ಎರ್ಡ್ ಕೆಮಿ ಸಾಲ್ದೇ ಸಾಲ್ದ್. ನಂಗಂತೂ ಪೆರ್ಡೂರ್‌ನವ್ರದ್ ಎಂಟತ್ ಆಟ ಆರೂ ಕಾಣ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಲಗ್ತ್ ಆಯಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಕೋಯಿ ಆಟ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಿದ್ರಿ ತೆಗುಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ ಸರ್ತಿ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದ್ರಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಮನಿ ಬಪ್ಪ್‌ದೂ ಇರತ್ತ್. ಅವ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಆಟಕ್ ಇನ್ನೂ ಕಳಿ ಕಟ್ಟತ್. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದರದ್ದೂ ಆಟ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಬುಕೆ ಹೂತ್ನಾರೂ ನನ್ ಮನ್ಸಿಗ್ಯಾಕೊ ಅವ್ರ್ ಆಟ ಪೆರ್ಡೂರ್‌ನವ್ರಷ್ಟ್ ಹಿಡ್ಸುದಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ.

 

ಬಪ್ ಜುಲೈ ೬ ನೆ ತಾರಿಕಿಂದ ಪೆರ್ಡೂರ್‌ನರ್ ಈ ಸರ್ತಿದ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ್ ಮೊದಲನೆ ತಿರ್ಗಾಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತ್ರಂಬ್ರ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದ್ ನಾಕಾರು ಆಟ ಕಾಣ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಇತ್ತ್. ಆಟ ಕಾಂಬುಕೆ ನೀವೂ ಬತ್ರಿ ಅಲ್ದಾ… ನಂಗೆ ಯೇಗ್ಳೇಗ್ಳಿಕೆ ಯಾವ ಆಟ ಇತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ದ್ ತಿಳ್‌ಸ್ತೆ ಅಕಾ? ಹಂಗಾರೆ ಆಟದ್ ಗರದಂಗೆ ಸಿಕ್ವಾ?

 

ವಿಜಯ್‌ರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ್

 

 

Advertisements
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. ಸುರೇಶ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಬ್ಲಾಗ್ ಓದಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು…
  ಆಟ ಕಾಣದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್… ಇಷ್ಟು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಕ್ ಅಮೆಗಿತ್ ..

 2. navada ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ವ್ವಾಯ್,
  ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಯ್ಕಿತ್ತೇ ನಿಮ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ್ ದ ಕಥೆ ಕೇಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಈ ಸರ್ತಿ ಆಟ್ದ ಜತೆಗೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ್ ಊರ್ ಬದಿ, ಐರೋಡಿ ಕಾರಂತರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಲ್ದೆ, ಚಾ ಕುಡೀಕೂ ಬೇಸ್ರ.
  ನಮ್ಮೂರ್ ಆಟ್, ಅದ್ಕೆ ನಮ್ಮೂನವರ್ದೆ ಚಾ ಇದ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಲ್ದೇ..!
  ನಾವಡ

 3. ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಹ್ವಾಯ್ ಕನ್ನಂತ್,
  ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತ್ ಮಾರ್ರೆ …ಬ್ಲಾಗ್ ಓದಿ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s